logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 16/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 20 czerwca 2007 roku
Protokół Nr 16/07
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,
w dniu 20 czerwca 2007 roku.  
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                     Wicestarosta Koniński
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek                                             członek Zarządu Powiatu Konińskiego
5/ Waldemar Tubacki                                      członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
7/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu.
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
Do porządku w sprawach bieżących Starosta wniósł wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie w sprawie rozpoczęcia procedury pozbawienia dróg powiatowych ich dotychczasowej kategorii w celu umożliwienia przekazania drogi i nadania jej kategorii drogi gminnej.
Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 15/07 z dnia 31 maja 2007 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok,
3.2. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego  na 2007 rok,
3.3. w sprawie przekazania środków trwałych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
3.4. w sprawie powołania komisji konkursowej,
3.5. w sprawie cofnięcie stypendium dla ucznia,
3.6. w sprawie przyznania stypendium kolejnej osobie z wykazu uczniów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych. 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
4.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok,
4.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4.4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4.5. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w Ślesinie,
4.6. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn,
4.7. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012" stanowiącego integralną część Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego, będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004 - 2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2012 .
5. Opinia nt. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie:
5.1. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w  związku z wygaśnięciem mandatu,
5.2. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.
6. Informacja z realizacji w roku 2006  Powiatowego programu promocji Zdrowia na lata 2001 - 2011.
7. Informacja o stanie środowiska w powiecie konińskim w 2006 roku.
8. Informacja nt. przebiegu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
9. Informacja o. gospodarce  łowieckiej w dzierżawionych obwodach na terenie powiatu konińskiego.
10. Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2007/2008.
11. Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok.
12. Sprawy bieżące:
  • wniosek Miasta i Gminy Ślesin w sprawie rozpoczęcia procedury pozbawienia dróg powiatowych ich dotychczasowej kategorii w celu umożliwienia przekazania drogi i nadania jej kategorii drogi gminnej.
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu  5 głosami "za".
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 15/07 z dnia  31 maja  2007 r.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami "za".
Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok,
          Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Skarbnik Powiatu  zapoznając z projektem uchwały podkreślił, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok dotyczą przeniesień w planie wydatków budżetu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na wniosek :
  • Dyrektora ZSP w Sompolnie,
  • Dyrektora PCPR w Koninie,
oraz między paragrafami w ramach rozdziału w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb na wniosek:
  • Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych,
  • Dyrektora ZSP w Sompolnie,
  • Dyrektora ZSP w Kleczewie.
Uwag do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu nie wniesiono.
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego  na 2007 rok,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu poinformował, że wprowadzone zmiany w budżecie uchwałami  Zarządu Powiatu Konińskiego i Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2007 roku powodują konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
Zmiany w harmonogramie przyjęto bez uwag.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
3.3. w sprawie przekazania środków trwałych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
          Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński zapoznając z treścią projektu uchwały poinformowała, że wymieniony w załączniku do uchwały sprzęt komputerowy został zakupiony ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W związku z tym zachodzi konieczność formalnego przekazania środków trwałych (8 komputerów i 4 monitorów) w użytkowanie Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały  nie wniesiono.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę  w sprawie  przekazania środków trwałych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
3.4. w sprawie powołania komisji konkursowej,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta poinformował, że obecna pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły. W związku z tym zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursy na to stanowisko.
Podkreślił również, że w celu przeprowadzenia konkursu koniecznym jest  powołanie komisji konkursowej w skład której wchodzą: przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rady pedagogicznej oraz przedstawiciele rodziców.
Zaznaczył, że powyższe składy osobowe komisji oprócz przedstawicieli organu  prowadzącego zostały już wskazane. Z uwagi na fakt, że przedstawicieli organu prowadzącego wyznacza Zarząd w związku z tym konieczne jest ich powołanie.   
Do składu organu prowadzącego Starosta zaproponował następujące osoby:
1/ Małgorzata Waszak - przewodniczący komisji,
2/ Elżbieta Raźna - członek komisji,
3/ Jerzy Drygiel - członek komisji.
