logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 8/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 13 lutego 2007 roku
Protokół Nr  8/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,  
 w dniu  13 lutego   2007 roku.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                    Wicestarosta Koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Waldemar Tubacki                                      członek zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Zenon Paszek                                             członek zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
7/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu.
 
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta  Koniński , który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu oraz  zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 7/07 z dnia 23 stycznia 2006 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 r.,
3.2. zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego osobom ubiegającym się o wydanie tych dokumentów w przypadku gdy zmiana adresu spowodowana została zmianami administracyjnymi,
3.3. wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego .
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
4.1. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie,
4.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Kleczewie,
4.3. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,
4.4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
4.5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
4.6. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Klucz do kariery" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu     Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji  zawodowej i społecznej dla Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspierani osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
4.7. w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
4.8. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
4.9. w sprawie desygnowania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 rok.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2006 roku.
7. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku za 2006 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za 2006 rok.
9. Wniosek w sprawie dofinansowania w 2007 roku przedsięwzięcia ze środków PFOŚiGW pn.: "Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań Ochrony Środowiska - aktywizacja środowisk lokalnych; kontynuacja szkoleń poprzez Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej; międzygminny konkurs na najbardziej uporządkowana wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w każdej gminie".
10. Stypendia Starosty Konińskiego.
11. Zmiany do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007.
1/ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
2/ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
3/ Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
12. Planie zakupów na 2007 r.
13. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
Porządek przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za" w zaproponowanym   brzmieniu.
 
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 7/07 z dnia 23 stycznia 2006 r.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie 5 głosami "za" w zaproponowanym brzmieniu.
 
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 r.,
              Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie za 2006 rok  złożył Jan Kuźniacki - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
W omawianym okresie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie zarejestrował 1380 spraw tj. ok. 15% więcej niż w roku 2005. Wśród nich są zarówno wystąpienia Rzecznika do przedsiębiorców jak i porady udzielone konsumentom. 34 sprawy nie zostały załatwione zgodnie z życzeniem klienta z uwagi na okoliczności niezależne od rzecznika (odmowa załatwienia sprawy przez przedsiębiorcę, niezachowanie przez klienta przewidzianych prawem terminów, podpisaniem przez konsumenta dokumentów bez uprzedniego zapoznania się z ich treścią, niezgodnymi z prawda informacjami udzielanymi przez samego konsumenta). W biurze Rzecznika zredagowano 31 pozwów o wniesienie powództwa przed sądem powszechnym. Z każdym rokiem zmienia się zakres przedmiotowy  zgłaszanych rzecznikowi spraw. W roku 2006 rzecznik szczególnie zainteresował się problemami konsumentów dot. stawianych im przez dostawców energii elektrycznej zarzutami nielegalnego poboru energii elektrycznej poprzez rzekome stosowanie magnesów neodymowych. Wszystkie tego rodzaju sprawy stały się przedmiotem postępowań sądowych.
Podstawowym problemem, z jakim borykają się polscy konsumenci, jest brak znajomości obowiązujących przepisów, zarówno przez nich jak i przedsiębiorców.
Inne działania rzecznika podjęte w 2006 r. to m.in. aktywna współpraca z Poznańską Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie organizacji IV edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.
            Członkowie zarządu działania podejmowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów  ocenili bardzo wysoko. Podkreślili, że rodzaj spraw i ilość spraw, z jakimi ma do czynienia rzecznik stale się poszerza. Sposób i jakość załatwianych spraw jest bardzo dobrze spostrzegana przez konsumentów. Uznali, iż  instytucja ta jest potrzebna lokalnej społeczności i spełnia swoje ustawowe zadania.
                   Wobec braku uwag i zastrzeżeń Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 r. przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
3.2. zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego osobom ubiegającym się o wydanie tych dokumentów w przypadku gdy zmiana adresu spowodowana została zmianami administracyjnymi,
                     Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                    Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym rada powiatu może , w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu :
- właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego,
- kierowcy, wymagająca wydania nowego prawa jazdy,
spowodowana została zmianami administracyjnymi.
W projektowanej uchwale opłatę za wydanie tego rodzaju dokumentów  zmniejsza się o 30% . Ze zmniejszonej opłaty będą mogły skorzystać osoby, które mają obowiązek wymiany dokumentu po 1 stycznia 2006 r.
       Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego osobom ubiegającym się o wydanie tych dokumentów w przypadku gdy zmiana adresu spowodowana została zmianami administracyjnymi przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
3.3. wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego .
      Przy ustalaniu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego w posiedzeniu zarządu uczestniczyli:
1/ Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego - Bogdan Kołodziejczak,
2/ Naczelnik Wydziału Komunikacji - Zofia Kurzawa,
3/ Specjalista ds. Transportu w Wydziale Komunikacji - Grażyna Justyńska,
oraz :
przedstawiciele firm ubiegających się o świadczenie usług na terenie powiatu w zakresie usuwania pojazdów z drogi i umieszczania na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę:
1/ Robert Janiak - Zakład Usługowy "Janiak", Stare Miasto,
2/ Zbyszek Berezowski - Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo, Kozarzewek 1, gm. Kazimierz Biskupi.
                 Na wstępie  Starosta powitał osoby zaproszone na posiedzenie.  Przypomniał jakie firmy dotychczas pełniły tę funkcję i pokrótce omówił.
Ofertę na usługi związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdu złożyli:
1. Zakład Usługowy "JANIAK" Robert Janiak ze Starego Miasta,
2. Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo - Zbyszek Berezowski Kozarzewek gm. Kazimierz Biskupi,
3. P.P.H.U. "KONTRAKT" Dariusz Kwiatkowski z Konina.
                Z uwagi na fakt, że firma "KONTRAKT" Pana Mariusza Kwiatkowskiego nie spełniała w pełni warunków na usługi związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów analizowano oferty pozostałych dwóch firm.
            Starosta propozycje opłat poszczególnych przedsiębiorców poddał pod dyskusję . W dyskusji   głos zabrali poszczególni członkowie Zarządu oraz przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Na zakończenie dyskusji Starosta poinformował oferentów, że decyzję w sprawie wysokości opłat ustali rada powiatu. Podziękował przybyłym oferentom za wzięcie udziału w posiedzeniu.
             Zarząd w wyniku dyskusji stwierdził, że ceny usług   proponowane przez oferentów są zbyt wysokie i zaproponował następujące ceny:
1. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie
- za usunięcie pojazdu - 200,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 18,00 zł.
2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony włącznie
- za usunięcie pojazdu - 400,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 24,00
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton włącznie
- za usunięcie pojazdu - 800,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 36,00
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton
- za usunięcie pojazdu - 2000,00 zł.
- za każdą rozpoczętą dobę parkowania - 48,00
         Jednocześnie ustalono, że proponowane przez Zarząd Powiatu opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu zostaną przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Infrastruktury w celu wydania opinii na ten temat.
        Następnie Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. 
 Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
       Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie . W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu  konińskiego przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 4.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
4.1. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Podkreślił, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Anielę Albert - Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie w tym również zadań remontowych i zakupów inwestycyjnych w ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych.
            Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 
4.2. w  sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
                     Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Podkreślił, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Marię Magdalenę Walczyńską - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie w tym również zadań remontowych i zakupów inwestycyjnych w ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych. 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono. 
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.  
     4.3. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu  Dróg  Powiatowych w Koninie,
                     Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                     Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Zaznaczył, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Pana Antoniego Bąka - Zastępcę Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego spraw należących do jego kompetencji jako zarządcy drogi w tym do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie, w przypadku nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie  podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
4.3. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
                 Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                 Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Zaznaczył, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym do działania przed sądami we wszystkich instytucjach w powyższym zakresie. 
             Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
4.5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do  składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, 
4.6. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Klucz do kariery" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytet 1: Aktywna  polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspierani osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
Powyższe projekty uchwał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
             
