logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 21/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 30 sierpnia 2007 roku
Protokół Nr  21/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,
 w dniu 30 sierpnia 2007 roku.  
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Halina Maria Lenartowicz                            członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
3/ Zenon Paszek                                             członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Waldemar Tubacki                                      członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
6/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu
 
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta  Koniński, który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 20/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.
3.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
4. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na 2007 rok.
5.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego: 
4.1. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
4.2. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
4.3. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4625P Cienia Druga - Porwity ( pow. Kaliski ) dotychczasowej kategorii,
4.4. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 6232P Brzeziny - Czempisz ( pow. Kaliski ) dotychczasowej kategorii,
4.5. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4632P Wola Droszewska - Świerczyna ( pow. Kaliski ) dotychczasowej kategorii,
4.6. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej nr 675526P w miejscowości Porwity pow. Kaliski) do kategorii drogi powiatowej,
4.7. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej nr 676129P Moczalec - Brzeziny ( pow. Kaliski) do kategorii drogi powiatowej,
4.8. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 6232P Kalisz - Godziesze - Brzeziny - gr. powiatu (pow. kaliski ) dotychczasowej kategorii,
4.9. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości na terenie gm. Wierzbinek stanowiących drogi publiczne do kategorii dróg gminnych. 
5. Decyzja ustanawiająca na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie  trwały zarząd zabudowaną nieruchomością.
 
II część po sesji:
 6. Zmiany do Planu zakupów na 2007 rok.
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 20/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.
 
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 4 głosami "za".
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Skarbnik Powiatu przedstawiając celowość zaciągnięcia kredytu poinformował. że w uchwale budżetowej na 2007 r. zaplanowano dochody Powiatu w kwocie 3.964.566,96 zł.- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Dotacja ta po stronie wydatków przeznaczona została na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240P (16206) Stare Miasto - Grodziec (odcinek Stare Miasto Barczygłów). Zaznaczył, że uwagi na nie otrzymanie planowanej dotacji zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu komercyjnego celem zapłaty faktur za wykonane roboty. Jednocześnie podkreślił, że kredyt zostanie jednorazowo spłacony najpóźniej w I kwartale 2008 roku po otrzymaniu refundacji wydatków ze  środków strukturalnych.
 
Następnie Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
Ustalenia:
sprawę  zaciągnięcia kredytu długoterminowego wniesie Starosta do porządku obrad na sesji w dniu 30 sierpnia br.
 
Ad. 4. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na 2007 rok.
 
Skarbnik Powiatu szczegółowo zapoznał z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok przyjętego na Zarządzie Powiatu w dniu 21 sierpnia br.
Proponowane zmiany w projekcie uchwały polegały na :
w dochodach:
 
1/ wprowadzeniu planu dochodów w rozdziale 80195 - Pozostała działalność (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego) - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego ( poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem),
2/ zwiększeniu  planu dochodów rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
3/ zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczne Powiatowe w związku z nie otrzymaniem środków na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240P (16206) Stare Miasto - Grodziec ( odcinek Stare Miasto - Barczygłów) w formie dotacji,
4/ wprowadzeniu planu dochodów w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
5/ zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczne Powiatowe - pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w m. Lubstów, tj. odnowę nawierzchni wraz z utwardzeniem skarp i pobocza,
 
w wydatkach:
 
1/ zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w związku z odsetkami od zaciągniętego kredytu długoterminowego na " Przebudowę drogi powiatowej Nr 3240P Stare Miasto - Grodziec ( odcinek Stare Miasto - Barczygłów),
2/ zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) w ZSP w Kleczewie, ZSP w Sompolnie i ZSE-U w Żychlinie,
3/ dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 75020 na wniosek naczelnika Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych i rozdziału 85406 na wniosek  Dyrektora PPPP w Ślesinie,
4/ wprowadzeniu do planu wydatków w rozdziale 92195  - Pozostała działalność pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miasta Poznania na zadanie w zakresie kultury "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej",
5/ zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej  nr 3203P w m. Lubstów, tj. odnowę nawierzchni wraz z utwardzeniem skarp i pobocza,
6/ zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
            Ponadto w pozostałych zakupach inwestycyjnych wprowadzono  plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie kultury "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armi Krajowej" oraz w zakupach inwestycyjnych:
- w rozdziale 85218 w § 6060 likwiduje się plan wydatków na zakup drukarki a  wprowadza się plan wydatków na zakup kserokopiarki,
- w rozdziale 85220 w § 6060 wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
 