Zaproponowany przez Starostę skład osobowy przedstawicieli organu prowadzącego został zaakceptowany jednogłośnie 5 głosami "za".
Następnie Starosta przedłożony projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
3.5. w sprawie cofnięcie stypendium dla ucznia,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                   Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że cofnięcie stypendium uczniowi wymienionemu w projekcie uchwały nastąpiło na skutek nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej trzech godzin lekcyjnych.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
      Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu.
W jego wyniku uchwałę w sprawie cofnięcia stypendium dla uczniów podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
3.6. w sprawie przyznania stypendium kolejnej osobie z wykazu uczniów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                  Małgorzata Waszak -  Wicestarosta Koniński podkreśliła, że przyznanie stypendium kolejnej osobie z wykazu uczniów jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie cofnięcia stypendium dla ucznia.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
             Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przyznania stypendium kolejnym osobom z wykazu uczniów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych  podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
Ad. 4.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego :
4.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok ,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu szczegółowo zapoznał ze zmianami w budżecie Powiatu na 2007 rok.
Przy omawianiu przedłożonego materiału członkowie zarządu w szczególności analizowali m.in.: zwiększenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzieloną Powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego: Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych i inwestycje drogowe wymienione w uchwale.
W trakcie omawiania projektu Skarbnik i Starosta udzielali wyjaśnień na zadawane pytania, które dotyczyły m.in.: środków na odnowę drogi powiatowej Morzyczyn - Sadlno - Wierzbinek i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
            Uwag do przedłożonego projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu przedstawiając treść projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zaznaczył, że w uchwale budżetowej na 2007 rok z dnia 31 stycznia 2007 r. Rady Powiatu Konińskiego planuje się wydatki w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty i inwestycje dróg. W związku z tym, że wydatki te nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który będzie źródłem pokrycia planowanych wydatków budżetu.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego został przyjęty jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu przedstawiając treść projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zaznaczył, że w uchwale Rady Powiatu Konińskiego z dnia  z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu konińskiego na 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.190.000 zł.   z przeznaczeniem budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. W związku z tym, że wydatki te nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który będzie źródłem pokrycia planowanych wydatków budżetu.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego został przyjęty jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu zapoznając z treścią przedłożonego projektu uchwały podkreślił, że Rada Powiatu Konińskiego uchwałą z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok, zaplanowała termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13. Pożyczka w kwocie 240.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli na częściowe sfinansowanie wymienionego zadania biorąc pod uwagę korzystne warunki dostępu do w/w środków.
            Uwag do przedłożonego projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
            Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przyjęty jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.5. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w Ślesinie,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
       Starosta zapoznając z treścią projektu i uzasadnieniem do uchwały poinformował m.in., że ulica Plac Wolności w Ślesinie w 1986 r. została zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich. Na mocy przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną w 1998 r. ulica ta stała się drogą powiatową. Taki stan trwa nadal, choć ulica Plac Wolności nie spełniała i nie spełnia kryterium drogi powiatowej określonego w ustawie o drogach publicznych.
Zaznaczył, że z wnioskiem o zmianę kategorii przedmiotowej drogi powiatowej na gminną wystąpiła Gmina Ślesin.
W trakcie dyskusji Waldemar Tubacki - członek zarządu wnioskował, aby Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wystąpił do gmin z wnioskiem o przejęcie ulic - dróg powiatowych (o znaczeniu lokalnym), które przebiegają przez teren miasta , a nie spełniają kryterium drogi powiatowej. 
Starosta poinformował, że poprzednie Zarządy Powiatu temat przekazania gminą dróg powiatowych o znaczeniu lokalnym również podejmował. lecz w sprawie tej nie osiągnięto rezultatu. Zaznaczył, że w dalszym ciągu sprawę tę uważa się  za otwartą .
Uwag do projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w Ślesinie został przyjęty jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.6. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn,
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
      Starosta zapoznał z projektem uchwały. Poinformował, że Rada Gminy Wilczyn uchwałą z dnia 28 maja 2007 r. postanowiła udzielić Powiatowi Konińskiemu pomocy rzeczowej w realizacji zadań na drogach powiatowych na kwotę około 100.000 zł., a polegających na:
1) budowie chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Kopydłowo, Wilczogóra, Wiśniewa, Wturek i Komnaty na kwotę około 98 tyś zł.,
2) opracowaniu dokumentacji na odwodnienie ulicy Cegielińskiej w Wilczynie na kwotę około 8.000 zł.
