logo
logo bip
Protokół Nr 96/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 10 marca 2014 r.
Protokół Nr 96/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 10 marca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1.Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2.Stanisław Głąbicki;
3.Tadeusz Jaroszewski;
4. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Halina Wójcik - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
Dagmara Szymańska - Góralska - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie;
Danuta Brudzińska - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Bernadeta Szmytka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
95 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 95/2014 z 20 lutego 2014 r.
W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami ,,za".
 
Punkt 3.
Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2013 rok.
 
Starosta koniński przypomniała, że członkowie Zarządu otrzymali informację o realizacji zadań w drogownictwie za 2013 r. wraz z innymi materiałami posiedzenia. O omówienie jej treści poprosiła Antoniego Bąka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował Zarząd, że w ubiegłym roku powiat koniński zrealizował zadania drogowe na łączną kwotę 16.037.994,00 zł. Na zadania inwestycyjne samorząd przeznaczył 11.599.397,00 zł, w tym 1.167.797,00 zł stanowiły środki przekazane przez gminy w ramach pomocy finansowej, 5.167.797,00 zł - pochodziło z PAK KWB Koninna zadania związane z usuwaniem szkód górniczych, natomiast 1.118.565,00 zł. wyniosło dofinansowanie, które powiat otrzymał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Dyrektor podkreślił, że na zadania o charakterze remontów kapitalnych wydano 1.080.799,00 zł., z kolei bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg, mostów i promów kosztowało 3.357.798,00 zł.
Antoni Bąk dodał też, że samorząd powiatu zakończył rok 2013 z dorobkiem 26 przedsięwzięć drogowych: 17 inwestycji i 9 remontów kapitalnych.
Po wysłuchaniu informacji, pytanie do dyrektora ZDP skierował radny Jacek Wysocki, który zainteresował się czy koszty zimowego utrzymania dróg w bieżącym roku będą niższe niż w latach ubiegłych.
Antoni Bąk odpowiedział, że pomimo tego iż sezon zimowy cały czas trwa, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na realizacji tego zadania uda się w roku bieżącym zaoszczędzić.
W związku z brakiem innych pytań do przedstawionego materiału, informację o ubiegłorocznej realizacji zadań w drogownictwie starosta poddała pod głosowanie. Dokument przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej Ślesinie w 2013 roku.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta koniński poinformowała, że sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2013 roku wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o zreferowanie tematu poprosiła Halinę Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
Halina Wójcik z zadowoleniem podzieliła się z Zarządem informacją, że rok 2013 był dla ślesińskiej placówki udany, zarówno pod względem finansowym, jak i ze względu na liczne sukcesy podopiecznych. Szczególną uwagę zwróciła na oszczędności, które udało się wygenerować w związku z termomodernizacją budynku. Wyjaśniła też, że budżet DPS w Ślesinie składa się głównie z dotacji Wojewody przypadającej na jednego mieszkańca.
Relacjonując pracę placówki w ubiegłym roku, Halina Wójcik przypomniała, że w obiektach należących do DPS funkcjonują również: Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz oddziały zamiejscowe Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale. Dyrektor dokonała analizy poniesionych w ubiegłym roku kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej, wody, oraz wywozem nieczystości w poszczególnych placówkach.
Kończąc swoją wypowiedź Halina Wójcik podkreśliła, że w ubiegłym roku przeprowadzono w DPS kilka niezbędnych remontów oraz że w placówce przebywa komplet podopiecznych.
Starosta Małgorzata Waszak podziękowała dyrektor za skuteczność w realizacji ubiegłorocznych zadań. Następnie poddała sprawozdanie pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2013 roku Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2013.
 
O przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie Małgorzata Waszak poprosiła kierownik placówki - Dagmarę Szymańską - Góralską.
Dagmara Szymańska-Góralska rozpoczęła swoją wypowiedź od poinformowania Zarządu o ubiegłorocznych sukcesach ŚDS w Ślesinie. Za satysfakcjonujące uznała działania podjęte na rzecz podnoszenia jakości usług Domu: częściowe dostosowanie jego pomieszczeń do obowiązujących standardów, wdrożenie nowych zasad funkcjonowania placówki, utworzenie biblioteczki psychoedukacyjnej dla uczestników. Podopiecznym zaproponowane zostały nowe formy treningów oraz zajęć co wpływa na rozwój ich samodzielności oraz zmniejszenie postawy roszczeniowej. Kierownik poinformowała również, że została utworzona strona internetowa oraz BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
Dagmara Szamańska-Góralska odniosła się także do problemów z samochodem, którym dowożeni są podopieczni ŚDS. Wyjaśniła, że jego nagminne awarie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie placówki.
Odnosząc się do ostatniej wypowiedzi kierownik, starosta koniński zapewniła, że jeśli pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON, to zostaną podjęte działania zmierzające do zakupu nowego samochodu dla ŚDS-u. Następnie Przewodnicząca Zarządu zapytała ile osób aktualnie korzysta z zajęć terapeutycznych prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie.
Kierownik odpowiedziała, że obecnie frekwencja podopiecznych kształtuje się na poziomie 18 osób dziennie. Dodała też, że jej obniżenie w głównej mierze spowodowane jest awaryjnością auta i w konsekwencji niemożnością dowozu podopiecznych do placówki.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego sprawozdania, starosta poddała je pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2013.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad starosta stwierdziła, że informacja o ubiegłorocznej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, została przekazana członkom Zarządu wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przybliżenie jej treści Małgorzata Waszak poprosiła przewodniczącą Zespołu - Danutę Brudzińską.
Powołując się na dane statystyczne Danuta Brudzińska poinformowała Zarząd, że w 2013 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęły 3523 wnioski, wśród których 593 dotyczyło dzieci do lat 16. W wyniku przeprowadzonych postępowań, Zespół wydał 2796 orzeczeń, w tym 453 dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dzieci. Na podstawie orzeczeń wystawionych zostało 917 legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Podsumowując swoją wypowiedź Danuta Brudzińska podkreśliła, że plan finansowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został wykonany zgodnie z założeniami.
Informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2013 przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2013 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 
Przystępując do realizacji punktu 7. porządku obrad starosta koniński o przedstawienie jego treści poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że przedstawione Zarządowi sprawozdanie ma na celu podsumowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawych, a także działalności związanej z nadzorem podległych placówek. Dyrektor podkreśliła, że PCPR w Koninie realizuje również szereg projektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych tj. „Mogę pracować", „Aktywny Samorząd" czy „Student". Dodała również, że dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące budżetu jakimi dysponowała jednostka w 2013 roku.
Elżbieta Sroczyńska zwróciła uwagę na problemy lokalowe z jakimi boryka się placówka, podkreślając brak pomieszczeń do obsługi interesantów oraz przechowywania dokumentów.
Odnosząc się do wypowiedzi dyrektor, starosta Małgorzata Waszak stwierdziła, że rozwiązanie problemu lokalowego jednostki nastąpi, kiedy powiat przystąpi do realizacji inwestycji w budynku położonym w Koninie przy ul. Świętojańskiej. Jej zakończenie umożliwi przeniesienie do budynku dwóch jednostek powiatu: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Starosta zaproponowała też, by w drugiej połowie bieżącego roku przenieść archiwum PCPR do budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na ul. Benesza.
W związku z brakiem pytań do sprawozdania, przewodnicząca Zarządu poddała je pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach POKL.
 
Punkt 8. porządku obrad również omówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.           
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że program „Mogę pracować" ma na celu niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby na rynku pracy. Działania podjęte w projekcie skierowane są do osób, które doświadczają tych trudności z powodu niepełnosprawności lub braku oparcia w rodzinie, czyli osób niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin zastępczych. Jego głównym celem jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. Dodała też, że PCPR bierze udział w realizacji projektu od 2008 roku i będzie go kontynuować także w 2014 roku. Dyrektor przypomniała, że w ubiegłym roku z projektu skorzystało 2351 osób niepełnosprawnych.
Starosta podziękowała za zreferowanie sprawozdania i w związku z brakiem uwag do przedstawionej treści, poddała dokument pod głosowanie. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Informacja dotycząca realizacji programu „Aktywny Samorząd".
             
