logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 83/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 15 lutego 2010 roku
Protokół Nr 83/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 15 lutego 2010 roku
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/  Halina Maria Lenartowicz   - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki  - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.
 
zaproszony gość: przewodniczący rady Powiatu Konińskiego - Andrzej Nowak
oraz naczelnicy wydziałów/kierownicy biur Starostwa Powiatowego w Koninie wymienieni w protokóle.
 
Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2.  Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 82/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:         
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacji w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy wdrażanych w Województwie Wielkopolskim.
 
4. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim za rok 2009.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w 2009 r.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2009 rok.         
7. Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
9.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
9.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
9.2. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2009r.
9.3. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10. Informacja z realizacji udzielonych zamówień publicznych w roku 2009 w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych.
11. Informacja o działalności Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Koninie w 2009 r.
12. Rozpatrzenie sprawy dotyczącego wydania decyzji o wygaszeniu w części prawa trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Konińskiego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
13. Podsumowanie roku sportowego 2009.
14.   Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
15.   Przyjęcie Planu pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
16.  Sprawy bieżące
 
Ad. 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 82/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
Protokół przyjęto bez uwag w przedstawionym brzmieniu.
 
Ad. 3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie :       

3.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
O zapoznanie ze zmianami w budżecie Powiatu Konińskiego starosta poprosił skarbnika powiatu - Radzisława Kozłowskiego.
Radzisław Kozłowski poinformował o zmianach w projektowanej uchwale i tak:
 
w dochodach:
 
1/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne:
 • w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w sprawie zwiększenia planu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na rok 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach programu wieloletniego pn: ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011" - zadania ,,Przebudowa ciągu drogowego relacji: droga krajowa 25 - Sporne - Bożatki - Rzgów z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej" na kwotę 2.997.600,00 zł.
 • w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie w sprawie wprowadzenia dotacji celowej na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na kwotę 144.000,00 zł.
 • w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 296.083,46 zł.
 • w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 997.000,00 zł.
 
2/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne:
 • w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 267.767,63 zł.
 
3/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:
 • w rozdziale 60014 - Drogi publiczne Powiatowe na łączną kwotę 990.000,00 zł zgodnie z :
- uchwałą Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim,
- uchwałą Rady Gminy w Rzgowie,
- pismem Urzędu Gminy w Rychwale
 • w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na łączną kwotę 1.655,50 zł zgodnie z:
- uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie
 
4/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego:
 • w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na łączną kwotę 23.442,00 zł zgodnie z:
- uchwałą Rady Miejskiej w Golinie,
- uchwałą Rady Gminy w Skulsku,
- uchwałą Rady Gminy w Krzymowie,
- uchwałą Rady Gminy w Wierzbinku,
- uchwałą Rady Gminy w Rzgowie,
- uchwałą Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim,
- uchwałą Rady Gminy w Starym Mieście,
- uchwałą Rady Miejskiej w Rychwale.
 
w wydatkach:
 
1/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:
 • w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie na kwotę 144.000,00 zł;
 • w rozdziale 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 296.636,09 zł;
 • w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska na kwotę 997.000,00 zł.
2/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:
 • w rozdziale 60014 - Drogi publiczne Powiatowe na wniosek o łączną kwotę 296.786,73 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg;
 • w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 491.432,27 zł na wniosek:
- naczelnika Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych,
- naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- naczelnika Wydziału Księgowości.
 • w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o 85.000,00 zł na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Projektu ,,Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy".
 
3/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami ramach rozdziału:
 • w rozdziale 85195 - Pozostała działalność na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych z dnia 10.02.2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe, wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.
4/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:
 • w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 33.996,00 zł na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie.
5/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego:
 • w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 350.000,00 zł zgodnie z:
- Uchwałą Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim
 • w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1.655,50 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale zgodnie z:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie,
 
6/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:
 • w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 23.442,00 zł na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Koninie zgodnie z podjętymi uchwałami pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminami:
- Golina na kwotę 4.626,00 zł
- Skulsk na kwotę 2.516,00 zł
- Krzymów na kwotę 2.867,00 zł
- Wierzbinek na kwotę 3.143,00 zł
- Rzgów na kwotę 2.790,00 zł
- Kazimierz Biskupi na kwotę 2.000,00 zł
- Stare Miasto na kwotę 2.000,00 zł
- Rychwał na kwotę3.500,00 zł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 90019 wprowadza się plan wydatków na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne:
 • ,,Rewitalizacja parku zabytkowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na kwotę 20.000,00 zł,
 • ,,Termomodernizacja budynku stołówki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na kwotę 5.000,00 zł,
W zakupach inwestycyjnych w rozdziale 60014 zmniejsza się zadanie ,,zakup zagęszczarki" o kwotę10.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł, zwiększa się zadanie ,,zakup samochodu ciężarowego" o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł,
W pozostałych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 90019 wprowadza się plan wydatków na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: ,,Zakup sprzętu pływającego z silnikiem oraz przyczepą" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
 
