logo
logo bip
Protokół Nr 94/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r.
Protokół Nr 94/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 11 lutego 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;     
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Marcin Pietrzykowski - kierownik Biura Kontroli.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Małgorzata Waszak otworzyła 94. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830
Przewodnicząca Zarządu poprosiła o włączenie pod dzisiejsze obrady zagadnienia związanego ze zmianą siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie. Zaproponowała, aby temat ten omówić w 29. punkcie porządku obrad.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 92/2014 oraz nr 93/2014 z 30 stycznia 2014 r.
W związku z ich brakiem protokoły zostały przyjęte jednogłośnie - 5 głosami ,,za".
 
Punkt 3.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2013 roku.
 
Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia starosta poinformowała, że tematy ujęte w 3. i 4. punkcie porządku będą przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Powiatu, w których wezmą udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Posiedzenia te będą stosownym miejscem do zgłaszania uwag oraz zadawania pytań do przedstawionych materiałów. W związku z tym, Małgorzata Waszak zaproponowała, aby Zarząd przyjął je w proponowanym brzmieniu. Poinformowała też, że każda z nich będzie głosowana oddzielnie.
W tej części posiedzenia wicestarosta Andrzej Nowak poinformował Zarząd, że zwróci się z prośbą do przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Koninie o uszczegółowienie informacji przedstawiających analizę przyczyn wypadków na terenie powiatu konińskiego.
Swoje zdanie co do zasadności uzupełnienia tego materiału wyraził również radny Tadeusz Jaroszewski podkreślając, że poznanie przyczyn wypadków umożliwi podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania.
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2013 roku starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
 
W wyniku głosowania Zarząd przyjął powyższą informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2013 roku.
 
