logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 93/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 31 maja 2010 roku
 
Protokół Nr 93/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 31 maja 2010 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu,

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.

Do porządku posiedzenia skarbnik powiatu wniósł pkt dotyczący autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.

Porządek posiedzenia zarządu przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 92/10 z dnia 21 maja 2010 r.
3. Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2015.
4. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
6. Aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2009/2010.
7. Projekty organizacyjne szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011.
8. Sprawy bieżące.

Ad. 1.Przyjęcie porządku posiedzenia .          

Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 92/10 z dnia 21 maja 2010 r.

Do treści protokółu starosta wniósł następujące poprawki:

1/ na str. 5 w pkt 4 ppkt 4.6 wypowiedź starosty o brzmieniu:
Starosta udzielając odpowiedzi zaznaczył, że nie ma takiej możliwości. Zwiększenie kwoty pomocy może jedynie nastąpić po dokonaniu zmniejszenia kwoty na wskazanym zadaniu"

zastąpić brzmieniem:

Starosta udzielając odpowiedzi zaznaczył, że nie ma takiej możliwości . Zwiększenie kwoty pomocy na jednym z ww. zadań może nastąpić jedynie po dokonaniu zmniejszenia kwoty pomocy na innym zadaniu" .

2/ na str. 5 w wypowiedzi skarbnika powiatu po wyrazach „decyzją wojewody" dopisać wyrazy „lub Zarządu Województwa".

3/ na str. 6 w pkt. 4 zapis ppkt 4.7.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk otrzymał nowe brzmienie:

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Poinformował, że projektowaną uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Skulsk w wysokości 6.000 zł. z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czartowie na zadanie pn. Termomodernizacja polegająca na ociepleniu budynku OSP".  

Innych uwag, spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto ze zmianami 4 głosami „za"

i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2015.

Starosta zapoznał z treścią Opinii Komisji Spraw Społecznych dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2015. Poinformował, że komisja po rozpatrzeniu wymienionego projektu uchwały wnioskowała, aby w załączniku do projektu przedmiotowej uchwały w rozdziale „III - kwestia osób niepełnosprawnych" wyrażenie zapisane w „Szansach" w brzmieniu: „posiadanie znaczących środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla osób niepełnosprawnych" zapisać w „Zagrożeniach". Propozycję Komisja uzasadniała tym, że wciąż jeszcze znaczące środki finansowe przeznaczone na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim od kilku lat maleją. Jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywać, to realizacja zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym może być zagrożona.

Zapoznał również z treścią wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)w Koninie dot. wniosku Komisji o zmianę zapisu w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2015.

Zarząd Powiatu odnosząc się do opinii Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Konińskiego oraz wniosku dyrektora PCPR postanowił, skreślić w „Szansach" zdanie o brzmieniu: „posiadanie znaczących środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla osób niepełnosprawnych" . Natomiast w „Zagrożeniach" wprowadzić zapis o brzmieniu: „zmniejszanie środków PFRON na realizację zadań oraz udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym".

Ustalenia:

autopoprawkę do projektu uchwały wniesie starosta na sesji w dniu 31 maja 2010 r.

Opinia Komisji i pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie dot. wniosku Komisji o zmianę zapisu w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2015 stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do protokółu.

Ad. 4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.

Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno zgłosił skarbnik powiatu.

Autopoprawka polegała na zmianie nazwy zadania w § 1 pkt 2 o treści:

„2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na zadanie pn.: „Instalacja centralnego ogrzewania w budynku strażnicy".

Zaproponował aby przyznaną kwotę 7.000 zł pomocy finansowej dla OSP w Lubstowie przeznaczyć na zadanie pn.: „Termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, wymianie i ociepleniu drzwi garażowych i budynku OSP w Lubstowie".

W trakcie dyskusji członkowie zarządu przychylili się do propozycji skarbnika powiatu.

Ustalenia:

autopoprawkę do projektu uchwały zgłosi starosta na sesji Rady Powiatu w dniu 31 maja 2010 r.

Ad. 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Starosta poinformował, że Kapituła tytułu honorowego na posiedzeniu w dniu n 31 maja br. rozpatrzyła i przyznała 9 tytułów honorowych „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Przedmiotowe wnioski złożone zostały przez : starostę konińskiego, burmistrza Gminy i Miasta Kleczew oraz wójta Gminy Kramsk.

Dokonał charakterystyki kandydatów do nadania tytułu , a następnie przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydatami.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

1/ Wniosek starosty konińskiego:

- Felicja Andrzejewska - 5 głosów „za";

2/ Wnioski Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew:

- Henryk Bartczak - 5 głosów „za";

- Stanisław Macyszyn - 5 głosów „za";

- Marian Kapela - 4 głosy „za", 1 wstrzymujący.

3/ Wnioski Wójta Gminy Kramsk:

- Anna Piechocka - 5 głosów „za";

- Zofia Piechocka - 5 głosów „za";

- Józef Drop - 5 głosów „za";

- Andrzej Nowak - 5 głosów „za";

- Jerzy Balcerczak - 4 głosy „za", 1 wstrzymujący .

Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 405/10 z dnia 31 maja 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ad. 6. Aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2009/2010.

Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński poinformowała, że zmiany wprowadzone aneksem do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2009/2010 są podyktowane długotrwałą chorobą nauczyciela.

Zarząd Powiatu aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2009/2010 zatwierdził jednogłośnie 5 głosami „za".

Ad. 7 Projekty organizacyjne szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011.

Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński poinformowała, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu konińskiego przedłożyli Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia propozycje arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 .W poszczególnych projektach organizacyjnych szkół i placówek oświatowych zawarto liczbę: oddziałów, nauczycieli, etatów pedagogicznych, pracowników administracyjnych, godzin obowiązujących i ponadwymiarowych. Przedłożone projekty nie zawierają istnych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Planowana liczba uczniów jest na tym samym poziomie.

Zaznaczyła, że arkusze organizacyjne nie są formą ostateczną z uwagi na trwający jeszcze nabór do szkół. Z chwilą zakończenia naboru dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu konińskiego dokonają zmian i wersję ostateczną przedłożą zarządowi do zatwierdzenia .

W związku z powyższym Małgorzata Waszak zaproponowała członkom zarządu o przyjęcie projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 zgodne z propozycją dyrektorów szkół i placówek według stanu na dzień 30 kwietnia 2010 r.

Propozycję wicestarosty przyjęto bez uwag.

Projekty arkuszy organizacyjnych przyjęto i zatwierdzono jednogłośnie 5 głosami „za".

Ad. 8.Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się 21 czerwca 2010 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-26 14:12:05)
Lista wiadomości