logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 91/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 11 maja 2010 roku.
 
 Protokół Nr 91/10
 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 11 maja 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/  Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał -   sekretarz powiatu,

oraz:

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
Romualda Nawrocka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych,
Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie  

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia zarządu przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 90/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;
3.2  w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2015;
3.3. w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Spółka z o.o. w Poznaniu i ustalenia zasad objęcia udziału w Spółce.
3.4. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
4. Informacja nt. realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie za 2009 r.
5. Informacja o stanie realizacji Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego
w roku 2009.
6. Informacja o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina za 2009 r.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
7.1 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
7.2 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.     
8. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 90/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Protokół przyjęto 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu .

Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:

3.1  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.         

Małgorzata Waszak - wicestarosta zabierając głos poinformowała, że przedmiotową uchwałą ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody Starosty Konińskiego oraz nagrody dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagrody.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przyjęto 4 głosami „za". Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

3.2  w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2015;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.         

O przedstawienie tematu starosta poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych,

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Zaznaczyła, ż Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został sporządzony na lata 2010 -2015 i stanowi załącznik do projektu uchwały.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 -2015 przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 (cd.) do protokółu.

3.3. w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Spółka z o.o. w Poznaniu i ustalenia zasad objęcia udziału w Spółce.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.       

Starosta dokonując wprowadzenia do w tematu poinformował, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego ( SWW) na wniosek Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwałą z dnia 24 września 2007 r. zadeklarował wolę utworzenia Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią (WAZE). SWW upoważnił Zarząd Województwa Wielkopolskiego do złożenia wniosku do Programu „ Inteligentna Energia dla Europy II" ( IEE) celem uzyskania wsparcia na realizację działań statutowych WAZE . W dniu 8 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji ( EACI ) w Brukseli na realizację projektu, którego finałem jest powołanie Aktem Notarialnym WAZE Sp. z o.o. z kapitałem 501 tyś. PLN. Samorząd Województwa wpłacił już 450 tyś. PLN na objęcie 450 udziałów w nowej spółce. Dodatkowo, zgodnie z umową, WAZE Sp. z o.o. otrzyma dotację w wysokości 250.000 euro na swoje pierwsze 3 lata działalności. Zaznaczył, że swój udział finansowy mogą mieć także inni udziałowcy m.in. samorządy powiatowe, przedsiębiorstwa, fundusze czy też stowarzyszenia i fundacje. Docelowo, zgodnie z projektem, minimalny kapitał spółki ma wynosić 1,35 mln. PLN.

Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu w uzupełnieniu dodał, że udziałowcami w WAZE Sp. z o.o. już są:

1/ Województwo Wielkopolskie,

2/ Powiaty: gnieźnieński, grodziski, kolski, nowotomyski, obornicki, słupecki,

3/ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ABRYS Sp. z O.o., Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Elektrownia Wodna Żarki S.C.

Następnie przedstawił główne zadania WAZE podkreślając jednocześnie , że przystąpienie Powiatu Konińskiego do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią pozwoli pogłębić wiedzę i dalsze możliwości związane z ochroną środowiska w zakresie zarządzania energią w jednostkach samorządowych. Podkreślił, że proponowana kwota 10.000 zł na ten cel pozwoli objąć 10 udziałów po 1.000 zł każdy. Objęcie udziałów umożliwi bezpośredni wpływ przedstawicielowi Powiatu Konińskiego na prace WAZE.

Szczegółowy materiał dotyczący WAZE stanowi załącznik nr 3 (cd.) do protokółu.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Wobec powyższego projekt uchwały starosta poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią SP. z o.o. w Poznaniu i ustalenia zasad objęcia udziałów w spółce przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią SP. z o.o. w Poznaniu i ustalenia zasad objęcia udziałów w spółce przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.4 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie zmian do projektu uchwały starosta poprosił Romualdę Nawrocką naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Romualda Nawrocka poinformowała, że proponowane zmiany w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 wynikają z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu i dotyczą działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz składu i trybu powoływania Komisji Konkursowej.

Zaznaczyła, że zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego były do tej pory realizowane w drodze porozumień zawieranych przez starostę z uprawnionymi podmiotami, a źródłem ich finansowania był Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na skutek likwidacji Powiatowego Fundusz Ochrony Środowiska możliwość kontynuacji realizacji zadań dotychczas zlecanych w drodze porozumień będzie możliwa poprzez zlecanie ich w drodze otwartych konkursów ofert .

Nadmieniła również , że nowelizacja wymienionej powyżej ustawy zmienia również tryb powoływania Komisji Konkursowej. Do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Zarząd powołuje stałą Komisję Konkursową, w skład której wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym przedstawiciel Zarządu Powiatu. Kandydatów do składu Komisji wskazuje starosta. Za zgodą starosty z głosem doradczym w pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczna wiedzę w zakresie zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Powiatu.

