logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 88/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 14 kwietnia 2010 roku
  Protokół Nr 88/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 14 kwietnia 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,           
3/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/  Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radosław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu,

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia. 

Porządek posiedzenia zarządu przedstawiał się następująco:

1.Przyjęcie porządku posiedzenia .

2.Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego:

- nr 86/10 z dnia 18 marca 2010 r.,

- nr 87/10 z dnia 30 marca 2010 r.

3.   Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1.udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin,

3.2.udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi;

3.3.wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Wielka Pętla, Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski",

3.4.porozumienia z gminą Kramsk.  

4. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego .

5. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu konińskiego i miasta Konina w 2009 r.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie m. Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2009.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2009 r.

8. Informacja o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych remontach bieżących i zamierzeniach inwestycyjnych w 2010 roku.

9. Informacja o realizacji Planu imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za I kwartał 2010 r.

10.Zmiany do Planu zakupów na rok 2010.    

11 . Sprawy bieżące.

 

Ad. 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia .

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego:

- nr 86/10 z dnia 18 marca 2010 r.

Protokół przyjęto w przedstawionym brzmieniu 3 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym.

- nr 87/10 z dnia 30 marca 2010 r.

Protokół przyjęto w przedstawionym brzmieniu 3 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1.  udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.        

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomoc finansową w wysokości 40.000 zł Miastu Konin z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zakup sprzętu pływającego z silnikiem i przyczepą. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej , a zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie dotacji zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.                   

Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się udzielić z budżetu Powiatu Konińskiego pomoc finansową Gminie Kazimierz Biskupi w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Jóźwinie, Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kleczewie na zadanie pn. „Projekt edukacyjny - Bociany węglem rysowane". Przedstawił cel przedsięwzięcia, którym jest m.in. podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, kształtowanie postaw proekologicznych uczniów i społeczności lokalnej, wdrażanie dzieci do działań na rzecz środowiska oraz integracja międzyszkolna. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej a zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie dotacji zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Gmina Kazimierz Biskupi.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.3.  wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Wielka Pętla, Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka     Wielkiej Pętli Wielkopolski",

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia               

Starosta podkreślił, że przystąpienie i realizacja projektu pn.Wielka Pętla, Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski" przyczyni się do rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz promocji Wschodniej Wielkopolski jako miejsca przyjaznego miłośnikom szeroko rozumianej turystyki aktywnej oraz kulturowej, co w rezultacie pozwoli na wzmocnienie działań promocyjnych prowadzonych przez powiat koniński.

Podejmowane działania w ramach projektu będą miały na celu:

1.przeprowadzenie zarówno ilościowych jak i jakościowych badań ruchu turystycznego,
2.opracowanie programu rozwoju i promocji produktów turystycznych,
3.przeprowadzenie kampanii promującej wybrane produkty turystyczne ( m.in. udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, promocja w mediach),
4.przygotowanie tradycyjnych i elektronicznych wydawnictw promocyjnych.

Dwa pierwsze zadania pozwolą z jednej strony na bardziej precyzyjne dostosowanie oferty turystycznej subregionu do oczekiwań coraz bardziej wymagającego turysty, a z drugiej strony na identyfikację i wskazanie kierunków rozwoju produktów turystycznych znajdujących się wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski. Kolejne dwa zadania umożliwią skoordynowanie i zintensyfikowanie działań promocyjnych przez samorządy biorące udział w projekcie.

Starosta ponadto zaznaczył, że przedmiotowy projekt współfinansowany będzie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe", Działanie 6.1. „Turystyka", Schemat II „Promocja i informacja turystyczna". Natomiast realizowany będzie w ramach partnerstwa pomiędzy Powiatem Konińskim, Powiatem Słupeckim, Powiatem Kolskim, Miastem Konin oraz Miastem i Gminą Ślesin. Na koordynatora projektu proponuje się Powiat Koniński. Proponowany udział finansowy Powiatu Konińskiego to kwota w wysokości 20.000 zł.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Wielka Pętla, Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski" przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.4.porozumienia z gminą Kramsk.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Podkreślił, że przedmiotowy projekt dotyczy wyrażenia woli zawarcia porozumienia z gmina Kramsk w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kramsk szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie porozumienia z gminą Kramsk przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego .

Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie przedstawionym brzmieniu 4 głosami „za".

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ustalenia:

sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 5.  Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu konińskiego i miasta Konina w 2009 r.

Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie przedstawionym brzmieniu 4 głosami „za".

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6  (cd.) do protokółu.

Ustalenia:

sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2009.

Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie przedstawionym brzmieniu 4 głosami „za".

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 (cd.) do protokółu.

Ustalenia:

sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad.7.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2009 r.

Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie przedstawionym brzmieniu 4 głosami „za".

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ustalenia:

sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 8. Informacja o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych remontach bieżących i zamierzeniach inwestycyjnych w 2010 roku.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią informacji poinformował, że stan nawierzchni dróg powiatowych po okresie zimowym jest bardzo zróżnicowany. Największe uszkodzenia nawierzchni wystąpiły na drogach o niedostatecznej konstrukcji podbudowy i niskich parametrach masy bitumicznej. Zaznaczył, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ogłosił przetarg na wykonanie nawierzchni masą na gorąco. Do przetargu przystąpiło 5 firm z czego po rozstrzygnięciu przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Drogowego w Koninie, które zaoferowały najniższą cenę. Podkreślił, że część remontów masą na zimno i innymi materiałami w miejscach najbardziej niebezpiecznych dokonują służby techniczne Zarządu Dróg Powiatowych
w Koninie.
Do końca marca br. wykonano 1800 m2 remontu nawierzchni na kwotę 86.400 zł. W roku bieżącym na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano już kwotę1.158.793 zł., co stanowi ok. 50% wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

Następnie przedstawił zamierzenia inwestycyjne (w tym również remonty kapitalne) planowane do realizacji w 2010 r. Zaznaczył, że planowane zamierzenia inwestycyjne obejmują 21 pozycji, które wyszczególniono w informacji. Ze względu na uwarunkowania finansowe nie można było uwzględnić wszystkich potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zgłaszanych zarówno za pośrednictwem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, czy bezpośrednio do Zarządu Dróg Powiatowych. Rzeczowy zakres ujęty w informacji został opracowany we współdziałaniu z radnymi Powiatu i samorządami terytorialnymi. Natomiast zakres finansowy uwarunkowany był pozyskanymi środkami z funduszy unijnych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz możliwościami finansowymi Powiatu i deklarowaną przez samorządy terytorialne pomocą finansową.

Ponadto zaznaczył, że na wymienione w informacji zamierzenia inwestycyjne na 2010 rok ogłoszono przetargi. W wyniku ich rozstrzygnięcia okazało się, że na wielu zadaniach kwota oferenta przewyższała kwotę planowaną. W związku z tym postanowiono 2 przetargi unieważnić.

Uwag do przedłożonej informacji nie wniesiono. Informację o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych remontach bieżących i zamierzeniach inwestycyjnych w 2010 roku przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

Ustalenia:

informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad.9. Informacja o realizacji Planu imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za I kwartał 2010 r. 

Starosta zapoznając z treścią sprawozdania poinformował, że w I kwartale br. odbyły się łącznie 43 imprezy w tym:

  • 38 imprezy sportowe,
  • 1 impreza kulturalna,
  • 1 w zakresie zdrowia,
  • 1 w zakresie promocji,
  • 1 w zakresie rolnictwa,
  • 1 konkurs wiedzy konsumenckiej.

Wszystkie zaplanowane na I kwartał br. imprezy zostały w pełni zrealizowane.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokółu.

Ad.10. Zmiany do Planu zakupów na rok 2010.

Projekt zmian do Planu zakupów na 2010 rok członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. 

O przedstawienie zmian w Planie zakupów na 2010 r. starosta poprosił skarbnika powiatu.

Skarbnik poinformował, że zmiany w Planie zakupów na 2010 r. dotyczą następujących pozycji: Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (kolumna nr 4), Źródła finansowania, klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział, paragraf (kolumna nr 5), Wartość zamówienia (kolumna nr 6), Planowany termin złożenia ZLECENIA ZAKUPÓW (kolumna nr 7).

Zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" nastąpiło zwiększenie środków w dziale 900, rozdz.. 90002 o kwotę 155.750 zł (brutto). Z uwagi na fakt, że Starostwo Powiatowe w Koninie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 200.000 zł, a otrzymało mniej środków, należy zwiększyć środki własne w budżecie Powiatu o kwotę 95.000 zł (brutto). Łącznie środki własne na przedmiotowe zadanie wynoszą 395.000 zł - budżet powiatu, środki uzyskane z WFOŚiGW - 155.750 zł. Ogólna wartość zamówienia to kwota 550.750 zł.( brutto).

Uwag do zaproponowanych zmian w Planie zakupów na 2010 rok nie wniesiono. Zmiany przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt Planu zakupów ( zmiany ) na rok 2010 stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.11. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących ustalono, że następne posiedzenie zarządu odbędzie się 22 kwietnia 2010 roku o godzinie 800.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
3. członek Zarządu - Zenon Paszek
4. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
specjalista ds. obsługi Zarządu

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-17 12:12:15)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-17 12:12:15)
Lista wiadomości