logo
logo bip
Protokół Nr 91/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 15 stycznia 2014 r.
Protokół Nr 91/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 15 stycznia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Halina Michalska - naczelnik Wydziału Finansowego;
Paweł Figurski - główny specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego;
Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Stanisława Smorąg - naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
91 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Głos zabrał wicestarosta Andrzej Nowak, który poprosił o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2013/2014.
Wicestarosta zaproponował, aby zgłoszony temat omówić w punkcie 18. obrad, przed „sprawami bieżącymi".
Porządek posiedzenia, po zmianach Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 89/2013 z 27 grudnia 2013 r.
W związku z ich brakiem protokół zostały przyjęty jednogłośnie - 5 głosami ,,za".
Następnie Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie protokół nr 90/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Został on przyjęty - 3 głosami „za". Od głosu wstrzymali się nieobecni na ostatnim posiedzeniu - wicestarosta Andrzej Nowak oraz radny Jacek Wysocki.
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku.
 
W punkcie 3. porządku obrad starosta koniński przypomniała, że sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o zreferowanie tematu poprosiła Pawła Figurskiego - głównego specjalistę ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
Paweł Figurski poinformował, że w 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przypomniał, że jedno z nich dotyczyło oceny przygotowania do sezonu organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W obradach tych wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Na podstawie informacji przedłożonych przez ww. służby, Komisja dokonała pozytywnej oceny przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, uznając że jego organizatorzy zapewnili odpowiednie warunki, a wykazane wcześniej niedociągnięcia zostały usunięte.
Główny specjalista odniósł się także do drugiego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, informując że było ono poświęcone przygotowaniu powiatu konińskiego do okresu zimowego i służyło przeglądowi oraz weryfikacji procedur na wypadek wystąpienia niskich temperatur i gwałtownych opadów śniegu. Przedstawione na posiedzeniu informacje potwierdziły dobre przygotowanie służb do zimy wykazując szereg działań podjętych w celu minimalizacji zagrożeń.
Dziękując Pawłowi Figurskiemu za przygotowanie informacji, starosta Małgorzata Waszak dodała, że w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - z ramienia Rady Powiatu Konińskiego - uczestniczył radny Włodzimierz Pawlak.
W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Zarządu poddała sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku, dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku, Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym w roku 2013.
 
O przedstawienie informacji będącej przedmiotem 4. punktu posiedzenia starosta koniński poprosiła Jadwigę Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Jadwiga Rachwalik wyjaśniła, że powiat koniński przyznał w ubiegłym roku dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł gminnym spółkom wodnym z: Goliny, Grodźca, Wilczyna, Rychwała i Kleczewa oraz że spółka obiektowa w Kazubku otrzymała wsparcie finansowe wynoszące 6.500,00 zł. Dodała też, że środki wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem na zadania związane przede wszystkim z odmulaniem rowów, wycinką krzewów i czyszczeniem przepustów.
Przewodnicząca Zarządu zapytała czy w związku z udzieloną dotacją wszystkie wymienione podmioty złożyły stosowne sprawozdania.
Naczelnik potwierdziła, że wszystkie spółki wywiązały się z obowiązku przedłożenia sprawozdań w wyznaczonym terminie.
Małgorzata Waszak podziękowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa za przygotowanie informacji oraz promocję tematu w lokalnych mediach.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionej informacji, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 
W tej części obrad, przewodnicząca Zarządu poprosiła o zabranie głosu wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta poinformował, że przygotowanie projektu powyższej uchwały jest konsekwencją nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dodał, że nowe przepisy szczegółowo określają wymagania dotyczące informacji składanych organom jst przez szkoły i placówki niepubliczne wnioskujące o dotacje. Wicestarosta wyjaśnił, że przedstawiony Zarządowi dokument reguluje też zagadnienia odnoszące się do wielkości udzielanych dotacji (w zależności od frekwencji uczniów na zajęciach) oraz terminów ich przekazywania.
W tej części obrad Małgorzata Waszak podjęła temat kontroli placówek w zakresie prawidłowości wydatkowania przekazanych przez powiat dotacji. Starosta zapytała, czy przepisy określają częstotliwość z jaką placówki mogą być kontrolowane oraz która z komórek urzędu będzie właściwa do przeprowadzenia kontroli, tj. wydział edukacji i spraw społecznych, czy też biuro kontroli.
Wicestarosta odpowiedział, że według zapisów ustawowych, organ dotujący może przeprowadzić kontrolę, ale nie ma takiego obowiązku. Dokument nie określa także częstotliwości i trybu jej przeprowadzania.
Odnosząc się do odpowiedzi wicestarosty, przewodnicząca Zarządu uznała, że należy przyjąć, że kontrole dotowanych placówek mogą być wszczynane zarówno z inicjatywy biura kontroli, wydziału, jak również zarządu i radnych powiatu.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać powyższy projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu konińskiego na lata 2008 - 2013.
 
