logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 86/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 18 marca 2010 roku
 
Protokół Nr 86/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 18 marca 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
2/  Halina Maria Lenartowicz   - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
3/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.

naczelnicy wydziałów/kierownicy biur Starostwa Powiatowego w Koninie wymienieni w protokóle oraz przedsiębiorca - Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski.

   

Posiedzenie otworzyła Małgorzata Waszak - Wicestarosta koniński, która na wstępie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznała z projektem porządku posiedzenia.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego nr 85/10 z dnia 12 marca 2010 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
3.2. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
4. Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 r.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009 r.
6. Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 roku
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o realizacji zadań za 2009 rok.
8. Realizacja zadań w drogownictwie za 2009 r.
9. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
10. Informacja o realizacji skarg i wniosków za 2009 r.
11. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009r.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
12.1. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok;
12.2 w sprawie prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;
12.3. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego;
12.4. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostki organizacyjnej;
12.5. w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
13. Bilans z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.
14. Protokół z otwarcia ofert w dniu 01.03.2010 r. w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia na parkingu strzeżonym.
15. Informacja o stanie przygotowania i przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
16. Zaopiniowanie wniosków o pomoc finansową ze środków budżetu powiatu w 2010 roku.
17. Sprawy bieżące.

 

Ad. 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia .        

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2.  Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 85/10 z dnia 18 marca 2010 r.

Protokół przyjęto jednogłośnie bez uwag w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie :       

3.1.dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie ze zmianami w budżecie Powiatu Konińskiego Wicestarosta poprosiła skarbnika powiatu - Radzisława Kozłowskiego.

Radzisław Kozłowski poinformował o zmianach w projektowanej uchwale:

w dochodach:

1/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne:

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 155.750,00 zł w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012"

2/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30.000,00 zł w związku ze wzrostem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców skierowanych do DPS w Ślesinie.

3/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 388,22 zł na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w związku ze zmianą porozumienia zawartego z Miastem Kalisz.

4/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 700.000,00 zł

w wydatkach:

1/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 155.750,00 zł :

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012".

2/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.123,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Kadr i Zarządzania Jakością.
w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30.000,00 zł

3/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 254.202,00 zł
w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 70.237,22 zł
w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 14,00 zł
w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 1.754,00 zł
w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 366,00 zł
w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 108,00 zł

4/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami i paragrafami:

w rozdziale 75075 zmniejsza się w planie wydatków - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 32.500,00 zł
w rozdziale 63095 zwiększa się w planie wydatków - Pozostała działalność o kwotę 32.500,00 zł

- przeniesień dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.

w rozdziale 80309 zmniejsza się w planie wydatków - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 4.000,00 zł
w rozdziale 92695 zwiększa się w planie wydatków - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł

- przeniesień wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu.

5/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z:

 - uchwałą Rady Gminy Wierzbinek,
- uchwałą Rady Gminy w Kramsku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Golinie,      

Ponadto w planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany:

1. w wydatkach inwestycyjnych:

w rozdziale 60014 - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa chodnika w Sadlnie" na kwotę 20.000,00 zł

- „Budowa chodnika w Morzyczynie" na kwotę 30.000,00 zł

- „Dokumentacja - /chodnik Morzyczyn-Kolonia Racięcin -Talarkowo" na kwotę 20.000,00 zł

w rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków - „Dobudowa klatki schodowej wraz z szybem windowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 534.000,00 zł.

Uwag do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. nie wniesiono.

Wobec powyższego Wicestarosta projekt uchwały poddała pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

 

3.2. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Małgorzata Waszak poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Powiatu Konińskiego nieruchomości stanowiącej własność Marty i Ireneusza małż. Wiśniewskich, położonej w obrębie Boguszyce, gm. Wierzbinek.

Wicestarosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego podjęto 4 głosami ,,za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 4.  Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O złożenie informacji Wicestarosta poprosiła skarbnika powiatu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że starosta koniński w drodze czterech zarządzeń podjął decyzję o umorzeniu należności powiatowych na ogólna kwotę 761,00 zł. Wymienione zaległości stanowiły należność Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Koninie z tytułu usług geodezyjnych. Zaznaczył, że decyzję tę podjęto z uwagi na fakt, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji należności powiatowych.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009 r.

Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.   

