logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 101/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 19 października 2010 roku
Protokół Nr 101/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 19 października 2010 roku.

 


W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.
 
oraz naczelnicy wydziałów Starostwa i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu wymienieni w protokole.

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, do którego wniesiono w pkt 3 ppkt 3.4. i ppkt 3.5 o brzmieniu:
„3.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 451000 Noć - Broniszewo";
3.5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację".
 
Porządek z wprowadzoną zmianą przedstawiał się następująco:
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 100/10 z dnia 30 września 2010 r.
 
3. Przyjęcie projektu uchwały  Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok,
3.2. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów,
3.3. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego,
3.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 451000 Noć - Broniszewo",
3.5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację".
 
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez  osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 
5. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
 
7.1. przekazania mienia powiatu;
7.2. przekazania mienia powiatu;
7.3. przekazania mienia powiatu;
7.4. przekazania mienia powiatu;
7.5. ustanowienia systemu identyfikacji wizualnej;
7.6. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;
7.7. oddania części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego w dzierżawę PHU HN-TR Krzysztof Habryn,
 
8. Informacja z realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za III kwartał 2010 r.
9. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Rychwale.
10. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
11. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie nr 2 i nr 3.
12. Informacja o gospodarce leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu
13. Zmiany do Planu zakupów na rok 2010.
14 Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
 
            Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 100/10 z dnia 30 września 2010 r.
 
            Uwag i  spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 5 głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.
 
Ad. 3.  Przyjęcie projektu uchwały  Rady Powiatu Konińskiego:
 
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.     
 
            Zmiany w budżecie Powiatu szczegółowo omówił  Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
W trakcie omawiania zmian w budżecie skarbnik udzielał wszelkich wyjaśnień na zadawane pytania do, których uwag nie wniesiono.
 
            Ponadto przedłożył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w sprawie przyznania dodatkowego dofinansowania dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie w wysokości 39.500 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Posadzie .
Kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
            Zarząd Powiatu ustosunkowując się do wniosku postanowił przyznać dodatkowe dofinansowanie w kwocie 39.500 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie.
Jednocześnie ustalono, że ww. kwota będzie wprowadzona autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. na sesji w dniu 29 października b.r.
 
            Ponieważ uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2, cd., cd., cd., cd., cd., do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
3.2. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów,
 
      Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
      Starosta poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczy Pierwszej zwróciła się z wnioskiem o przekwalifikowanie inwestycji pod nazwą „Założenie ogrzewania olejowego w strażnicy i garażu" na „Założenie ogrzewania gazowego w strażnicy i garażu". Zaznaczył, że zmiana zadania podyktowana jest względami ekonomicznymi (mniejszy koszt eksploatacji i samego ogrzewania).
Proponowana  zmiana dotyczy uchwały Nr XXXIX/212/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 
     Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
     Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.3. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego,
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
     Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński poinformowała, że przedmiotowym projektem uchwały wyraża się zgodę na zbycie na rzecz Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie S.A. w drodze darowizny nieruchomości położonych w gminie Kleczew, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 388/1 o powierzchni 0,4218 ha - obręb Nieborzyn i 27/1 o powierzchni 1,0658 ha - obręb Złotków, stanowiących własność Powiatu Konińskiego, objętych księgą wieczystą z przeznaczeniem na cel publiczny tj. pod poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metoda odkrywkową.
 
      Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
      Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 451000 Noć - Broniszewo".
 
         Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
         Starosta poinformował, że zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 451000 Noć - Broniszewo zostało umieszczone na liście zadań realizowanych w 2010 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z powyższym Gmina Wierzbinek przystępując do realizacji ww. programu zwróciła się o pomoc finansową  w kwocie 60.000 zł. ze środków budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 r.
 
Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.
 
      Projekt uchwały starosta poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 451000 Noć - Broniszewo" przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny..
 
3.5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację".
 
      Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
      Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą zmienia się plan wydatków ze środków PFRON na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszego projektu.
Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu kwot zadań w pozycji 1, 4 i 7  tj.
1. udzielenie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej o kwotę 33.000 zł;
4. dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób  niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 5.644 zł,
7. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 5.693 zł.
 