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia głos ponownie zabrała dyrektor Elżbieta Sroczyńska.      
Elżbieta Sroczyńska przypomniała, że głównym celem programu „Aktywny Samorząd" jest zmniejszenie barier, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Podkreśliła, że program skierowany jest do osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, które uczą się i pracują, bądź aktywnie poszukują pracy. Dyrektor zaznaczyła, że w 2013 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na realizację programu środki w wysokości 343.270,74 zł.
W związku z brakiem pytań do przedstawionego materiału starosta poddała informację pod głosowanie. Dokument przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Koniński partnerskiego projektu systemowego pn. „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W tej części posiedzenia Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest z wyrażeniem zgody przez Radę Powiatu Konińskiego na przystąpienie i realizację do partnerskiego projektu systemowego pn. „MOGĘ PRACOWAĆ" - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w roku 2014. Dyrektor wyjaśniła, że realizacja przedsięwzięcia możliwa jest wyłącznie w partnerstwie z gminami powiatu konińskiego. Na zaproszenie PCPR do udziału w projekcie (którego liderem będzie Powiat Koniński) odpowiedziały Miejsko - Gminne oraz Gminne Ośrodki Pomocy w Ślesinie, Rychwale, Kleczewie, Kramsku, Starym Mieście, Wilczynie, Skulsku, Kazimierzu Biskupim oraz Rzgowie. Elżbieta Sroczyńska dodała, że przewidywana wartość projektu to 1.842.753,13 zł przy udziale środków pochodzących z EFS (1.649.264,05) oraz wkładzie własnym uzyskanym od wszystkich partnerów.
W wyniku głosowania Zarząd przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk.
 
O omówienie 7 kolejnych punktów porządku obrad Małgorzata Waszak poprosiła Antoniego Bąka.
Antoni Bąk wyjaśnił, że przedmiotowe uchwały dotyczą pomocy finansowej na zadania polegające na budowie chodników w gminach: Kramsk, Krzymów, Rychwał, Skulsk oraz Ślesin. Dofinansowanie Powiatu do każdej z tych inwestycji wyniesie 20.000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych.
Dyrektor poinformował również, że gmina Skulsk otrzyma dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3187P Skulsk - Łuszczewo - Ostrówek. Podkreślił, że całość prowadzonej przez gminę inwestycji wyniesie około 460.000,00 zł. (Projekt uchwały w tej sprawie został przegłosowany w punkcie 15. porządku posiedzenia.)
Starosta poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 13.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 14.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 15.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 16.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 17.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nieruchomości gruntowej o nr ewid. 819/7, obręb Kleczew.
 
Omawiając kolejne zagadnienie, Antoni Bąk wyjaśnił, że po skonfrontowaniu stanu prawnego ze stanem faktycznym okazało się, że ww. nieruchomość nie stanowi pasa drogowego na drodze powiatowej 3267P w Kleczewie. W związku z tym konieczne jest pozbawienie nieruchomości o nr ewidencyjnym 819/7 kategorii drogi powiatowej.
Starosta poddała dokument pod głosowanie. W jego wyniku Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 18.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego" na lata 2014 - 2015.
             
Przystępując do kolejnego tematu z porządku obrad przewodnicząca Zarządu poprosiła o jego omówienie Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Witold Nowak rozpoczął od wyjaśnienia, że aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego wynikała z potrzeby opracowania dokumentu, na podstawie którego powiat oraz inne organizacje mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach obowiązujących programów operacyjnych oraz programów realizowanych z nowej perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020. Podkreślił, że plan opracowany został we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie w ramach projektu „Partnerzy dla rozwoju".
Naczelnik poinformował też Zarząd, że dokument składa się z czterech części. Pierwsza z nich przedstawia aktualną sytuację społeczno - gospodarczą Powiatu Konińskiego z uwzględnieniem środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej, gospodarki, turystyki oraz finansów powiatu. Część druga zawiera informacje dotyczące realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego w latach 2008 - 2013, natomiast pozostałe dwie -przedstawiają analizę słabych i mocnych stron powiatu, szanse i zagrożenia, główne cele oraz strategię działania na najbliższe lata.
W związku z tym, że dokument będzie omawiany na komisjach Rady Powiatu, starosta Małgorzata Waszak uznała że Zarząd będzie miał możliwość zapoznania się ze szczegółową informacją na jego temat w terminie późniejszym i poddała go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 18 cd.1, cd.2, cd.3, cd.4, cd.5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 19.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
           
Temat ujęty w punkcie 19. porządku posiedzenia przedstawiła Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen wyjaśniła, że sporządzenie powyższego dokumentu wynika z konieczności sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Naczelnik poinformowała też, że nieprawidłowość dotyczy powołania się w § 2 ust. 4 uchwały na niewłaściwy przepis ustawy o systemie oświaty.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 20.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów na kwotę 787.025,89 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 772.025,89 zł. Odniósł się także do zmian w wydatkach majątkowych polegających na ich zwiększeniu o 15.000,00 zł. Pozostałe propozycje ujęte w projekcie uchwały skarbnik powiatu omówił zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 20 do protokołu.
Wobec braku pytań do przedstawionego tematu przewodnicząca Zarządu poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 21.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosiła o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do projektu uchwały starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 22.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji drogowej, polegającej na przełożeniu drogi powiatowej nr 3108P relacji Kaliska - Gogolina - Wielopole, na odcinku Roztoka - Kaliska.
 
