logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 82/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 22 stycznia 2010 roku
Protokół Nr 82/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 22 stycznia 2010 roku.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/  Halina Maria Lenartowicz   - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radzisław Kozłowski - skarbnik Powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz Powiatu.
oraz naczelnicy wydziałów/kierownicy biur Starostwa Powiatowego w Koninie wymienieni w protokóle.

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - Starosta Koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
Z porządku posiedzenia na wniosek Starosty skreślono ppkt 3.2. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 - 51.
Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco:
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 81/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości;
3.3. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań Powiatowej biblioteki publicznej.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku.
5. Informacja o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w 2009 roku.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
6.1 w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego;
6.2. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej.
6.3. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi do kategorii dróg gminnych;
6.4. w sprawie zaopiniowania ,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sompolno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" oraz ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sompolno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016;
6.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ‘'Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn".
7. Informacja o stypendiach Starosty Konińskiego na rok 2010.
8. Sprawozdanie z realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za 2009 r.
9. Informacja o realizacji ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012 w roku 2009.
10. Plan kontroli finansowej na 2010 r.
11. Zatwierdzenie Planu zakupów na 2010 rok.
12.Aneks do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ślesinie.
13. Przedłożenie projektu Planu Pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2009 rok
14. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" z zaproponowaną zmianą.
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 81/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
 
3.1.  w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
O przedstawienie sprawy Starosta poprosił pana Bolesława Garusa - kierownika Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
Bolesław Garus pokrótce poinformował, że wojewodowie zlecają zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych. Nadmienił również, że w razie niemożności zlecenia przeprowadzenia badań specjalistycznych lub badań psychologicznych zakładom opieki zdrowotnej, wojewodowie mogą zawierać umowy o przeprowadzenie takich badań przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów.
Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości;
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Z treścią przedłożonego projektu uchwały zapoznał Starosta , który poinformował, że z wnioskiem o oddanie w użyczenie nieruchomości na okres 10 lat zwróciła się Gmina Rzgów. Zaznaczył, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pasie drogowym dróg powiatowych. Gmina Rzgów opracowała projekt jego zagospodarowania, jako części wchodzącej w skład większego projektu „Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej" , o którego dofinansowanie ubiega się ze środków Agencji Rolnej i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczył, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest dysponowanie przez gminę nieruchomością na cele realizacji projektu i utrzymania go w okresie 7 lat od otrzymania ostatecznej płatności za projekt.
Użyczenia nieruchomości dokonuje Zarząd Powiatu z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 3 lata wymagana jest zgoda Rady Powiatu. Stąd podjęcie uchwały przez Radę Powiatu jest konieczne i uzasadnione.
Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono.
Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.3. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z projektem uchwały do którego nie wniesiono uwag.
Wobec powyższego starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku.
Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta poprosił Bolesława Garusa - kierownika Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych o zapoznanie z treścią sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku.
Bolesław Garus poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 r. odbyła dwa posiedzenia.
Na pierwszym posiedzeniu dokonano oceny stanu przygotowań do sezonu letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przez organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz omówiono stan bezpieczeństwa na terenie działania komisariatu Policji w Rychwale.
Tematem drugiego posiedzenia była ocena stanu przygotowań zarządców dróg na okres zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu konińskiego.
Omówił pokrótce zagadnienia poruszane na poszczególnych posiedzeniach.
Poinformował również o składzie osobowym Komisji w skład, której wchodzą:
1/ Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
2/ Romualda Nawrocka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych,
3/ Bolesław Garus - kierownik Biura Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych,
4/ Piotr Matyba - radny Powiatu,
5/ Bogdan Kołodziejczak - radny Powiatu,
6/ Zdzisław Królak - z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie,
7/ Krzysztof Lewandowski - naczelnik Sztabu Policji,
Głos doradczy:
1/ Ireneusz Szefliński - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie,
2/Jadwiga Mielcarek - Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna,
3/ Błażej Rakowski - komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie,
 
Uwag do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu celem publikacji.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
 