O omówienie dwóch kolejnych punktów porządku posiedzenia przewodnicząca Zarządu poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że zmiana ww. uchwały wynika z potrzeby przedłużenia na rok 2014 terminu realizacji „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu konińskiego na lata 2008 - 2013". Zmiana ta umożliwi wykonanie celów określonych w dokumencie, które związane są z bieżącą działalnością jednostki, a głównie z możliwością kontynuacji w 2014 roku projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Według dyrektor Sroczyńskiej, przygotowanie i uchwalenie przez Radę nowej strategii dopiero w 2015 roku będzie też korespondowało z dostępem do środków w nowej perspektywie unijnej, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentu.
Starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać powyższy projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego uchylającej uchwałę Nr XVIII/96/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 
Elżbieta Sroczyńska przypomniała, że kolejne nowelizacje ustawy o pomocy społecznej wprowadziły jasne reguły dotyczące organizacji oraz odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W związku z powyższym uzasadnione jest uchylenie uchwały, która zgodnie z obowiązującymi zasadami nie ma już zastosowania.
Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. W jego wyniku Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać powyższy projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
O przedstawienie propozycji zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Konińskiego Małgorzata Waszak poprosiła Halinę Michalską - naczelnik Wydziału Finansowego.
Halina Michalska poinformowała, że zmiany w planie wydatków dotyczą przemieszczeń między paragrafami w celu urealnienia i zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników: placówek oświatowych prowadzonych przez powiat koniński oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Anny Matczak-Gaj - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 
Zagadnienie będące przedmiotem tej części obrad omówił wicestarosta Andrzej Nowak.
Andrzej Nowak poinformował, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z udzieleniem dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej udziału szkoły w projekcie pt. „Praktyka i kultura dla uczniów - międzynarodowa nauka zawodu". Wicestarosta dodał też, że przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego całkowity koszt to 296.237,00 zł.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Rzgów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020".
 
O zreferowanie tematu w punkcie 10. porządku obrad starosta koniński poprosiła Jadwigę Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Jadwiga Rachwalik przypomniała uczestnikom posiedzenia, że zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, Zarząd Powiatu zobligowany jest do wydania opinii w sprawie programu ochrony środowiska dla gminy Rzgów.
Naczelnik wyjaśniła, że opracowany przez samorząd gminny dokument określa cele polityki ekologicznej gminy w poszczególnych obszarach tj.: ochrona powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, turystyka, odnawialne źródła energii, czy gospodarowanie odpadami. Zapewniła też, że jest on zgodny z programami ochrony środowiska Powiatu Konińskiego oraz Województwa Wielkopolskiego.
Głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który poprosił, aby przy wydawaniu opinii w sprawach dotyczących budowy elektrowni wiatrowych oraz ferm zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia, na które narażone są osoby mieszkające w pobliżu takich obiektów. Radny uznał, że należy pomóc mieszkańcom powiatu, którzy zgłaszali tego typu problemy.
Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że decyzje o usytuowaniu tego typu obiektów zapadają na etapie projektowania przez samorządy lokalne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Dodała też, że wszystkie postępowania Wydziału Architektury i Budownictwa starostwa związane z wydawaniem decyzji dotyczących pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych prowadzone są z zachowaniem szczególnej staranności, co potwierdziły ostatnio przeprowadzone w tym zakresie kontrole zewnętrzne. Starosta zapewniła też, że opinie wydawane przez powiat w takich sprawach są konsekwencją decyzji podjętych wcześniej przez rady gmin, zawsze jednak opierają się na obowiązujących przepisach prawa.
W związku z brakiem innych uwag starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczenia woli.
 
