logo
logo bip
Protokół Nr 97/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 20 marca 2014 r.
Protokół Nr 97/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 20 marca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
97 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W 2. punkcie porządku obrad starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 10 marca 2014 r. W związku z ich brakiem, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Protokół nr 96/2014 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
Z uwagi na nieobecność na poprzednim posiedzeniu od głosu wstrzymał się wicestarosta Andrzej Nowak.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Radzisław Kozłowski poinformował, że zaproponowane do projektu uchwały autopoprawki dotyczą zmian w załączniku do wydatków majątkowych. Wyjaśnił, że polegają one na zwiększeniu kosztów zadania związanego z przebudową drogi Różnowa - Ostrowąż z kwoty 190.000,00 zł do 195.000,00 zł oraz zmniejszeniu zadania dokumentacja techniczna z kwoty 50.000,00 zł do 45.000,00 zł. Skarbnik podkreślił, że przeniesienie wydatków wynika z potrzeby dostosowania kosztów inwestycji do złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.
Wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 4.
Zaopiniowanie pod względem formalno - prawnym projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Dyskusję dotyczącą projektu uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Przypomniała, że zgodnie z ustaleniami jakie zapadły na ostatniej sesji Rady Powiatu skarga ponownie została rozpatrzona przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki, która wypracowała stanowisko ujęte w uzasadnieniu do w/w projektu uchwały. Wyjaśniła, że Komisja po kolejnym przeanalizowaniu sprawy uznała zarzuty skarżących za zasadne w kwestii dotyczącej wypowiedzi dyrektor szkoły skierowanej do nauczycieli podczas zebrania Rady Pedagogicznej ZSP w Kleczewie. Natomiast w zakresie prowadzonych przez dyrektor sporów sądowych z nauczycielami i kosztów z tym związanych organ uznał skargę częściowo za zasadną.
Odnosząc się do powyższego zagadnienia Wicestarosta Andrzej Nowak stwierdził, że wypracowane przez Komisję stanowisko jest rozwiązaniem kompromisowym, uwzględniającym wszystkie aspekty prawne oraz społeczne. Dodał, że w jego ocenie treść dokumentu jest zgodna ze stanem faktycznym sprawy.
Do opinii wyrażonej przez Wicestarostę Andrzeja Nowaka przychylili się radni Jacek Wysocki oraz Stanisław Głąbicki.
Odmienny pogląd wyraził radny Tadeusz Jaroszewski, który nie zgodził się ze stanowiskiem Komisji, ujętym w uzasadnieniu do projektu uchwały. Uznał je za stronnicze i stwierdził, że skarga w całości powinna być uznana za zasadną. Zdaniem radnego zabrakło również reakcji ze strony organu prowadzącego na wcześniejsze skargi nauczycielek.
Starosta Małgorzata Waszak zapytała na czym polega stronniczość w kwestii rozpatrywania skargi. Dodała, że skargi nie można uznać całkowicie za zasadną ponieważ Dyrektor ZSP w Kleczewie nie miała obowiązku archiwizować nagrań z zebrań Rady Pedagogicznej co wynika z wewnętrznych regulacji jednostki.
Radny Jaroszewski zaznaczył, że Komisja nadużyła swoich kompetencji, ponieważ dokument zawiera zapis, iż Rada Powiatu Konińskiego uznała skargę częściowo za uzasadnioną, a nie był on jeszcze poddany głosowaniu na sesji.
Andrzej Nowak wyjaśnili, że dokument ten jest projektem uchwały i jego zapisy są zgodne z procedurą legislacyjną w tym zakresie.
Tadeusz Jaroszewski zwrócił także uwagę na fakt, że skarżący prosili tylko o udostępnienie nagrań Radzie Powiatu i kwestia ta nie powinna być rozpatrywana jako zarzut.
Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że pismo wystosowane przez nauczycielki ZSP w Kleczewie miało formę skargi, a organem kompetentnym do jej rozstrzygnięcia jest Rada Powiatu.
Zarząd w wyniku głosowania - 4 głosami „za" oraz 1 głosem „przeciw" pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w powyższej sprawie. Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
O zbiorcze omówienie trzech kolejnych punktów porządku obrad starosta koniński poprosiła Mirosława Kruszyńskiego - sekretarza powiatu.
Sekretarz poinformował, że pierwszy projekty uchwał dotyczy użyczenia Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu pomieszczenia biurowego w budynku położonym przy ulicy Hurtowej 1. Natomiast kolejne dwa projekty związane są z wynajmem pomieszczeń, znajdujących się w tym samym budynku, firmie Polnet - ID Sp. z o.o. oraz Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Mirosław Kruszyński dodał, że okres użyczenia i wynajmu pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami obowiązywał będzie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionych dokumentów, starosta poddała je pod głosowanie.
Jako pierwsza, podjęta została uchwała w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Następnie starosta poddała dokument dotyczący wynajmu pomieszczenia biurowego firmie POLNET - ID Sp. z o. o. pod głosowanie. W jego wyniku Zarządu Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Kolejny projekt uchwały głosowany przez Zarząd Powiatu dotyczył wynajmu pomieszczeń biurowych Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
W wyniku głosowania, został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński poinformowała, że do urzędu wpłynęło pismo nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie dotyczące skargi na działalność dyrektor placówki. Starosta wyjaśniła, że postępowanie dowodowe w sprawie zostało już zakończone. Nie mniej jednak pismo, o którym mowa zostanie przedstawione radnym na dzisiejszej sesji. Jego treść odczytał Wicestarosta Andrzej Nowak. Stanowi ono załącznik nr 7 do protokołu.
Z uwagi na brak innych tematów starosta koniński podziękowała obecnym za udział i o godz. 858 zakończyła posiedzenie Zarządu.    
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-07 14:55:22)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-07 14:55:22)
Lista wiadomości