logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 9/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 6 marca 2007 roku
Protokół Nr 9/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,
  w dniu 6 marca 2007 roku.  
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Halina Maria Lenartowicz                            członek zarządu Powiatu Konińskiego,
3/ Zenon Paszek                                             członek zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
5/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu.
oraz naczelnicy wydziałów Starostwa i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu wymienieni w protokóle.
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu oraz  zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 8/07 z dnia 13 lutego 2007 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok;
3.2. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok;
3.3. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1;
3.4. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1;
3.5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kazimierz Biskupi, działka 251;
3.6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kazimierz Biskupi, działka nr 1151/7;
3.7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości, Bielawy, obręb geodezyjny Sokółki, działki nr 65/5,65/7, 65/10, 98/14, 98/15, 98/16;
3.8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dębówka, działki nr 7/3, 7/8, 7/9, 7/10;
3.9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kozarzewek, działki nr 61/3, 59/1, 58/10, 58/8, 58/14, 58/6, 58/7, 56, 57/2, 57/1, 55/2, 55/1, 54/2, 54/1, 56/1, 110/6, 110/4, 115/6, 115/4, 116/5, 116/3, 117/9, 117/6, 118/3, 119/3, 121/1, 120/2, 130/7, 130/2, 130/3, 131/3, 137/3, 139/6, 144/12, 144/9;
3.10. udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś";
3.11. udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska  Wieś",
3.12. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
3.13. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Jak nie teraz, to kiedy?" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
3.14. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "jak nie teraz, to kiedy?" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok;
4.2. określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
4.3. zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie;
4.4. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku.
5. Informacja dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
6. Informacja o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2006 r.
7. Informacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie o realizacji zadań za 2006 r.
8. Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy o realizacji zadań za 2006 r.
9. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o realizacji zadań za 2006 r.
10. Informacja o zakresie wykonanych zadań w 2006 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
11. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2006 r.
12. Informacja dot. zapytania o cenę aktualizacji. "Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego wraz z planem  gospodarki odpadami  jako jego integralną częścią opracowanych na lata 2004 - 2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 -2012" wraz ze sporządzeniem wymaganych przepisami raportów i sprawozdań z ich wykonania, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
13. Informacja nt. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2013.
14. Informacja nt. utworzenia biura porad prawnych dla rolników.
15. Informacja o realizacji skarg i wniosków za 2006 r.
16. Informacja o realizacji szkoleń w 2006 r.
17. Informacja o realizacji Planu Pracy Starostwa w 2006 r.
18. Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok. 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie tj. 3 głosami "za" w zaproponowanym   brzmieniu.
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 8/07 z dnia 13 lutego 2007 r.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
Ad. 3.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok;  
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Skarbnik Powiatu zapoznał szczegółowo z propozycjami zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 r. Poinformował, że proponowane zmiany dokonuje się na wniosek: naczelnika Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych,  Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, kierownika Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Zmiany te dotyczą  przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne i zadania zlecone między paragrafami w ramach rozdziału.
            Ponadto Skarbnik Powiatu zaproponował, ażeby  że w projektowanej uchwale uwzględnić jeszcze wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w sprawie dokonania przeniesień wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia płatności związanych z uiszczeniem opłaty sądowej od skierowanego zapytania do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników ZDP w Koninie.
            Zarząd Powiatu postanowił wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie uwzględnić w przedstawionym  projekcie.
Innych uwag do projektu nie wniesiono.
       Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
3.2. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok;
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Skarbnik Powiatu poinformował, że konieczność zmniejszenia prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2007 r. wynika ze zmniejszenia wielkości planowanego kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 285.327 zł w związku z zakończeniem I etapu budowy sali i korzystnym wynikiem przeprowadzonego przetargu na prace budowlane.
            Starosta zapoznał z projektem uchwały do, którego nie wniesiono uwag. 
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r. podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
3.2. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1;
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.        