Tematy ujęte w punktach 11. i 12. porządku posiedzenia omówiła starosta koniński.
Małgorzata Waszak przypomniała, że 4 stycznia br. Antoni Bąk objął stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Pełnienie tej funkcji wymaga posiadania stosownych upoważnień, których udziela Zarząd Powiatu. W związku z tym, starosta zaproponowała, aby na dzisiejszym posiedzeniu podjąć uchwały upoważniające dyrektora do składania oświadczeń woli w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na DK 25, odcinek w m. Główiew.
 
W tej części posiedzenia przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekty uchwał dotyczące zaopiniowania wniosków złożonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego na odcinkach Pilich - Skulsk, Celinowo - Kijowiec oraz w miejscowości Główiew.
Starosta koniński podkreśliła, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponowała, aby rozpatrzyć wnioski pozytywnie.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na DK 25, odcinki Pilich - Skulsk i Celinowo - Kijowiec.
 
Starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie, którą zrelacjonowała w 13. punkcie porządku obrad.
Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
 
O zabranie głosu w sprawie projektu uchwały będącego przedmiotem kolejnego punktu porządku posiedzenia starosta koniński poprosiła Stanisławę Smorąg - naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
Naczelnik poinformowała, że przedłożony Zarządowi dokument dotyczy likwidacji składników majątkowych, które znajdują się na stanie ewidencyjnym starostwa. Wyjaśniła, że po przeprowadzonej inwentaryzacji, naczelnicy poszczególnych wydziałów wskazali elementy infrastruktury biurowej oraz informatycznej, które nie nadają się do dalszej eksploatacji. Stanisława Smorąg dodała, że oceną zużytego sprzętu zajęła się Komisja Likwidacyjna oraz specjalista w dziedzinie informatyki.
Odnosząc się do przedstawionego tematu Małgorzata Waszak zapytała, co stanie się ze sprzętem przeznaczonym do likwidacji.
Naczelnik odpowiedziała, że utylizacją oraz złomowaniem zużytego sprzętu zajmie się firma „Hydrostal".
Wobec braku pytań do przedstawionego tematu przewodnicząca Zarządu poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
W tej części obrad, Małgorzata Waszak ponownie oddała głos naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
Stanisława Smorąg wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół w Wysokiem mebli biurowych, które nie są wykorzystywane w starostwie, a ze względu na dobry stan techniczny mogą być przeznaczone do dalszego użytkowania.
Do sprawy odniósł się radny Tadeusz Jaroszewski, który wyraził zadowolenie z przekazania mebli na rzecz szkoły.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Omawiając kolejny temat, starosta koniński poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nadania przez Zarząd tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Małgorzata Waszak zaproponowała, aby Zarząd przychylił się do opinii Kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu: Dr. Benno Kaufhold'owi byłemu staroście powiatu Ilm - w uznaniu za aktywne wspieranie rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi Powiatu Konińskiego oraz Ilm; Stanisławowi Zychowi - za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie konińskim; 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koninie - w uznaniu za krzewienie kultury i wartości patriotycznych oraz współpracę z samorządami lokalnymi powiatu. Kapituła odniosła się także pozytywnie do wniosku dotyczącego uhonorowania Fundacji „Mielnica" - w uznaniu za zaangażowanie w realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i życiowych osób niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Zarządu dodała, że odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" wręczone zostaną podczas uroczystości z okazji XV Gali Powiatu Konińskiego.
Po przedstawieniu wszystkich kandydatur, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu szkól Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2013/2014.
 
Przewodnicząca Zarządu poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka o omówienie aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2013/2014.
Wicestarosta wyjaśnił, że proponowane w aneksie zmiany spowodowane są długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela języka polskiego. W celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego konieczne jest więc zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo. Andrzej Nowak poinformował również, że kolejna zmiana wnoszona aneksem dotyczy przydziału dla dwojga nauczycieli - 18 godzin z zakresu kształcenia zawodowego w technikum rolniczym.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2013/2014 Zarząd Powiatu zatwierdził jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 19.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym Małgorzata Waszak skierowana do członków Zarządu ponowne zaproszenie do udziału w XV Gali Powiatu Konińskiego przypominając, że uroczystość odbędzie się 24 stycznia w Konińskim Domu Kultury.
Po zrealizowaniu porządku obrad, starosta koniński podziękowała obecnym za udział i o godz. 946 zakończyła posiedzenie Zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-04 10:49:42)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-04 10:49:42)
Lista wiadomości