logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 20/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 21 sierpnia 2007 roku
Protokół Nr  20/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,  
w dniu  21 sierpnia  2007 roku.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                    Wicestarosta Koniński
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek                                             członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki                                      członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
7/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu
 
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta  Koniński, który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
 
W zaproponowanym porządku posiedzenia dokonano zmiany numeracji pkt-ów i ppkt-ów z uwagi na przeniesienie punktu 6 - informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2007 roku do punktu 4, ppkt 4.8.
 
Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 19/07 z dnia  31 lipca 2007 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
3.2. w sprawie dokonania zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
4.1. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
4.2. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2007.
4.3. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
4.4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
4.5. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych ulic w mieście Ślesin do kategorii dróg gminnych.
4.6. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości, stanowiących drogi we wsi Ościsłowo, gmina Wilczyn do kategorii dróg gminnych.
4.7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami gminy Golina
4.8. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2007.
5. Przyjęcie sprawozdania z Realizacji Panu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego wraz z załącznikami oraz Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Konińskiego w I półroczu 2007 roku.
7. Informacja nt. działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie powiatu konińskiego w 2006 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2007 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za I półrocze 2007 roku.
10. Informacja nt. skupu zbóż i rzepaku.
11. Ocena przygotowań i przebieg dożynek.
12. Zmiany w Planie Zakupów na 2007 rok.
13. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za" z uwzględnieniem proponowanych zmian. 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 17/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 4 głosami "za" i 1 głosie wstrzymującym.
 
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1.  w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały.
 
Zarząd Powiatu pozytywnie opiniował kandydaturę pana Stanisława Bielika desygnowanego jako przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Wobec braku uwag Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.2.  w sprawie dokonania zmiany w  budżecie Powiatu Konińskiego  na 2007 rok.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Skarbnik Powiatu - Radzisław Kozłowski szczegółowo zapoznał z propozycjami zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
Uwag i zastrzeżeń do przedstawionych zmian nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2; (zał.) do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.3.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że Zarząd Funduszu dokonał podziału dodatkowej kwoty środków PFRON. Wysokość środków przypadających dla Powiatu Konińskiego według algorytmu na 2007 rok została zwiększona o kwotę 256.009 zł tj. do kwoty 3.335.053 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w planowanych wydatkach na 2007 r. Zwiększeń wydatków dokonuje się w pozycji 9 i 10 i dotyczą: dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 
Uwag i zastrzeżeń do przedstawionych zmian w planie wydatków PFRON na 2007 rok nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu - Radzisław Kozłowski zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2007 r. powodują konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
Uwag do proponowanych zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do protokółu.
 
4.2. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2007.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Sekretarz Powiatu zaznaczył, że Zarząd Powiatu w dniu 13 lipca 2007 r. ogłosił konkurs otwartych ofert na realizację dwóch zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2007 tj. na:
1/ prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu konińskiego,
Do konkursu przystąpiły dwa podmioty: Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" w Koninie - na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Liśćcu Wielkim oraz Zarząd Gminny TPD w Grodźcu. Oferta TPD Grodziec ze względu na braki formalne nie była rozpatrywana.
    
2/ wsparcie rozwoju społecznego dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego z terenu powiatu konińskiego.
Do konkursu przystąpiły dwa podmioty: Towarzystwo Przyjaciół dzieci Zarząd oddziału Powiatowego w Koninie i Zarząd Gminny TPD w Grodźcu, który również nie spełnił wymogów konkursowych.
Następnie zapoznał z treścią protokółu Zespołu Opiniującego z dnia 17 sierpnia 2007 r. oraz z zawartymi w nich opiniami, co do spełnienia przez oferentów wymogów formalno - prawnych i merytorycznych.
 
            Zarząd Powiatu Konińskiego po zapoznaniu się z treścią protokółów Zespołu Opiniującego postanowił:
 
1/ prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu konińskiego zlecić Konińskiemu Towarzystwu "Trzeźwość" w Koninie i przyznać dotację w kwocie 4.500 zł,
 
2/ wsparcie rozwoju społecznego dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego z terenu powiatu konińskiego zlecić Towarzystwu Przyjaciół dzieci Zarządowi Powiatowemu w Koninie i przyznać kwotę dotacji 4.500 zł.
 
            Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały do, którego uwag nie wniesiono.
 
            Następnie projekt uchwały został poddany głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wyboru oferty na realizacje zadań z zakresu Pomocy Społecznej w 2007 r. podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
4.3. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Kleczewie.
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że w związku z przejściem byłego dyrektora na emeryturę Powiat Koniński ogłosił konkurs na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.  Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła Pani Marietta Putz - dotychczasowy zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
Podkreśliła, że przedstawiony m.in. program rozwoju Szkoły przemawiał za tym, aby to stanowisko powierzyć pani Mariettcie Putz.
                  
