logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 95/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2010 roku.
Protokół Nr 95/10
 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 30 czerwca 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/  Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/  Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu,

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia zarządu przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 94/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytuły honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 94/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.

Uwag i spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 5 głosami „za".

Ad. 3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.

Ze zmianami wprowadzonymi autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 20010 rok zapoznał skarbnik powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane zmiany wprowadza się:

w dochodach:

1/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne poprzez zwiększenie planu dochodów  w rozdziale:

- 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 49,47 zł

- 85395 - Pozostała działalność o kwotę 8,73 zł

Poinformował, że zwiększeń dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w związku ze zwrotem na rachunek bankowy ww. kwot w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" wypłaconych w 2009 r. a podlegających zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej;

2/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 32.500 zł. na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania" Doposażenie Bursztynowego Szlaku Rowerowego w Tablice informacyjne i miejsca postojowe;

3/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne Powiatowe:

- o kwotę 200.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania w zakresie modernizacji dróg i chodnika przy drodze powiatowej w Budzisławiu Górnym;

- o kwotę 470.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 3204P relacji: droga wojewódzka nr 266 - Nowa Wieś - Mostki Kujawskie - droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011;

- o kwotę 100.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Miasto w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3251P w m. Żychlin, ul. Parkowa.

w Wydatkach:

1/ Wydatki budżetu powiatu na zadania własne:

- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 40.000 zł. doprecyzowano zapis , który otrzymał brzmienie: „z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych". Zmiany zapisu dokonano również w załączniku Nr 5 do projektu uchwały ( Plan dotacji).

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się zadanie pn. „nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość na kwotę 1.200.000 zł;

2/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale:

- 75862 - Program Operacyjny Kapitał ludzki o kwotę 49,47 zł w związku ze zwrotem na rachunek bankowy środków w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" wypłaconych w 2009 r. a podlegających zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej,

- 85395 - pozostała działalność o kwotę 8,73 zł w związku ze zwrotem na rachunek bankowy środków w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie „Doradztwo, szkolenia i staże drogą do zaistnienia na rynku pracy" wypłaconych w 2009 r. a podlegających zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej;

- 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 250.000 zł w związku z możliwością pozyskania środków w formie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie z przeznaczeniem na prace zieleni oraz gospodarkę wodną;

3/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków PFRON ;

4/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 32.500 zł zgodnie z umową podpisaną z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie Bursztynowego Szlaku Rowerowego w tablice informacyjne i miejsca postojowe;

5/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

- o kwotę 200.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie modernizacji dróg i chodnika przy drodze powiatowej w Budzisławiu Górnym;

- o kwotę 470.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 3204P relacji: droga wojewódzka nr 266 - Nowa Wieś - Mostki Kujawskie - droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011;

- o kwotę 100.000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Miasto w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3251P w m. Żychlin, ul. Parkowa.

6/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między działami, rozdziałami i paragrafami w związku z właściwym zakwalifikowaniem wydatków na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych :

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 101.000 zł;

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - 20.000 zł. ( dotacja celowa udzielona Gminie Wilczyn na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Domu Rolnika - Schronisko dla Bezdomnych w m. Świętne).

Ponadto w planie wydatków majątkowych :

 w wydatkach inwestycyjnych:

1/ w rozdziale 60014 w § 6050:

