logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 17/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 29 czerwca 2007 roku
Protokół Nr 17/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,
 w dniu  29 czerwca  2007 roku.  
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                    Wicestarosta Koniński
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek                                             członek Zarządu Powiatu Konińskiego
5/ Waldemar Tubacki                                      członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
  
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta  Koniński, który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
Porządek  przedstawiał się następująco:
I. część:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 16/07 z dnia 20 czerwca 2007 r.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. powołania komisji egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
II. część po sesji:
4.2. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
5. Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok.
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu  5 głosami "za".
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 16/07 z dnia 20 czerwca 2007 r.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami "za".
Ad. 3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
                Starosta zapoznał z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok, który przyjęto na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 20 czerwca 2007 r.
Proponowane zmiany wprowadzone autopoprawką dotyczyły m.in.: zwiększenia planu dochodów o kwotę:
  • 350.000 zł. w rozdziale - Domy pomocy społecznej zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zadania Pt. "Budowa zespołu rehabilitacji ruchowej w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie",
  • 2.867 zł. w rozdziale - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na podstawie porozumienia o udzielonej pomocy finansowej dla powiatu na realizacje zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez Gminę Krzymów.
W wydatkach:
  • zwiększono plan wydatków o kwotę 350.000 zł. zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zadania Pt. "Budowa zespołu rehabilitacji ruchowej w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie",
  • dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w związku z koniecznością dokonania zapłaty za audit zewnętrzny projektów: " Fundusz stypendialny dla studentów powiatu konińskiego" i  "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego". Ponieważ wartość realizowanych projektów przez Wydział przekroczyła kwotę 100.000 zł., to zgodnie z umową o dofinansowaniu w/w projektów wymagane jest  przeprowadzenie auditu zewnętrznego,
  • dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na podstawie porozumienia o udzielonej pomocy finansowej dla powiatu na realizacje zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez Gminę Krzymów z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
  • dokonano  zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Pt. "Budowa zespołu rehabilitacji ruchowej w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie",
  • dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 150.000 zł w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska - etap II .
            Uwag do propozycji zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok nie wniesiono.
Autopoprawkę do budżetu na 2007 rok przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za"
Ustalono, że Starosta autopoprawkę wprowadzi do porządku obrad sesji w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2007 r.
Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
4.1. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta zapoznał z propozycją składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uwag do zaproponowanego składu osobowego komisji egzaminacyjnej nie wniesiono.
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
II. część po sesji:
4.2. zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że planowany kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty i inwestycje dróg powiatowych oraz pożyczka w kwocie 240.000 zł z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie powoduje konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad. 5. Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok.
      Zmiany do Planu zakupów na 2007 rok członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński  zapoznała z proponowanymi zmianami w Planie zakupów na 2007 rok. Poinformowała, że zmiany wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na zakup zestawów komputerowych na stanowisko z zakresu ochrony gruntów rolnych. Ponadto w Planie zakupów skreślono poz. 5 "Oprogramowanie biurowe", ze względu na brak konieczności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
Uwag do zaproponowanych zmian w Planie zakupów na 2007 rok nie wniesiono. Plan zakupów zatwierdzono jednogłośnie 5 głosami za.
Projekt Planu zakupów na 2007 rok stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 
 Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień 13 lipca 2007 r.
 
protokołowała:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-10 12:56:22)
Lista wiadomości