                   Zarząd Powiatu Konińskiego pozytywnie odniósł się do powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pani Mariecie Putz. Stanowisko powierzono na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. 
 
Starosta  zapoznał z treścią projektu uchwały do którego uwag nie wniesiono.
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
 
4.4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   w  Kleczewie.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
       Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały zaznaczył, że podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie jest konsekwencją uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.
 
       Do projektu uchwały uwag  nie wniesiono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
 
4.5. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych ulic w mieście Ślesin do kategorii dróg  gminnych.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że Rada Powiatu Konińskiego uchwałami z dnia 29 czerwca i 31 lipca 2007 r. pozbawiła z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. ulice wymienione w uchwale dotychczasowej kategorii drogi powiatowej. Zaznaczył, że zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i  konieczne.
 
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych ulic w mieście Ślesin do kategorii dróg gminnych podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
 
4.6. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości, stanowiących drogi we wsi Ościsłowo, gmina Wilczyn do kategorii dróg gminnych.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
       Starosta zapoznał z projektem uchwały. Poinformował, że z propozycją zaliczenia nieruchomości do kategorii dróg gminnych wystąpił Wójt Gminy Wilczyn. Wymienione w uchwale nieruchomości stanowią faktycznie drogi publiczne nie zaliczone do żadnej kategorii, choć spełniają kryteria dróg gminnych.
 
Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono.
 
Zarząd Powiatu  Konińskiego zaliczenie dróg położonych we wsi Ościsłowo, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych. opiniował pozytywnie.
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie  opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości, stanowiących drogi we wsi Ościsłowo, gmina Wilczyn do kategorii dróg gminnych podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
 
4.7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami gminy Golina.
 
Projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            O zapoznanie z treścią sprawozdania Starosta poprosił Panią Halinę Dabrowską - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.
 
            Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 14 ust. 12 b  oraz ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres przygotowuje organ wykonawczy gminy i przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
            Następnie pokrótce omówiła przedłożone przez Burmistrza Goliny sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami Gminy Golina informując mi. n., że gmina Golina nie dysponuje składowiskiem odpadów komunalnych. Składowisko w miejscowości Golina Kolonia zostało zamknięte w 2000r. Odpady gminy są składowane do składowiska miejskiego w Koninie na ulicy Sulańskiej. Na terenie gminy jest zorganizowana gospodarka opakowaniami (tworzywa sztuczne, papier, tektura szkło. Ze sprawozdania wynika, że potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych został oceniony jako dobry. Postawione cele w planie zostały osiągnięte z wynikiem pozytywnym. Dalszego udoskonalenia wymaga jeszcze segregacja odpadów "u źródła". Przy aktualizacji planu należy uwzględnić: zakup hakowców i bramowców, kontenerów zbiorczych do gromadzenia i wywozu odpadów segregowanych, zakup worków do segregacji "u źródła" i wyposażenie mieszkańców, zakup koszy ulicznych
Uwag do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono.
 
            W związku z powyższym  Starosta projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami Gmina Golina poddała pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.        
 
4.8. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2007.
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
                   Skarbnik Powiatu składając informację nt. przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2007 r. poinformował, że uchwalony roczny plan dochodów po zmianach w ogólnej kwocie 49.519733,76 zł na dzień 30 czerwca 2007 r. wykonano w wysokości 23.432.902,48 zł, co stanowi 47,32% planowanej  kwoty. Natomiast planowane wydatki w ogólnej kwocie 51.099.763,41 zł zostały wykonane w kwocie 18.977.439,77 zł, co stanowi 37,14% .
Przedstawił szczegółowe wykonanie planu dochodów Budżetu Powiatu według źródeł ich powstawania zwracając m.in. uwagę na wykonanie dochodów z tytułu  :
1. podatku dochodowego od osób fizycznych - 48,67%,
2. podatku dochodowego od osób prawnych - 116,29%,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 63,05%,
4. opłaty komunikacyjnej - 51,45%,
5. wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.  ( zajęcie pasa drogowego) - 94,11%,
6. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 129,18%
oraz wykonanie planu wydatków z tytułu:
1. Transport i Łączność - 39,89%,
2. Dział Usług - 26,11%,
3. Starostwo - 49,93%,
4. Oświata - 42%,
5. Edukacja Opieka - 51,42%,
6. Ochrona dziedzictwa narodowego 29,59%,
7. Wydatki majątkowe - 3,99%.
 
Podkreślił, że budżet powiatu  I półrocze 2007 r. po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 4.455.462,71 zł przy planowanym  deficycie  1.580.029,65 zł. Stan ten wynika z wykonania dochodów w wysokości 23.432.902,48 zł , wydatków w kwocie 18.977.439,77 zł.
Skarbnik reasumując powyższe zaznaczył, że nie ma zagrożenia, co do wykonania planu dochodów i wydatków w roku 2007.
 
