logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 24/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 2 października 2007 roku
Protokół Nr  24/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,  
w dniu  2 października   2007 roku.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
 
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Zenon Paszek                                             członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
3/ Waldemar Tubacki                                      członek Zarządu Powiatu Konińskiego
4/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
5/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
 
Porządek przedstawiał się następująco:
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego  w sprawie:
1.1. dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na 2007 r.,
1.2. zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję wieloletnią pn. "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
2.1. nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego",
2.2. opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z droga wojewódzką nr 443 w miejscowości Rychwał.
3.Rozpatrzenie oferty Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka "PODAJ DALEJ" wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.  
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
Porządek przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za" w przedstawionym brzmieniu.
 
Ad. 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego  w sprawie:
 
2.1. dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na 2007 r.,
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Szczegółowego omówienia zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 r. dokonał Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu. Uwag do proponowanych zmian nie wniesiono.
 
            Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1; zał. c.d. do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
2.2. zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję wieloletnią pn. "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
                   Skarbnik Powiat poinformował, że na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20" niezbędna jest ogółem kwota 320.000 zł. Na ten cel w 2007 r. zostały zaplanowane środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000 zł. Natomiast pozostałe środki w kwocie 170.000 zł.(mając na uwadze możliwość ich ujęcia w planie finansowym PFOŚiGW) zostały dodatkowo zaplanowane: w 2007 roku w wysokości 64.300 zł., natomiast w 2008 r. planuje się środki w wysokości 105.700 zł.
 
                   Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
 
                   Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję wieloletnią pn. "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto jednogłośnie 3 głosami "za" .
projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 3.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
3.1. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
           
            Starosta poinformował, że Kapituła na swoim posiedzeniu w dniu 28 listopada br. rozpatrzyła 24 wnioski z czego przyznała 14 tytułów honorowych "Zasłużony dla powiatu konińskiego" w uznaniu m.in. za: wieloletnią i pełną oddania pracę na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczno - wychowawczą i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, za upowszechnianie wśród mieszkańców powiatu idei niepodległości, utrwalanie pamięci o ludziach i czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej, za zaangażowanie w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w powiecie konińskim, za wkład pracy w proces tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KM PSP w Koninie, za zaangażowanie we wdrażanie systemów jakości w zakładach pracy powiatu konińskiego.
            Starosta przedstawiając charakterystykę 14 kandydatów, wnioskował ponadto o rozważenie i nadanie dodatkowo tytułu honorowego panu Stanisławowi Bednarzowi i panu Bolesławowi Piaseckiemu działaczom Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich biorąc pod uwagę pełną oddaną pracę na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, w szczególności za pełną poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 
            Członkowie Zarządu wniosek Starosty zaakceptowali pozytywnie.
 
            Następnie Starosta projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" z uwzględnieniem wnioskowanych dwóch kandydatur poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 
3.3. opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z droga wojewódzka nr 443 w miejscowości Rychwał,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Poinformował, że z wnioskiem o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 443 w miejscowości Rychwał wystąpiła do Zarządu Powiatu Konińskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. W myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zarządca składa wniosek o wydanie decyzji po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 
            W związku z tym, że  przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego Zarząd Powiatu postanowił wydać opinię pozytywną w sprawie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 443 w miejscowości Rychwał.
 
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie,. W głosowaniu brało udział 3 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla rozbudowy  skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z droga wojewódzka nr 443 w miejscowości Rychwał podjął jednogłośnie 3 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
 
Ad. 4.  Rozpatrzenie oferty Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka "PODAJ DALEJ" wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych .
 
            O przedstawienie sprawy Starosta poprosił panią Elżbietę Sroczyńską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
            Pani Elżbieta Sroczyńska  poinformowała m.in., że Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka z własnej inicjatywy złożyła do Powiatu ofertę na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu konińskiego Celem zadania byłoby usamodzielnienie osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja poprzez pracę na rzecz innych osób. Priorytetem zadania byłoby stworzenie efektywnie działającego systemu wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej i integracji społecznej tej grupy z resztą społeczeństwa. Program głównie skierowany jest do osób niepełnosprawnych wskutek wypadków komunikacyjnych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 126.187,96 zł. przy czym Fundacja wnioskuje o przyznanie przez Powiat dotacji w kwocie 99.148 zł.
 
            Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu celowości realizacji omówionego zadania publicznego i biorąc pod uwagę stopień w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, oceniając gwarancje realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację zadania oraz rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego uznał, że wnioskowana kwota na realizację całego projektu nie jest możliwa do zaplanowania w budżecie szczególnie z tego powodu, że powiat w 2008 r. jest zobowiązany do zabezpieczenia 10% udziału w finansowaniu 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej jak również rozważa realizację projektu współuczestniczenia w tworzeniu pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej.
 
            Po wnikliwej analizie oferty Fundacji i wysokiej ocenie jej wartości merytorycznej Zarząd Powiatu zaproponował rozważenie możliwości zrealizowania poszczególnych modułów projektu w ramach zadań powiatu, przy pomocy środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu na np.:
1) organizację tygodniowego wyjazdu dla 12 osób w okresie wakacji letnich oraz organizację zajęć w ramach aktywnej rehabilitacji - w ramach zadania sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
2) organizację warsztatów komputerowych osób niepełnosprawnych dorosłych chcąc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe - w ramach szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,
Ponadto uznał, że realizacja tego zadania mogłaby zostać poszerzona o udział Fundacji. W sprawach sposobu i możliwości współpracy oraz ubiegania się o środki finansowe na powyższe zadanie wskazany jest kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Natomiast informowanie o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, pomoc w sporządzaniu wniosków, winno być realizowane w ramach Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
 
Ustalenia:
ofertę Fundacji przekazać pani Elżbiecie Sroczyńskiej- Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie celem udzielenia odpowiedzi.
 
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień października 2007 r.
  
protokołowała :
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
  
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. członek Zarządu - Zenon Paszek
3. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-07 09:11:57)
Lista wiadomości