Pani Halina Wójcik przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009. Poinformowała, że w ramach działalności bieżącej realizowane były zadania zmierzające do osiągnięcia standardów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy społecznej. W styczniu 2009r. Powiat Koniński otrzymał bezwarunkowe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Decyzja ta zatwierdza dwuprofilowość Domu z liczbą miejsc rzeczywistych 100. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obwiązującego standardu oraz umożliwia rozwój ich osobowości poprzez organizowanie życia codziennego. Zasady funkcjonowania i organizacji Domu uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia. Istotną rolę w działalności Domu zajmują zadania podejmowane na rzecz integracji. Nadmieniła, że Dom zatrudnia kadrę specjalistyczną, jest placówką koedukacyjną. Jest to placówka, która prowadzi działania na zewnątrz, czyli kilka razy w roku organizuje imprezy środowiskowe. Poinformowała o opiece medycznej mieszkańców Domu, którzy objęci są opieką lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry jak również w miarę zaleceń są konsultacje specjalistyczne. Na terenie Domu odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale. Zajęciami rewalidacyjnymi objętych jest dziesięcioro mieszkańców. Uczniami SOSW w Rychwale jest również czworo mieszkańców, którzy są dowożeni do placówki na zajęcia o poniedziałku do piątku. Uczniowie w dniach odbywania zajęć szkolnych przebywają w internacie SOSW w Rychwale.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono. Członkowie Zarządu uznali, że przedmiotowe sprawozdanie w pełni odzwierciedla zakres zadań i działań podejmowanych przez Dom Pomocy Społecznej. W stronę Pani dyrektor Wicestarosta i członkowie Zarządu skierowali podziękowania za tak słuszne i skuteczne działania podejmowane w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

 

Ad. 6.  Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy o realizacji zadań za 2009 rok.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Joanna Waszkiewicz - starszy inspektor terapii zajęciowej z Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie pokrótce omówiła treść informacji.

Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o realizacji zadań za 2009 rok.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Jolanta Tichoń - Wieczyńska - główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pokrótce omówiła treść sprawozdania.

Informacje przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad. 8.  Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2009 rok.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Wicestarosta poprosiła o przedstawienie informacji pana Antoniego Bąka - z-cę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Antoni Bąk pokrótce poinformował, że wydatki poniesione w 2009 r. na realizację zadań na drogach powiatowych wyniosły ogółem 15.029.262,29 zł z tego z budżetu powiatu 12.191.042,44 zł, pomoc finansowa gmin 2.838.219,85 zł. Ponadto Gminy udzieliły Powiatowi pomocy rzeczowej, za kwotę 126.732,25 zł. Bieżące utrzymanie dróg zawierało:

1/ utrzymanie zimowe,
2/ remonty nawierzchni dróg,
3/ remonty i utrzymanie obiektów drogowych i odwodnienia dróg,
4/ utrzymanie zieleni,
5/ ścinka poboczy,
6/ oznakowanie dróg,
7/ utrzymanie promów,

Dokładne informacje w tym zakresie przedstawione są w przedłożonym materiale.

Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania postawione w wyżej wymienionym temacie udzielał Antoni Bąk w trakcie referowania zagadnienia.

Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu. Informacje przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

 

Ad. 9. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Romualda Nawrocka omówiła treść informacji podkreślając m.in., że minionym roku na terenie powiatu konińskiego działały 54 stowarzyszenia, 138 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych oraz 1 fundacja Spem Donare w Licheniu. Powiat Koniński i jego jednostki organizacyjne współpracowały nie tylko z organizacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu ale również ze stowarzyszeniami, fundacjami i związkami działającymi na terenie miasta Konina oraz mającymi zasięg wojewódzki i ogólnokrajowy. Wszystkie konkursy zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a wyłonieni w konkursach oferenci w pełni zrealizowali powierzone im zadania.

Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu. Informacje przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad. 10. Informacja o realizacji skarg i wniosków za 2009 r.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały Wicestarosta poprosiła panią Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Romualda Nawrocka poinformowała, że Wydział Spraw Społecznych i Organizacyjnych prowadzi postępowanie dotyczące skarg i wniosków w zakresie działalności Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych. W 2009 r. Kancelaria Starostwa zarejestrowała wpływ 22 644 spraw. W liczbie tej stwierdzono 3 skargi. Postępowanie skargowe jest prowadzone w konsultacji z radcą prawnym, pod nadzorem naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych. Skargi, które wpłynęły do Starostwa przekazano według właściwości.

Poinformowała również, że w Starostwie przyjmowani są obywatele w sprawach skarg i wniosków w ustalonych dniach i godzinach. Starosta koniński, wicestarosta, sekretarz powiatu i skarbnik powiatu przyjmują interesantów w poniedziałki od 9.00-15.00. Natomiast naczelnicy wydziałów/kierownicy biur pełnią dyżur, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów pracowników w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, przyjmując interesantów w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 16.30. Zaznaczył, że w ubiegłym roku nie odnotowano ani jednego wpisu w rejestrze przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Informację o skargach wpływających do organów powiatu przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 4 głosami „za".

Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu. Informację przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad. 11. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009r.

 Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie informacji Wicestarosta poprosiła Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju.

