logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 96/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 19 i 22 lipca 2010 roku
 
 Protokół Nr 96/10
 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 19 i 22 lipca 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu,

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Poinformował, że przedłożony porządek posiedzenia podzielono na dwie części tj. :

I część: 19 lipiec 2010 r.

Na pierwszej części posiedzenia:

1. przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 95/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

2. podjęto uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w brzmieniu załącznika nr 1 do protokółu (Uchwała Nr 412/10 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 r.

Ponadto część tego posiedzenia poświęcono sprawie dotyczącej oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koninie w obrębie Pawłówek będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego oznaczonej nr 184/8. Do dzierżawy przewidziano obszar o powierzchni 0,30 ha z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Jednocześnie Zarząd odniósł się do koniczność ponoszenia przez osobę ustaloną jako dzierżawca kosztów dozoru obiektu, podatku od nieruchomości oraz kosztów energii elektrycznej, który to dzierżawca powinien pokrywać z własnych środków. W wyniku dyskusji ustalono iż czynsz dzierżawcy winien być na takim poziomie by ponoszenie wszystkich kosztów przez dzierżawcę nie było nadmierne. Zaproponowano czynsz umowny w wysokości 0,30 zł za 1m2 oraz zobowiązano naczelnika wydziału Gospodarki nieruchomościami o przygotowanie na następne posiedzenie zarządu projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia dzierżawy na części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego.

Na tym posiedzenie zarządu zakończono. Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się w dniu 22 lipca 2010 r. o godz. 730.

II część posiedzenia : 22 lipiec 2010 r.

Na wstępie starosta powiatu powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia. Do przedstawionego porządku posiedzenia zaproponował wniesienie punktów dotyczących przyjęcia treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej: Modła ul. Olchowa";

- powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.

Propozycję starosty członkowie zarządu przyjęli jednogłośnie tj. 5 głosami „za".

Porządek posiedzenia zarządu po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:

2.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.,

2.2. nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie;

2.3 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Świętne;

2.4. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Zygmuntowo;

2.5  powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn;

2.6  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;

2.7  zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.;

2.8  zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2.9  udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej: Modła ul. Olchowa";

2.10 powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew;

3.2. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;

3.3. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

3.4. likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie;

3.5. wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Konińskiego do podpisania umowy pożyczki;

3.6 ustanowienia dzierżawy na części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego.

3.7 wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20.

4. Zmiany do Planu zakupów na 2010 rok.     

5. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad.2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:

2.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Zmiany do budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 r. szczegółowo omówił Radzisław Kozłowski skarbnik powiatu. Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono .

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1a (cz. 1; cz. 2cz. 3) do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

2.2. nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotychczas działał w oparciu o Regulamin organizacyjny. Zmiana ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek nadania statutu tej jednostce. W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie jest uzasadnione i konieczne .

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

2.3 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Świętne;

 Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał pokrótce członków zarządu z treścią projektu uchwały, która dotyczyła wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Świętne. Zaznaczył, że Gmina Wilczyn w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Odnowa i Rozwój Wsi" zamierza zagospodarować tę część pasa drogowego na potrzeby ścieżki rowerowej. Z uwagi na fakt, iż warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest dysponowanie przez gminę nieruchomością na cele realizacji projektu i utrzymania go w okresie 7 lat od dokonania ostatecznej płatności za projekt, Gmina Wilczyn zwróciła się do Rady Powiatu z wnioskiem o użyczenie przedmiotowej nieruchomości na okres 10 lat.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Świętne przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

 2.4. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Zygmuntowo;

 Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał pokrótce członków zarządu z treścią projektu uchwały, która dotyczyła wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Zygmuntowo.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Zygmuntowo przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

2.5. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się powierzyć Gminie Wilczyn realizację zadania publicznego Powiatu Konińskiego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Cegielińskiej w Wilczynie, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 3177P Wilczyn - Marszewo - Szubianka". Na realizację zadania przeznacza się z budżetu powiatu kwotę 220.000 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

2.6 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.           

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na realizację zadania polegającego na dokonywaniu zwrotu poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, kwota 10.000 zł zostanie przekazana na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą w sprawie określenia zadań powiatu i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

2.7. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Krzysztof Musiał poinformował, że z uwagi na potrzebę utworzenia centrum informacji turystycznej dla regionu konińskiego i chęć zlecenia realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym konieczne jest wprowadzenie zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z miastem Koninem.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków

zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

2.8 zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

 Skarbnik zapoznał z projektem uchwały, do którego nie wniesiono uwag.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków

zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

2.9 udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej: Modła ul. Olchowa";

 Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Poinformował, że przedmiotową uchwałą z budżetu Powiatu Konińskiego udziela się Gminie Rzgów pomocy finansowej w kwocie 125.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej: „Modła ul. Olchowa".

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej: Modła ul. Olchowa" przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

2.10 powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.           

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. zaznaczył, że przedmiotową uchwałą powierza się Gminie Golina realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3232P relacji Kawnice - Rosocha Kolonia - Kazimierz Biskupi w miejscowości Rosocha Kolonia. Na wyżej wymienione zadanie przeznacza się z budżetu powiatu kwotę 485.896,86 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.           

