logo
logo bip
Protokół Nr 95/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 20 lutego 2014 r.
Protokół Nr 95/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 20 lutego 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Dagmara Szymańska - Góralska - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
95 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 900 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 94/2014 z 11 lutego 2014 r.
W związku z ich brakiem protokół zostały przyjęty jednogłośnie - 5 głosami ,,za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
W punkcie 3. porządku obrad starosta koniński przypomniała, że projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O zreferowanie tematu poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że w 2014 r. powiat koniński otrzymał dofinansowanie z PFRON w wysokości 3.258.111,00 zł i jest to kwota o blisko 170.000,00 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Podkreśliła, że ich podział dostosowany został do aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ilości złożonych wniosków. Omawiając proponowany plan wydatków na 2014 rok dyrektor poinformowała, że na zadania z rehabilitacji zawodowej (czyli wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą) przewidziana została kwota 45.000,00 zł, natomiast na zwrot kosztów dla pracodawców z tytułu wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych - 40.000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie - na szkolenia i kursy umożliwiające osobom niepełnosprawnym zdobycie nowych kwalifikacji przeznaczono 10.000,00 zł. Na działanie warsztatów terapii zajęciowej - 2.293.380,00 zł, co stanowi kwotę gwarantowaną określoną algorytmem. Dyrektor dodała również, że 150.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
W tej części posiedzenia starosta Małgorzata Waszak zapytała czy dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych będzie udzielane według określonych kryteriów.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że wnioskodawcy muszą spełniać określone wymagania, a wielkość środków przeznaczonych na to zadanie pozwoli na pozytywne załatwienie większości złożonych wniosków.
Kontynuując omawianie planu wydatków dyrektor poinformowała, że wsparcie finansowe na realizację zadań ze sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wyniesie w tym roku 50.000,00 zł oraz, że kwota ta powinna zaspokoić potrzeby organizacji pozarządowych w zakresie dotowania tych przedsięwzięć. Elżbieta Sroczyńska poinformowała również, że 429.731,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupów sprzętu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, tj. środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Dodała też, że na likwidację barier architektonicznych zabezpieczono w tym roku 200.000,00 zł, a na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane organizacjom pozarządowym 40.000,00 zł.
W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Zarządu poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku, dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
O omówienie dwóch kolejnych punktów z porządku obrad starosta koniński poprosiła Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zaproponowane do projektu uchwały autopoprawki dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.994,98 zł. Wyjaśnił też, że zmiany te związane są z kosztami zastępstwa procesowego oraz rozliczeniem zaliczek sądowych w roku 2013.
Skarbnik omówił również pozostałe zmiany w tegorocznym budżecie polegające na przesunięciach między paragrafami w celu dostosowania budżetu do potrzeb wynikających z bieżącej działalności urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. przyjętych w punkcie 4. porządku dzisiejszego posiedzenia.
Starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego wniosku. W związku z ich brakiem dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2014.
 
Przewodnicząca Zarządu o przybliżenie treści dokumentu poprosiła Dagmarę Szymańską - Góralską, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
Kierownik poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2014 został wcześniej uzgodniony z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Wyjaśniła, że dokument zawiera szczegółowy harmonogram zajęć w ujęciu miesięcznym. Nieco więcej uwagi poświęciła nowym formom terapii (treningowi kontroli złości, wyrabianiu umiejętności zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz redukcji agresji) które zostały włączone do planu pracy placówki w tym roku. Zapowiedziała również aktywizację ŚDS-u w zakresie działań promocyjno - informacyjnych na rzecz destygmatyzacji osób chorych psychicznie, w tym także organizację „Drzwi otwartych" dla mieszkańców powiatu w celach edukacyjnych.
Kierownik zaznaczyła, że jednym z najważniejszych zadań w 2014 roku jest dążenie do rozwoju placówki poprzez profesjonalizację działań, innowacyjność oraz specjalistyczne szkolenia kadry pracowniczej.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części porządku obrad starosta koniński poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nadania przez Zarząd Powiatu tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Starosta wyjaśniła, że z okazji obchodów 600 - lecia Miasta Rychwał, Kapituła postanowiła uhonorować najważniejszym odznaczeniem powiatu Salomeę Krysiak - w uznaniu jej działalności na rzecz upowszechniania edukacji i kultury Ziemi Konińskiej oraz wyróżniające się zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.
Rekomendacji dla tej kandydatury udzielił także radny Stanisław Głąbicki, który zapewnił pozostałych członków Zarządu o wybitnych zasługach społecznych pani Krysiak.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - pięcioma głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2013/2014.
 
O przedstawienie treści aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale przewodnicząca Zarządu poprosiła wicestarostę konińskiego.
Andrzej Nowak poinformował, że aneks dotyczy przydziału dwojgu nauczycielom 10 godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, a także przyporządkowania pedagogom liczby tygodniowego wymiaru godzin związanych z prowadzeniem zajęć w oddziałach dla najmłodszych uczniów.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego tematu Małgorzata Waszak poddała aneks pod głosowanie. Został on zatwierdzony jednogłośnie - pięcioma głosami „za".
 
Punkt 9.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński przypomniała o zaplanowanej na dzisiaj XXXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Następnie podziękowała obecnym za udział i o godz. 925 zakończyła posiedzenie Zarządu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-21 14:03:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-21 14:03:28)
Lista wiadomości