Gospodarka pozabudżetowa:
 W planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok na wniosek Geodety Powiatowego zwiększono stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 417.146,00 zł, w tym:
 - środki pieniężne zwiększono o kwotę 420.186,00 zł, tj. do kwoty 720.186,00 zł
 - należności zmniejszono o kwotę 73.934,00 zł, tj. do kwoty 26.066,00 zł
 - zobowiązania zwiększono o kwotę 70.894,00 zł
Zwiększając tym samym wydatki w następujących paragrafach:
- 4210 zwiększono o kwotę 25.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych oraz wyposażenie i adaptację pomieszczeń służących gromadzeniu i udostępnianiu informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 4270 zwiększono o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Działu Katastru, oraz wymianę podłóg w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy Placu Wolności 16,
- Zwiększono o kwotę 313.146,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego i funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 4700 zwiększono o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 6120 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł na zakup licencji oprogramowania graficznego dla ewidencji i budynku.
 
Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok
przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacji w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy wdrażanych w Województwie Wielkopolskim.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta poinformował, że na mocy wymienionej uchwały Rady Powiatu, Powiat koniński przyjął część zadań w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Konińskim, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego poprzez utworzenie w tym celu Punktu Informacyjnego WRPO. W okresie działalności dotychczasowego ,,Punktu Informacyjnego WRPO" nastąpiła zmiana nazwy na ,,Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich" spowodowana rozszerzeniem zadań. Inaczej też zostały rozwiązane zasady ponoszenia i refundowania kosztów funkcjonowania ,,Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich" poprzez zawarcie ,,Umowy Dotacji" pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Konińskim.
 
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacji w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy wdrażanych w Województwie Wielkopolskim. W jego wyniku projekt uchwały przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Ad. 4. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim za rok 2009.

Analizę stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim za rok 2009 członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Analizę przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami „za".
Analiza stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Analizę przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 5.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w 2009 r.
 
Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami „za".
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2009 rok.
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2009 r. złożyła Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Przedstawiając sytuację na lokalnym rynku pracy poinformowała, że na koniec 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 11 568 osób ( Powiat Koniński - 7 214 osób, Miasto Konin - 4 358 osób). Analizując stan bezrobocia przez okres 2009r. można zaobserwować tendencję wzrostową. Porównując do grudnia 2008 roku liczba zarejestrowanych zwiększyła się o 33,6%. Zwiększenie się liczby osób bezrobotnych na terenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie znajduje swoje odzwierciedlenie również w wielkości stopy bezrobocia. Wzrost stopy bezrobocia w regionie konińskim wynosił 3,2 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2008 roku. Poinformowała, że wśród osób bezrobotnych dominują kobiety 54,3%. Duża liczba bezrobotnych nie uzyskuje zasiłku dla bezrobotnych. Ponad 84,4% osób nie posiada prawa do zasiłku. Notuje się niskie wykształcenie osób bezrobotnych. Powyżej 27,4% osób zarejestrowanych ukończyło zaledwie szkołę podstawową lub gimnazjalną. Najliczniejszą grupą osób bezrobotnych stanowią osoby młode do 35 roku życia bo ponad 58,3%. Nadmieniła, że duża liczba bezrobotnych nie posiada doświadczenia w zakresie stażu pracy, ponad 17,8% osób to są osoby, które nie posiadają stażu pracy. Zaznaczyła również, że najtrudniejsza sytuacja w zakresie bezrobocia jest w gminach odległych od PUP w Koninie. Są to gminy: Sompolno, Skulsk, Wilczyn, w których pod uwagę bierze się stosunek liczby bezrobotnych do ogółu liczby mieszkańców.
W 2009 r. PUP w Koninie dysponował limitem środków w wysokości 19.134.907,20 zł. na aktywizacje osób bezrobotnych. Dzięki środkom funduszu pracy przyznane algorytmem zaktywizowanych zostało 3 651 osób bezrobotnych w ramach następujących zadań:
1/ prace interwencyjne,
2/ roboty publiczne,
3/ prace społecznie użyteczne,
4/ staże,
5/ przygotowanie zawodowe,
6/ szkolenia,
7/ dotacje,
8/ wyposażenie stanowisk pracy,
 
Z rezerwy Ministra w 2009 roku PUP w Koninie pozyskał kwotę w wysokości 5 095 700,00 zł, która pozwoliła zaktywizować 1 193 osób bezrobotnych w ramach następujących programów:
- ,,Twoja nowa perspektywa",
- ,,Wsparcie Przedsiębiorczości",
-  ,,45/50 plus",
-  ,,Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości",
- ,,Czas na zmiany",
- ,,Praca i rozwój w twoim zasięgu".
 
