logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 22/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 19 września 2007 roku
Protokół Nr  22/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,  
w dniu  19 września   2007 roku.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
 
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                     Wicestarosta Koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek                                             członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
6/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu
 
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta  Koniński, który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 21/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie założenia Technikum dla młodzieży w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
4.1. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
4.2. w sprawie zmiany programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie do realizacji w 2008 roku,
4.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Kazimierz Biskupi za lata 2004 - 2006,
4.4. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
4.5. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do podpisania umowy pożyczki.
5. Informacja nt.  zaawansowania prac w drogownictwie.
6. informacja o stanie Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Koninie.
7. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie .
8. Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008:
8.1. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale,
8.2. Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie,
8.3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
8.4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
8.5. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
9. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
 
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 21/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 4 głosami "za".
 
Ad. 3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie założenia Technikum dla młodzieży w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że założenie z dniem 1 września 2007 r. nowego typu szkoły - technikum dla młodzieży, stanowi uzupełnienie oferty różnych typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Zaznaczyła, że podjęcie uchwały w niniejszym terminie podyktowane jest prowadzeniem do końca sierpnia br. naboru do nowego typu szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto we wrześniu dostarczono opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie opiniujące pozytywnie wniosek  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w kwestii ustalenia zawodów, w którym będzie kształcić ww. szkoła.
 
            Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
 
            Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie założenia Technikum dla młodzieży w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego  :
 
4.1. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się nadać tytuł honorowy trzem kandydatom w uznaniu mi.n. za wieloletnią i pełną oddaną pracę dydaktyczno - wychowawczą, za zaangażowanie w powstanie i rozwój PWSZ w Koninie, za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego i miasta poszkodowanych przez III Rzeszę oraz za zaangażowanie w działania na rzecz polsko - niemieckiego pojednania.
 
Pokrótce przedstawił charakterystykę osób proponowanych do nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Uwag do zaproponowanych kandydatur nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały Zarządu  Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęto jednogłośnie 4 głosami "za’.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
 
4.2. w sprawie zmiany programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
O przedstawienie zmian w programie naprawczym Domu Pomocy (DPS) w Ślesinie Starosta poprosił Panią Halinę Wójcik - Dyrektora Domu.
Pani Halina Wójcik na wstępie zapoznała członków zarządu ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji zapisów dotyczących łącznego prowadzenia profili domów i wymogów z tym związanych. Zaznaczyła, że z przedmiotowego stanowiska wynika, iż w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe utworzenie domu pomocy społecznej "wielo - profilowego" lub "wielo- typowego" łączącego ze sobą inne typy niż wskazane w art. 56 a zmienionej ustawy o pomocy społecznej. Zaznaczyła, że w związku z tą wykładnią zaszła konieczność opracowania programu naprawczego Domu na 2008 r. z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa.
Podkreśliła również, że realizacja programu  naprawczego  zatwierdzonego przez Zarząd w wersji przedstawionej zezwoli na uruchomienie od 1 stycznia 2009 r. domu o następującym profilu:
1. Dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 75 miejsc,
2. Dom Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 25 miejsc.
 
Członkowie zarządu uwag do przedstawionego programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej nie wnieśli.
 
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku, uchwałę w sprawie  zmian programu naprawczego Domu Pomocy w Ślesinie podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 
 
Ponadto Pani Halina Wójcik wnioskowała, o włączenie kwot premii w wysokości 150 zł dla terapeutów i 100 zł dla pozostałych pracowników obsługi do płacy zasadniczej.
Informując o oszczędnościach (100 tyś. zł) jakie osiągnął Dom w związku z zainstalowaniem kolektorów słonecznych wnioskowała o rozważenie możliwości dofinansowania ze środków budżetu Powiatu kwoty 10.000 zł. na zainstalowanie szóstego kolektora .
 
Zarząd Powiatu powyższe wnioski przyjął do  realizacji.
 
4.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Kazimierz Biskupi za lata 2004 - 2006,
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Przedłożone sprawozdanie przedstawia stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kazimierz Biskupi na koniec okresu sprawozdawczego oraz stan realizacji celów i zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami. Oceniając stan gospodarki odpadami na terenie gminy Kazimierz Biskupi stwierdza się, że nastąpiły istotne zmiany. Większość zadań i przedsięwzięć zapisanych w Planie Gospodarki Odpadami Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" została zrealizowana. Przy dalszej realizacji Planu konieczne jest zachowanie ciągłości już podjętych działań przy jednoczesnym wprowadzaniu kolejnych zadań.
 