W punkcie 5. porządku obrad starosta koniński przypomniała, że sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o zreferowanie tematu poprosiła Wiesławę Matusiak - dyrektor PUP w Koninie.
Wiesława Matusiak poinformowała, że pod koniec 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 13.724 osoby (powiat koniński - 8.667, miasto Konin - 5.057). Podkreśliła, że w porównaniu z grudniem 2012 r., zarówno ogólna liczba bezrobotnych, jak i ilość osób zarejestrowanych uległa zwiększeniu. Powiat koniński zakończył ubiegły rok ze stopą bezrobocia na poziomie 18,5%. Wyjaśniła, że statystycznie, od stycznia do marca zawsze odnotowywany jest wzrost bezrobocia, natomiast w okresie letnim następuje jego systematyczny spadek i taka tendencja utrzymuje się do jesieni. Sytuacja ta związana jest z okresem prac sezonowych.
Dyrektor podkreśliła, że dane dotyczące struktury bezrobocia w powiecie konińskim wskazują na bardzo wysoki udział wśród ogółu bezrobotnych osób o niskim poziomie kwalifikacji (z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym, czy podstawowym).
Niepokojący jest również fakt, że wskaźnik poziomu bezrobocia wśród osób młodych (w przedziale wiekowym 18-34 lat) kształtuje się na wysokim poziomie i stanowi obecnie 55% ogółu bezrobotnych. Przyczyny tego stanu należy upatrywać w tym, że znaczna część bezrobotnych z tej grupy wiekowej nie posiada stażu pracy, a brak doświadczenia stwarza problem w ich aktywizacji.
Dyrektor odniosła się także do wielkości środków, jakimi na walkę z bezrobociem dysponował koniński urząd pracy w 2013 roku. Na realizację różnych form aktywizacji osób bezrobotnych (staży, robót publicznych, przygotowania zawodowego, szkoleń oraz dotacji) przeznaczono 16.475.005,00 zł. Środki te pochodziły zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwiły one osobom bezrobotnym wzięcie udziału w takich projektach systemowych jak: „Mamy dla Ciebie czas", „Młodzi na rynku pracy", „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia" oraz „Nie zmarnuj szansy" (którego realizacja pochłonęła w 2013 r. 7.505.104,10 zł). Od ubiegłego roku kontynuowany jest także Program Specjalny „Nowa Perspektywa" adresowany do osób, które utraciły pracę na skutek zwolnień grupowych w PAK „KWB" Konin.
Wiesława Matusiak dodała również, że w 2013 r. Urząd Pracy pozyskał 2.524 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 1.206 w Koninie oraz 1.318 w powiecie konińskim.
Do informacji odniósł się radny Tadeusz Jaroszewski twierdząc, że ograniczenie wydatków na składkę ZUS odprowadzaną od osób bezrobotnych korzystających z programów stażowych, pozwoliłoby zaoszczędzić środki, które można byłoby przeznaczyć na walkę z bezrobociem i tym samym przyczynić się do jego zmniejszenia.
Dyrektor odpowiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy prowadzi głównie zadania osłonowe i nie tworzy miejsc pracy, tylko działa w oparciu o pracodawców, a odprowadzanie składki jest wymogiem obowiązującego systemu.
Z uwagi na brak pytań do przedmiotowej informacji starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Zaopiniowanie pod względem formalno - prawnym projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Starosta koniński poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie jej treści poprosiła Krystynę Grabowską - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
Krystyna Grabowska przypomniała uczestnikom posiedzenia, że w celu realizacji zadań w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli, przepisy ustawy o samorządzie powiatowym obligują starostę do powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Naczelnik wyjaśniła, że trwająca 3 lata kadencja komisji dobiega końca i konieczne jest oddelegowanie przedstawicieli rady powiatu do jej składu na kolejną kadencję. Przypomniała również, że decyzją Rady aktualnie w pracach komisji uczestniczą radni: Włodzimierz Pawlak i Waldemar Marciniak.
W związku z brakiem uwag, starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd wyraził pozytywną opinię o projekcie uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Zaopiniowanie pod względem formalno - prawnym projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Zagadnienie będące przedmiotem tej części obrad omówił wicestarosta Andrzej Nowak.
Wicestarosta poinformował, że do przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego wpłynęła skarga nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na działalność dyrektora placówki - Mariettę Putz. Dodał, że rozpatrzeniem skargi zajęła się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która w celu wypracowania stanowiska zapoznała się z wyjaśnieniami skarżących oraz dyrektora szkoły.
Andrzej Nowak wyjaśnił, że skarga odnosiła się do obraźliwej wypowiedzi dyrektor skierowanej do nauczycieli na Radzie Pedagogicznej, a także zarzutu niewykonania nakazu uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 27 lutego 2013 r. o utrwalaniu zebrań Rady Pedagogicznej w postaci nagrań audio. Nauczyciele odnieśli się również do 4 procesów sądowych wszczętych w ostatnich kilku miesiącach z powództw pracowników ZSP w Kleczewie przeciwko Zespołowi kierowanemu przez Mariettę Putz. We wszystkich tych postępowaniach sąd podzielił stanowisko powodów, co jednoznacznie wskazuje, iż dyrektor swoim zachowaniem naruszyła prawo.
Wicestarosta poinformował, że Komisja uznała wskazane zarzuty za bezzasadne gdyż zapis protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej nie zawiera sformułowań przywołanych przez osoby wnoszące skargę. Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie nie ustalono również obowiązku archiwizowania, ani zasad przechowywania lub udostępniania nagrania audio z posiedzenia rady. Natomiast w kwestii wyroków sądowych, Komisja zapoznała się z opinią radcy prawnego, który stwierdził że sprawa nie podlega ocenie organu rozpatrującego skargę i w tym zakresie jest bezprzedmiotowa.
W związku z brakiem uwag, starosta poddała dokument pod głosowanie. W jego wyniku Zarząd wyraził pozytywną opinię o projekcie uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać powyższy projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego uchylającej uchwałę Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
O omówienie kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodnicząca Zarządu poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że w myśl ustawy o pomocy społecznej, opłata za udzielenie schronienia w hostelu działającym przy Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie nie powinna być pobierana. W związku z tym koniecznym jest uchylenie uchwały Rady Powiatu pozostającej w sprzeczności do obowiązujących przepisów.
Starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać powyższy projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski przybliżył propozycje zmian po stronie dochodów i wydatków tegorocznego budżetu powiatu zgodnie z treścią uzasadnienia stanowiącego załącznik do projektu uchwały.
Skarbnik odniósł się do zmian wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
W tej części obrad starosta koniński ponownie poprosiła o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie Powiatu omówionymi w 9. punkcie porządku dzisiejszego posiedzenia.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Kolejny temat omówił również skarbnik Radzisław Kozłowski. Wyjaśnił Zarządowi, że projekt przedmiotowej uchwały został przygotowany w związku z koniecznością sprostowania błędu, jaki pojawił się w uchwale Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/279/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.
Skarbnik poinformował, że dokument wprowadza korektę polegającą na zastąpieniu słowa „zwiększa" wyrazem „zmniejsza" w odniesieniu do wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z zadaniami j.s.t. o 53.046.07 zł, czyli do kwoty 1.129.211,90 zł.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przewodnicząca Zarządu poprosiła Małgorzatę Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości o omówienie tematu ujętego w 12. punkcie porządku posiedzenia. Starosta poinformowała, że dokument o przedmiotowej treści członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
Małgorzata Lalak wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy nabycia przez Powiat Koniński nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,66974 ha położonych w obrębie Wola Spławiecka, gmina Kleczew. Działki te powstały w wyniku podziału nieruchomości, które na podstawie decyzji Starosty Konińskiego z 2011 roku, stały się z mocy prawa własnością powiatu w związku z realizacją inwestycji drogowej na odcinku Wola Spławiecka - Kaliska. Naczelnik podkreśliła, że części nieruchomości pozostałe po jej przejęciu nie nadają się do użytkowania zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem. W takim przypadku, przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych obligują zarządcę drogi do nabycia nieruchomości, jeśli z takim wnioskiem wystąpi właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
Małgorzata Lalak zapewniła, że przeprowadzone przez Wydział Nieruchomości postępowanie wyjaśniające potwierdziło zasadność nabycia przez powiat pozostałych części nieruchomości. Poinformowała też, że powiat nabędzie na własność przedmiotowe działki za kwotę 26.501,00 zł.
Wypowiedź naczelnik uzupełniła starosta Małgorzata Waszak, która poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z umową, koszty związane z wykupem tych nieruchomości pokryje PAK „KWB" Konin.
W związku z brakiem pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała dokument pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 13.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
W tej części posiedzenia przewodnicząca Zarządu oddała głos wicestaroście Andrzejowi Nowakowi.
Wicestarosta wyjaśnił, że projekty uchwał ujęte w porządku posiedzenia w punktach od 13. do 23. dotyczą udzielenia pomocy finansowej jedenastu gminom. Powiat dofinansuje w ten sposób placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przekazując na bieżącą działalność każdej z nich 5.000,00 zł. Przed przystąpieniem do głosowania poinformował, że każdy projekt uchwały będzie głosowany oddzielnie.
Jako pierwszy głosowany był projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 14.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 15.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 16.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 17.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 18.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 19.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 20.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 21.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 22.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 23.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
  