W wyniku powyższych zmniejszeń, zwiększa się poz. 6 - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 44.337 zł.
 
      Proponowane zmiany w Planie wydatków na 2010 rok przyjęto bez uwag.
 
      Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przyjęto jednogłośnie 5 głosami  „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny..
 
Ad. 4.  Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez  osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 
        Informację przedłożoną przez Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez  osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd przyjął jednogłośnie 5 głosami „za" w brzmieniu załącznika nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Ad. 5.  Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
 
        Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
         Informację nt. zaawansowania prac w drogownictwie przedstawił Antoni Bąk - zastępca dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Po wysłuchaniu informacji członkowie zarządu zgłaszali wnioski oraz zapytania.
 
Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński odniosła się do realizacji wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
 
         Antoni Bąk udzielając odpowiedzi poinformował, że złożone wnioski dotyczą:
- dalszego ciągu drogi Golina - do ronda Kazimierz Biskupi ( od skrzyżowania na Brzeźniak do ronda w Kazimierzu Biskupim);
- drogi Brzeźno - Wierzchy do granicy powiatu tureckiego.
Złożone wnioski do końca października podlegają ocenie merytorycznej.
Natomiast wniosek dotyczący drogi Wola Podłężna od ronda do włączenia się w drogę Sompolno - Ślesin w Miejscowości Różopole realizowany w ramach środków unijnych WRPO do końca października podlega ocenie formalnej.
 
         Waldemar Tubacki odniósł się do złego stanu drogi w miejscowości Dąbrowice.
 
          Antoni Bąk ustosunkowując się do wniosku poinformował o możliwości poprawienia stanu drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg.
 
          Antoni Bąk udzielając wyjaśnienia, co do remontu odcinka drogi powiatowej Węglew - Sławsk podkreślił, że remont  tej drogi realizowany będzie na odcinku o długości 1600 m w trzech różnych miejscach, co w rezultacie da około 500 m wyremontowanej nawierzchni.
 
          Halina Lenartowicz odniosła się do niedbałego wykonania załatania dziur na drodze w kierunku do miejscowości Ościsłowo. Prosiła o ponowną lustracje wykonania usługi i podjęciu ewentualnych działań.
 
          Antoni Bąk udzielając odpowiedzi poinformował, że łatanie większych dziur jest formą doraźną . Nadmienił, że jedynym wyjściem z sytuacji jest wykonanie nakładki.
 
Informację przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.
 
Ad. 6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 
       O złożenie informacji nt. stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński starosta poprosił Jerzego Drygiela -naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
 
       Jerzy Drygiel omawiając przedłożony materiał zaznaczył, że informacja uwzględnia większość zadań realizowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński, przy zaangażowaniu i współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Koninie.
Podkreślił, iż na podstawie zaprezentowanych danych w informacji stwierdza się, że w roku szkolnym 2009/2010 do szkół prowadzonych przez Powiat Koniński uczęszczało 1794 uczniów i słuchaczy. Ogółem zatrudniono 198 nauczycieli o różnym stopniu awansu zawodowego. Naukę w szkołach ponadgimnazjalnych ukończyło 473 uczniów i słuchaczy. Uczniom wykazującym najwyższe postępy w nauce przyznano pomoc stypendialną, która obejmowała stypendium: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Konińskiego, Towarzystwa Samorządowego oraz  stypendium w ramach wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Następnie przedstawił zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych typach szkół podkreślając, że najwyższą zdawalność matur odnotowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Natomiast najniższą zdawalność  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odnotowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale (20% ).
Zaznaczył również, że oprócz pracy dydaktycznej w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzono remonty, modernizacje oraz realizowano inwestycje. Uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach o różnorodnej tematyce oraz w zawodach sportowych. Szkoły i placówki realizowały projekty finansowane oraz współfinansowane ze środków pozabudżetowych.
 
       Zarząd Powiatu odnosząc się informacji uznał, że przedłożony materiał w pełni odzwierciedla zadania realizowane przez poszczególne szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Koniński.
Informację przyjęto bez uwag w przedstawionym brzmieniu i stanowi załącznik nr 9, cd., cd., cd., cd.,   do protokołu.
 