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował, że droga powiatowa na odcinku Roztoka - Kaliska znajduje się na terenie, który zgodnie z planem, ma być przeznaczony pod eksploatację węgla brunatnego. Dyrektor wyjaśnił, że w ramach naprawienia szkody jaka powstanie przez zajęcie części drogi na cele wydobywcze, Kopalnia poniesie koszty wybudowania nowego odcinka drogi łączącego te dwie miejscowości. Antoni Bąk podkreślił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszystkie prace związane z przygotowaniem inwestycji będą prowadzone przez PAK KWB Konin S.A. Stąd też konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa imiennie wskazanemu pracownikowi Kopalni do występowania w imieniu inwestora (tj. Powiatu Konińskiego) w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Punkt 23.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych niektórych nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Wilczyn.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrał Antoni Bąk.
Antoni Bąk poinformował, że Wójt Gminy Wilczyn wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg gminnych nieruchomości znajdujących się na obszarze górniczym przeznaczonym pod budowę odkrywki węgla brunatnego Jóźwin 2. Zgodnie z planem mają one zostać wyłączone z użytkowania i przejść na własność PAK KWB Konin S.A.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd przyjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu.
Następnie starosta poprosiła dyrektora Antoniego Bąka o przybliżenie dotychczasowych ustaleń związanych z realizacją tegorocznych inwestycji drogowych.
Antoni Bąk poinformował, że w najbliższym czasie do budżetu zostaną wprowadzone zadania dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3210P Różopole - Ślesin - Wola Podłężna na kwotę 2.000.000,00 zł; przebudowy drogi powiatowej Nr 3187P Skulsk - Łuszczewo - Ostrówek w kwocie 100,000,00 zł; Przytuki - Miłaczew (400,000,00 zł), a także na odcinku Zygmuntowo - Świętne w kwocie 350,000,00 zł. Dyrektor podkreślił również, że planowane są dodatkowe inwestycje związane z przebudową drogi Nr 3210P na poszczególnych odcinkach oraz szereg inwestycji związanych z budową chodników.
 
Punkt 24.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
 
Przewodnicząca Małgorzata Waszak zapewniła członków Zarządu, że przedmiotowy projekt uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przybliżenie jego treści poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła Zarządowi, że sposób przyznawania dofinansowania dla poszczególnych zadań określony został w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Dodała też, że przepisy te określają kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania.
Odnosząc się do wyjaśnień dyrektor PCPR, starosta Małgorzata Waszak zapytała czy zasady przyznawania dofinansowania zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku.
Elżbieta Sroczyńska odpowiedziała, że zasady te nie uległy większym zmianom i jedynie w niewielkim stopniu odbiegają od tych obowiązujących w roku ubiegłym.
W związku z brakiem pytań do przedstawionego projektu uchwały, przewodnicząca Zarządu poddała dokument pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - 4 głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
 
Punkt 25.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce.
 
Temat będący przedmiotem obrad w punkcie 25. przedstawiła starosta Małgorzata Waszak, która poinformowała, że ww. uchwała dotyczy powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/9 położonej w Koninie. Starosta wyjaśniła też, że wraz z działką o powierzchni 0,6495 ha, nabywca nabędzie prawo własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Przewodnicząca Zarządu dodała, że komisję przetargową tworzyć będą pracownicy Wydziału Nieruchomości.
Starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
 