Uwag do przedłożonej informacji nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2007 poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11; zał. c.d. do protokółu.
 
Ustalenia:
uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2007 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego.
Ad. 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Panu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego wraz z załącznikami oraz Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego.
    
            Powyższy materiał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia zarządu.
 
            O złożenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego wraz z załącznikami oraz Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego Starosta poprosił Halinę Dąbrowską - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.
 
            Halina Dąbrowska składając powyższe sprawozdanie przygotowane przez Spółkę z o.o. ABRYS w Poznaniu podkreśliła, że celem sprawozdania jest przedstawienie stanu gospodarki odpadami, począwszy od momentu uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego do dnia 31 grudnia 2006 r. Sprawozdanie wykonane zostało zgodnie z szablonem przedstawionym w "wytycznych do sporządzania sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami, które zaakceptował Minister Środowiska. Źródłem informacji były gminy powiatu konińskiego oraz Starostwo Powiatowe w Koninie. Następnie przystąpiła do szczegółowego omawiania tabel w których zestawiono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych, unieszkodliwianych i odzyskiwanych na terenie powiatu w latach 2004 - 2006.
Omówiła realizację Planu gospodarki odpadami zaznaczając m.in. , że zorganizowaną zbiórką odpadów nie udało się objąć wszystkich mieszkańców powiatu. Do końca 2006 r. zorganizowanym odbiorem odpadów objętych było ok. 70% mieszkańców. Nie został osiągnięty cel związany z kierowaniem na składowiska całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających degradacji ze względu na brak systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowanych "u źródła". Poziom odzysku odpadów opakowaniowych ( szklanych, plastikowych, papierowych) uznano za zadawalający. Omawiając dalsze kierunki działań zwróciła uwagę na konieczne i dalsze wdrażanie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, świetlówki, baterie).
 
            Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
      
            Następnie pani Halina Dąbrowska pokrótce omówiła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego przestawiający realizację poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie obejmującym lata 2004 - 2006, zawartych w programie ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego tj. zadania związane z :
 • gospodarką ściekową,
 • ochroną wód,
 • rekultywacją terenów poodkrywkowych,
 • gospodarką odpadami,
 • ochroną powietrza,
 • ograniczeniem niskiej emisji,
 • ochrona przyrody,
 • edukacją ekologiczną,
 • zagrożeniami powodziowymi.
Zaznaczyła, że część przedsięwzięć zaproponowanych w programie nie została zrealizowana. Główna przyczyną zaniechania realizacji zadań jest czynnik ekonomiczny, ponieważ wiele działań sformułowanych w programie Ochrony Środowiska wymaga dalszych nakładów finansowych, dlatego tez niezbędne jest pozyskiwanie na nie środków pozabudżetowych. W dalszym ciągu niezbędne jest kontynuowanie działań, które poprawią stan środowiska oraz podniosą atrakcyjność powiatu. 
 
Uwag do przedstawionego raportu nie wniesiono.
 
     Z uwagi na brak uwag i spostrzeżeń Starosta przedłożony materiał w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji Panu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego wraz z załącznikami oraz Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie, który przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Sprawozdanie wraz z Raportem stanowi załącznik nr 12; zał.; zał. do protokółu.
 
Ustalenia:
materiał przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Konińskiego w I półroczu 2007 roku.
 
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Sekretarz Powiatu - Krzysztof Musiał poinformował, że przedmiotowa informacja została sporządzona przez Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych na podstawie informacji złożonych przez poszczególne służby, straże, inspekcje powiatu konińskiego.
 
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informacje przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
 
Ustalenia:
materiał przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 7. Informacja nt. działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie powiatu konińskiego w 2006 roku.
 
            Starosta poinformował, że przedmiotowa informacja w brzmieniu przedstawionym na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 czerwca 2007 r. nie została przyjęta z uwagi na pewne  zawarte w niej nieścisłości.  
Zapoznał z treścią pisma Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatury w Koninie z dnia 8 sierpnia 2007 r. dotyczącego wyjaśnień  zgłoszonych uwag i zastrzeżeń.
 
Wyjaśnienia zawarte w piśmie członkowie zarządu przyjęli do wiadomości. Jednocześnie Starosta zaproponował aby na sesję w dniu 30 sierpnia br. zaprosić Kierownika Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska celem złożenia niezbędnych wyjaśnień.
Pismo wyjaśniające stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
 
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2007  roku.
 
     Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
          O złożenie sprawozdania Starosta poprosił Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Wiesława Matusiak składając informację z realizacji zadań za I półrocze 2007 r. zwróciła m.in. uwagę na fakt, że liczba bezrobotnych w subregionie konińskim uległa znacznemu zmniejszeniu. Podkreśliła, że jest to cykliczne zjawisko, powtarzające się każdego roku, ponieważ w tym okresie obserwowana jest zwiększona liczba wyrejstrowań, spowodowanych podejmowaniem pracy sezonowej bądź krótkookresowej. Spadek poziomu bezrobocia na terenie powiatu konińskiego i miasta Konina ma swoje wyraźne odzwierciedlenie w wielkości stopy bezrobocia.  Na rynku pracy coraz bardziej widoczna staje się prawidłowość, że wśród osób bezrobotnych dominują osoby młode do 35 roku życia. Zaznaczyła, że analiza wskaźników wyznaczających poziom i strukturę bezrobocia wykazuje, że znaczna większość tych wskaźników jest niekorzystna dla powiatu konińskiego niż dla powiatu grodzkiego. W powiecie ziemskim odnotowuje się bardzo wysoki wskaźnik udziału osób bezrobotnych o niskim poziomie kwalifikacji (zasadnicza zawodowa, gimnazjum, poniżej). Na wysokim poziomie kształtuje się także wskaźnik poziomu bezrobocia wśród osób młodych (18 - 24 lat), w wyniku czego znaczna część z tej grupy wiekowej nie posiada stażu pracy.
Ponadto poinformowała o pozyskiwaniu środków na aktywizację zawodową poprzez realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o innych  działaniach wspierających działalność PUP jakimi są: roboty publiczne (utworzenie Klubów Integracji Społecznej), prace interwencyjne, staże, przygotowanie zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenia, udzielanie dodatku aktywizacyjnego, pośrednictwo pracy, Kluby Pracy, poradnictwo zawodowe, usługi sieci Eures.
 
              Halina Lenartowicz  i Zenon Paszek - członkowie zarządu zabierając głos w dyskusji podkreślili, że niektórą część bezrobotnych jest trudno aktywizować. Należałoby zmienić przepis dotyczący zatrudniania osób bezrobotnych na  roboty publiczne.
 
Innych uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
Członkowie Zarządu działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie za I półrocze 2007 r. ocenili wysoko.
 
                   Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Starosta zaproponował przyjęcie informacji. Informację przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami za.
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokółu.
 
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny
 
9. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za I półrocze 2007 roku.
 
    Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
    Z treścią sprawozdania zapoznał Skarbnik Powiatu - Radzisław Kozłowski.
 
    Poinformował, że w I półroczu 2007 r. Biuro Kontroli Finansowej Starostwa Powiatowego w Koninie przeprowadziło 10 kontroli finansowych w tym: 8 kontroli kompleksowych w zakresie gospodarki finansowej za 2006 rok, 1 kontrolę problemową i 1 kontrolę doraźną. Zaznaczył, że w toku czynności stwierdzono ogółem 12 nieprawidłowości z którymi pokrótce zapoznał.
 
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto do wiadomości w przedstawionym brzmieniu
Informacja stanowi załącznik nr 16do protokółu.
 
10. Informacja nt. skupu zbóż i rzepaku.
 
      Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Informację na temat skupu zbóż i rzepaku złożył Starosta, którą przyjęto bez uwag w przedstawionym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
 
11. Ocena przygotowań i przebieg dożynek.
 
      Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta składając informację nt. przygotowań i z przebiegu dożynek powiatowych w Kramsku, które odbyły się w dniu 19 sierpnia br. uznał, że zostały one przygotowane i przeprowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. W dożynkach wzięło udział 12 gmin powiatu konińskiego. W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkursy:
 • V Edycja Konkursu "Powiatowy Rolnik Roku,
 • Konkurs "Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę",
 • Konkurs "Na najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy",
 • Konkurs chleba.
Całość imprezy uświetniła Msza św. oraz korowód dożynkowy, część artystyczna  i zabawa ludowa.
 
12. Zmiany w Planie Zakupów na 2007 rok.
 
Zmiany do Planu zakupów na 2007 r. członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
      Skarbnik Powiatu poinformował, że proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia do Planu zakupów dodatkowo pozycji 10 o brzmieniu:
"10. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na remonty i inwestycje dróg powiatowych".
 
Uwag do proponowanych zmian w Planie zakupów nie wniesiono. Zmiany  do Planu Zakupów na 2007 rok przyjęto i zatwierdzono jednogłośnie 5 głosami "za".
Zmiany do Planu zakupów stanowią załącznik nr 18 do protokółu.
 
13. Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących Sekretarz Powiatu zapoznał z treścią pisma Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz informującym , że Powiat Koniński w I półroczu 2007 r. nie udzielił dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym faktem odstąpiono od sporządzenia informacji na ten temat.
Pismo naczelnika Wydziału stanowi załącznik nr 19 do protokółu.
 
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień 30 sierpnia 2007 r.
 
protokołowała :
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-11-05 12:43:51)
Lista wiadomości