Witold Nowak - składając informację poinformował, że Powiat Koniński zrealizował bądź jest w trakcie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, na łączną kwotę 22.042.822,04 zł. Realizatorami projektów są:

- Powiatowy Urząd Pracy w Koninie:
(10 projektów)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - jeden projekt:
(5 projektów)
- Wydział Oświaty, kultury i Sportu:
 (2 projekty)
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale:
(3 projekty)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie:
(2 projekty)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie:
(1 projekt)
- Zarząd Dróg Powiatowych:
(5 projektów)
- Wydział Ochrony Środowiska:
(4 projekty)
- Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych:
(2 projekty)
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
(3 projekty)

Następnie Witold Nowak omówił pokrótce każdy z projektów, które szczegółowo opisano w informacji.

Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Ad. 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:

12.1. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 r.         

Wobec powyższego Wicestarosta projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego poddała pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 r. podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 (cz. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) do protokołu.

12.2.    w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Skarbnik zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w związku ze zmianą wysokości planowanego kredytu długoterminowego do zaciągnięcia w 2010 roku w kwocie 21.388.004,23 zł zachodzi konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2010 r. w oparciu o prognozowany harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek do tego kredytu.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego Wicestarosta projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego poddała pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

12.3.    w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

 O przedstawienie zmian do budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 r. Wicestarosta poprosiła Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu, który szczegółowo omówił proponowane zmiany i udzielił wyjaśnień.

Wicestarosta projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego poddała pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

12.4. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostki organizacyjnej;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Małgorzata Waszak poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy powierzenia Zarządowi Dróg powiatowych w Koninie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wturek - Skulska Wieś" współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w tym postępowaniu działa jako pełnomocnik Powiatu Konińskiego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego Wicestarosta projekt uchwały poddała pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostki organizacyjnej podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

12.5. w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2010 r.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały Wicestarosta poprosiła panią Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Romualda Nawrocka poinformowała, że Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 lutego 2010 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i sportu;
2) kultury fizycznej i sportu

 Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji określonych w ogłoszeniu konkursu w 7 dziedzinach wpłynęło 14 ofert w tym 11 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, 1 przez Kościół Ewangelicko - Reformowany w Żychlinie oraz 2 złożone przez instytucje kultury - GOK w Golinie i Muzeum Okręgowe w Koninie.

Ofert podmiotów dotyczyły 5 dziedzin kultury:

 • edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży - 5 ofert;
 • prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania i ochrony
  tradycji - 3 oferty;
 • organizacji imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu konińskiego w zakresie rękodzieła artystycznego i ludowego - 2 oferty;
 • wydawania niekomercyjnych niskonakładowych wydawnictwa - 1 oferta;
 • upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież - 1 oferta.

Na dofinansowanie zadań w/w zakresu przeznacza się kwotę 54 826 zł z czego najwięcej przeznacza się na edukację kulturalną dzieci i młodzieży bo 25 450 zł.

Dwie, ze złożonych ofert, odrzucono ze względu na niespełnienie wymogów formalnych
i merytorycznych.

Na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 24 000 zł.

Przy rozpatrywaniu i ocenianiu ofert kierowano się nie tylko względami formalnymi ale również rozpatrywano je pod kontem wysokości nakładów finansowych w stosunku do przewidywanych rezultatów danego przedsięwzięcia.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego Wicestarosta projekt uchwały poddała pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 13. Bilans z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.

Skarbnik Powiatu zapoznał członków zarządu z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. Po omówieniu stanu aktywów i pasywów na koniec roku przedłożył bilans do zatwierdzenia.

Zarząd Powiatu 4 głosami „za" zatwierdził bilans z wykonania budżetu za 2009 r.

Kserokopia bilansu stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 14. Protokół z otwarcia ofert w dniu 01.03.2010r. w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia na parkingu strzeżonym.

Powyższą informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Podczas omawiania niniejszego punktu w posiedzeniu uczestniczyła Pani Zofia Kurzawa - naczelnik Wydziału Komunikacji i Pani Grażyna Justyńska - specjalista ds. transportu Wydziału Komunikacji.

Zofia Kurzawa - zapoznała członków zarządu z treścią protokołu z otwarcia ofert w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi i umieszczania na parkingu strzeżonym.

Protokół z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 17 do protokółu.

Następnie omówiła zapis art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówiący o przypadkach usuwania z drogi pojazdu na koszt właściciela i umieszczaniu pojazdów usuniętych z drogi na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym. Poinformowała, że wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd , następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wyznaczenie następuje na czas określony nie dłuży niż 3 lata. Starosta może wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę. Natomiast wysokość opłat za wymienione usługi ustala rada powiatu.