Punkt 26.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Po zapewnieniu członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta poprosiła o przybliżenie tematu Jadwigę Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Jadwiga Rachwalik poinformowała, że celem uchwały jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wyjaśniła, że ogłoszenie konkursów jest konsekwencją realizacji uchwały Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami w roku 2014. Naczelnik podkreśliła, że na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.
Jadwiga Rachwalik dodała, że ogłoszenie w sposób szczegółowy określa zasady składania ofert, terminy oraz wzory niezbędnych dokumentów, a także skład i kompetencje Komisji Konkursowej.
Glos w dyskusji zabrał radny Jacek Wysocki, który poprosił o umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia oferty.
Naczelnik zapewniła, że szczegółowe informacje dotyczące przedłożenia niezbędnych dokumentów zostaną opublikowane na stronie BIP starostwa.
W związku z brakiem pytań do przedstawionego projektu uchwały, przewodnicząca Zarządu poddała dokument pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - 4 głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 
Punkt 27.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do reprezentacji, składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Kolejne dwa tematy porządku posiedzenia omówiła starosta koniński Małgorzata Waszak.
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że projekty uchwał ujęte w punktach 27. i 28. związane są z upoważnieniem dyrektora oraz z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do reprezentowania powiatu w przedsięwzięciu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych". Wyjaśniła też, że głównym celem programu jest pomoc w rozpoczęciu życia zawodowego młodych osób niepełnosprawnych.
Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
 
Punkt 28.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do reprezentacji, składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Zarząd podjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
 
Punkt 29.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
W tej części obrad starosta poinformowała, że Fundacja Nowoczesny Konin zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o bezpłatne udostępnienie pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku konińskiego Starostwa. Pokój (nr 165 b) będzie wykorzystywany przez organizację do udzielania porad prawnych przedsiębiorcom w każdy czwartek od godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z proponowanym projektem uchwały okres użyczenia rozpocznie się 10 marca, a zakończy 31 kwietnia br.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Stanisław Głąbicki - „za"
3) Tadeusz Jaroszewski - „za"
4) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 
Punkt 30.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
Przewodnicząca Zarządu, wyjaśniła, że kolejny projekt uchwały związany jest również z użyczeniem pomieszczenia biurowego w Starostwie Powiatowym w Koninie. O jego udostępnienie zwróciło się Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w siedzibie urzędu zamierza realizować zadania z zakresu wspierania oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Umowa użyczenia zawarta zostanie na okres od 6 marca do 30 czerwca 2014 r.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Stanisław Głąbicki - „za"
3) Tadeusz Jaroszewski - „za"
4) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
 
Punkt 31.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2013 roku.
 
Przedmiotem kolejnego punktu porządku posiedzenia było sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2012 r. O jego przedstawienie przewodnicząca Zarządu poprosiła Bernadetę Szmytkę Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności rzecznika konsumentów Bernadeta Szmytka rozpoczęła od przedstawienia statystyk załatwionych spraw. Poinformowała, że w 2013 roku odnotowano mniej spraw niż w roku 2012 oraz że działalność biura koncentrowała się głównie na poradach konsumenckich oraz wystąpieniach do przedsiębiorców.
Rzecznik odniosła się również do prowadzonych przez biuro zadań związanych z edukacją konsumencką i przypomniała o zbliżającej się Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej, która zaplanowana została na 14 marca.
Po wysłuchaniu sprawozdania, radny Tadeusz Jaroszewski zapytał Rzecznik z jakimi problemami najczęściej zgłaszali się klienci.
Rzecznik odpowiedziała, że najwięcej spraw związanych było z reklamacją odzieży oraz obuwia, a także ze świadczeniem usług energetycznych i budowlanych. Dodała też, że główną przyczyną tych problemów była nieznajomość przepisów oraz nie do końca świadome podpisywanie niekorzystnych dla klientów umów.
Małgorzata Waszak zapytała ile spraw dotyczyło usług energetycznych.
Bernadeta Szmytka wyjaśniła, że w tego typu sprawach Rzecznik interweniował aż 75 razy w ubiegłym roku.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i sprawozdanie przyjęli jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 31 do protokołu.
 
Punkt 32.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2013/2014.
 
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie omówiła Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Naczelnik wyjaśniła, że dokument został przedłożony Zarządowi w związku z koniecznością zapewnienia zastępstw na czas długotrwałej nieobecności w pracy trzech pedagogów: 2 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych oraz nauczyciela języka polskiego.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
Korzystając z okazji Małgorzata Hopen poinformowała Zarząd, że reprezentacja powiatu konińskiego po raz drugi z rzędu wygrała Zimową Spartakiadę Mieszkańców Wsi.
Starosta Małgorzata Waszak pogratulowała osiągniętego wyniku oraz podziękowała za pracę wydziału, która się do niego przyczyniła.
 
Punkt 33.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński przypomniała o zaplanowanej na 20 marca sesji Rady Powiatu Konińskiego. Następnie podziękowała obecnym za udział i o godz. 1040 zakończyła posiedzenie Zarządu.        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
3. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
4. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-25 10:17:20)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-25 10:44:48)
Lista wiadomości