logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 100/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 września 2010 roku.
Protokół Nr 100/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 30 września 2010 roku.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
3/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.
        

 Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 99/10 z dnia 21 września 2010 r.

3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

5. Aneksy do arkusza Organizacyjnego na rok 2010/2011 Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.

6. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .    

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 99/10 z dnia 21 września 2010 r.

Uwag i spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 4 głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.

Ad. 3.  Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.     

Ze zmianami wprowadzonymi autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok zapoznał skarbnik powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane zmiany wprowadza się:

w dochodach:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne:

- w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 53.521,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu (kwota 22.807 zł) i zakupu oleju opałowego (30.714 zł) dla DPS w Ślesinie;

- na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 28.09.2010 r. w związku z większymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie 4.408,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań;

3) zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji pod budowę chodnika przy drodze nr P3193 Morzyczyn - Ruszkowo;

w wydatkach:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:

- w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 53.521,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu (22.807,00 zł) i zakupu oleju opałowego (30.714,00 zł) w DPS w Ślesinie;

- na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 28.09.2010 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007 - 2012";

- na wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych z dnia 29.09.2010 r. z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie";

2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami:

- na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 27.09.2010 r. z przeznaczeniem na nagrody Starosty Konińskiego dla nauczycieli

- na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 28.09.2010 r. z przeznaczeniem na zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego, na lata 2007 - 2012", oraz „Działania proekologiczne dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu";

3) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru z dnia 29.09.2010 r. w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 552/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie 4.408,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji pod budowę chodnika przy drodze nr P3193 Morzyczyn - Ruszkowo;

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1) w wydatkach inwestycyjnych:

- wprowadza się zadanie pn. „Dokumentacja pod budowę chodnika przy drodze nr P3193 Morzyczyn - Ruszkowo" w kwocie 10.000,00 zł;

- wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie" w kwocie 288.637,00 zł;

Zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 20010 r. wprowadzone autopoprawką przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w przedstawionym brzmieniu.

Ustalenia:

autopoprawkę do porządku obrad sesji Rady Powiatu Konińskiego zgłosi starosta w dniu 30 września 2010 roku.

Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego";

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.                 

Starosta poinformował, że Kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" na posiedzeniu w dniu 30 września br. rozpatrzyła i przyznała 6 tytułów honorowych „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Podkreślił, że przedmiotowe wnioski dotyczą kandydatów:

 1.Grzegorza Michalaka - honorowego dawcy krwi.

2. Elżbietę Musielewską - honorowego dawcy krwi.

3. Aleksandra Przybylskiego - honorowego dawcy krwi.

4. Elżbietę Raźną - dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie.

5. Radosława Rogowicz - honorowego dawcy krwi.

6. Władysława Walczaka - honorowego dawcy krwi.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały dokonał prezentacji poszczególnych kandydatów do tytułu honorowego. Uwag do przedstawionych kandydatów nie wniesiono.

Wobec braku uwag i zastrzeżeń starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała nr 448/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ad. 5. Aneksy do arkusza Organizacyjnego na rok 2010/2011 Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.

Starosta omawiając aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie poinformował, że z godzin ponadwymiarowych przydzielonych dwóm psychologom w aneksie Nr 1 do arkusza organizacji na rok szkolny 2010/2011 tworzy się ½ etatu psychologa, który zostanie zatrudniony z dniem 01.10.2010r.

Zmiany wprowadzone aneksem zostały przyjęte bez uwag. Aneks zatwierdzono jednogłośnie 4 głosami „za".

Ad. 6. Sprawy bieżące.

             

Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego ustalono na dzień 19 października 2010 r.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
3. członek Zarządu - Zenon Paszek
4. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

Protokół sporządziła:
Monika Szymaszek
Podinspektor
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-05 12:57:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-05 12:57:00)
Lista wiadomości