Uwag do projektu uchwały członkowie zarządu nie wnieśli.
Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn został przyjęty jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.7. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012" stanowiącego integralną część Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego, będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004 - 2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2012 .
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                     Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska zaznaczyła, że założenia wspomagania finansowego ze środków PFOŚiGW  usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w 2007 r. zostały określone  uchwałą  Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.
                     Przedstawiając  cel, procedury  i finansowe aspekty realizacji programu w latach 2007 - 2012  zaznaczyła m.in., że w danym roku na program zostanie przeznaczona kwota 500.000 zł. z czego  300.000 zł to środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  200.000 zł. to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poinformowała, że przetarg na "Usuwanie azbestu" został ogłoszony w dniu 31 maja 2007 roku. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.06.2007 r. Ze wstępnej oceny złożonych ofert dokonanej przez członków komisji przetargowej wynika, iż złożone zostały 2 oferty w tym jeden wykonawca podlega wykluczeniu. Oferta firmy AM Trans Progres Sp. z o.o. Poznań nie podlegająca odrzuceniu  zaproponowała cenę brutto za 1kg eternitu 1,0715 zł. w tym VAT 0.0778 zł.  
Zaznaczyła również, że termin składania wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu powiatu konińskiego upłynął 25 maja br. Wpłynęły 163 wnioski. Najwięcej wniosków wpłynęło z gminy Ślesin, Golina,  Rychwał, najmniej z gminy Wilczyn ( 1 ). Z wstępnych wyliczeń wynika, że wszystkie wnioski  złożone w roku 2007 będą mogły być zrealizowane.
            W trakcie dyskusji Waldemar Tubacki wnioskował o rozważenie możliwości realizacji w pierwszej kolejności wniosków  wnioskodawców, którzy demontażu wyrobów azbestowych na ten czas już  dokonali.
                     Innych uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono.
            Starosta projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie  przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z  terenu powiatu  konińskiego na lata 2007 - 2012" stanowiącego integralną część Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego, będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004 - 2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2012 został przyjęty jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
            Ponadto Pani Halina Dąbrowska informacyjnie przekazała Zarządowi Powiatu , że firma ABRYS Sp. z o.o. z Poznania, z którą została podpisana umowa na wykonanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2012, sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami będącego integralna częścią "Programu" oraz  aktualizacji obu opracowań z przyczyn obiektywnych, niezależnych od wykonawcy, nie jest w stanie wywiązać się z terminowego wykonania umowy. Zgodnie z umową ABRYS jako wykonawca zobowiązany był w terminie do dnia 15 maja 2007 r. przedłożyć zamawiającemu roboczą wersję opracowania celem weryfikacji. W terminie do dnia 31 maja 2007 r. Wykonawca zobowiązany był przekazać protokółem - zdawczo odbiorczym wykonane opracowanie. Główną i najważniejszą przyczyną opóźnienia w realizacji ww. dokumentacji jest nieterminowy i utrudniony dostęp do pełnych danych z gmin wchodzących w skład Powiatu Konińskiego, a koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.
W związku z tym faktem w dniu 4 czerwca 2007 r. spisano protokół ustaleń, zawierający obiektywne przyczyny opóźnienia w wykonaniu zamówienia i na jego podstawie aneksem ustalono nowe terminy wykonania zamówienia:
- do 16 lipca 2007 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje roboczą opracowania,
- do 31 lipca 2007 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokółem zdawczo - odbiorczym opracowanie będące przedmiotem umowy.
Pismo naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dotyczące realizacji raportu Programu stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Ad. 5. Opinia nt. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie:
5.1. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu,
          Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z treścią przedłożonego projektu uchwały.