            Starosta zapoznał z projektem uchwały. Poinformował, że przedmiotową uchwałą  proponuje się:
1. Zwiększyć powierzchnię biurową wynajmowaną Sądowi Okręgowemu w Koninie w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 do łącznej powierzchni 125,13 m2, co stanowić będzie 23,79% ogólnej powierzchni biurowej,
2. Wynająć od 1 marca 2007 r. na czas nieokreślony udział w powierzchni wspólnej budynku tj. 39,63m2,
3. Czynsz najmu ustalić według miesięcznej stawki 12,49 zł netto + 22% VAT dla powierzchni biurowej oraz 6,25 zł netto + 22% VAT dla powierzchni wspólnej.
Członkowie zarządu do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1  podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 
3.4. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy  ul. Hurtowej 1;
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta zapoznał z projektem uchwały. Poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się:
1. Wynająć Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury w Poznaniu pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 o łącznej powierzchni 851,89 m2, z czego:
a/ 803,62 m2 - pomieszczenia na parterze i na I piętrze do wyłącznego korzystania przez najemcę,
b/ 48,27 m2 - powierzchnia wspólna,
2. Zawrzeć umowę na czas określony tj. 1.01.2007 r. do 31.12. 2009 r.
3. Czynsz najmu ustalić według miesięcznej stawki 8,00 zł. netto + 22% VAT powierzchni biurowej oraz 4,00 zł. netto + 22% VAT powierzchni wspólnej.
Członkowie zarządu do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
       Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1  podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 
3.5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Kazimierz Biskupi, działka 251;
3.6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kazimierz Biskupi, działka nr 1151/7;
3.7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości, Bielawy, obręb geodezyjny Sokółki, działki nr 65/5, 65/7, 65/10, 98/14, 98/15, 98/16;
3.8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Dębówka, działki nr 7/3, 7/8, 7/9, 7/10;
3.9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Kozarzewek, działki nr 61/3, 59/1, 58/10, 58/8, 58/14, 58/6, 58/7, 56, 57/2, 57/1, 55/2, 55/1, 54/2, 54/1, 56/1, 110/6, 110/4, 115/6, 115/4, 116/5, 116/3, 117/9, 117/6, 118/3, 119/3, 121/1, 120/2, 130/7, 130/2, 130/3, 131/3, 137/3, 139/6, 144/12, 144/9; 
            Projekty uchwał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał kolejno z powyższymi  projektami  uchwał. Poinformował, że ustalenia określone w projekcie przedmiotowego planu miejscowego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. W związku z powyższym zaproponował aby powyższe projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wymienionych w projektach uchwał uzgodnić. 
Członkowie zarządu do przedstawionych projektów uchwał uwag nie wnieśli.
       Wobec powyższego Starosta projekty uchwał poddał kolejno pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie :
1/ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kazimierz Biskupi, działka 251;
2/ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kazimierz Biskupi, działka nr 1151/7;
3/ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości, Bielawy, obręb geodezyjny Sokółki, działki nr 65/5, 65/7,       65/10, 98/14, 98/15, 98/16;
4/ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dębówka, działki nr 7/3, 7/8, 7/9, 7/10;
5/ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kozarzewek, działki nr 61/3, 59/1, 58/10, 58/8, 58/14, 58/6, 58/7, 56, 57/2, 57/1, 55/2, 55/1, 54/2, 54/1, 56/1, 110/6, 110/4, 115/6, 115/4, 116/5, 116/3, 117/9, 117/6, 118/3, 119/3, 121/1, 120/2, 130/7, 130/2, 130/3, 131/3, 137/3, 139/6, 144/12, 144/9;
podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekty uchwały stanowią odpowiednio załącznik nr 5, 6, 7, 89 do protokółu.
3.10. udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś";
3.11. udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska  Wieś". 
            Projekty uchwał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Poinformował, że Powiat Koniński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Konińskiego, zawarł z European Infrastructure Group Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu umowę na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś. Zakres opracowania obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgromadzenia wcześniej niezbędnych opinii i uzgodnień.
Zgodnie z art. 30 § 3 i art. 32 Kpa strony postępowania administracyjnego, nie będące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli albo przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony zgodnie art. 33 §1 Kpa może być tylko osoba fizyczna. Ponieważ w myśl wymienionych przepisów firma European Infrastructure Group Sp. z o.o. nie może występować jako pełnomocnik inwestora - Powiatu Konińskiego zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa imiennie wskazanemu pracownikowi Spółki.
