logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 29/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 17 grudnia 2007 roku
Protokół Nr  29/07
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,
w dniu 17 grudnia 2007 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                             Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                Wicestarosta Koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz                          członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek                                        członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki                                  członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski                                Skarbnik Powiatu,
7/ Krzysztof Musiał                                      Sekretarz Powiatu

 

            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Adam Bielik - Starosta  Koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
Do porządku posiedzenia w punkcie 4 wprowadzono dodatkowo ppkt 4.2. dotyczący zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 28/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.
3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady  Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej,
3.2. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
3.3. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
3.4. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
4.1. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań uprawnionym podmiotom,
4.2. zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z  zakresu pomocy społecznej, 
4.3. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego",
4.4. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r.,
5. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
6. Sprawy bieżące.
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 28/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.,
Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami „za".
Ad. 3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady  Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że samorząd powiatowy jest zobowiązany organizować i prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki corocznie na podstawie porozumienia  Powiat powierza Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie dla której organem jest miasto Konin. Zadania biblioteki powiatowej wykonywane są przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie specjalnie w tym celu zatrudnionych, którym rozszerza się zakres obowiązków o zadania związane z nadzorem instruktażowo - metodycznym nad bibliotekami gminnymi znajdującymi się na terenie powiatu. Na prowadzenie zadań biblioteki publicznej w budżecie Powiatu na 2008 r. zabezpieczono środki w wysokości 70.000 zł.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ustalenia:
projekt przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
3.2. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu - Radzisław Kozłowski szczegółowo zapoznał z proponowanymi zmianami w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono.
Wobec powyższego Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2; (2 c.d.) do protokołu.
Ustalenia:
projekt uchwały Starosta wniesie do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w dniu 17.12.2007 r.
3.3. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu - Radzisław Kozłowski szczegółowo zapoznał z proponowanymi zmianami w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok, które będą przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2007 r.
Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono.
Wobec powyższego Starosta treść projektu uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ustalenia:
projekt przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.4. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta poinformował, że Wojewodowie działając na podstawie art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zlecają  zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej. W razie niemożności zlecenia tych zadań zakładom zdrowotnym, wojewodowie mogą zawierać  umowy o przeprowadzenie badań przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów.
W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 3 grudnia 2007 r. zwrócił się do Powiatu Konińskiego o zawarcie porozumienia w sprawie wykonywania tych zadań na terenie Powiatu Konińskiego, w jego imieniu.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
      Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust.4  i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ustalenia:
projekt przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 4.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
4.1. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów Ofert na zlecenie realizacji zadań uprawnionym podmiotom,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Sekretarz poinformował, że proponowana zmiana w uchwale w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów Ofert na zlecenie realizacji zadań uprawnionym podmiotom polega na zmianie § 5, który otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Pracą Zespołu Opiniującego kieruje:
1).pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) podczas nieobecności pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi posiedzenie zwołuje i jemu przewodniczy Naczelnik Wydziału / Kierownik komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialny za realizację zadania będącego przedmiotem konkursu".
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
      Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów Ofert na zlecenie realizacji zadań uprawnionym podmiotom podjęto  jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
4.2. zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z  zakresu pomocy społecznej.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                  Romualda Nawrocka - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i  Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie udzieliły wyjaśnień , co do zasadności  zmiany uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z  zakresu pomocy społecznej.
                  Zaznaczyły, że zmiana uchwały została podyktowana uzyskaniem informacji z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, iż na kwotę zawartą w ogłoszeniu konkursu na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy w roku 2008 składają się również środki finansowe na nowo uruchamiane miejsca całodobowe w ŚDS w Ślesinie. W związku z tym faktem  należało dokonać korekty zamieszczonych w ogłoszeniu kwot, która polega na zmniejszeniu ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania z kwoty 1.097,54 zł na 1 uczestnika miesięcznie (65 uczestników) do kwoty 1.005,40 zł, co powoduje, że wysokość dotacji na to zadanie w roku 2008 zmniejszy się z kwoty 856.084 zł. do kwoty 784.212 zł.
                  Proponowane zmiany przyjęto jednogłośnie.
            W związku z powyższym Starosta projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę  podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
4.3. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego",
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
         Starosta poinformował, że Kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" na posiedzeniu w dniu 17 grudnia br. rozpatrzyła i przyznała dwa tytuły „Zasłużony dla powiatu konińskiego"
Pokrótce przedstawił charakterystykę kandydatów proponowanych przez Kapitułę do nadania ww. tytułu.
         Podkreślił, że tytuł honorowy proponuje się nadać Pani Jadwidze Białeckiej w uznaniu za wieloletni aktywny udział w pracach na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka społecznego, za zaangażowanie w działania na rzecz wspierania mieszkańców powiatu konińskiego żyjących w trudnej sytuacji materialnej i Panu Kazimierzowi Filipczakowi p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w uznaniu za ponad 40 - letnią działalność zawodową oraz za aktywną współpracę z administracją samorządową województwa i powiatu konińskiego w dziedzinie geodezji i kartografii.
         Uwag do zaproponowanych kandydatur nie wniesiono.
         Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
4.4. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                 Skarbnik Powiatu zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że niższa spłata odsetek od zaciągniętych kredytów powoduje konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2007 rok do faktycznie poniesionych wydatków w tym zakresie w przyporządkowaniu do każdego zaciągniętego kredytu.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na  2007 r.  podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
Ad. 5. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
            Małgorzata Waszak -Wicestarosta Koniński poinformowała, że przyczynami wprowadzenia zmian w  arkuszu organizacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2007/2008 są:
- przydzielenie vacatu godzin przedmiotów zawodowych (budowlanych) w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wilczynie,
- przydzielenie zajęć fakultatywnych w ramach przygotowania do egzaminów maturalnych,
- przydział godzin nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów,
- przydział vacatu godzin konsultacji maturalnych.
Uwag do zaproponowanych zmian w arkuszu organizacyjnym wymienionej placówki nie wniesiono.
Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie zatwierdzono jednogłośnie 5 głosami „za".
W imieniu Zarządu aneks podpisał Starosta Koniński Stanisław Adam Bielik.
Ad. 6. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na swoim posiedzeniu rozpatrzyła i wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie Statutu Technikum dla młodzieży w Kleczewie. Dokonując analizy Statutu wymienionej placówki Komisja wniosła o doprecyzowanie treści zapisu w rozdziale 5, § 9, pkt 6 i zaproponowała wyrazy „zatwierdza dyrektor" zastąpić wyrazami „ dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości".
Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego ustalono na dzień 28  grudnia 2007 roku.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-01-07 13:34:29)
Lista wiadomości