logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 102/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 29 października 2010 roku
Protokół Nr 102/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 29 października 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.

      Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, do którego uwag nie wniesiono.

Porządek przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 101/10 z dnia 19 października
2010 r..
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego :
3.1 zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 482019P w Starym Mieście do kategorii dróg powiatowych,
3.2. zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia określonych odcinków dróg nr 3191P, nr 3036P i  3252P kategorii dróg powiatowych.
 
3.3 Autopoprawka do projektu uchwały  Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
3.4. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. sprzedaży nieruchomości spółce ENERGA - OPETRATOR S.A.,
4.2. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego",
4.3. informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2010 r.
5. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
6. Sprawy bieżące.

 

Ad. 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia .

 

            Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 101/10 z dnia 19 października 2010 r.

            Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół przyjęto 4 głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.

Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego :

3.1. zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 482019P w Starym Mieście do kategorii dróg powiatowych,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia lub pozbawienia drogi określonej kategorii dróg publicznych, jako akty prawa miejscowego, podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ponieważ w uchwale Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2010 r. w § 3 pominięto zapis związany z publikacją, stąd konieczna jest zmiana § 3 podjętej uchwały i nadanie mu treści jak w projekcie uchwały zmieniającej.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Projekt uchwały starosta poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 482019P w Starym Mieście  przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

3.1.  zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia określonych odcinków dróg nr 3191P, nr 3036P i 3252P kategorii dróg powiatowych.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że w uchwale Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie pozbawienia określonych odcinków dróg nr 3191P, nr 3036P i 3252P kategorii dróg powiatowych w § 3 pominięto również zapis związany z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego . Stąd tez konieczna jest zmiana brzmienia § 3 i nadanie treści w brzmieniu projektu uchwały zmieniającej.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Projekt uchwały starosta poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  pozbawienia określonych odcinków dróg nr 3191P, nr 3036P i 3252P kategorii dróg powiatowych przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4. Autopoprawka do projektu uchwały  Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.

O przedstawienie zmian do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego starosta poprosił Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu. Omawiane zmiany polegały na:

1/ zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na zadania własne:

dział 700, rozdział 70005, §§ 0750, 0870, 2360 - 21.440,00 zł

zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005  -  Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wnioski Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 14.10.2010 r. i 21.10.2010 r. w związku z:

- zawartą umową dzierżawy części nieruchomości położonej w Koninie, obręb Pawłówek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/8 o powierzchni 1,3161 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego (2.340,00 zł),

- Uchwałą Nr XL/218/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 444/2 o powierzchni 0,0146 ha, położoną w obrębie gminy Kleczew oraz planowaną sprzedażą (4.500,00 zł),

2/ zmniejszeniu dochodów budżetu powiatu na zadania własne:

dział 756, rozdział 75622, § 0010 - 297.513,80 zł

3/ dokonaniu przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami:

- zmniejszenie:

dział 758, rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 1.926.222,52 zł

- zwiększenie:

dział 801, rozdział 80195 - Pozostała działalność - 252.008,62 zł

dział 853, rozdział 85395 - Pozostała działalność - 1.674.213,90 zł

przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w związku z właściwą klasyfikacją budżetową następujących projektów unijnych:

­            „Mała przedsiębiorczość" realizowanego przez ZSP w Sompolnie (r. 80195),

­            „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego przez PCPR w Koninie (r. 85395),

­            „Wykwalifikowana kadra" realizowanego przez PUP w Koninie (r. 85395),

­            „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" realizowanego przez PUP w Koninie (r. 85395),

4/ zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:

dział 852, rozdział 85220 § 2710 - 4.089,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/212/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 4.089,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Kramsk przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,

5/ dział 853, rozdział 85311, § 6230 - 39.500,00 zł

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie w celu zakupu plotera drukującego klasa 44 cale (30.000,00 zł) i plotera tnącego (9.500,00 zł),

6/ zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu na zadania własne

dział 750, rozdz. 750019, § 3030 - 27.000,00 zł

7/ dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami:

zmniejszenie: dział 758, rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 1.926.222,52 zł

zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 - Pozostała działalność - 252.008,62 zł

dział 853, rozdział 85395 - Pozostała działalność - 1.674.213,90 zł

przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w związku z właściwą klasyfikacją budżetową następujących projektów unijnych:

-  Mała przedsiębiorczość" realizowanego przez ZSP w Sompolnie (r. 80195),

- „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego przez PCPR w Koninie (r. 85395),

- „Wykwalifikowana kadra" realizowanego przez PUP w Koninie (r. 85395),

- „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" realizowanego przez PUP w Koninie (r. 85395),

8/ dokonaniu przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 28.10.2010 r. w związku ze zwiększeniem zadań w zakresie realizacji imprez kulturalnych (zmniejsza się dotację dla Prywatnej Szkoły „Przyszłość" w Boguszycach),

9/ zmniejszeniu: dział 853, rozdział 85395 - Pozostała działalność - 40.557,12 zł

zwiększeniu: dział 801, rozdział 80195 - Pozostała działalność - 40.557,12 zł

przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w związku z właściwą klasyfikacją budżetową Projektu pn. „Mała przedsiębiorczość" realizowanego przez ZSP w Sompolnie,

10/ dokonaniu przeniesień w palnie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału:

- dział 801, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 80120 dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie z dnia 21.10.2010 r. w celu urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb,

- dział 801, rozdział 80130  -  Szkoły zawodowe

przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 80130 dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie z dnia 21.10.2010 r. w celu urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb,

