logo
logo bip
Protokół Nr 93/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 stycznia 2014 r.
Protokół Nr 93/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 30 stycznia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
93 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1400 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak.
Następnie przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt porządku posiedzenia. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
 
O dokonanie wprowadzenia do tematu ujętego w drugim punkcie porządku posiedzenia, przewodnicząca Zarządu poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Andrzej Nowak przypomniał, że ww. dokument dotyczy ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński. Zaznaczył, że zaproponowane w projekcie kwoty dofinansowania określone zostały na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla tego typu podmiotów. Następnie o szczegółowe omówienie tematu poprosił naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Małgorzatę Hopen.
Naczelnik poinformowała, że powyższa uchwała określa kwoty miesięcznych dotacji powiatu dla poszczególnych uczniów korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Wyjaśniła, że wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: liceum profilowane i ogólnokształcące dla dorosłych, technikum profilowane dla dorosłych, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 3.
Sprawy bieżące.
 
Z uwagi na brak tematów dotyczących spraw bieżących, starosta koniński uznała porządek obrad za wyczerpany, podziękowała obecnym za udział i o godz. 1415 zakończyła posiedzenie Zarządu
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-17 08:43:51)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-17 08:43:51)
Lista wiadomości