logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 11/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 2 kwietnia 2007 roku
Protokół Nr 11/07
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,
w dniu 2 kwietnia 2007 roku.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                     Wicestarosta Koniński
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek                                             członek zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki                                      członek zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
7/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu.
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
Na wniosek Starosty z porządku posiedzenia zdjęto punkt "10" dotyczący Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2013.
Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 10/07 z dnia  20 marca 2007 r.
3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla          części miejscowości Kramsk - Łęgi i Wielany, "Kramska  Strefa Inwestycyjna", gmina Kramsk,
3.2. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r.,
3.3. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacji i przeprowadzenia  Powiatowych Dni Rodziny.
3.4. w sprawie cofnięcia stypendium dla uczniów,
3.5. w sprawie przyznania stypendium kolejnym osobom z wykazu uczniów, którym  odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na obszarze powiatu za 2006 rok.
5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu konińskiego w roku 2006.
6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 2006 roku.
7. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań za 2006 r.
8. Informacja nt. zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Koninie.
9. Sprawozdanie z realizacji wydatków PFOŚ i GW w 2006 r.
10. Informacja nt. problematyki zaśmiecania pól i lasów.
11. Aneks do arkusza organizacji roku szkolnego 2006/2007  Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie .
12. Sprawy bieżące.
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za" z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany.
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 10/07 z dnia 20 marca 2007 r.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami "za".
Ad. 4. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
4.1. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk - Łęgi i Wielany, "Kramska Strefa Inwestycyjna", gmina Kramsk,
 Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Poinformował, że ustalenia określone w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk - Łegi i Wielany" Kramska Strefa Inwestycyjna" nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego.
Zarząd Powiatu do przedłożonego projektu uwag nie wniósł.
Projekt uchwały Starosta poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W wyniku głosowania uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk - Łęgi i Wielany, "Kramska Strefa Inwestycyjna", gmina Kramsk podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
4.2. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu  Konińskiego na 2007 r.,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Skarbnik Powiatu  poinformował, że zgodnie z zapisem art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych - ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków Powiatu na dany rok.
Przedłożony harmonogram opracowano na podstawie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r. oraz zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 6 marca 2007 r. i uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r.
Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono. Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
4.3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej mającego na celu organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2007
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Krzysztof Musiał - Sekretarz Powiatu poinformował, że realizacja zadania ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie dla mieszkańców  na terenie powiatu konińskiego Powiatowych Dni Rodziny. Impreza powinna być zorganizowana do końca czerwca br. przy udziale gmin w formie festynu. Na realizację tego  zadania Powiat przeznacza dotację celową w wysokości 3.500 zł. Zadanie zostanie zlecone podmiotowi wyłonionemu w wyniku konkursu. W terminie do 15 maja 2007 r. Zarząd Powiatu dokona wyboru oferty, po uprzednim zaopiniowaniu przez Zespół Opiniujący.
Następnie Pan Sekretarz poinformował o terminach i warunkach realizacji zadania.
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku dyskusji podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu dofinansowanie zorganizowania i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny dla mieszkańców powiatu konińskiego.
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej mającego na celu organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2007 podjęto jednogłośnie 5 głosami "za" .
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
4.4. w sprawie cofnięcia stypendium dla uczniów,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że przedmiotową uchwałą cofa się z dniem 1 września 2006 r. stypendium uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, które przyznano niezgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów.
Następnie Starosta zapoznał z projektem uchwały, do którego uwag nie wniesiono.
Wobec powyższego uchwałę w sprawie cofnięcia stypendium dla uczniów Starosta poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
4.5.  w sprawie przyznania stypendium kolejnym osobom z wykazu uczniów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Małgorzta Waszak - Wicestarosta Koniński podkreśliła, że przyznanie stypendium kolejnym osobom z wykazu uczniów jest konsekwencją   uchwały w sprawie cofnięcia stypendium uczniom.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przyznania stypendium kolejnym osobom z wykazu uczniów, którym odmówiono przyznania stypendium z powodu braku środków finansowych podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Ad. 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na obszarze powiatu za 2006 rok.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami zarządu.