Ad. 5. Informacja o działalności kontrolnej Starostwa w 2009 roku.
Starosta poprosił Magdalenę Sakowską - kierownika Biura Kontroli Finansowej o zapoznanie z informacją.
Pani kierownik poinformowała, że w 2009 r. przeprowadzono 13 kontroli finansowych w tym:
- 2 kontrole kompleksowe w zakresie gospodarki finansowej za 2008 rok w oparciu o kryterium zgodności z przepisami prawa oraz zgodności dokumentacji księgowej ze stanem faktycznym;
- 9 kontroli kompleksowych w zakresie gospodarki finansowej za 2008 r. w oparciu o kryterium zgodności z przepisami prawa, zgodności dokumentacji księgowej ze stanem faktycznym oraz wykonania zaleceń pokontrolnych;
- 1 kontrolę problemową w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2008 roku;
- 1 kontrolę wewnętrzną obejmująca wykonanie co najmniej 5% wydatków w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
W toku czynności kontrolnych stwierdzono ogółem 17 nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.:
- błędnej klasyfikacji wydatków budżetowych,
- braku zgodności dekretacji z dokonanym księgowaniem dowodu księgowego,
- na dowodach księgowych stwierdzono wiele przeróbek i poprawek pojedynczych cyfr i kwot,
- nieaktualnych przepisów prawnych stanowiących podstawę prawną Zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono. Informacja została przyjęta w jednogłośnie 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
6.1 w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego;
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
O zapoznanie z projektem uchwał Starosta poprosił Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego.
Małgorzata Waszak zapoznając z treścią projektu uchwały poinformowała, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu dotyczącej określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom Zarząd Powiatu określa wysokość kwot dotacji które są wpisywane do ewidencji prowadzone przez Starostę. Dotacja dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej, stanowi kwota równa 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole. W przypadku braku na terenie powiatu konińskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawę obliczenia dotacji stanowi 50% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.
Określa się kwotę dotacji na jednego ucznia w skali jednego miesiąca dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla:
1. liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - w wysokości 61,98 zł;
2. technikum uzupełniającego dla dorosłych - w wysokości 37,55 zł;
3. liceum profilowanego dla dorosłych - w wysokości 61,98 zł;
4. szkoły policealnej dla dorosłych - w wysokości 53,59 zł;
5. uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - w wysokości 54,71 zł.
Określa się kwotę dotacji na jednego badanego ucznia w skali jednego miesiąca dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 191,05 zł.
Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
 
6.2. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się powierzyć Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek". Projekt ten został zakwalifikowany do realizacji w ramach Priorytetu II ,,Infrastruktura komunikacyjna"- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Jednostką realizującą - beneficjentem projektu jest Powiat Koniński reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
Starosta treść projektu uchwały poddał glosowaniu. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej podjęto jednogłośnie 4 głosami ,,za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
 
6.3. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi do kategorii dróg gminnych;
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Poinformował, że z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej zaliczenia nieruchomości gruntowych wymienionych w projekcie uchwały do kategorii dróg gminnych wystąpiła Rada Gminy Kazimierz Biskupi. Zaznaczył, że wymienione w projekcie uchwały nieruchomości spełniają kryteria pozwalające zaliczyć je do kategorii dróg gminnych. W związku z powyższym Starosta zaproponował aby wniosek opiniować pozytywnie.
Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi, do kategorii dróg gminnych podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
 
6.4. w sprawie zaopiniowania ,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sompolno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" oraz z perspektywą na lata 2013-2016;
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
O przedstawienie tematu Starosta poprosił Halinę Dąbrowską - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.
Halina Dąbrowska pokrótce omówiła treść projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Sompolno na lata 2013-2016 oraz ,,Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sompolno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. Poinformowała o problemach i atutach ochrony środowiska gminy Sompolno:
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zaopiniowania ,,Aktualizacji Programu ochrony Środowiska dla gminy Sompolno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" oraz ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sompolno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" podjęto wraz z zastrzeżeniami jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
 
6.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ‘'Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn".
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn przyjął bez uwag.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn" podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
 
Ad. 7. Informacja o stypendiach Starosty Konińskiego na rok 2010.
Starosta poinformował, że do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wpłynęło 29 wniosków o stypendium Starosty Konińskiego, w tym 26 dla uczniów. W budżecie powiatu na stypendia Starosty Konińskiego zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości:
- dla uczniów 65.000 zł;
- dla studentów 40.000 zł;
Zaznaczył, że uczniowie otrzymywać będą stypendium przez 10 miesięcy. Uczniowie z klas maturalnych stypendium otrzymywać będą przez 6 miesięcy do momentu uzyskania świadectwa dojrzałości.
Informacja dot. Stypendiów Starosty Konińskiego dla uczniów i studentów w 2010 r. stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
 
Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za 2009 r.
Starosta składając sprawozdanie z realizacji Kalendarza imprez na 2009 r. poinformował, że odbyło się łącznie174 imprez w tym to:
- 114 imprezy sportowe,
- 37 imprezy kulturalne,
- 13 w zakresie zdrowia,
- 4 w zakresie rolnictwa,
- 4 w zakresie promocji,
- 1 konkurs wiedzy konsumenckiej,
- 1 w zakresie ochrony środowiska.
 
