logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 10/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 20 marca 2007 roku
Protokół Nr 10/07
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,
w dniu 20 marca 2007 roku.  
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                         Wicestarosta Koniński
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek                                             członek zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki                                      członek zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
7/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu.
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu w dniu 20 marca 2007 r. odbywał swoje posiedzenie w dwóch częściach.
W I części porządek był następujący:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 9/07 z dnia 6 marca 2007 r.
3.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces",
3.2. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Jak nie teraz, to kiedy?". 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 r.,
4.2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Skulsk i Lisewo, gmina Skulsk,
4.3. przekazania upominków na rzecz delegacji powiatu Ilm.
5. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu za 2006 r.
6. Zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
7. Informacja dot. zapytania o cenę aktualizacji. "Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego wraz z planem gospodarki odpadami jako jego integralną częścią opracowanych na lata 2004 - 2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2012" wraz ze sporządzeniem wymaganych przepisami raportów i sprawozdań z ich wykonania, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
W II część po sesji:
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu przetargowym dotyczącym nabycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu i prawa własności budynku.
9. Informacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ochronę osób i mienia oraz sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w obiektach Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9 i ulicy Hurtowej 1 w Koninie".
10. Zmiany w Planie zakupów na 2007 r.
11. Sprawy bieżące:
I część:
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 9/07 z dnia 6 marca 2007 r.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto w zaproponowanym brzmieniu 3 głosami "za" przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces",
                  Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. 
Starosta zapoznał z projektem uchwały. Podkreślił, że zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces" stały się konieczne z uwagi zwiększenie wartości projektu o kwotę 377.222,2 zł., oraz przedłużenie okresu wdrażania projektu tj. do 30 listopada 2007 r. Uwag do projektu nie wniesiono. Projekt przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu. 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
3.2. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Jak nie teraz, to kiedy?".
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z projektem uchwały do którego nie wniesiono uwag.
      Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Jak nie teraz, to kiedy?" przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie: 
4.1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 r., 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. 
Skarbnik omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 r.
Starosta zapoznał z projektem uchwały do którego nie wniesiono uwag.
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 r. podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 (3_1); (3_2) do protokółu.
Ustalenia:
uchwałę przedstawić Radzie Powiatu Konińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Ponadto Skarbnik poinformował, że na sesji tj. 20 marca br. zostaną zgłoszone dwie autopoprawki, które dot.:
1) dotacji w kwocie 9.800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu.
2) zwiększenia planu dochodów i wydatków dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań ( wraz z odsetkami ustawowymi) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 01.01.1999 r. przez Skarb Państwa i Powiat Koniński nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
Zarząd Powiatu zaproponowane przez Skarbnika autopoprawki przyjął do akceptującej wiadomości.
4.2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Skulski Lisewo, gmina Skulsk. 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z projektem uchwały i poinformował, że ustalenia określone w projekcie przedmiotowego planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. W związku z powyższym zaproponował uzgodnić przedłożony projekt.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały  nie wniesiono.
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Skulsk i Lisewo, gmina Skulsk. podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
 
4.3. przekazania upominków na rzecz delegacji powiatu Ilm.
      Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
      Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotowe obrazy wymienione w projekcie uchwały zostaną wręczone jako upominki podczas wizyty delegacji z partnerskiego powiatu Ilm.
Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono. Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przekazania upominków na rzecz delegacji powiatu Ilm podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Ad. 5. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu za 2006 r.
Skarbnik Powiatu zapoznał członków zarządu z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. Po omówieniu stanu aktywów i pasywów  na koniec roku  przedłożył bilans do zatwierdzenia.
Zarząd Powiatu 5 głosami "za" zatwierdził bilans z wykonania budżetu za 2006 r.
Kserokopia  bilansu stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
Ad. 6. Zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
            Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak   przedstawiła zmiany w Arkuszu Organizacyjnym ww. placówki, które wynikały z długoterminowego zwolnienia lekarskiego nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy internatu oraz z uwagi na  potrzebę indywidualnego toku nauczania dla ucznia.
            Zarząd powiatu 5 głosami "za" zatwierdził zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
Kserokopia aneksu stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad. 7. Informacja dot. zapytania o cenę aktualizacji. "Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego wraz z planem  gospodarki odpadami jako jego integralną częścią opracowanych na lata 2004 - 2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 -2012" wraz ze sporządzeniem wymaganych przepisami raportów i sprawozdań z ich wykonania, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
          Wicestarosta podkreśliła, że program ochrony środowiska dla naszego Powiatu musi podlegać aktualizacji zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami. Program ten został opracowany przez firmę wyłonioną w przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Natomiast aktualizacja programu podlegać będzie postępowaniu zapytania o cenę.  