       Następnie Starosta zapoznał z projektami powyższych uchwał. 
       Uwag do przedstawionych projektów uchwał nie wniesiono.
            Starosta projekty uchwał poddał kolejno pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś" podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 1011 do protokółu.
        Zarząd Powiatu Konińskiego podejmując powyższe uchwały udzielił pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora - Powiatu Konińskiego , reprezentowanego przez zarząd Powiatu Konińskiego - przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś, w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień Panu Konradowi Gliba, zam. Gaszyn, ul. Myśliwska 58, 98-300 Wieluń i Panu Radosławowi Bujakowi, zam. Aleja Jarzębinowa 3a, 53-134 Wrocław.
3.12. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.            
            Starosta zapoznał z projektem uchwały. Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono.
     Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w  sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
3.13. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Jak nie teraz, to kiedy?" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób b bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
              Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta zapoznał z projektem uchwały. Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono. 
          Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Jak nie teraz, to kiedy?" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób b bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
3.14. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Jak nie teraz, to kiedy?" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób  bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
              Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z projektem uchwały. Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono.
         Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Jak nie teraz, to kiedy?" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokółu. 
Ad. 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok;
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił propozycje zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 r.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok został przyjęty jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.2. określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.           
       Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zapoznała z planem wydatków określający wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez Powiat Koniński w roku 2007. Podkreśliła, że ujęta w planie ogólna kwota 3.079.044 zł przeznaczona na wszystkie zadania 2007 r. i kwota 2.079.170 przeznaczona na finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej są kwotami obligatoryjnymi i nie ulegną zmianie. Natomiast w pozostałych  zadaniach w ciągu roku  można będzie dokonywać stosownych  zmian , jak i przesunięć.  Wielkość środków na poszczególne zadania wynika ze złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne i instytucje jak również z szacunku dokonanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
       Następnie Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Uwag do projektu nie wniesiono.
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ponadto Zenon Paszek nawiązał do pomysłu  utworzenia na terenie gminy Golina Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Informacji i wyjaśnień nt. możliwości utworzenia  WTZ w Golinie udzieliła pani Elżbieta Sroczyńska. 
Starosta   zaproponował aby samorząd Goliny spotkał się z samorządem Kleczewa i skorzystał z doświadczeń Kleczewa, który na swoim terenie w Nieborzynie utworzył tego rodzaju placówkę.
4.3. zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie;
            Wstępny projekt regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie  członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.         
            Zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa przedstawił Starosta oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Stanisława Smorąg.
Podkreślili, że proponowane zmiany stały się konieczne z uwagi na zmiany formalne (zmiana podległości wydziałów) jak również na zmiany związane z dostosowaniem zadań do obowiązujących przepisów oraz z udoskonaleniem organizacji pracy w Starostwie .
Najistotniejsze zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego dotyczyłyby m.in. :
  •  wzmocnienia i rozbudowania Wydziału Promocji i Informacji:
1/ przeniesienie zadań dot. promocji gospodarczej z Wydziału Zarządzania,
2/ nadzór nad pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami unijnymi,
3/ wyodrębnienie z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zadań związanych z promocją turystki,
Proponuje się nazwę  Wydział Promocji i Rozwoju.
  • utworzenia Biura Zarządu Powiatu:
1/ przeniesienie z Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych zadań dotyczących obsługi Zarządu Powiatu oraz prowadzenia i obsługi Sekretariatu Starostwa,
2/ przeniesienie z Wydziału Promocji i Informacji  Rzecznika Prasowego ,
  • wydzielenia z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dwóch
      wydziałów tj. Wydziału Geodezji i Kartografii ( na bazie zlikwidowanego gospodarstwa   pomocniczego PODG i K w Koninie)  i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
  • zmiany nazwy Biura Kontroli Finansowej na "Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej".
        Na zakończenie Starosta zaznaczył, że treść regulaminu jest projektem, który podlega jeszcze weryfikacji. W związku z tym poprosił członków zarządu o dokładne przeanalizowanie przedłożonego materiału i zgłoszenie ewentualnych uwag, spostrzeżeń.
       Zarząd Powiatu wstępną  wersję regulaminu organizacyjnego przyjął do akceptującej wiadomości. 
