logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 92/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 21 maja 2010 roku.
 Protokół Nr 92/10
 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 21 maja 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
3/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/  Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu,

oraz:

Romualda Nawrocka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych,
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.         

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu odbyło się siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia zarządu przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 91/10 z dnia 11 maja 2010 r.
3. Sprawa nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego :
4.1 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
4.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec;
4.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów;
4.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów;
4.5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał,;
4.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów;
4.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk;
4.8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno;
4.9 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn;
4.10 zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie :
5.1 informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok,
5.2 wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9,
5.3 przekazania do korzystania lokali biurowych w budynkach przy ul. Hurtowej 1 i ul. Aleje 1- go Maja 9 w Koninie.
5.4 zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9.
6. Wniosek pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rozpatrzenie celowości realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, dóbr kultury i sztuki oraz z zakresu promocji zdrowia.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .           

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 91/10 z dnia 11 maja 2010 r.

Protokół przyjęto 3 głosami „za" i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Sprawa nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.           

W trakcie realizacji pkt 3 porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu Konińskiego dokonali oględzin nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 184/8 o pow. 1.3161 ha położonej w Koninie, obręb Pawłówek, powiat Miasto Konin, która stanowi własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym „Pol - Dróg Konin" Spółka Akcyjna. Na nieruchomości posadowione są zabudowania stanowiące odrębną nieruchomość, których właścicielem jest „Pol - Dróg Konin Spółka Akcyjna. Dokonanie oględzin nieruchomości miało na celu wyrażenie przez Zarząd opinii co do zasadności i celowości nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego ww. nieruchomości, którą planuje się nabyć odpłatnie i wykorzystać na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie oraz na inne potrzeby lokalowe Starostwa Powiatowego w Koninie a także powiatowych jednostek organizacyjnych.

Po oględzinach nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali wszyscy członkowie zarządu oraz skarbnik powiatu . W toku dyskusji opowiedziano się za nabyciem części nieruchomości tj. części bezpośrednio przylegającej do nieruchomości, na której znajduje się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) w Koninie.

Na gruncie przeznaczonym do ewentualnego nabycia posadowiona jest wiata magazynowa (dzierżawiona przez ZDP) oraz budynek magazynowy. Działka jest uzbrojona ( wodociąg ) oraz posiada utwardzoną nawierzchnię wyłożoną w części trylinką oraz nawierzchnię asfaltową. Proponuje się nabyć powierzchnię około 0,60 ha.

Reasumując powyższe starosta zobowiązał się do przekazania ustaleń Zarządu Powiatu właścicielowi nieruchomości. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zobowiązał do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu części nieruchomości, celem przedłożenia Radzie na najbliższej Sesji .

Ad.4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego :

4.1 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Zmiany do budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 r. szczegółowo omówił Radzisław Kozłowski skarbnik powiatu. Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono .

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 (cd.) do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta na wstępie poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu Powiatu może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego ( gminom ) pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej.

Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały informując, że przedmiotową uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Gminie Grodziec pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy polegająca na wymianie okien i częściowym ociepleniu".

Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się udzielić z Budżetu Powiatu Gminie Krzymów pomocy finansowej w wysokości 6.000 zł na zakup torby medycznej PSP R-1, zawierającej podstawowe wyposażenie jednostek straży pożarnych niosących pomoc przedlekarską osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz różnych zdarzeniach losowych.

Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.4  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały informując, że przedmiotową uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu pomocy finansowej Gminie Krzymów w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem dla:

1/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na zadanie pn. „Zakup pompy szlamowej do wypompowywania różnych substancji nieczystych i niebezpiecznych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczych". Proponowana wysokość pomocy finansowej to kwota 6.000 zł;

2/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałku na zadanie pn. „Częściowa termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej". Proponowana kwota pomocy finansowej 12.000 zł.

Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały . Poinformował, że projektowaną uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Rychwał w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Rychwale na zadanie pn. „termomodernizacja polegająca na instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewania podłogowego w kościele parafialnym".

Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały . Poinformował, że projektowaną uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Rzgów
w wysokości 29.000 zł z przeznaczeniem dla:

1/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabieniach na zadanie pn. „Częściowa termomodernizacja polegająca na wymianie okien, ociepleniu ścian oraz pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP". Wysokość proponowanej pomocy finansowej to kwota 13.000 zł;

2/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na zadanie pn. Częściowa termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian i sufitu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej". Wysokość proponowanej pomocy finansowej to kwota 10.000 zł;

3/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej na zadanie pn. „założenie ogrzewania olejowego w strażnicy i garażu" . Wysokość proponowanej pomocy finansowej to kwota 6.000 zł.

Waldemar Tubacki zabierając głos odniósł się do wysokości zaproponowanych kwot pomocy finansowej. Stwierdził, że są one zbyt niskie w stosunku do zakresu wykonania wymienionych zadań. Zadał pytanie, czy nie można tych kwot zwiększyć ?.            

Starosta udzielając odpowiedzi zaznaczył, że nie ma takiej możliwości . Zwiększenie kwoty pomocy na jednym z ww. zadań może nastąpić jedynie po dokonaniu zmniejszenia kwoty pomocy na innym zadaniu .

Skarbnik Powiatu ustosunkowując się do obu wypowiedzi podkreślił, że wpływy z tytułu odpisów za składowanie odpadów są dochodami budżetu, a więc zwiększenie ich może nastąpić jedynie decyzją wojewody lub Zarządu Województwa.             

Innych uwag i spostrzeżeń do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały . Poinformował, że projektowaną uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Skulsk w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czartowie na zadanie pn. „Termomodernizacja polegająca na ociepleniu budynku OSP".

Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały . Poinformował, że projektowaną uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Skulsk
w wysokości 27.000 zł z przeznaczeniem dla:

1/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy". Wysokość proponowanej pomocy finansowej to kwota 20.000 zł.;

2/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na zadanie pn. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku strażnicy". Wysokość proponowanej pomocy finansowej to kwota 7.000 zł.

Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.9 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały . Poinformował, że projektowaną uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Wilczyn w wysokości 20.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Domu Rolnika - Schroniska dla Bezdomnych w m. Świętne".

Halina Lenartowicz - odnosząc się do zaproponowanej kwoty pomocy finansowej wnioskowała o jej zwiększenie z uwagi na duży zakres realizacji zadania .

Wniesionego wniosku nie uwzględniono z uwagi na brak możliwości finansowych .

Innych uwag do treści projektu nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

4.10 zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie ze zmianami w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie starosta poprosił Krzysztofa Musiała - sekretarza powiatu.

Krzysztof Musiał poinformował, że zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie wynikają z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy o samorządzie powiatowym , które nakładają na powiat zadania z zakresu obrony.

Zmiana polega na dodaniu w rozdziale V § 39 Regulaminu pkt 14 o brzmieniu:

„14. realizacja zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu konińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod glosowanie. W jego wyniku. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie przyjęto jednogłośnie 4 glosami „za".

projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie :

5.1 informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok, Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik Powiatu poinformował, że przedłożenie Zarządowi Powiatu informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 r. jest zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych. Informacja ta jest skrótowym odzwierciedleniem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 r.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 401/10 z dnia 21 maja 2010 r. stanowi załącznik nr 11 (cz. 2; 3; 4) do protokółu.  

5.2 wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie tematu starosta poprosił Krzysztofa Musiała - sekretarza powiatu.

Krzysztof Musiał poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy wynajęcia Małej Gastronomii Irena Górecka - Szeląg pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w piwnicy w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9 na okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Zaznaczył, że najemca będzie obciążany ustaloną stawką czynszu oraz kosztami eksploatacyjnymi z tytułu dostaw energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Następnie projekt uchwały starosta poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9 podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 402/10 z dnia 21 maja 2010 r. stanowi załącznik nr 12 do protokółu.

