logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 104/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 15 listopada 2010 roku
Protokół Nr 104/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 15 listopada 2010 roku

 


W posiedzeniu uczestniczyli:
1/  Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/  Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/  Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/  Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/  Waldemar Tubacki- członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Krzysztof Musiał -   sekretarz powiatu.
oraz
Halina Michalska - naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

           

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, do którego uwag nie wniesiono.

 

Porządek przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 103/10 z dnia 10 listopada 2010 r.

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016;

projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2011.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 104/10 z dnia 15 listopada 2010 r.

5. Sprawy bieżące .

Ad. 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia .

            Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 103/10 z dnia 10 listopada 2010 r.

            Uwag do protokołu nie wniesiono.  Protokół przyjęto jednogłośnie 5 glosami „za".  

Ad. 3.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z tematem starosta poprosił Halinę Michalską - naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz.

Halina Michalska poinformowała, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych nałożyła obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 -2016. Dokonując szczegółowych objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego zaznaczyła, że przepisy ww. ustawy są tak skonstruowane, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest połączeniem wcześniej funkcjonujących dokumentów planistycznych tj.: wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy kwoty długu, które były opracowane na podstawie art. 166 i art. 180 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. Natomiast długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaznaczyła, że  kroczący charakter prognozy będzie corocznie uaktualniany, dla którego przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu ,

- dla lat 2012 - 2016 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Następnie omówiła prognozę dochodów bieżących roku 2011 dla której przyjęto wartości wynikające z pism:

- Ministra Finansów określającego roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Wojewody Wielkopolskiego informującego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Zaznaczyła, że wymienione kategorie dochodów bieżących stanowią wartość 39.985,688 zł, tj. 61,79% ogółu dochodów bieżących. Pozostała grupę dochodów bieżących sklasyfikowano wg źródeł pochodzenia i prognozowano biorąc pod uwagę ich wykonanie w roku 2010, wykorzystując również dane historyczne z lat 2007 -2009.

W zakresie dochodów majątkowych w projekcie planu 2011 r. ujęto jedynie dochody z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W latach 2011 -2016 nie planuje się dochodów majątkowych.

Z kolei objaśniając prognozę wydatków poinformowała, że wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6.467.843,79 zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Podsumowując zaznaczyła, że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny, a przedłożony dokument stwarza warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej Powiatu.

Uwag do przedstawionego materiału nie wniesiono.

         Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, który następnie poddał głosowaniu.

W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 -2016 podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała nr 464/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 -2016 stanowi załącznik nr 1, cd ., cd ., cd ., cd ., cd . do protokołu.

Ustalenia:

uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

3.2. projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2011.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Halina Michalska  szczegółowo omówiła konstrukcję projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2011 r. Poinformowała, że dochody budżetu na 2011 r. projektuje się w wysokości 90.004.977,07 zł tego: dochody bieżące w kwocie 64.713.282,67 zł., dochody majątkowe w kwocie 25.291.694,40 zł.

Wydatki budżetu na 2011 r. ustala się w łącznej kwocie 92.996.198,54 zł. i obejmują wydatki bieżące w kwocie 59.012.560,54 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 33.983.638,00 zł. Wydatki w szczególności obejmują wydatki na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.991.221,47  zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

kredytu długoterminowego.

Poinformowała, że w projektowanej uchwale budżetowej  określono sumę 2.000.000 zł., do której Zarząd Powiatu Konińskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania. W § 11 wprowadza się nowy zapis mówiący, że dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6  ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.

Podkreśliła, że tworzy się rezerwę celową  w wysokości 94.800 zł (w 2010 roku rezerwa ta wynosiła  10.000 zł.) z przeznaczeniem  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Następnie zapoznała z planem wydatków majątkowych na 2011 rok, w którym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane m.in. z:

- modernizacją wiaty magazynowej przy ul. Świętojańskiej 20,

- przebudową drogi powiatowej Nr 3210P relacji Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna,

- termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

- dokumentacją na budowę budynku dydaktycznego dla Zespolu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie,

- termomodernizacją budynku stołówki w ZSE-U w Żychlinie,

- rewitalizacją zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie.

 

W trakcie omawiania projektu pani Halina Michalska  udzielała wszelkich wyjaśnień i informacji.

            Uwag do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2011 r. nie wniesiono.

            Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2011 podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Ne 465/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2011 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ustalenia:

uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2011 wraz załącznikami przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 104/10 z dnia 15 listopada 2010 r.

Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie 5 glosami „za".

Ad. 5.  Sprawy bieżące .

W sprawach bieżących członek zarządu Zenon Paszek prosił starostę o interwencję w sprawie zanieczyszczenia kanału w miejscowości Lubiecz, gmina Golina. Natomiast Waldemar Tubacki zgłosił problem zalewania posesji mieszkańców przy drodze powiatowej (na ulicy Ogrodowej), gmina Rzgów.

Starosta poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną przekazane odpowiednim podmiotom celem zainteresowania się zaistniałymi sytuacjami.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.  Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3.  członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-08 12:55:53)
Lista wiadomości