- dział 801, rozdział 80195 - Pozostała działalność przeniesień między paragrafami w ramach             rozdziału 80195 dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie z dnia 21.10.2010 r. w celu urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb w ramach Projektu pn. „Mała przedsiębiorczość",

- dział 921, rozdział 92195 - Pozostała działalność

przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 92195 dokonuje się na wniosek  Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 28.10.2010 r. w celu urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji imprez kulturalnych do faktycznych potrzeb,

11/ zwiększeniu dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dział 852, rozdział 85220 §§ 4210, 4260, 4370, 4740,

4750 - 4.089,00 zł

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85220 -  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 26.10.2010 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/212/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 4.089,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Kramsk przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,

12/ w planie wydatków majątkowych dokonaniu następujących zmian:

w pozostałych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 85311 w § 6230 wprowadza się dotację dla Zakładu Aktywności zawodowej w Posadzie z przeznaczeniem na zakup plotera drukującego klasa 44 cale w kwocie 30.000 zł oraz na zakup plotera tnącego w kwocie 9.500 zł

Uwag do zaproponowanych zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok nie wniesiono.

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Ustalenia:

autopoprawkę do projektu uchwały zgłosi starosta  na sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 października 2010 r.

Ad. 5. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.

            Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński zapoznając z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego poinformowała, że w projekcie uchwały w § 1 i § 3 należy dokonać następujących zmian:

1/ wyrazy „położonych gminie Kleczew" zastąpić wyrazami „położonych w gminie Kleczew";

2/ po wyrażeniu „27/1 o powierzchni 1,0658 ha" dodać wyrażenie „oraz 29 o powierzchni 0,5400 ha",

3/ w § 3 uchwały należy dodać po wyrażeniu „podjęcia" wyrażenie „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.".

            Uwag do zaproponowanych zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego nie wniesiono.

            Zmiany poddano głosowaniu, które przyjęto 4 głosami „za".

Ustalenia:

autopoprawkę do projektu uchwały zgłosi starosta  na sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 października 2010 r.

Szczegółowa treść autopoprawki wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

6.1. sprzedaży nieruchomości spółce ENERGA - OPETRATOR S.A.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą sprzedaje się w drodze bezprzetargowej spółce ENERGA - OPERATOR S.A. nieruchomość o pow. 0.0146 ha położoną w mieście Kleczew, gm. Kleczew, stanowiącą własność Powiatu Konińskiego, przeznaczoną pod adaptację istniejącej stacji transformatorowej. Zaznaczył, że wartość przedmiotowej nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na 4.500 zł. Podkreślił, że zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość w związku z tym ustalono cenę sprzedaży na kwotę 4.500 zł.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Projekt uchwały starosta poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości spółce ENERGA - OPETRATOR S.A. podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 456/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości spółce ENERGA - OPETRATOR S.A. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6.2. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego",

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

            Starosta poinformował, że Kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" na posiedzeniu w dniu 29 października br. rozpatrzyła i przyznała 11 tytułów honorowych „Zasłużony dla powiatu konińskiego". 

Podkreślił, że przedmiotowe wnioski dotyczą kandydatów:

  • Działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:

1. Urszuli Bachery;

2. Krystyny Chowańskiej;

3. Ilony Jedlińskiej;

4. Beaty Łuczyńskiej;

5. Barbary Pilarczyk

  • Działacza Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koninie

6. Józefa Karykowskiego;

  • Pracowników Kopalni Węgla Brunatnego „Konin":

7. Andrzeja Kornowicza;

8. Piotra Szczekockiego;

9. Bernarda Szulca

oraz:

10. Andrzeja Przybylaka - honorowy dawca krwi;

11. Marii Szymankiewicz - działacz społeczny.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały dokonał prezentacji poszczególnych kandydatów do tytułu honorowego.  Uwag do przedstawionych kandydatów nie wniesiono. 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego"  podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała nr 457/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr  5 do protokółu.

6.3. informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2010 r.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik powiatu poinformował, że Plan roczny dochodów Powiatu Konińskiego za III kwartał 2010 r. został wykonany w 64,75% w kwocie 51.509.038,36 zł. Plan roczny wydatków budżetu za III kwartał br. został wykonany w 53,92% w kwocie 51.936.605,69 zł. Omawiając dochody zwrócił uwagę na niższe ich wykonanie w odniesieniu do upływu czasu w następujących źródłach:

1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2/ wpływy z opłaty komunikacyjnej,

3/ podatek dochodowy od osób prawnych.

Po stronie wydatków zwrócił uwagę iż gro wydatków majątkowych  zostanie poniesionych w IV kwartale 2010 r.

Zaznaczył, że zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za każdy kwartał danego roku podaje się do publicznej wiadomości.

Uwag do przedstawionego materiału nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2010 r. podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 458/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 października w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2010 r. stanowi załącznik nr 6, cd ., cd ., cd ., cd ., cd . do protokołu.

Ad. 7. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

            Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński poinformowała, że zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na 2010/2011 rok dokonuje się z uwagi na   długotrwałe zwolnieniem lekarskie nauczyciela.

            Aneks przyjęto bez uwag i zatwierdzono.

Ad. 8. Sprawy bieżące .

W sprawach bieżących  ustalono, że   następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego odbędzie się 10 listopada 2010 r. o godzinie 1000.

Ostatnia sesja III kadencji odbędzie się 10 listopada o godzinie 1300.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Zenon Paszek
4. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
 
 
Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-08 10:31:56)
Lista wiadomości