Poinformowała, że najwięcej środków przeznaczył PUP w Koninie na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Od stycznia do grudnia 2009 roku pozyskano 2 684 oferty pracy, w tym 55,7% z miasta Konina i 44,3% powiatu konińskiego. Zgłoszone miejsca pracy dotyczyły:
 
 
1. - sektora publicznego - 31,5%
- sektora prywatnego - 68,5%
2. - pracy subsydiowanej - 61,4%
- pracy niesubsydiowanej - 38,6%
 
Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania postawione w wyżej wymienionym temacie udzielała Wiesława Matusiak w trakcie referowania zagadnienia.
 
Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2009 r. przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami „za".
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 7. Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
 
O przedstawienie tematu starosta poprosił Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego.
 
 Małgorzata Waszak poinformowała pokrótce o stanie środków obrotowych na początku roku który wynosił 220.326,13 zł. Koszty za rok 2009 wynosiły razem 1 120 703,18 zł. na poszczególne paragrafy. Dotacje z funduszu w §2440 i 2450 zostały przekazane zgodnie z przyjętym planem finansowym PFOŚiGW za rok 2009. W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 zakup energii, w § 4270 zakup usług remontowych, w § 4300 - różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie uczestników wyjazdu na program edukacyjny z zakresu ekologii - ,,Zielono mi", w § 6110 - wydatki inwestycyjne, w § 6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wynosił 296.083,46 zł.
 
Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Informację o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami „za".
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński zapoznała z projektem uchwały.
 
Poinformowała, że Zarząd Powiatu Konińskiego na podstawie danych przedłożonych przez szkoły prowadzone przez Powiat Koniński dokonał analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W terminie wynikającym z przepisów do dnia
10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie Zarząd Powiatu Konińskiego sporządził sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Z przeprowadzonej analizy w/w sprawozdania wynika, iż w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński w 2009 roku zostało osiągnięte wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na poziomie wyższym niż średnie wynagrodzenie określone
w Karcie Nauczyciela.
 
Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami „za".
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
9.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                       
O zapoznanie z treścią projektu uchwały Starosta poprosił Radzisława Kozłowskiego skarbnika powiatu .
 
Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany w projektowanej uchwale dokonuje się na podstawie przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału:
- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 182.785,00 zł na wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości,
- w rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 4.600,00 zł na wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
9.2. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2009r.
 
O złożenie informacji z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2009 r. starosta poprosił skarbnika powiatu Radzisława Kozłowskiego.
Radzisław Kozłowski poinformował, m.in. że plan roczny dochodów Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2009 r. został wykonany w kwocie 67.473.631,86 zł., co stanowi 100,36 % planu. Wydatki wykonano w kwocie 63.828.686,45 zł., co stanowi 92,41 % planu rocznego. Podkreślił, że IV kwartał 2009 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 3.644.945,41 zł. Następnie szczegółowo zapoznał z wykonaniem dochodów i wydatków w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów według klasyfikacji budżetowej wykazanych w załącznikach do informacji.
 
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod glosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2009 r., podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
 
9.3. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
O złożenie informacji starosta poprosił panią Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.
 
Romualda Nawrocka poinformowała, że Rada Powiatu Konińskiego uchwałą Nr XXXV/180/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. postanawia ogłosić otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji w 2010 r. Przedmiotem konkursu będą:
 
1/ zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na które przeznacza się kwotę 71 000 zł,
2/ zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sporu polegające na organizowaniu szkoleń dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo na które przeznacza się kwotę 20 000 zł.
Zadanie to ma na celu inspirowanie, wspieranie i pomaganie dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo w rozwijaniu jej zdolności i talentów w poszczególnyc dziedzinach sportu poprzez uruchomienie zajęć prowadzonych przez specjalistów z określonej dyscypliny sportu.
 
Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania postawione w wyżej wymienionym temacie udzielała Romualda Nawrocka w trakcie referowania zagadnienia.
 
Następnie Starosta treść projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
 
Ad. 10. Informacja z realizacji udzielonych zamówień publicznych w roku 2009 w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Wojciech Szkudlarek naczelnik Wydziału Administracji i Zamówień Publicznych poinformował pokrótce o realizacji udzielonych zamówień publicznych prowadzonych przez Wydział. Nadmienił, że przeprowadzono 17 postępowań, dotyczyły one:
- przetargu nieograniczonego (zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy) - 12;
- zamówienia z wolnej reki (zamówień o wartościach przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy) - 1;
- zamówienia z wolnej ręki - 4;
 
Uwag do przedłożonej informacji nie wniesiono.
Starosta informację poddał pod głosowanie. Informacje przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 11. Informacja o działalności Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Koninie w 2009 r.
 