            Po zapoznaniu się z treścią przedłożonego materiału Zarząd Powiatu postanowił informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na obszarze powiatu za 2006 rok przyjąć w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
Ad. 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu konińskiego w roku 2006.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami zarządu.
            Zarząd informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu konińskiego w roku 2006 przyjął bez uwag w przedstawionym brzmieniu 5 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
          Halina Lenartowicz - członek zarządu  poinformowała o wymaganiach i sankcjach (karach pieniężnych)  jakie stosuje Inspekcja Sanitarna wobec organizatorów wypoczynku letniego (półkolonii organizowanego przez GOPS-y i PUP ). Zaznaczyła, że stawiane przez Sanepid wymagania i nakładanie kar zniechęca organizatorów do organizowania tego rodzaju wypoczynku .
Ustalono, że kwestię tą należy przedstawić na posiedzeniu merytorycznej komisji i Sesji Rady Powiatu podczas omawiania informacji z działalności.
Ad. 7.  Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii w 2006 roku.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami zarządu.
          Po zapoznaniu się z treścią przedłożonego materiału Zarząd Powiatu postanowił informację o działalności Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii w 2006 roku przyjąć w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
Ponadto członkowie zarządu Zenon Paszek i Waldemar Tubacki poruszyli kwestię związaną z odbiorem padliny.
Ustalono, że temat ten zostanie zasygnalizowany na merytorycznej Komisji i Sesji Rady Powiatu podczas omawiania informacji z działalności.
Ad. 8.  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań za 2006 r.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami zarządu.
            Zarząd Powiatu informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań za 2006 r. przyjął jednogłośnie 5 głosami "za"  w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
Ad. 9. Informacja nt. zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Koninie.
             nformację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami zarządu.
          Informację nt. zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Koninie złożył Krzysztof Musiał - Sekretarz Powiatu. Poinformował  m.in. że została zawarta umowa na okres jednego roku tj. od 29.03.2007 - 30.03.2008 r. pomiędzy Powiatem Konińskim , a firmą DGP DOZORBUD grupa Polska Sp. z o.o. z Legnicy, Region Centralny Poznań , która wygrała przetarg  na "Ochronę osób i mienia oraz sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w obiektach Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9 i ulicy Hurtowej 1 w Koninie. Zaznaczył, że firma DGP DOZORBUD   usługę ochrony osób i mienia wykonuje od 1.04.2007 r., natomiast usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach Starostwa wykonywać będzie od 1.05.2007 r. Poinformował również, że ww. firma z dniem 1 maja br. zawrze umowy o pracę z obecnymi osobami sprzątającymi w Starostwie.
Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono. Informacja została przyjęta jednogłośnie do akceptującej wiadomości.
Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji wydatków PFOŚ i GW  w 2006 r.
           Sprawozdanie  członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami zarządu.
            Starosta zapoznał z treścią  sprawozdania  rzeczowo - finansowego kosztów w 2006 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 900, rozdz. 90011.
Poinformował m.in. że plan PFOŚiGW na rok 2006  wynosił 1.930.471,88 zł. W wymienionym okresie udzielono dotacji celowych, dokonano zakupów  na ogólną kwotę 544.601,27 zł, co stanowi 28,21% wykorzystania Funduszu.
Podkreślił, że tak niskie wykonanie planu  wynikło z niewykorzystania Funduszu zaplanowanego m.in. na :
- dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
Plan - 21.500zł , Wykonanie - 3.900 zł; , co stanowi 18,14% planu,
- wydatki inwestycyjne:
Plan - 1.430.274,68 zł., Wykonanie 94.268,32 zł. ( wydatki na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Koninie), co stanowi 6,59% planu.
