logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 19/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 31 lipca 2007 roku
Protokół Nr  19/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,  
w dniu  31 lipca   2007 roku.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Halina Maria Lenartowicz                            członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
3/ Zenon Paszek                                             członek Zarządu Powiatu Konińskiego
4/ Waldemar Tubacki                                      członek Zarządu Powiatu Konińskiego
5/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
6/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu
 
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta  Koniński, który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
 
Porządek przedstawiał się następująco:
I. część: 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 18/07 z dnia 13 lipca 2007 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
5.1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów, działka nr 186, gmina Kazimierz Biskupi,
5.2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów, działka nr 62/9, gmina Kazimierz Biskupi,
5.3. umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
6. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2007 roku.
II. część po sesji:
7. Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok.
8. Sprawy bieżące
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
Porządek przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu  4 głosami "za".
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 18/07 z dnia 13 lipca 2007 r.
 
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 4 głosami "za".
 
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
                  Skarbnik Powiatu szczegółowo zapoznał  Zarząd z projektem zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok.
Plan dochodów zwiększono:
1) w dziale 750, rozdział 75020 § 0960
- o kwotę 2.000 zł. z tytułu darowizny PZU S.A. Inspektorat w Koninie na dofinansowanie Dożynek Powiatowych,
2) w dziale 852, rozdział 85202 § 0830
- o kwotę 60.000 zł. z tytułu większej odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
3) w dziale 852 rozdział 85202 § 6430
- o kwotę 244.300 zł. z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie (wydatki    inwestycyjne i zakupy inwestycyjne)
 
Plan wydatków zwiększono:
1) w dziale 852 rozdział 85202, §§ 3020, 4170, 4270, 4300, 4430, 4440, 4700 o kwotę 60.000 zł. w zakresie wydatków bieżących i §6050 o kwotę 244.300 w zakresie wydatków inwestycyjnych związanych z przystosowaniem "starego budynku mieszkalnego do obsługi podopiecznych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej" w Ślesinie.
2) w dziale 921 rozdział 92195, § 3020 o kwotę 2.000 zł. na dofinansowanie Dożynek Powiatowych (nagrody za wieńce dożynkowe)
 
W ramach zadań własnych dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:
1) na wniosek Dyrektora ZDP w Koninie w dziale 600 rozdział 60014 z § 4300 do § 4430 o kwotę 1.166,97 zł.
2) na wniosek Dyrektora DPS w Ślesinie w dziale 852 rozdział 85202 z §§ 4040 i 4420 do § 4440 o kwotę 3.361 zł.
3) na wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych w dziale 750 rozdział 75020 z § 4360 do § 4170 o kwotę 8.800 zł.
4) na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w dziale 854 rozdział 85415 z §§ 3248 i 3249 do §§2318 i 2319 odpowiednio o kwotę 595,09 zł. i 279,39 zł.
  • w ramach zadań zleconych dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dziale 710 rozdział 71015 z §§4210 i 4750 do §§4280 i 4300 odpowiednio o kwotę 214,00 zł. i 250,00 zł.
           Uwag do projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
        
Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok został przyjęty jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Ad. 4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007rok.
            Skarbnik Powiatu zapoznał z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007rok, który przyjęto na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 31 lipca 2007 r.
Proponowane zmiany wprowadzone autopoprawką dotyczyły m.in.: przeniesienia wydatków:
  • zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł. w związku z oszczędnością kosztów energii w ramach "Porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior" oraz o kwotę 12.000 zł. w związku z niewykorzystaniem całej kwoty przeznaczonej na aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego,
  • zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
            Uwag do propozycji zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok nie wniesiono.
Autopoprawkę do budżetu na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Ustalono, że Starosta autopoprawkę wniesie do porządku obrad sesji w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2007 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
5.1. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów, działka nr 186, gmina Kazimierz Biskupi,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów, działka nr 186, gmina Kazimierz Biskupi  podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 
5.2. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów, działka nr 62/9, gmina Kazimierz Biskupi
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia
 
Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów, działka nr 62/9, gmina Kazimierz Biskupi  podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu
 
5.3. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Starosta poinformował, że z uwagi na fakt, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności, zatem istnieje podstawa do umorzenia należności Skarbu Państwa.
Ściągnięcie tych należności wobec braku reakcji dłużników, wymaga uzyskania wyroku sądowego, natomiast przy tak niskich kwotach, koszty sądowe kilkakrotnie przewyższałyby kwotę długu, przy czym uzyskanie wyroku nie daje gwarancji ściągnięcia tej należności.
 
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów podjęto jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
 
Ad. 6. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2007 roku.
 
Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Informację z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2007 r. złożył Skarbnik Powiatu.
Poinformował, m.in. że dochody Powiatu Konińskiego za II kwartał 2007 r. zostały wykonane w kwocie 23.432.902,48 zł., co stanowi 47,32 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 18.977.439,77, co stanowi 37,14 % planu rocznego. Podkreślił, że II kwartał 2007 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 4.455.462,71 zł. Ponadto zapoznał ze szczegółowym wykonaniem dochodów i wydatków w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów wykazane w załącznikach do informacji.
            Ponadto poinformował, że przedmiotowa informacja zgodnie z zapisem art. 14 ustawy o finansach publicznych została podana do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie
 
            Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie 4 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 6 - (zał.1); (zał.2); (zał.3) do protokółu.
 
II. część po sesji:
 
Ad. 7 Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok.
 
            Zmiany do Planu zakupów na 2007 rok członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Do pozycji 9 Planu Zakupów - "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie", w kolumnie nr 6 zmienia się kwotę brutto 451.255,08 zł. na kwotę 468.780,29 zł. i kwotę netto 369.881,21 zł. na kwotę 384.246,14 zł., w kolumnie nr 7 zmienia się termin złożenia Zakupów na 1 sierpnia 2007 r.,
Zwiększenie kwoty wydatków wynika z konieczności zmiany robót związanych z przebudową schodów w celu ich przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
 
Uwag do zaproponowanych zmian w Planie zakupów na 2007 rok nie wniesiono. Plan zakupów zatwierdzono jednogłośnie 4 głosami "za".
Projekt Planu zakupów na 2007 rok stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
 
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień 21 sierpnia 2007 r.
 
protokołowała :
Monika Kowalczyk
Samodzielny referent
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
3. członek Zarządu - Zenon Paszek
4. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-12 10:07:36)
Lista wiadomości