Uwag do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono. 
 
Starosta projekt uchwały  poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Kazimierz Biskupi za lata 2004 - 2006 podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
 
4.4. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Skarbnik Powiatu poinformował, że zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą Nr XI/56/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. powodują konieczność dokonania zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r.
 
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
 
4.5. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do podpisania umowy pożyczki.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się upoważnić dwóch członków zarządu, Pana Stanisława Bielika - Starostę Konińskiego oraz Panią Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Pl. Piłsudskiego 13".
 
Uwag do osób wskazanych do podpisania umowy pożyczki  nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do podpisania umowy pożyczki podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
 
5.    Informacja nt.  zaawansowania prac w drogownictwie.
 
      Informacje członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
       Antoni Bąk - główny inżynier Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie przedstawiając pokrótce stopień zaawansowania prac w drogownictwie na dzień 15 września 2007 r. odniósł się m.in. do realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym, remontów dróg (nakładki bitumiczne), robót o charakterze remontów kapitalnych, bieżącego utrzymania dróg, mostów, promów oraz zimowego utrzymania. Poinformował, że na ogólną liczbę 16 zaplanowanych przetargów, odbyło się 11. W najbliższym czasie odbędą się przetargi na remont nawierzchni w m. Węglew i ul. Milewo w m. Rychwał, a także na zimowe utrzymanie dróg. Zaznaczył, że szczególnie istotny jest przetarg na zimowe utrzymanie dróg, bowiem jego wynik będzie miał wpływ na najbliższe cztery sezony zimowe. Ponadto po raz pierwszy rozdzielono zimowe utrzymanie dróg na odcinki pozamiejskie i ulice, ogłaszając oddzielne przetargi.
Podkreślił, że z przedstawionych w załącznikach do informacji zadań z zakresu inwestycji i zadań o charakterze remontów kapitalnych wynika, iż na ten rok plan rzeczowo - finansowy zostanie wykonany, za wyjątkiem chodnika na ulicy Rumińskiej w Starym Mieście i remontu drogi Królików - Biała w stosunku do których nie osiągnięto porozumienia z Gminami co do zakresu i wielkości pomocy finansowej.
 
W trakcie dyskusji głos zabierali: Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński, członkowie zarządu: Zenon Paszek i Halina Lenartowicz.
            Na zadawane pytania odpowiedzi i wyjaśnień udzielał Antoni Bąk i tak:
1/ w związku z przekazaniem dróg gminie Ślesin długość dróg powiatowych zmniejszyła się ok. 10 km.,
2/ na ulicy Poniatowskiego w m. Golina będzie budowana jedna zatoka autobusowa,
3/ ze względu na brak środków finansowych zlecenie wycinki krzewów systemem zleconym jest         niemożliwe. Możliwa jest natomiast inna forma - współpraca z gminą.
4/ decyzję o wycięciu drzew podejmuje wójt/burmistrz po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Powiatowych.
 
            Innych uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
Informacje przyjęto jednogłośnie tj. 4 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
 
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
6. Informacja o stanie Systemu Zarządzania Jakością  w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
            O złożenie informacji nt. stanu Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Koninie Starosta poprosił Panią Stanisławę Smorąg - Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
            Stanisława Smorąg omawiając przedłożony materiał zaznaczyła, że w bieżącym roku mija 6 lat pracy z jakością i nad jakością. W grudniu br. minie 3-letni okres uzyskania certyfikatu i po pozytywnym zauditowaniu urzędu i wszystkich procesów rozpocznie się nowy trzyletni okres zarządzania jakością. Podstawą funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością jest międzynarodowa norma ISO-9000, która skierowana jest na klienta i na jakość usług. W Starostwie Powiatowym w Koninie Systemem Zarządzania Jakością objęto wszystkie procesy związane z organizacją, zarządzaniem, z realizacją aż po monitorowanie i analizę. Procesy, które dotyczą klienta i jakości usług są tak opracowane i realizowane aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Stąd odnotowuje się niską skargowość, wysoki poziom zadowolenia klienta. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, pełna czytelna informacja o załatwianych sprawach i trybie postępowania oraz wysoki poziom merytoryczny, kulturalny i etyczny pracowników stanowią o otwartości i wyrazistości urzędu. Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób planowy i przewidywalny przy zaangażowaniu stosownych zasobów ludzkich i środków finansowych Dobrze zorganizowany i wdrożony system zarządzania jakością oraz ciągła praca nad systemem rokuje jeszcze lepsze wyniki i efekty pracy.
 