Z zapytaniem o cenę zwrócono się do 7 firm , z których tylko 3 firmy udzieliły odpowiedzi:
1) ABRYS Sp. z o.o. Dział Analiz i Projektów, ul. Daleka 33, 60-124 Poznań,
2) ARKADIS EKOKONREM Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław,
3) EKOLOGUS Sp. z o.o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała.
Zarząd po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Wicestarostę Konińskiego 5 głosami "za" wybrał firmę ABRYS Sp. z o.o. z Poznania, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę tj. 14.500 zł. netto + 22% VAT.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
II część po sesji:
Ad. 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu przetargowym dotyczącym nabycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu i prawa własności budynku.
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Przedmiotową  uchwałą proponuje się udzielić Panu Zbigniewowi Winczewskiemu - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Konińskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Konińskiego, w postępowaniu przetargowym dotyczącym nabycia prawa wieczystego użytkowania działki, położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość.
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu przetargowym dotyczącym nabycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu i prawa własności budynku podjęto jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Ad. 9. Informacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Ochronę osób i mienia oraz sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w obiektach Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9 i ulicy Hurtowej 1 w Koninie".
Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta pokrótce przedstawił informację z oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Ochronę osób i mienia oraz sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w obiektach Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie". W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 2 oferty:
1) Agencja Ochrony Mienia "CERTUS" Sp. z o.o., ul. Obozowa 16, 01-161 Warszawa,
2) DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. N.M. Panny 5e, 59-220 Legnica.
Następnie poinformował, że obie firmy przedstawiły swoje ceny za wykonanie usług, natomiast były one błędnie wyliczone, dlatego też Komisja przetargowa dokonała poprawek omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w.w. wykonawcom. W związku z powyższym przyjmuje się niżej wymienione ostateczne ceny ofertowe brutto:
1) Agencja Ochrony Mienia "CERTUS" Sp. z o.o. - 141.267,10 zł.
2) DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. - 205.909,10 zł.
Starosta zaznaczył, że oferta firmy CERTUS jest tańsza w porównaniu do drugiej, ale wykonawca  ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału kadrowego. Dotyczy to osób wykonujących zadania z zakresu ochrony osób i mienia. Z tego powodu wykonawca - Agencja CERTUS została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Firma DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. z Legnicy złożyła ważną ofertę przetargową i jako jedyna w postępowaniu może zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Ponadto Starosta zaznaczył, że Firma DGP DOZORBUD jest znaną firmą na rynku konińskim i daje pewne gwarancje profesjonalnego wykonania usług.   
            Na wykonanie usługi związanej z "Ochroną osób i mienia oraz sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w obiektach Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9 i ulicy Hurtowej 1 w Koninie" Zarząd Powiatu  5 głosami "za" wybrał ofertę firmy DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. z Legnicy, Region Centralny Poznań .
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Ad. 10. Zmiany w Planie zakupów na 2007 r.
            Skarbnik Powiatu poinformował, że zmiany w Planie zakupów na 2007 rok stały się konieczne z uwagi na:
1/ zwiększenie wydatków o kwotę 5.909,10 tj. do kwoty 205.909,10. z uwagi na  rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ochronę osób  i mienia oraz sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w obiektach Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie".
2/ wprowadzenie do Planu poz. 8 - Zamówienie dodatkowe związane z zadaniem pn. "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, przy ul. Świętojańskiej 20".
Uwag do przedstawionych zmian w Planie nie wniesiono. Zmiany w Planie zakupów na 2007 r. zatwierdzono jednogłośnie 5 głosami "za".
Projekt zmian w Planie zakupów stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
Ad. 11. Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących członek zarządu - Halina Lenartowicz zasygnalizowała pilną konieczność usunięcia istniejących zagrożeń na odcinku drogi Kleczew - Sławoszewek udostępniony dla ruchu publicznego przez KWB "Konin". Podkreśliła, że zły stan drogi w sposób bezpośredni zagraża bezpieczeństwu ruchu .
Starosta zobowiązał Sekretarza Powiatu i dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do wystąpienia z pismem do KWB "Konin" S.A. zwracając uwagę na  pilną konieczność usunięcia istniejących zagrożeń, jak również na podkreślenie, że udostępniony dla ruchu publicznego przez KWB "Konin" odcinek drogi Sławoszewem - Kleczew w zamian za "przerwany" ciąg ulicy Rutki w Kleczewie, pozostaje nadal w zarządzie KWB i na Kopalni ciąży zarówno obowiązek utrzymania go w należytym stanie technicznym jak i odpowiedzialność cywilna za wszelkie zdarzenia mające związek z korzystaniem z drogi przez użytkowników.
Na tym posiedzenie zarządu zakończono. Następny termin zarządu ustalono na dzień  2 kwietnia 2007 r.
 
protokół sporządziła:
Monika Kowalczyk
samodzielny referent
Wydziału Spraw
Społecznych i Organizacyjnych
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-10 12:55:45)
Lista wiadomości