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
  
Punkt 24.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu, tematy ujęte w porządku obrad od 24. do 26. punktu przedstawiła Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Naczelnik wyjaśniła, że celem podjęcia przez Zarząd ww. uchwał jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, kultury, sportu oraz ekologii. Z kolei zastosowanie trybu konkursowego jest konsekwencją realizacji uchwały Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami w roku 2013.
Małgorzata Hopen poinformowała Zarząd, że na realizację Programu w budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości: 15 000,00 zł - na promocję i ochronę zdrowia; 59 000,00 zł - na kulturę, sztukę, ochronę dóbr i dziedzictwa narodowego oraz 30 000,00 zł - na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Następnie przypomniała, że termin składania ofert w wyżej wymienionych konkursach minie 5 marca br.
Uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 została podjęta jednogłośnie tj.: 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
 
Punkt 25.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2014.
 
Zarząd w wyniku głosowania podjął powyższą uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
 
Punkt 26.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - jednogłośnie 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 
Punkt 27.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie oraz Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem.
 
Starosta Koniński poinformowała, że przedmiotową uchwałę wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przybliżenie jej treści poprosiła Elżbietę Sroczyńską dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że przygotowywanie przez ww. podmioty corocznego planu pracy, programu działalności oraz regulaminu organizacyjnego jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodała też, że ich zatwierdzenie leży w gestii organu prowadzącego lub zlecającego prowadzenie środowiskowych domów pomocy. Dyrektor zapewniła Zarząd, że dokumenty te uzyskały pozytywną opinię wojewody wielkopolskiego oraz zostały przeanalizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
W związku z brakiem uwag, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Dokument podjęty został jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
 
Punkt 28.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 
W tej części obrad, starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że powyższa uchwała związana jest z upoważnieniem dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do reprezentowania powiatu na walnych zgromadzeniach członków Spółdzielni Socjalnej „PORYW" w Rychwale, w tym do podejmowania decyzji w sprawie jej tworzenia oraz działalności.
Starosta przypomniała, że w najbliższych dniach odbędzie się walne zgromadzenie członków spółdzielni, podczas którego wybrany zostanie jej zarząd. Małgorzata Waszak zaproponowała, aby w organie wykonawczym spółdzielni powiat reprezentowany był przez Sławomira Woźniaka - pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale oraz Dorotę Sobieraj - Krawczyk pracownika Starostwa.
Następnie przewodnicząca Zarządu skierowała do Elżbiety Sroczyńskiej pytanie czy udzielone przez Zarząd pełnomocnictwo wystarczy, by mogła w imieniu powiatu, desygnować osoby do zarządu spółdzielni.
Odpowiadając na pytanie, dyrektor potwierdziła, że powyższy dokument umożliwi jej zgłaszanie kandydatów do zarządu spółdzielni.
W tej części posiedzenia starosta zwróciła się z pytaniem o ewentualne uwagi do przedstawionych kandydatur.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię na temat zaproponowanych osób uznając, że podołają powierzonym im funkcjom.
Podsumowując dyskusję Elżbieta Sroczyńska stwierdziła, że praca w zarządzie spółdzielni związana jest z licznymi obowiązkami oraz wymaga pełnego zaangażowanie jego członków. Dodała, że funkcje te będą pełnione nieodpłatnie.
Z uwagi na brak innych pytań, starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 28 do protokołu
 
Punkt 29.
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli za 2013 rok.
 