            W trakcie dyskusji głos zabierał Zenon Paszek - członek zarządu, który zwrócił się z zapytaniem - w jakim procencie Starostwo partycypuje w kosztach  podnoszenia wykształcenia.
Stanisława Smorąg udzielając odpowiedzi poinformowała, że:
            pracownik Starostwa, który na podstawie skierowania z zakładu pracy podejmuje kształcenie na studiach wyższych lub podyplomowych, otrzymuje płatny urlop szkoleniowy w wymiarze określonym w rozporządzeniu wydanym w tym zakresie. Od 2005 r. został rozszerzony zakres pomocy pracownikom uczącym się w szkołach wyższych, o częściową partycypację w kosztach kształcenia. Kwota dopłaty do czesnego ustalana jest na dany rok kalendarzowy i jej wysokość kształtuje się w zależności od możliwości finansowych w danym roku. Skierowanie na studia otrzymuje pracownik wówczas kiedy w standardzie kwalifikacyjnym i kompetencyjnym dla danego stanowiska pracy, przewidziane jest wykształcenie wyższe lub specjalizacja w określonej dziedzinie (studia podyplomowe). 
 
Innych uwag do przedstawionego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokółu. 
 
           Na zakończenie członkowie zarządu wyrazili duże uznanie   za  zaangażowanie i osiągnięte rezultaty w procesach zarządzania pani Stanisławie Smorąg - pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością .
 
Ad. 7. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie .
    
      Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomościami niezabudowanymi wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) w Sompolnie. Zaznaczyła, że wymienione w decyzji nieruchomości zostały nabyte na własność Powiatu Konińskiego na cele budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk sportowych z przeznaczeniem dla ZSP w Sompolnie. Ze względu na to, że omawiane nieruchomości są niezbędne dla potrzeb działalności jednostki organizacyjnej powiatu, ustanowienie trwałego zarządu na czas nieoznaczony jest uzasadnione .
     Zarząd Powiatu Konińskiego jednogłośnie orzekł o ustanowieniu na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2 - trwałego zarządu nieruchomościami niezabudowanymi położonymi w Sompolnie będącymi własnością powiatu konińskiego.
Decyzję w imieniu Zarządu podpisał Starosta Koniński.
 
7.    Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008:
8.1. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale,
8.2. Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie,
8.3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
8.4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
8.5. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
 
Sprawę aneksów do arkuszy organizacyjnych przedstawił Jerzy Drygiel - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Aneksy do arkuszy organizacyjnych wymienionych powyżej placówek oświatowych zostały zatwierdzone wcześniej przez organ nadzoru pedagogicznego. Dokonane zmiany dotyczą przydziału czynności nauczycieli , które nie mają wpływu na zwiększenie ilości naliczonych godzin ogółem, a podyktowane były urlopem macierzyńskim, długotrwałym zwolnieniem lekarskim (SOSz-W w Rychwale), przejściem do innej placówki (PPP-P w Ślesinie), dostosowaniem arkuszy do aktualnego stopnia organizacyjnego (ZSP w Kleczewie i Sompolnie).
 
Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono. Aneksy poszczególnych placówek oświatowych zatwierdzono i podpisano.
 
9. Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących Zarząd Powiatu został poinformowany o tym, że
  • że sesja Rady Powiatu odbędzie się 12 października 2007 r.,
  • w dniu 30 września br. w Ślesinie (OSiR) odbędą się Powiatowe Dni Rodziny,
  • rozważa się zamianę budynku będącego siedzibą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie , Plac Wolności 16 na część budynku należącego do Prezydenta m. Konina przy ul. Wodnej.
 
 Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień 28 września  2007 r.
 
 
protokołowała :
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-06 08:05:15)
Lista wiadomości