Ustalenia:
informację przedłożyć Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
       W tym punkcie głos zabrała Halina Lenartowicz zadając pytanie, czy jest możliwość w Szkole w Wilczynie wydzielenia pomieszczenia ( pokoiku ) dla kierownika placówki. Podkreśliła, że brak takiego pomieszczenia utrudnia kierownikowi rozmowę z uczniami jak również z rodzicami.
 
       Jerzy Drygiel odnosząc się do przedstawionego wniosku uznał, że istnieje możliwość stworzenia mini pokoiku nauczycielskiego i przyjął wniosek do ewentualnej realizacji.
 
Ad. 7.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
 
7.1. przekazania mienia powiatu .
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą Powiat Koniński przekazuje  Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie  środek trwały w postaci pomnika Fryderyka Chopina przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, stanowiącego mienie Powiatu Konińskiego.
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przekazania mienia powiatu podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 449/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przekazania mienia powiatu stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
 
7.2. przekazania mienia powiatu.  
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą Powiat Koniński przekazuje Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie środki trwałe powstałe w wyniku I etapu rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto, stanowiące mienie Powiatu Konińskiego.
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przekazania mienia powiatu podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Uchwała Nr 450/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przekazania mienia powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
 
7.1. przekazania mienia powiatu .
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą Powiat Koniński przekazuje Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  środek trwały w postaci boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, stanowiącego mienie Powiatu Konińskiego.
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przekazania mienia powiatu podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 451/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przekazania mienia powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
 
7.1. przekazania mienia powiatu .
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą Powiat Koniński przekazuje Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie środki trwałe powstałe w postaci dobudowanej klatki schodowej z szybem windowym i windą dla osób niepełnosprawnych oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, stanowiące mienie Powiatu Konińskiego.
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przekazania mienia powiatu podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 452/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przekazania mienia powiatu stanowi załącznik nr 13 do protokółu.          
 
7.1. ustanowienia systemu identyfikacji wizualnej,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
O zapoznanie z materiałem starosta poprosił Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
 
Witold Nowak poinformował, że przedmiotową uchwałą wprowadza się System Identyfikacji Wizualnej powiatu konińskiego w postaci Księgi Identyfikacji Wizualnej. Zaznaczył, że Księga Identyfikacji Wizualnej określa wzory herbu powiatu ( logo), wymiary, kolorystykę znaków graficznych powiatu i zasady ich używania, wzory dokumentów powiatu oraz pozostałych pism i druków stosowanych przez biura, wydziały i jednostki organizacyjne powiatu konińskiego. Podkreślił również, że System Identyfikacji Wizualnej jest elementem polityki promocyjnej powiatu, której prowadzenie ma na celu poprawę efektywności działań promocyjnych oraz zwiększenie rozpoznawalności znaków graficznych używanych przez powiat.
 
Małgorzata Waszak odnosząc się do przedłożonego materiału zwróciła uwagę na brzmienie hasła umieszczonego na belce korporacyjnej tj. „Inwestycje Rozwój Ekologia". W jej uznaniu, w haśle brakuje wyrazu Turystyka. Zwróciła również uwagę na zastosowaną kolorystykę w Biznesie ( granat, szary).
 
Witold Nowak odnosząc się do wypowiedzi wicestarosty zaznaczył, że brzmienie hasła na belce korporacyjnej można zmieniać. W Biznesie użyto koloru granatowego i szarego celem wyróżnienia tego rodzaju blankietów.
Starosta zabierając głos zaznaczył, że hasło umieszczone na belce korporacyjnej należy jeszcze poddać dyskusji.
 
