logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 97/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 3 sierpnia 2010 roku.
 Protokół Nr 97/10
 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 3 sierpnia 2010 roku.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, do którego wniósł w pkt 5 ppkt 5.4. o brzmieniu:

 „ 5.4. zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1 - go maja 9".

 

Porządek posiedzenia zarządu po zmianie przedstawiał się następująco:

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 96/10 z dnia 19 i 22 lipca 2010 r.
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.
 
5.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
5.1. informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2010 r.
5.2. nadania tytuły honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
5.3. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programów: „Rodzina szansą dla dziecka" oraz Mądry rodzic - szczęśliwe dziecko" z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną;
5.4. zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1 - go maja 9".
6. Sprawy bieżące.

 

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .     

Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 96/10 z dnia 19 i 22 lipca 2010 r.

Uwag i spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 5 głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.

Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z tematem starosta poprosił skarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego, który będzie przedmiotem sesji w dniu 3 sierpnia br. zaplanowano długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 13.521.972 zł na finansowanie deficytu budżetu Powiatu Konińskiego w 2010 r. Zaznaczył, że okres spłaty kredytu ustala się na 6 lat, a zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.      

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ad.4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.

Ze zmianami wprowadzonymi autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok zapoznał skarbnik powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany wprowadzone autopoprawką dotyczą:

w dochodach:

1/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne:

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.618 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010;

2/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne:

- w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88.400 zł. na podstawie ustaw w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłaty komunikacyjnej,

3/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na malowanie - remont pomieszczeń ośrodka oraz na malowanie ścian zewnętrznych Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacja Mielnica, ul. Zagórska 3a, 62-500 Konin;

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

w wydatkach:

1/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:

 w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.618 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej;

2/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:

- w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w związku z otrzymaniem I transzy środków na realizację Projektu pn. „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł.;

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z otrzymaniem I transzy środków na realizację Projektu pn. „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.400 zł.

3/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na malowanie - remont pomieszczeń ośrodka oraz na malowanie ścian zewnętrznych Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacja Mielnica, ul. Zagórska 3a, 62-500 Konin w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej;        

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej .

Zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 20010 r. wprowadzone autopoprawką przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w przedstawionym brzmieniu.

Ustalenia:

autopoprawkę do porządku obrad sesji Rady Powiatu Konińskiego zgłosi starosta w dniu 3 sierpnia 2010 roku.

Ad. 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

5.1 informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2010 r.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta odnosząc się do przedłożonego materiału zwrócił uwagę na niskie wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Dochody od osób fizycznych są o 1mln. zł. niższe niż zaplanowano i stanowią 40,37 wykonania. Natomiast od osób prawnych na plan 573.816,46zł., wykonanie 12.718,46, co stanowi 19,64% planu.

Skarbnik powiatu podkreślił, że niższe wpływy zanotowano również z tytułu opłat komunikacyjnych ( 43,36%) wielkości planowanej, co przekłada się na kwotę w wysokości 223.059 zł odnosząc się do upływu czasu.

Innych uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2010 r. podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 420/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2010 r. stanowi załącznik nr 2 (c.d.) do protokółu.

5.2 nadania tytuły honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że Kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia br. rozpatrzyła i przyznała 14 tytułów honorowych „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Podkreślił, że przedmiotowe wnioski dotyczą :
- działaczy Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koninie,
- prezesów Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w: Koninie, Golinie, Kleczewie,
- pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
- przedsiębiorców,
- działacza społecznego,
 - dyrektora Gimnazjum z terenu gminy Rychwał.

Pokrótce dokonał charakterystyki kandydatów do nadania tytułu , a następnie przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydatami:

- Krupski Piotr - 5 głosów „za";
- Bednarek Wiesław - 5 głosów „za";
- Bartczak Maciej - 5 głosów „za";
- Miętkiewicz Zofia - 5 głosów „za";
- Ludwig Maria - 5 głosów „za";
- Kaczmarek Danuta - 5 głosów „za";
- Górniak Ewa  - 5 głosów „za";
- Klonowska Wanda - 5 głosów „za";
- Jarosław Szczęsny - 5 głosów „za";
- Grzeszczak Jarosław - 5 głosów „za";
- Gajewski Andrzej - 5 głosów „za";
- Chrzanowska Maria - 5 głosów „za";
- Baczyński Józef - 5 głosów „za";
- Rola Edward - 5 głosów „za".

Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 421/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

5.3 udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programów: „Rodzina szansą dla dziecka" oraz Mądry rodzic - szczęśliwe dziecko" z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Koninie w ramach porozumienia pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Konińskim przystępuje do realizacji programów: „Rodzina szansą dla dziecka" oraz „Mądry rodzic - szczęśliwe dziecko z zakresu opieki na dzieckiem i rodziną. W związku z powyższym niezbędne jest wydanie dyrektorowi tej jednostki upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w ramach realizacji ww. programów.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programów: „Rodzina szansą dla dziecka" oraz Mądry rodzic - szczęśliwe dziecko" z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 422/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programów: „Rodzina szansą dla dziecka" oraz Mądry rodzic - szczęśliwe dziecko" z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

5.4 zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1 - go Maja 9".

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Na wstępie starosta zapoznał z treścią wniosku Pani Ireny Góreckiej - Szeląg, Mała Gastronomia Grochowy 13, dotyczącego obniżenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń na cele małej gastronomii, prowadzonej w pomieszczeniach budynku Starostwa na rzecz pracowników Starostwa i petentów.

Kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Halina Lenartowicz uznała, że prowadzenie małej gastronomii w Urzędzie jest uzasadnione chociażby z uwagi na petentów z terenu powiatu ( i nie tylko ) załatwiających sprawy w Starostwie oraz pracowników. Odnosząc się do przedstawionego wniosku, a w szczególności do strat jakie ponosi wnioskodawczyni z prowadzonej działalności opowiedziała się za obniżeniem stawki czynszu najmu za powierzchnię handlową i powierzchnię pomocniczą.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu Konińskiego jednogłośnie opowiedział się za obniżeniem dotychczasowej stawki najmu pomieszczeń i postanowił obniżyć o 50% stawkę czynszu najmu za powierzchnię handlową tj. 6 zł + VAT ) i o 50% stawkę za powierzchnię pomocniczą tj. 3 zł + VAT.

Następnie starosta zapoznał z treścią projektu uchwały.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1 - go Maja 9". podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 423/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1 - go Maja 9. stanowi załącznik nr 6 do protokółu.                 

Ad. 6. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 24 sierpnia o godzinie 830.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

 

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-05 11:49:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-05 11:49:08)
Lista wiadomości