Przedstawiła podmioty, które złożyły ofertę na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego na obszarze Powiatu Konińskiego.

Ofertę złożył:

1. Zakład Usługowy „JANIAK" Robert Janiak zam. ul. Topolowa 49 62-571 Stare Miasto

 (oferta nr 1).

2. Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski Kozarzewek 1 62-530 Kazimierz  Biskupi (oferta nr 2).

Naczelnik Wydziału Komunikacji zaznaczyła, że w ocenie wydziału najkorzystniejszą ofertę zarówno w zakresie usuwania pojazdów z drogi jak i umieszczania ich na parkingu strzeżonym przedłożył przedsiębiorca Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski Kozarzewek 1, 62-530 Kazimierz Biskupi. Jednostka ta zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług ze względu na profesjonalizm ich wykonywania oraz posiadany specjalistyczny sprzęt z wyposażeniem i właściwym oznakowaniem dla wykonywanej działalności.

Ponadto oferent dysponuje 3 parkingami strzeżonymi zlokalizowanymi w miejscowościach:

Kozarzewek 1 62-530 Kazimierz Biskupi, 62-500 Konin, ul. Europejska 39, Genowefa 45, 62-513 Krzymów, co jest bardzo korzystne dla obsługi mieszkańców naszego powiatu.

Następnie członkowie zarządu zostali zapoznani z warunkami poszczególnych oferentów ubiegających się o świadczenie usług na obszarze powiatu, które przedstawiono w załączniku 1 i 2 do protokółu z wyboru ofert.

W wyniku analizy proponowanych warunków przez poszczególnych oferentów członkowie zarządu uznali, że oferta złożona przez podmiot - Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski Kozarzewek 1, 62-530 Kazimierz Biskupi jest ofertą, która zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług ze względu na profesjonalizm ich wykonywania oraz posiadany specjalistyczny sprzęt dla wykonywanej działalności. Niemniej jednak proponowane ceny za wykonanie usługi przez przedsiębiorcę uznano za zbyt wygórowane i zaproponowano oferentowi negocjacje.

W wyniku negocjacji oferent obniżył wartości opłat za usunięcie oraz parkowanie pojazdu w każdej kategorii dopuszczalnej masy.

Wartości opłat po negocjacjach przedstawiały się następująco:

1. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie:

- za usunięcie pojazdu - 280,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 20,00 zł.

2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony włącznie:

- za usunięcie pojazdu - 500,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 28,00

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton włącznie:

- za usunięcie pojazdu - 850,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 38,00 zł.

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton:

- za usunięcie pojazdu - 2200,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 50,00 zł.

Wicestarosta podziękowała Zbyszkowi Berezowskiemu za złożenie oferty i udział w posiedzeniu Zarządu. Natomiast naczelnika Wydziału Komunikacji zobowiązała do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego z uwzględnieniem wynegocjowanych wartości opłat.

Ad.15. Informacja o stanie przygotowania i przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2010r.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Wicestarosta o przedstawienie informacji poprosiła Bolesława Garusa - kierownika Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.

Bolesław Garus pokrótce poinformował, że rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru, nakłada na Starostę obowiązek organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Nadmienił, że plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu został zrealizowany oraz przedstawiony wojewodzie. Poinformował również, że kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w 34 dniach roboczych. W dniu 22 stycznia br. odbyła się narada koordynacyjna z przedstawicielami wójtów i burmistrzów w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.           

Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu. Informację przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 16. Zaopiniowanie wniosków o pomoc finansową ze środków budżetu powiatu w 2010 roku.

Materiał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Małgorzata Waszak - wicestarosta Koniński zapoznała z materiałem w sprawie zaopiniowania wniosków o pomoc finansową ze środków budżetu powiatu w 2010 roku.

Poinformowała, że z dwoma wnioskami o pomoc finansową, ze środków budżetu powiatu w 2010 r. zwróciły się PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Grodziec o dofinansowanie zadania pn: Wyposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec w kwocie 30.000 zł oraz Polski Związek Wędkarski Okręg Koniński -Zarząd Koła Nr 54 Kramsk o wsparcie finansowe działalności statutowej Koła. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował obydwa wnioski z zastrzeżeniem, że wniosek pn: Polski Związek Wędkarski Okręg Koniński należy doprecyzować i określić wysokość kwoty dofinansowania potrzebnej do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu.

Wniosek przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu. Wniosek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Wniosek stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

 

Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego ustalono na dzień 30 marca 2010 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                                                                              

1.Wicestarosta koniński - Małgorzata Waszak
2. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
3. członek Zarządu - Zenon Paszek
4. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

Protokół sporządziła:
Halina Cholewjusz
Referent

 

 

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-17 09:09:30)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-17 09:11:02)
Lista wiadomości