O złożenie informacji o realizacji zadań przez Rzecznika Prasowego Starostwa starosta poprosił Martę Bagrowska - rzecznika prasowego Starostwa.
 
Marta Bagrowska składając informację podkreśliła, że wszystkie podejmowane przez rzecznika działania informacyjne i promocyjne zmierzały w kierunku zapewnienia mieszkańcom powiatu aktualnej i obiektywnej informacji o działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. Pokrótce omówiła zadania realizowane przez rzecznika oraz dokonała oceny skuteczności pracy. Z informacji wynika, że rzecznik prasowy:
 • opracował i przekazał 147 pakietów informacyjnych do stałej grupy mediów,
 • zainicjował i zorganizował 85 tematów cyklicznych audycji promocyjnych.
 • opracował i zamieścił w modelu ,,Aktualności" na stronie internetowej powiatu 292 informacje,
 • zorganizował i zarejestrował 4 konferencje prasowe,
 • opracował i przekazał do akceptacji Starosty 43 projekty adresów okolicznościowych,
 • zredagował i przekazał 28 informacji do wydawnictwa własnego Starostwa - ,,Kurier Powiatowy" oraz opracował treść 5 tekstów promocyjnych do wydawnictw obcych,
 • wziął aktywny udział w organizacji 9 imprez /przedsięwzięć powiatowych,
 • prowadził monitoring publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce związanej z zakresem działania Starostwa.
Realizowane przez rzecznika zadania z zakresu relacji medialnych przyczyniły się również do uzyskania w mediach pożądanego wizerunku urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, jako instytucji dobrze zorganizowanych, społecznie potrzebnych i użytecznych. Trzeba podkreślić że w roku 2009, w środkach masowego przekazu nie ukazała się żadna informacja niezgodna ze stanem faktycznym lub zawierająca błędną jego interpretację, czy też przedstawiająca w niekorzystnym świetle władze powiatu lub pracę urzędu.
 
Zarówno Starosta jak i Wicestarosta Koniński - pracę rzecznika prasowego Starostwa ocenili bardzo wysoko. podziękowali za zaangażowanie, wkład pracy i perfekcyjność.
 
 Również pozostali członkowie zarządu Halina Lenartowicz, Waldemar Tubacki i Zenon Paszek - oceniając pracę rzecznika, stwierdzili, że pani rzecznik zasługuje na duże uznanie i podziękowania . Uznali, że działania podejmowane przez rzecznika Starostwa z zakresu relacji medialnych i promocyjnych przyczyniły się do tego, że powiat koniński jest bardziej widoczny i dobrze postrzegany.
 
Uwag do treści przedłożonej informacji nie wniesiono.
Informacje przyjęto do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
 
Ad. 12. Rozpatrzenie sprawy dotyczącego wydania decyzji o wygaszeniu w części prawa trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Konińskiego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
O przedstawienie tematu starosta poprosił Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego.
 
Małgorzata Waszak poinformowała, że na nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Powiatu Konińskiego położona w Kleczewie dla której ustanowiony jest zarząd trwały na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie znajduje się transformator energetyczny. Zarząd Powiatu Konińskiego wszczął z urzędu postępowanie mające na celu wygaszenie trwałego zarządu w odniesieniu do działki 444/2 położonej w mieście Kleczew.
 
Decyzję przyjęto w brzmieniu załącznika nr 13 do protokółu.
 
Ad. 13. Podsumowanie roku sportowego 2009.
 
O przedstawienie tematu starosta poprosił Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego.
 
Małgorzata Waszak szczegółowo omówiła temat do którego nie wniesiono uwag.
 
Informację przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami „za".
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
 
Ad. 14. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
 
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński zapoznała ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale, które dotyczyły powrotu z urlopu macierzyńskiego jednej z nauczycielek oraz ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie.
 
Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale zatwierdzono jednogłośnie.
 
Ad. 15    Przyjęcie Planu pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
 
Plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2010 rok członkowie zarządu otrzymali na poprzednim zarządzie. Uwag do przedłożonego Planu Pracy nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt planu pracy Zarządu poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt Planu pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2010 rok podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
 
Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego przewiduje się na dzień 23 lutego
2010 roku.
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
 
 
 
Protokół sporządziła:
Halina Cholewjusz
Pracownik I stopnia prac interwencyjnych
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-30 08:00:18)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-30 08:00:18)
Lista wiadomości