logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 94/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 21 czerwca 2010 roku
 
 Protokół Nr 94/10
 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 21 czerwca 2010 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,          
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu,        

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia zarządu przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 93/10 z dnia 31 maja 2010 r.

3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:

zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową.     

dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

ustalenia zakresu i form sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.;

udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin .

4. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2009.

5. Podjęcie uchwały zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

5.1. powołania stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego;

5.2. wynajmu lokalu biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9;

5.3. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;

5.4. opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych;

5.5. opinii dotyczącej wniosku Gminy Wierzbinek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

6. Informacja o rozstrzygnięciu wyniku przetargu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego w roku 2010.

7. Informacja o gospodarce łowieckiej w dzierżawionych obwodach na terenie powiatu.

8. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 93/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Uwag i spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 4 głosami „za".

Ad. 3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1  zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.           

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotowa nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 444/2 o pow. 0.0146 ha położona w mieście Kleczew, gmina Kleczew, zajęta jest pod istniejącą stację transformatorową typu MST t 20/630.

Powyższa działka została wydzielona decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z działki o nr 444/1 o pow. 0,5531 ha, która była oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie z wykorzystaniem na cele oświatowe. Z uwagi, iż wydzielona część działki 444/1 oznaczona jako działka 444/2 była zbędna na cele związane z działalnością szkoły Zarząd Powiatu Konińskiego decyzją nr WN.7002-109/10 z dnia 8 lutego 2010 r. wygasił do niej trwały zarząd. Poinformował, że z wnioskiem w sprawie wydzielenia i sprzedaży powyższych gruntów wystąpiła spółka ENERGA - OPERATOR S.A.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

3.2  nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta podkreślił, że sprawą nabycia nieruchomości Zarząd Powiatu zajmował się na posiedzeniu wyjazdowym zorganizowanym w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Na tym posiedzeniu członkowie zarządu opowiedzieli się za nabyciem części nieruchomości tj. części bezpośrednio przylegającej do nieruchomości, na której znajduje się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Przeprowadzone rozmowy z właścicielem „Pol - Dróg Konin" w kwestii nabycia części nieruchomości nie dały rezultatu. Właściciel nieruchomości zaproponował nabycie nieruchomości ale w całości za cenę 1.200.000 zł brutto. W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały na nabycie całej nieruchomości.

Skarbnik powiatu wypowiadając się na temat nabycia przedmiotowej nieruchomości zaznaczył, że kupno nieruchomości może być sfinansowane ze środków wolnych budżetu Powiatu.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Z uwagi na brak uwag i spostrzeżeń starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

3.3  dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok szczegółowo omówił skarbnik powiatu w brzmieniu załącznika do protokółu.

Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 (cz 1; cz. 2; cz. 3) do protokółu

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

3.4 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik poinformował, że utrata mocy dotychczasowej ustawy o finansach publicznych i wejście w życie nowej ustawy spowodowało konieczność przygotowania nowego projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej ustawy.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

3.5 ustalenia zakresu i form sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik poinformował, że utrata mocy dotychczasowej ustawy o finansach publicznych i wejście w życie nowej ustawy spowodowało konieczność przygotowania nowego projektu uchwały w sprawie ustalenia zakresu i form sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej ustawy.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i form sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

3.6 udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin .

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotowym projektem uchwały proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Miastu Konin w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów akcji zwalczania powodzi na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad.4. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2009.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia .

Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ustalenia:

informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 5. Podjęcie uchwały zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

powołania stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotową uchwałą powołuje się piętnastoosobową Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursach dotyczących zlecenia uprawnionym podmiotom realizacji zadań ze sfery pożytku publicznego.

Następnie przedstawił proponowany osobowy skład Komisji Konkursowej do której wchodzą:

1/ członek Zarządu Powiatu Konińskiego;

2/ pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3/ przedstawiciele wydziałów/biur/ jednostek organizacyjnych powiatu, które są odpowiedzialne za realizację zlecanych w drodze konkursu zadań;

4/ osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Członkowie zarządu przedstawiony skład osobowy Komisji Konkursowej akceptowali bez uwag.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała nr 406/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

wynajmu lokalu biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Poinformował, że na podstawie podjętej uchwały zostanie wynajęte Stowarzyszeniu na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu , ul. Ostrówek 15 lokal biurowy nr 163 o powierzchni użytkowej 14,60 m2 w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9 w Koninie na okres od 15 czerwca 2010 r. do 31 marca 2012 r. Ustalono miesięczny czynsz w kwocie 25,01 zł. za 1 m2 powierzchni biurowej. Najemca będzie dodatkowo obciążany kosztami eksploatacyjnymi z tytułu energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz ochrony obiektu.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wynajmu lokalu biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9 podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 407/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wynajmu lokalu biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9 stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik poinformował, że w związku ze zmianą wysokości planowanego kredytu długoterminowego do zaciągnięcia w 2010 r. w kwocie 18.674.645,86 zł zachodzi konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2010 rok w oparciu o prognozowany harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od tego kredytu.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 408/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 10 do protokółu.

opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że z wnioskiem o zaopiniowanie zaliczenia wymienionych w projekcie uchwały dróg do kategorii dróg gminnych zwrócił się Burmistrz Miasta Sompolno. Wymienione drogi wybudowane zostały w latach poprzednich jako uzupełnienie sieci dróg gminnych i służą miejscowym potrzebom , jednak dotychczas nie nadano im kategorii dróg gminnych.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono. Zarząd wniosek Burmistrza Miasta Sompolno w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych opiniował pozytywnie.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 409/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

opinii dotyczącej wniosku Gminy Wierzbinek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że Wójt Gminy Wierzbinek zamierza ubiegać się o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 157/1, 163/1 i 164/1, obręb Wilcza Kłoda. Podkreślił, że zamierzenie Gminy Wierzbinek nie koliduje z zamierzeniami Powiatu Konińskiego w zakresie rozwoju sieci drogowej. W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono. Zarząd Powiatu Konińskiego wniosek Gminy Wierzbinek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, obręb Wilcza Kłoda opiniował pozytywnie.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie opinii dotyczącej wniosku Gminy Wierzbinek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 410/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Gminy Wierzbinek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowi załącznik nr 12 do protokółu. 

Ad. 6. Informacja o rozstrzygnięciu wyniku przetargu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego w roku 2010.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Informacje przyjęto bez uwag w brzmieniu załącznika nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Informacja o gospodarce łowieckiej w dzierżawionych obwodach na terenie powiatu.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Informacje przyjęto bez uwag w brzmieniu załącznika nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.8 Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących ustalono, że następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 30 czerwca br.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-26 14:47:10)
Lista wiadomości