  • wprowadza się zadanie pn.: „Modernizacja dróg i chodnika przy drodze powiatowej w Budzisławiu Górnym" na kwotę 300.000,00 zł, (200.000,00 zł pomoc finansowa, 100.000,00 zł udział własny- środki zwolnione z zadania „Przebudowa dogi powiatowej nr 3204P relacji: droga wojewódzka nr 266 - Nowa Wieś-Mostki Kujawskie-droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej")
  • wprowadza się zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3251P w m. Żychlin, ul. Parkowa na kwotę 200.000,00 zł (100.000,00 zł - pomoc finansowa z Gminy Stare Miasto, 100.000,00 zł środki własne zwolnione z zadania „Przebudowa dogi powiatowej nr 3204P relacji: droga wojewódzka nr 266 - Nowa Wieś-Mostki Kujawskie-droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej"),
  • zwiększa się zadanie pn.: Budowa chodnika w Sadlnie" o kwotę 45.000,00 zł (udział własny- środki zwolnione z zadania „Przebudowa dogi powiatowej nr 3204P relacji: droga wojewódzka nr 266 - Nowa Wieś-Mostki Kujawskie-droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej"),
  • zwiększa się zadanie pn.: Budowa chodnika w miejscowości Różopole - Piotrkowice" o kwotę 225.000,00 zł (udział własny- środki zwolnione z zadania „Przebudowa dogi powiatowej nr 3204P relacji: droga wojewódzka nr 266 - Nowa Wieś-Mostki Kujawskie-droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej"),

2/ w rozdziale 90008 w § 6050:

  • zwiększa się zadanie pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto, dz. 484/1" o kwotę 250.000,00 zł,

w zakupach inwestycyjnych:

- w rozdziale 70005 w § 6060:

wprowadza się nowe zadanie pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębna nieruchomość" na kwotę 1.200.000,00 zł,

w pozostałych wydatkach inwestycyjnych:

- w rozdziale 85295 w § 6300 wprowadza się dotację jednocześnie likwidując dotację w rozdziale 90005 § 6300 tj.:

dotacja celowa udzielona Gminie Wilczyn na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Domu Rolnika - Schronisko dla Bezdomnych w m. Świętne") na kwotę 20.000,00 zł,

Uwag do zaproponowanych zmian wprowadzonych autopoprawką nie wniesiono.

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.

Ustalenia:

autopoprawkę do porządku obrad sesji Rady Powiatu Konińskiego zgłosi starosta w dniu 30 czerwca 2010 roku.

Ad. 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały starosta poprosił skarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski zapoznając z projektem uchwały poinformował, że Rada Powiatu Konińskiego uchwałą z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 zaplanowała zadanie pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie gm. Stare Miasto. Zaciągnięta pożyczka w kwocie 250.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli na częściowe sfinansowanie zadania ( tj. na prace związane z zielenią oraz gospodarką wodną ) biorąc pod uwagę korzystne warunki dostępu do ww. środków. Okres spłaty pożyczki ustala się na 3 lata.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ad. 5.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytuły honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że Kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" na posiedzeniu w dniu 30 czerwca br. rozpatrzyła i przyznała 9 tytułów honorowych „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Podkreślił, że przedmiotowe wnioski dotyczą kandydatów:

- posterunku Policji: w Rychwale, Kramsku, Wilczynie i Komendy Miejskiej w Koninie,

- wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie,

- naczelnika ds. informatyki i zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym w Koninie,

- kierownika Działu Wydawnictw i Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,

- emeryta, działacza społecznego, zaangażowanego w wieloletnią działalność na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w gminie Rzgów i w całym powiecie konińskim.

Pokrótce dokonał charakterystyki kandydatów do nadania tytułu , a następnie przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydatami:

- Zofia Chudziak - 5 głosów „za";

- Piotr Śniegocki - 5 głosów „za";

- Ewa Kapyszewska - 5 głosów „za";

- Marek Masłowski - 5 głosów „za";

- Roman Powaga - 5 głosów „za";

- Paweł Szafrański - 5 głosów „za";

- Krzysztof Telesiński - 5 głosów „za";

- Mirosław Wilczewski - 5 głosów „za";

- Jerzy Woźniak - 5 głosów „za";

Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 411/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących starosta odniósł się do przygotowywania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2011. Podkreślił, że przygotowywane wnioski do wymienionego Programu dotyczą dróg powiatowych tj: Brzeźno - Smólnik 3221P ( droga zapisana również w Programie Rozwoju Lokalnego) oraz drogi na odcinku Wola Podłężna do Grąblina.

Zenon Paszek wnioskował o rozważenie i zgłoszenie w przyszłości do Programu drogi Barbarka - Radolina gm. Golina.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.Starosta Koniński -   Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4.  członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-26 14:52:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-26 14:52:45)
Lista wiadomości