Również w pełni nie wykorzystano Funduszu przeznaczonego na wydatki związane zakupami inwestycyjnymi funduszy celowych (57,91%) i na  różne opłaty i składki (0 %).
Uwag do sprawozdania nie wniesiono. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za"
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Ad. 12. Informacja nt. problematyki zaśmiecania pól i lasów.
          Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami zarządu.
            Informację nt. problematyki zaśmiecania pól i lasów przygotowaną przez  Biuro Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie przedstawiła Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński.
Pokrótce wspomniała o spotkaniach jakie odbyły się w Starostwie Powiatowym w Koninie, na których podjęto próby określenia konkretnych działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Przedstawiła propozycje inicjatyw, pomysły mogące przyczynić się do polepszenia naszego otoczenia :
- działania zmierzające do skutecznej edukacji ekologicznej społeczeństwa,
- gniecenie butelek plastikowych i wrzucanie do odpowiednich pojemników ,
- konkurs "Drzewko za butelkę - wręczanie sadzonek drzew za przyniesione butelki plastikowe,
- zakup tzw. "puszkożerców" (maszyny do zbierania i gniecenia puszek aluminiowych) dla szkoły, która zebrała największą ilość butelek w konkursie "Drzewko za butelkę",
- akcja zbierania makulatury,
- konkurs na najlepiej zorganizowaną akcję "Sprzątanie świata" w gminie,
- informowanie wójtów, burmistrzów o działaniach proekologicznych na terenie powiatu (akcje uświadamiające, programy) na Konwencie wójtów i burmistrzów,
- informowanie mediów (prasa, radio telewizja kablowa) o działaniach, akcjach podejmowanych w powyżej wymienionych kwestiach.
Ponadto Pani Wicestarosta wyraziła  duże uznanie za działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska i edukacji  ekologicznej społeczeństwa powiatu konińskiego Przez pana Marka Niezabitowskiego - pracownika Biura Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Koninie.
            Zarząd Powiatu po wysłuchaniu przedłożonego materiału uznał, że gospodarkę odpadami w dalszym ciągu należy wykonywać i  poszerzać.
Informacja nt. problematyki zaśmiecania pól i lasów została przyjęta bez uwag 5 głosami "za" .
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 13.Aneks do arkusza organizacji roku szkolnego 2006/2007  Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie .
            Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała o zmianach jakie wprowadzono do arkusza organizacji roku szkolnego 2006/2007 Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Zmiany dotyczą:
1/ nauczycieli nowozatrudnionych , którzy nie byli ujęci w zatwierdzonym arkuszu organizacji. Wymienieni w aneksie nauczyciele zatrudnieni zostali na czas przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim oraz  na okres pobytu dwóch nauczycieli na urlopie macierzyńskim,
2/ nauczycieli w stosunku do których nastąpiły zmiany przydziału godzin zajęć edukacyjnych wykazanych w arkuszu organizacyjnym.
Wymienieni w aneksie nauczyciele zostali zatrudnieni w II semestrze po rezygnacji w szkole dla dorosłych nauczyciela przedmiotów zawodowych. Nastąpił również przydział nauczycielowi godzin fizyki za przebywanie nauczyciela od tego przedmiotu na urlopie macierzyńskim.
            Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono. Aneks do arkusza organizacji roku szkolnego 2006/2007  Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie został przyjęty i zatwierdzony w przedłożonym brzmieniu .
Ad. 14. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących  Pan Starosta poinformował o rozstrzygniętym przetargu na nabycie przez Powiat Koniński budynku (stolarni) przy ul. Świętojańskiej w Koninie. Zaznaczył, że przedmiotową nieruchomość nabyto za cenę wywoławczą tj. 40.000 zł. W najbliższym czasie  budynek ten poddany będzie modernizacji, a koszty wykonania pokryte zostaną ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Na tym posiedzenie zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień 12 kwietnia 2007 r.
 
protokołowała :
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-10 12:55:50)
Lista wiadomości