Innych uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
 
Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie ustanowienia systemu identyfikacji wizualnej podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 453/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie ustanowienia systemu identyfikacji wizualnej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
7.1. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Skarbnik powiatu poinformował, że w związku z otrzymaniem nowego harmonogramu spłat kredytów zachodzi konieczność zmiany łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2010 r. do faktycznie poniesionych wydatków w tym zakresie w przyporządkowaniu do każdego zaciągniętego kredytu.
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 454/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
7.1. oddania części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego w dzierżawę PHU HN-TR Krzysztof Habryn.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą postanawia się wydzierżawić na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2011 r. PHU HN-TR Krzysztof Habryn, ul. Poznańska 9/1 Słupca, część nieruchomości o pow. około 0.1500 ha, położonej w Koninie obręb Pawłówek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/8 będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów.
Dla  wymienionej  części nieruchomości ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 0,30 zł + VAT za metr kwadratowy miesięcznie.
 
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie oddania części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego w dzierżawę PHU HN-TR Krzysztof Habryn podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 455/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie oddania części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego w dzierżawę PHU HN-TR Krzysztof Habryn stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ad. 8. Informacja z realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za III kwartał 2010 r.
 
     Informację z realizacji kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za III kwartał 2010 r. przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w brzmieniu załącznika nr 17 do protokołu.
 
Ad. 9. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Rychwale.
 
      Jerzy Drygiel poinformował, że przyczyną wprowadzenia zmian w arkuszu organizacji na rok szkolny 2010/2011 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym jest:
1. likwidacja oddziału w Szkole Podstawowej I - III (łączony oddział I - IV kl.);
2. utworzenie nowego oddziału w Gimnazjum I-II kl.;
3. rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem języka niemieckiego.
 
Uwag do wprowadzonych zmian aneksem do arkusza organizacyjnego ww. placówki nie wniesiono. Aneks przyjęto i zatwierdzono.
 
Ad. 10. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
      Jerzy Drygiel poinformował, że zmiany w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 związane są ze zmianą przydziału czynności w stosunku do nauczycieli w związku z dłuższym zwolnieniem lekarskim nauczyciela od religii.
 
Uwag do wprowadzonych zmian aneksem do arkusza organizacyjnego ww. placówki nie wniesiono. Aneks przyjęto i zatwierdzono.
 
Ad. 11. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok 2010/2011 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie nr 2 i nr 3.
 
      Jerzy Drygiel poinformował, że:
 
      Aneks nr 2 ww. placówki dotyczy szkół dla dorosłych.
 
      Zmiana w arkuszu organizacyjnym związana jest ze zmianą przydziału czynności dla nauczycieli w związku z zakończeniem naboru i uruchomieniem I semestru szkół dla dorosłych.
 
       Aneks Nr 3
 
       Zmiany związane są z przydziałem czynności dla nauczycieli języka angielskiego i biologii w związku z przebywaniem nauczycielek na urlopach macierzyńskich.
 
       Aneks Nr 2 i Aneks Nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przyjęto jednogłośnie i zatwierdzono.
 
Ad.12. Informacja o gospodarce leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu.
 
       Informację nt. gospodarki w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Powiatu Konińskiego przyjęto bez uwag w brzmieniu załącznika nr 18 do protokołu.
 
            Zenon Paszek i Halina Lenartowicz zwrócili uwagę na drzewa rosnące przy drogach, które zagrażają bezpieczeństwu. Wymieniono m.in. wieś Lubiecz gmina Golina oraz miejscowość Wiśniewa gmina Wilczyn.
 
Ad. 13. Zmiany do Planu zakupów na rok 2010.
 
      Zmiany do Planu zakupów na rok 2010 przedstawił skarbnik powiatu.
 
      Poinformował, że do Planu zakupów na 2010 r. wprowadzono dodatkowo 4 zadania tj.:
poz. 8   -  usuwanie azbestu z terenu Powiatu Konińskiego;
poz. 9   -  dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i maszynek liczących;
poz.10  -  usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Konińskiego;
poz. 11 -  dostawa komputera ( laptopa ).
 
            Uwag do zaproponowanych zmian w Planie zakupów nie wniesiono. Zmiany zatwierdzono jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt Plan zakupów (zmiany) na rok 2010 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Ad. 14. Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta poinformował o terminie ostatniej sesji III kadencji ( 10.11.2010 r.) oraz o terminie XII Gali Powiatu Konińskiego (6.11.2010 r.).
 
Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego ustalono na dzień października 2010 r.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.  Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
 
 
Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-07 09:39:05)
Lista wiadomości