Uwag do zmian w budżecie Powiatu Konińskiego wprowadzonych autopoprawką nie wniesiono. Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Ustalono, że proponowane zmiany do budżetu Powiatu zostaną zgłoszone na sesji w dniu 30 sierpnia b.r.
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
4.1. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że Kapituła przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" na swoim posiedzeniu w dniu 30 sierpnia b.r. rozpatrzyła 21 wniosków  w sprawie nadania tytułu. Pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków z tego 12 wniosków indywidualnych i jeden wniosek zbiorowy (Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Oddziału Terenowego w Koninie).
Pokrótce przedstawił charakterystykę osób proponowanych do nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Uwag do zaproponowanych kandydatur nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
 
4.2. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Skarbnik Powiatu poinformował, że planowany kredyt długoterminowy w kwocie 3.964.566,96 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3240P Stare Miasto - Grodziec (odcinek Stare Miasto Barczygłów) powoduje konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2007 rok. W związku z tym podjęcie uchwały w przedmiocie sprawy jest celowe i uzasadnione.
 
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał:
 
4.3. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4625P Cienia Druga - Porwity (pow. Kaliski) dotychczasowej kategorii,
4.4. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 6232P Brzeziny - Czempisz (pow. Kaliski ) dotychczasowej kategorii,
4.5. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4632P Wola Droszewska - Świerczyna (pow. Kaliski) dotychczasowej kategorii,
4.6. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej nr 675526P w miejscowości Porwity (pow. Kaliski) do kategorii drogi powiatowej,
4.7. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej nr 676129P Moczalec - Brzeziny (pow. Kaliski) do kategorii drogi powiatowej,
4.8. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 6232P Kalisz - Godziesze - Brzeziny - gr. powiatu (pow. kaliski) dotychczasowej kategorii,
 
Projekty uchwał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta poinformował, że o wydanie opinii w powyższych  sprawach zwrócił się Starosta Kaliski. Zaznaczył, że wydanie opinii pozytywnych w powyższych kwestiach jest zasadnie z uwagi, iż przedmiotowe drogi nie mają wpływu na układ komunikacyjny powiatu Konińskiego.
 
Uwag do przedłożonych  projektów uchwał nie wniesiono.
 
Starosta powyższe projekty uchwał poddał kolejno pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwały wymienione od poz. 4.3 do poz. 4.8 podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 4, 5, 6, 789 do protokółu.
 
oraz uchwały:
 
4.9. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości na terenie  gm. Wierzbinek stanowiących drogi publiczne do kategorii dróg gminnych.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
       Starosta poinformował, że o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia nieruchomości wymienionych w załączniku do uchwały do kategorii dróg gminnych zwrócił się Wójt Gminy Wierzbinek. Ponieważ wymienione nieruchomości stanowią faktycznie drogi publiczne nie zaliczone do żadnej kategorii, choć spełniają kryteria wymienione w art. 7 ust. 1 ("Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych") ustawy o drogach publicznych podjęcie uchwały w przedmiocie sprawy jest uzasadnione.
 
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu.
W jego wyniku uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości na terenie gm. Wierzbinek stanowiących drogi publiczne do kategorii dróg gminnych podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
 
Ad. 6. Decyzja ustanawiająca na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie  trwały zarząd zabudowaną nieruchomością.
 
            Starosta poinformował m.in., że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych ( ZDP) w Koninie przedmiotową decyzją  ustanawia się  na rzecz  ZDP, na czas nieoznaczony, trwały zarząd nieruchomością gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego, położoną w Koninie przy ul. Świętojańskiej w obrębie Pawłówek, oznaczoną w ewidencji gruntów działką numer 184/5 o pow. 0,1045 ha i numer 184/7 o pow. 0,0373 ha. Opisana nieruchomość oddana zostaje w trwały zarząd - jednostce organizacyjnej Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na siedzibę wraz z zapleczem. Z tytułu trwałego zarządu ustala się roczną opłatę w wysokości 720,00 zł stanowiącą 0,3% ceny nieruchomości, płatną bez wezwania na konto Starostwa Powiatowego w Koninie. Niniejsza decyzja stanowi podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej.
Zarząd Powiatu Konińskiego po zapoznaniu się postanowił treść decyzji zatwierdzić w przedłożonym brzmieniu.
 
II część po sesji:
 
Ad. 7. Zmiany do Planu zakupów na 2007 rok.
 
                Projekt zmian do Planu zakupów na 2007 rok członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Skarbnik poinformował, że proponowana zmiana   polega na wprowadzeniu do Planu zakupów pozycji 11 o brzmieniu:
"11. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3240P (16206) Stare Miasto - Grodziec (odcinek Stare Miasto - Barczygłów)".
 
            Uwag do zaproponowanych zmian w Planie zakupów nie wniesiono. Zmiany do Planu zakupów na 2007 rok zatwierdzono jednogłośnie.
Projekt Plan zakupów (zmiany) na rok 2007 stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
 
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień 19 września 2007 r.
 
 
protokołowała :
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
3. członek Zarządu -Zenon Paszek
4. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-07 10:09:55)
Lista wiadomości