logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 105/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 2 grudnia 2010 roku
 
Protokół Nr 105/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 2 grudnia 2010 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek -członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, do którego uwag nie wniesiono.

Porządek przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9;
3.2. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
3.3. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.
4. Sprawy bieżące .

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zaznaczył, że program współpracy na rok 2011 wynika z wypracowanych zasad współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z dotychczasowych doświadczeń współpracy przy realizacji programów współpracy w latach poprzednich. Przedmiotowy program określa: cele, adresatów i realizatorów programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy współpracy, okres i sposób realizacji, formę współpracy, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, sposób oceny realizacji, opis sposobu tworzenia programu i przebiegu konsultacji, trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowej w oparciu o ww. ustawę.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Projekt uchwały starosta poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalenia:

Projekt uchwały przekazać do Biura Rady jako materiał sesyjny.


Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1. wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zostanie wynajęte Firmie RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 23 pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 7,5 m2 znajdujące się na parterze (zabudowa korytarza) w budynku przy Alejach 1-go Maja 9 w Koninie. Miesięczny czynsz najmu ustalono w kwocie 200 zł. + VAT.
Pozostałe warunki wynajmu określi zawarta umowa.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9, podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała nr 466/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3.2. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. starosta poprosił Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że przedmiotową uchwałą dokonuje się następujących zmian:

 

W dochodach:


1/ zwiększa się dochody powiatu na zadania własne w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 40.945zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących;
2/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie 27.598 zł w związku z korektą planu pod katem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących;
3/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 o kwotę 1.625 zł. w związku z decyzją Ministra finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z nowo utworzonej rezerwy celowej z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania ( wraz z ustawowymi odsetkami ) , wynikającego z decyzji Starosty Konińskiego;
4/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału 60014 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3230P Golina - Kazimierz Biskupi" w związku z właściwą klasyfikacją źródła sfinansowania zadania.

W wydatkach:

1/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale 85202 - Domu pomocy społecznej o kwotę 40.945 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie premii dla pracowników oraz renowacje drzwi w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
2/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 27.598 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące DPS w Ślesinie;
3/ w celu urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb ZSE-U w Żychlinie dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu poprzez:
- zmniejszenie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 3.900 zł;
- zwiększenie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 3.900 zł;
4/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Dyrektora DPS w Ślesinie w celu urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb;
5/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 o kwotę 1.625 zł w związku z decyzją Ministra finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z nowo utworzonej rezerwy celowej z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za grunt przejęty z dniem 1 stycznia 1999 r. pod drogę publiczną powiatowa;
6/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału na wniosek:
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w rozdziale: 71015 i 71078 w celu
urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb;
- Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych w rozdziale 75109 - Wybory do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w celu urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Uwag do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała nr 467/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. stanowi z ałącznik nr 3 do protokołu.

zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik Powiatu zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w związku ze zmianą wartości planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Rewitalizację zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto" zachodzi konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2010 r. i obciążenia budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2011-2013.

Uchwała Nr 468/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki


Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-20 09:23:02)
Lista wiadomości