 Starosta poinformował, że z wnioskiem o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew zwrócił się burmistrz Gminy i Miasta Kleczew. Podkreślił, że z wniosku wynika, że ustalenia określone w projekcie przedmiotowego planu miejscowego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. W związku z tym zaproponował aby projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew uzgodnić.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 413/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

3.2 zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

 Radzisław Kozłowski zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w związku ze zmianą wysokości planowanego kredytu długoterminowego do zaciągnięcia w 2010 r. w kwocie 12.321.815,83 zł oraz zaplanowania pożyczki w kwocie 250.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zachodzi konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2010 r. w oparciu o prognozowany harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek do kredytu i pożyczki.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

 Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami ,,za".

Uchwała Nr 414/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 12 do protokółu.

3.3. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Wicestarosta poinformowała, że powołano 15 komisji egzaminacyjnych, których składy osobowe wymieniono w projekcie uchwały. Komisje powołano dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego tj. dla :

- Kariny Krawczyk - nauczyciela języka polskiego w ZSP w Kleczewie;

- Pauliny Radeckiej - Struglińskiej - nauczyciela języka polskiego w ZSP w Kleczewie;

- Joanny Suliborskiej - nauczyciela języka polskiego w ZSP w Sompolnie;

- Urszuli Jędrzejewskiej - Kamińskiej - nauczyciela języka polskiego w ZSE-U w Żychlinie;

- Michała Sobczyka- nauczyciela języka angielskiego w ZSP w Kleczewie;

- Marii Michnik - nauczyciela biologii w ZSP w Kleczewie;

- Joanny Biegasiewicz - nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w ZSP w Kleczewie;

- Elżbiety Bielawskiej - nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w ZSP w Sompolnie;

- Jadwigi Bartosik - nauczyciela przedmiotów informatycznych w ZSP w Sompolnie;

- Iwony Pilc - nauczyciela wychowania fizycznego w ZSP w Kleczewie;

- Moniki Krzemień - nauczyciela wychowania fizycznego w ZSP w Sompolnie;

- Krzysztofa Króla       - nauczyciela wychowania fizycznego w ZSP w Sompolnie;

- Sławomira Woźniaka - nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcy w SOSz-W w Rychwale;

- Przemysława Góralskiego - wychowawcy w SOSz-W w Rychwale;

- Magdaleny Garus - Galęby wychowawcy w ZSE-U w Żychlinie.

Uwag do treści projektu nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami ,,za".

Uchwała Nr 415/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 13 do protokółu.

3.4. likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z projektem uchwały starosta poprosił wicestarostę konińskiego - Małgorzatę Waszak.

Małgorzata Waszak zapoznała członków zarządu z treścią projektu uchwały. Poinformowała, że Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych, nakłada obowiązek likwidacji gospodarstw pomocniczych do dnia 31.12.2010 r. W myśl tej ustawy zachodzi konieczność zaciągnięcia opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Jednocześnie podkreśliła, że likwidacja gospodarstwa pomocniczego wiąże się ze zmianą formy organizacyjnej tej jednostki.

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniował pozytywnie likwidację gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Termin likwidacji ustala się na okres 1 sierpień 2010 do 31 grudnia 2010 r.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami ,,za".

Uchwała Nr 416/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie stanowi załącznik nr 14 do protokółu.

3.5. wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Konińskiego do podpisania umowy pożyczki.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały.

W wyniku uzgodnień Zarząd Powiatu Konińskiego upoważnił Pana Stanisława Bielika - Starostę Konińskiego oraz Panią Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Konińskiego do podpisania umowy pożyczki podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami ,,za".

Uchwała Nr 417/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Konińskiego do podpisania umowy pożyczki stanowi załącznik nr 15 do protokółu.

3.6. ustanowienia dzierżawy na części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Krzysztof Musiał zapoznał pokrótce członków zarządu z treścią projektu uchwały. Zaznaczył, że część nieruchomości o pow. około 0,30 ha położonej w Koninie obręb Pawłówek , będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego postanawia się oddać w dzierżawę z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów , na okres 3 miesięcy tj. do dnia 21 października 2010 r. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,30 zł plus VAT za metr kwadratowy miesięcznie.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie ustanowienia dzierżawy na części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami ,,za".

Uchwała Nr 418/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia dzierżawy na części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 16 do protokółu.

3.7. wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Zaznaczył, że przedmiotową uchwałą proponuje się wydzierżawić PHU - „HN-TR" Krzysztof Habryn, Słupca ul. Poznańska 9 zbiornik na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 na okres 6 miesięcy. Miesięczną opłatę dzierżawy ustalono w wysokości 600 zł. plus 22% VAT. Natomiast szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy .

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami ,,za".

Uchwała Nr 418/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 stanowi załącznik nr 17 do protokółu.

Ad. 4. Zmiany do Planu zakupów na 2010 rok.

Projekt zmian do Planu zakupów na 2010 rok członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

W Planie zakupów na rok 2010 został dodany punkt 6 pn. „Rywalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto" (etap I) oraz punkt 7 dotyczący „Budowy boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale.

Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono. Zmiany do Planu zakupów na 2010 rok zatwierdzono jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt zmian do Planu zakupu na 2010 r. stanowi załącznik nr 18 do protokółu.

5. Sprawy bieżące.

Starosta poinformował o Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 3 sierpnia 2010 r. o godz. 1030.

Następne posiedzenie zarządu ustalono na dzień 3 sierpnia 2010 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4.członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
Protokół sporządziła:
Halina Cholewjusz
Podinspektor
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-26 15:14:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-26 15:14:53)
Lista wiadomości