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
 
Ad. 9. Informacja o realizacji ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012 w roku 2009.
O przedstawienie tematu starosta poprosił Halinę Dąbrowską - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.
Halina Dąbrowska poinformowała, że rok 2009 to już trzeci rok realizacji ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012". Zadanie zrealizowane zostało w okresie od maja do listopada 2009 roku. Prace prowadzone były w 14 gminach należących do Powiatu Konińskiego w tym: Kazimierzu Biskupim, Golinie, Ślesinie, Rychwale, Rzgowie, Kleczewie, Sompolnie, Starym Mieście, Grodźcu, Kramsku, Skulsku, Krzymowie, Wierzbinku, Wilczynie. Całkowita wartość brutto zadania wyniosła 558 199,15 zł.
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
 
Ad. 10. Plan kontroli finansowej na 2010 r.
Projekt planu kontroli finansowej na 2010 r. członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Z projektem Planu Kontroli finansowej na 2010 r. zapoznała Magdalena Sakowska - kierownik Biura Kontroli Finansowej. Poinformowała, że kontrole w br. zaplanowano w 13 jednostkach powiatu. Będą to kontrole kompleksowe w tym z wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu oraz 5% wydatków budżetu Starostwa.
Uwag do projektu Planu kontroli finansowych nie wniesiono. Plan Kontroli finansowej na 2010 r. został przyjęty w wersji przedłożonej.
Plan kontroli finansowej na 2010 rok stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
 
Ad.11. Zatwierdzenie Planu zakupów na 2010 rok.
Z Planem zakupów na 2010 rok zapoznał Krzysztof Musiał - sekretarz Powiatu.
Poinformował, że do Planu zakupów wpisano 5 zadań, które dotyczą:
1) modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pomiaru budynków i użytków gruntowych dla gmin powiatu konińskiego- Stare Miasto Etap II;
2) kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu w 2010 roku;
3) wyłonienia firmy realizującej ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2010;
4) ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń i mycia okien w obiektach Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 - go Maja 9 i ul. Hurtowej 1;
5) rozbudowy budynku ZSP w Sompolnie w zakresie obejmującym budowę klatki schodowej z szybem windowym i windą dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację istniejącej klatki schodowej.
Uwag i zastrzeżeń do przedłożonego „Planu zakupów na 2010 rok" nie wniesiono.
Zarząd Powiatu „Plan zakupów na 2010 rok" zatwierdził jednogłośnie 4 głosami „za".
Projekt planu zakupów na 2010 rok stanowi załącznik nr 15 do protokółu.
 
Ad.12. Aneks do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński zapoznała ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2009/2010 Powiatowej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Ślesinie, które dokonano ze względu na objęcie funkcji kierownika Filii przez panią Teresę Stawicką. Od dnia 04.01.2010 zmniejsza się obowiązkowy do realizacji wymiar zajęć dydaktycznych dla pedagoga.
Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie zatwierdzono jednogłośnie.
 
Ad. 13. Przedłożenie projektu Planu Pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
Projekt Planu pracy zarządu na 2010 rok członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Krzysztof Musiał - sekretarz Powiatu zapoznał członków zarządu z projektem Planu Pracy Zarządu na 2010 rok. Poinformował, że nie jest on planem zamkniętym. Może być on korygowany i uzupełniany o tematy wynikające z bieżących potrzeb w pracy Zarządu. Zaproponował, aby ewentualne uwagi i spostrzeżenia członkowie zgłosili do czasu następnego zarządu.
 
Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego przewidziano na dzień 15 lutego 2010 roku.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządziła:
Halina Cholewjusz
Pracownik I stopnia prac interwencyjnych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-25 11:51:22)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-25 11:51:22)
Lista wiadomości