5.3 przekazania do korzystania lokali biurowych w budynkach przy ul. Hurtowej 1 i ul. Aleje 1- go Maja 9 w Koninie.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Krzysztof Musiał poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały jest dopełnieniem formalnym w sprawie przekazania do korzystania lokali biurowych w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9 w Koninie użytkowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz lokali biurowych na ul. Hurtowej 1 użytkowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W glosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przekazania do korzystania lokali biurowych w budynkach przy ul. Hurtowej 1 i ul. 1-go Maja 9 w Koninie podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 403/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przekazania do korzystania lokali biurowych w budynkach przy ul. Hurtowej 1 i ul. 1-go Maja 9 w Koninie stanowi załącznik nr 13 do protokółu.

5.4 zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Sekretarz Powiatu poinformował, że zmiana dotyczy uchwały Nr 377/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9 na potrzeby RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie. Proponowana zmiana polega na zmianie zapisu § 1 pkt 1 poprzez zastąpienie wyrazu „wpłacony w całości" wyrazem „opłacony do kwoty 58.802.775 zł".

Uwag do zaproponowanych zmian nie wniesiono.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Następnie projekt poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9 podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 404/10 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczenia
w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9 stanowi załącznik nr 14 do protokółu.

Ad. 6. Wniosek pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rozpatrzenie celowości realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, dóbr kultury i sztuki oraz z zakresu promocji zdrowia.         

O przedstawienie tematu starosta poprosił Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Romualda Nawrocka przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosek jako pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, dóbr kultury i sztuki oraz z zakresu promocji zdrowia.

Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokółu.

 Na wstępie omówiła zapis art. 19a pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który zezwala organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Następnie szczegółowo omówiła wnioski:

I. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji złożone przez:

1/ Stowarzyszenie na rzecz potrzebujących i niepełnosprawnych „Adiumentum" ze Skulska na wsparcie realizacji zadania o nazwie „XV Nadgoplański Festiwal Muzyczny"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 17.510 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 4.500 zł.

2/ Orkiestrę Dętą „Quantum" OSP w Rychwale na wsparcie realizacji zadania „VII Rychwałskie Impresje Muzyczne.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 20.666 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 6.950 zł.

3/ Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej na wsparcie realizacji zadania pt. „Dzień Dziecka w Kleczewie 2010 r.".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5.700 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 2.000 zł.

II. z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina na wsparcie zadania o nazwie „Festyn z okazji Dnia Dziecka".

Wnioskowana kwota dofinansowania 2.500 zł.

Romualda Nawrocka opierając się na zapisie art. 19 a pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy wnioskowała do Zarządu Powiatu Konińskiego o rozpatrzenie celowości realizacji wymienionych zadań i przyznanie dotacji na ich wsparcie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu Konińskiego po wysłuchaniu Romualdy Nawrockiej postanowił:

uznać celowość realizacji zadań i przyznać dotacje na ich wsparcie z pominięciem otwartego konkursu ofert następującym organizacjom pozarządowym:

I. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1. Stowarzyszeniu na rzecz potrzebujących i niepełnosprawnych „Adiumentum" ze Skulska na wsparcie realizacji zadania o nazwie „XV Nadgoplański Festiwal Muzyczny" przyznano dotację w kwocie 4. 000 zł.;

2. Orkiestrze Dętej „Quantum" OSP w Rychwale na wsparcie realizacji zadania „VII Rychwałskie Impresje Muzyczne" przyznano kwotę dotacji 4.000 zł.;

3. Towarzystwu Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej na wsparcie realizacji zadania pt: „Dzień Dziecka w Kleczewie 2010 r." przyznano dotację w kwocie 2.000 zł.;

II. z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich z Konina na wsparcie zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia o nazwie: Festyn z okazji Dnia Dziecka przyznano dotację w kwocie 2. 500 zł.

 Środki finansowe na wsparcie wymienionych zadań zabezpieczono w Budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz ochrona zdrowia.

Ad. 7. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących ustalono, że następne posiedzenie wyjazdowe odbędzie się 31 maja 2010 r.        

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-14 13:45:50)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-06 10:41:16)
Lista wiadomości