Podkreśliła, że w związku ze zmianami jakie wprowadza znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariatu zmiany proponowane w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 należy uznać za konieczne i uzasadnione.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku przyjęto w przedstawionym brzmieniu 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniający uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 4. Informacja nt. realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za 2009 r.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Informację z realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za 2009 r. szczegółowo omówił Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

Uzupełniając przedłożony materiał poinformował m. in. o pozyskaniu z Głównego Urzędu Kartografii odbiornika satelitarnego firmy TRIMBLE przeznaczonego do określania współrzędnych elementów sytuacji w układzie „65" i w układzie 2000. Poinformował odnośnie przeliczenia osnowy szczegółowej na układ 2000 jak również kontroli prawidłowości programu TRANS 65- 2000, który uwzględnia korekty globalne i lokalne.

Zaznaczył, że transformacji mapy zasadniczej, której ilość wynosi 4500 sekcji formatu A-1 nie wprowadzono do układu 2000 z uwagi na bardzo wysoki koszt. Wstępnie oszacowany koszt wynosi 900 tyś zł.

Andrzej Kimnes poruszył sprawę remontu pomieszczeń Ośrodka przy Pl. Wolności 16, szczególnie pod kątem polepszenia komfortu obsługi interesanta ( przebudowa sanitariatów, korytarzy i stworzenie sali obsługi). Poinformował, że dokumentacja pełna jest wykonana wraz z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt remontu to kwota 300 tyś zł.

Małgorzata Waszak - wicestarosta zabierając głos poinformowała o możliwościach usytuowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na ul Benesza w Koninie , który to budynek ma nabyć miasto Konin. W zamian za udziały w budynku na Pl. Wolności Miasto Konin przekazałoby udziały w budynku na ul Benesza .

Starosta odnosząc się do wypowiedzi wicestarosty poinformował o rozważeniu możliwości usytuowania Ośrodka na ul. Świętojańskiej w Koninie przy siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. W wyniku dyskusji ustalono, że w dniu 21 maja br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Zarządu celem wizji działki wraz z zabudowaniami położonej przy ul. Świętojańskiej.

Zenon Paszek wniósł o rozważenia możliwości usytuowania Agencji przyjmującej wpłaty w siedzibie Ośrodka.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto w przedłożonym brzmieniu. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ustalenia:

informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 5. Informacja o stanie realizacji Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego w roku 2009.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Informację o stanie realizacji Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego w roku 2009 szczegółowo omówiła Romualda Nawrocka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

i Organizacyjnych.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto w przedłożonym brzmieniu.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ustalenia:

informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 6. Informacja o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" za 2009 r.                    

Informację o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" za 2009 r. złożyła Małgorzata Waszak - Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" . Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ustalenia:

informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ponadto Pani Prezes poinformowała, że w najbliższym czasie nastąpi zmiana siedziby Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej, która mieścić będzie się w Koninie przy ul. Dworcowej.

Ad. 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:

7.1 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.         

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się nadać tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego":

- Aleksandrze Baumgart - instruktorowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie,

- Elżbiecie Gruszczyńskiej - dyrektorowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie,

- Elżbiecie Kuźnik - Prętnickiej - dyrektorowi Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie,

- Ryszardowi Kasprzak - dowódcy zastępu w jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Koninie,

- Zbigniewowi Rogodzińskiemu - dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Koninie.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały dokonał prezentacji poszczególnych kandydatów do tytułu honorowego. Uwag do przedstawionych kandydatów nie wniesiono.

Wobec braku uwag i zastrzeżeń starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała nr 399/10 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

7.2 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie;

O zapoznanie z treścią projektu uchwały starosta poprosił Małgorzatę Waszak - wicestarostę konińskiego.          

Małgorzata Waszak poinformowała, że przedmiotową uchwałą przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie pani Annie Matczak - Gaj na kolejny okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Ponadto poinformowała członków zarządu, że Rada Pedagogiczna ZSE -U w Żychlinie wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSE-U w Żychlinie. Zaznaczyła również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Wielkopolski Kurator Oświaty nie wniósł zastrzeżeń w kwestii przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora pani Annie Matczak - Gaj. Członkowie zarządu działania podejmowane przez dyrektora w/w placówki oświatowej ocenili również pozytywnie. W związku z powyższym przedłużenie dyrektorowi stanowiska na kolejny okres 5 lat uznali za uzasadnione.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały , którą przyjęto w brzmieniu przedłożonym.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Uslugowych im. F. Chopina w Żychlinie podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała nr 400/10 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Uslugowych im. F. Chopina w Żychlinie stanowi załącznik nr 10 do protokółu.           

Ad. 8. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących ustalono, że następne posiedzenie wyjazdowe odbędzie się 21 maja 2010 r. o godzinie 800 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie        

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-14 13:09:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-07-21 09:24:11)
Lista wiadomości