Przyjęcie regulaminu organizacyjnego nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń.
Wstępna wersja regulaminu Starostwa Powiatowego w Koninie stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
4.4. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku.   
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta poinformował, że przedmiotowa nieruchomość jest położona w Koninie i stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Konińskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S.A. w Koninie. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność budynku znajdującego się na tej nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem na cele związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, co umożliwi racjonalne i prawidłowe korzystanie z adaptowanego dotychczas budynku , a w szczególności z urządzeń infrastruktury technicznej, nadto zapewni bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności budynku i budowli położonych na przedmiotowej działce zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 40.000 zł.
Następnie Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa  wieczystego  użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 5. Informacja dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
             Informację na powyższy temat przedłożył Wydział Księgowości.
             W 2006 r. Starosta Koniński wydał  decyzję o umorzeniu należności jednemu dłużnikowi z tytułu zalegania na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na ogólna kwotę 23.379,06 zł. Egzekucja sądowa wobec dłużnika stała się bezskuteczna z uwagi na brak osiągania dochodów z działalności gospodarczej. Dłużnik pozostaje na utrzymaniu ojca emeryta.
            Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 6. Informacja o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2006 r.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Skarbnik Powiatu składając powyższą informację poinformował m.in., że planowane dotacje w 2006 r. zostały wykonane w kwocie 1.112.924,52 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego i rozliczone zostały w całości.
Szczegółową informację stanowi załącznik nr 20 do protokółu.
            Uwag do przedstawionego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 7. Informacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie o realizacji zadań za 2006 r. 
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Informacje przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 8. Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy o realizacji zadań za 2006 r.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Informację przyjęto bez uwag w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 9. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o realizacji zadań za 2006 r.
            Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za 2006 r. złożyła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor PCPR.
            Uwag do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono. Członkowie Zarządu uznali, że przedmiotowe sprawozdanie w pełni odzwierciedla zakres zadań i działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
W stronę Pani dyrektor Starosta  i członek Zarządu - Halina Lenartowicz skierowali podziękowania za tak słuszne i skuteczne działania podejmowane w zakresie pomocy społecznej. 
            Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za" w przedstawionym brzmieniu.
Ustalenia:
sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokółu.
Ad. 10. Informacja o zakresie wykonanych zadań w 2006 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Informacje na powyższy temat złożyła Ewa Ligocka - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .
Członkowie zarządu uznali, że działania podejmowane przez przewodniczącą i cały Zespół Orzekający zasługuje na duże uznanie.
            Uwag do przedstawionego materiału nie wniesiono. Informacje przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 11. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2006 r.            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Informację o realizacji zadań w drogownictwie za 2006 r. złożył Zbigniew Winczewski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Na roboty drogowe w 2006 r. wydatkowano kwotę 11.943.376 zł. Rok 2006 był bardzo pomyślny do realizacji zadań na drogach powiatowych. Zrealizowano m.in.:
- ułożenie nawierzchni na długości 42,2 km,
- przebudowę drogi Stare Miasto - Grodziec na odcinku Aleksandrówek - Grodziec - 3,65 km ( z udziałem środków ZPORR),
- budowę lub przebudowę 6,6 km chodników.
Zaplanowane na 2006 r. zadania realizowano dzięki środkom z budżetu Powiatu wspartych pomocą finansową i rzeczową gmin, pozyskanym z budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego i od Wojewody Wielkopolskiego, sprzyjającym warunkom atmosferycznym i zaangażowaniu wielu osób.
Należy podkreślić, że zakres robót związany z bieżącym utrzymaniem dróg był jednym z największych w ostatnich latach.
Skarbnik Powiatu odnosząc się do tabelarycznego zestawienia zadań drogowych realizowanych w 2006 r. zgłosił propozycję uzupełnienia informacji o wykazanie zadań, które zostały zrealizowane z udziałem środków UE - ZPORR, rezerwy celowej Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Wielkopolskiego jak również pomoc rzeczową gmin.
            Innych uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto w poprawionym brzmieniu 3 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 12. Informacja  dot. zapytania o cenę aktualizacji  "Programu ochrony środowis
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-07 15:27:58)
Lista wiadomości