Starosta koniński Małgorzata Waszak zapewniła członków Zarządu, że sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2013 roku otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o zreferowanie tematu poprosiła Marcina Wietrzykowskiego - kierownika Biura Kontroli.
Marcin Wietrzykowski poinformował Zarząd, że w 2013 r. Biuro Kontroli przeprowadziło 6 kontroli zgodnie z przyjętym na ten rok planem. Kierownik przypomniał, że pierwsza z nich przeprowadzona została w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie i dotyczyła regulacji stanu prawnego nieruchomości pod drogi. Kontrola nie wykazała naruszeń w tym zakresie. Kolejne kontrole obejmowały ocenę działalności: Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale. Ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły drobnych błędów rachunkowych, regulowania zobowiązań po terminie płatności, nieprawidłowej klasyfikacji wydatków, czy nie zamieszczaniu informacji w BIP. Marcin Wietrzykowski poinformował również o zaleceniach pokontrolnych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w Koninie w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych przez powiat.
Kierownik Biura Kontroli podkreślił, że realizacja zaleceń pokontrolnych jest monitorowana, a także podlega weryfikacji w ramach kontroli sprawdzającej. Odniósł się również do zawiadomienia skierowanego do Rzecznika Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w związku z ujawnionym podczas kontroli w 2012 r. naruszeniem dyscypliny finansów publicznych przez dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Marcin Wietrzykowski poinformował, że decyzją Rzecznika, ze względu na znikomą szkodliwość czynu, postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez dyrektor ZSP w Kleczewie nie zostanie wszczęte.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddała sprawozdanie pod głosowanie. Zarząd przyjął je jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 
Punkt 30.
Omówienie propozycji nowej siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ślesinie.
 
W tej części posiedzenia głos zabrał wicestarosta Andrzej Nowak. Przypomniał, że powiatowa poradnia psychologiczno - pedagogicznie obecnie funkcjonuje w Ślesinie, a także realizuje swoje zadania poprzez filię w Koninie. Wicestarosta poinformował, że poradnia nie spełnia określonych wymagań lokalowych oraz sanitarnych. Zwrócił również uwagę, że rozmieszczenie placówki w dwóch oddalonych od siebie miejscach wpływa niekorzystnie na jej funkcjonowanie.
Andrzej Nowak wyjaśnił, że od dawna prowadzone były działania mające na celu znalezienie nowej siedziby dla placówki. Zaznaczył, że pod uwagę brano kilkanaście lokalizacji na terenia miasta Konina, nie spełniały one jednak odpowiednich warunków,a także koszty dostosowania pomieszczeń do potrzeb poradni często byłby zbyt wysokie. Problem stanowiły także kwestie związane z dostępem do poradni osób niepełnosprawnych oraz brak miejsc parkingowych w jej pobliżu. Andrzej Nowak stwierdzi, że w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby usytuowanie placówki na działce należącej do powiatu położonej przy ulicy Świętojańskiej w Koninie. Dodał, że w przypadku podjęcia takiej inwestycji zasadnym byłoby przeniesienie w to miejsce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wicestarosta zaznaczył także, że istotna w tej sprawie jest decyzja urzędu miasta związana z planem zagospodarowania przestrzennego, która pozwoli na funkcjonowanie tego typu działalności na tym terenie.
Wypowiedz wicestarosty uzupełniła Małgorzata Waszak, która podkreśliła, że po wielu analizach okazało się, że żaden ze sprawdzonych do tej pory obiektów nie spełnia odpowiednich wymagań. Dodała, że zasadnym jest podjęcie działań w celu przeniesienia poradni do budynku położonym przy ulicy Świętojańskiej. Starosta wyjaśniła, że jeśli plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiłby realizację inwestycji to kolejnym krokiem byłoby opracowanie koncepcji architektonicznej dla nowej siedziby poradni.
Po przedyskutowaniu tematu członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali propozycję dotyczącą lokalizacji nowej siedziby powiatowej poradni psychologiczno -pedagogicznej przy ulicy Świętojańskiej 20 w Koninie.
 
Punkt 31.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym Małgorzata Waszak przypomniała członkom Zarządu harmonogram spotkań z wójtami i burmistrzami oraz radnymi z gmin powiatu w sprawie ustalenia priorytetowych inwestycji drogowych.
Po zrealizowaniu porządku obrad, starosta koniński podziękowała obecnym za udział i o godz. 1024 zakończyła posiedzenie Zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-21 11:17:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-25 08:37:51)
Lista wiadomości