Zarząd Powiatu Konińskiego działając na podstawie § 30 ust. 5 uchwały nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego  w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Projekt opinii stanowi załącznik nr 15 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały wraz z opinią przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
5.2. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z treścią przedłożonego projektu uchwały.
Zarząd Powiatu Konińskiego działając na podstawie § 30 ust. 5 uchwały nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.
Projekt opinii stanowi załącznik nr 16 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały wraz z opinią przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 6. Informacja z realizacji w roku 2006  Powiatowego programu promocji Zdrowia na lata  2001 - 2011.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Zarząd Powiatu informację nt. realizacji w roku 2006  Powiatowego programu promocji Zdrowia na lata  2001 - 2011 przyjął  bez uwag w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 7. Informacja o stanie środowiska w powiecie konińskim w 2006 roku.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Zarząd Powiatu informację nt. stanu środowiska w powiecie konińskim w 2006 roku przyjął bez uwag w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 8. Informacja nt. przebiegu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
            Informacje członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację Zarząd przyjął do wiadomości w przedłozonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokółu.
Ad. 9. Informacja o. gospodarce łowieckiej w dzierżawionych obwodach na terenie powiatu konińskiego.
            Informacje członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację Zarząd przyjął do wiadomości w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokółu.
Ad. 10. Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2007/2008
Jerzy Drygiel - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zapoznał z arkuszami organizacyjnymi poszczególnych szkół i placówek oświatowych powiatu konińskiego na rok szkolny 2007/2008.
            Poinformował, że powyższe arkusze  został pozytywnie zaopiniowane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Przydziały godzin dla nauczycieli zostały sporządzone zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami  oraz obowiązującymi   przepisami dot. ilości godzin ponadwymiarowych.
Omawiając arkusz organizacyjny Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie zwrócił uwagę na problem jaki występuje z pozyskaniem mgr psychologii do Poradni.
Mimo podejmowanych starań nie zgłosiła się żadna osoba z wymienionym wykształceniem. Jest to sytuacja tym bardziej niebezpieczna iż na emeryturę w bieżącym roku planuje przejść dwóch psychologów.
            Halina Lenartowicz  - członek zarządu sugerowała aby  na zastępstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie - Oddział Zamiejscowy w Wilczynie zatrudniać nauczycieli z Wilczyna
(sąsiedniego gimnazjum ).
            Jerzy Drygiel wypowiadając się w powyższym temacie podkreślił, że za politykę kadrową szkoły odpowiada dyrektor i to on decyduje kogo zatrudniać na zastępstwo. Zespół Szkół w Kleczewie dysponuje wystarczającą ilością wykwalifikowanej kadry i zastępstwa realizuje w ramach Zespołu.
Innych uwag do przedłożonych arkuszy organizacyjnych nie wniesiono.
            Zarząd Powiatu Konińskiego arkusze organizacyjne na rok szkolny 2007/2008 zatwierdził jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
Ad. 11. Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok.
            Projekt zmian do Planu zakupów na 2007 rok członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta poinformował, że proponowane zmiany w Planie zakupów na 2007 rok dotyczą:
1/ w poz. 4 "Kredyt długoterminowy na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie", w kolumnie 7 - planowany termin złożenia Zlecenia zakupów - 07 maja 2007 r. zmienia się na 27 września 2007 r.,
2/ skreśla się poz. 1 "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa dla gmin: Golina, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto".
     W/w zamówienie realizowane będzie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro.
Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono.
Zmiany w Planie zakupów na 2007 rok zostały zatwierdzone jednogłośnie.
Projekt zmian do Planu zakupów na 2007 rok stanowi załącznik nr 21 do protokółu.
Ad. 12. Sprawy bieżące.
            W sprawach bieżących Zarząd Powiatu Konińskiego odnosząc się do wniosku Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury pozbawienia dróg powiatowych (wymienionych we wniosku) ich dotychczasowej kategorii w celu umożliwienia przekazania drogi i nadania jej kategorii drogi gminnej.
Ustalenia:
wniosek przekazać Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie celem rozpoczęcia procedury.
Kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 22 do protokółu.
 
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień 29 czerwca 2007 r.
 
protokołowała :
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-10 12:56:17)
Lista wiadomości