logo
logo bip
Protokół Nr 92/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 stycznia 2014 r.
Protokół Nr 92/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 30 stycznia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
92 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przypomniała, że dziś zgodnie z planem, Zarząd obradował będzie dwukrotnie. Dodała też, że drugie z posiedzeń odbędzie się po zakończeniu sesji Rady Powiatu Konińskiego, na której to organ stanowiący powiatu podejmie uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.
Następnie przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt porządku posiedzenia. Został on przyjęty jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 91/2014 z 15 stycznia 2014 r.
W związku z ich brakiem protokół zostały przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim".
 
W punkcie 3. porządku obrad starosta koniński przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o zreferowanie tematu poprosiła Andrzeja Nowaka - wicestarostę konińskiego.
Wicestarosta wyjaśnił, że konieczność opracowania projektu ww. uchwały wynika ze zmiany kwoty zaplanowanej na realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim". Andrzej Nowak dodał, że całkowity koszt przedsięwzięcia ustalono ostatecznie na 1.472.216,80 zł.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
W kolejnym punkcie obrad ponownie zabrał głos wicestarosta Andrzej Nowak, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy Karty Nauczyciela, Zarząd zobligowany jest do przedłożenia powyższego sprawozdania Radzie Powiatu Konińskiego, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński oraz związkom zrzeszających nauczycieli. Następnie o szczegółowe omówienie tematu poprosił Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen podkreśliła, że podobnie jak w ubiegłym roku, w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat nie zaistniała potrzeba wypłacania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, którym nie udało się uzyskać średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Naczelnik wyjaśniła, że co prawda, wartości te nie zostały w pełni osiągnięte w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie oraz w zespołach szkół w Kleczewie i Sompolnie, ale było to spowodowane m.in. ograniczeniem zatrudnienia, brakiem dodatków stażowych i niskimi dodatkami motywacyjnymi, a także zmniejszeniem liczby oddziałów.
Starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego sprawozdania. W związku z ich brakiem dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński, Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2013 roku.
 
W tej części obrad, przewodnicząca Zarządu oddała głos Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że ustawa o finansach publicznych obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za IV kwartał 2013 r. Skarbnik wyjaśnił, że plan dochodów budżetu w omawianym okresie został zrealizowany w 96,86%, tj. w kwocie 76.614.545,88 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 93,63 % - na kwotę 77.059.377,04 zł. Radzisław Kozłowski dodał również, że ostatni kwartał ubiegłego roku został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 444.831,16 zł.
Starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
W tej części posiedzenia przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały dotyczący przekazania składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Koninie.
 Małgorzata Waszak poinformowała, że sprzęt komputerowy niespełniający wymogów technicznych do pracy na stanowiskach urzędniczych, decyzją Zarządu może zostać nieodpłatnie przekazany do dalszego użytkowania: zespołowi szkół w Brzeźnie i Krzymowie, szkołom podstawowym z Paprotni i Szczepidła, a także Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Aktywni Rodzice" w Głodnie oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej w Paprotni.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Aneks do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
 
O przedstawienie propozycji zmian zawartych w aneksie do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie przewodnicząca Zarządu poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta wyjaśnił, że zaproponowane w aneksie zmiany mają na celu zapewnienie ciągłości pracy poradni i dotyczą zorganizowania zastępstwa na czas nieobecności psychologa oraz zatrudnienia na pół etatu osoby na stanowisku referenta. W związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w placówce Andrzej Nowak wyjaśnił, że wydane w 2013 roku rozporządzenie dotyczące funkcjonowania poradni nakłada na nią szereg nowych obowiązków, a jednym z nich jest rejestrowanie większości spraw w bazie elektronicznej.
Wypowiedź wicestarosty uzupełniła Małgorzata Hopen dodając, że poradnia zatrudnia niewielką liczbę pracowników obsługi.
Starosta Małgorzata Waszak zapytała ilu pracowników poradni pracuje na stanowiskach administracyjnych oraz czy przewidywane zatrudnienie dotyczy umowy o pracę na czas określony, czy nieokreślony.
Małgorzata Hopen odpowiedziała, że obecnie poradnia zatrudnia 7 pracowników administracyjnych. Nowy pracownik zostałby zatrudniony na czas określony. Naczelnik zaznaczyła, że planowane zmiany nie będą wiązały się z dodatkowym obciążeniem finansowym, ponieważ wiele osób znajduje się na zwolnieniach lekarskich.
Kończąc dyskusję na temat zaproponowanych przez dyrektor poradni zmian w arkuszu organizacji placówki, przewodnicząca Zarządu zasygnalizowała, aby w przyszłości ograniczyć do minimum zatrudnianie osób na stanowiskach administracyjnych i egzekwować od zatrudnionych w poradni specjalistów większej samodzielności w wykonywaniu obowiązków.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedłożony na posiedzeniu aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński przypomniała o zaplanowanym na dzisiaj spotkaniu dotyczącym konsultacji w sprawie podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze.
Głos w dyskusji zabrał również wicestarosta Andrzej Nowak, który odniósł się do zagadnienia poruszonego na ostatniej sesji Rady Powiatu, a dotyczącego utrudnień z dojazdem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wilczynie wynikających z ograniczonej liczby kursów autobusowych. Wicestarosta wyjaśnił, że choć ustawa o systemie oświaty nie nakłada na samorząd powiatowy obowiązku zapewnienia transportu dla uczniów, to w interesie powiatu, jako organu prowadzącego placówkę jest korzystne dla zainteresowanych rozwiązanie tego problemu. Andrzej Nowak poinformował też, że w sprawie tej odbył już wstępne rozmowy z przedstawicielami PKS oraz samorządu gminy Wilczyn.
Z uwagi na brak innych tematów, Małgorzata Waszak uznała porządek obrad za wyczerpany, podziękowała obecnym za udział i o godz. 857 zakończyła posiedzenie Zarządu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-17 08:32:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-17 08:32:25)
Lista wiadomości