           Starosta zapoznał z treścią projektów uchwał. Zaznaczył, że przedmiotowymi uchwałami upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie projektów "Gotowi na sukces" i "Klucz do kariery" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.
             
Uwag do przedstawionych projektów uchwał nie wniesiono.
 
            Wobec powyższego Starosta projekty uchwał poddał kolejno pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwały podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do protokółu.
4.4. w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
                     Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.  
                     Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Zaznaczył, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Annę Subdę -  z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym do działania przed sądami we wszystkich instytucjach w powyższym zakresie.  
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie  podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
4.5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
                     Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                     Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały. Zaznaczył, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Halinę Wójcik - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Domu Pomocy Społecznej w tym również zadań remontowych i zakupów inwestycyjnych w ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych.     
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono. 
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
4.6. w sprawie desygnowania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia  "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych". 
                     Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
                     Starosta zaproponował desygnować na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek kształcenia i Studiów samorządowych" Pana Krzysztofa Musiała - Sekretarza Powiatu Konińskiego.
Propozycję członkowie zarządu przyjęli bez uwag.                                             
Wobec braku uwag i zastrzeżeń Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie desygnowania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia     "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokółu. 
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 rok.
Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 r. złożyła Wiesława Matusiak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Przedstawiając sytuację na lokalnym rynku pracy poinformowała, że na koniec 2006 r. liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 15616 osób (Powiat Koniński - 10289 osoby, Miasto Konin - 5327 osoby). W porównaniu z grudniem 2005 r. ogólna liczba bezrobotnych uległa dość znacznemu zmniejszeniu. Zaznaczyła, że w powiecie ziemskim odnotowuje się bardzo wysoki wskaźnik udziału osób bezrobotnych o niskim poziomie kwalifikacji (68,7%0.
W porównaniu do miasta Konina wskaźnik ten jest wyższy o 11,4 punktu procentowego. Na wysokim poziomie kształtuje się także wskaźnik poziomu bezrobocia wśród osób młodych w wieku 18 - 24 lata ( 28,7%), w wyniku czego znaczna część osób z tej grupy wiekowej nie posiada stażu pracy.
Następnie poinformowała o działaniach jakie podejmował Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.
W 2006 r. realizowano:
1/ programy współfinansowane ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):
"Gotowi na sukces", "Klucz do kariery" oraz kontynuacja realizacji projektów rozpoczętych w 2005 r. "Lepsze jutro" oraz "Otwarte drzwi dla młodzieży",
2/ programy z Funduszu Pracy - dodatkowe środki finansowe pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na: "Aktywizację osób bezrobotnych w ramach tworzonych Klubów Integracji Społecznej w wybranych gminach powiatu konińskiego oraz w mieście Koninie", programy: "Przyszłość w twoich rękach", "Przedsiębiorczość",
3/ programy wojewódzkie - Funduszu Pracy:
"Sołtys", "Rowy Jesień 2006".
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w 2006 r. organizował i finansował prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże. Realizował umowy o skierowanie osób bezrobotnych do pracodawców w celu odbycia przygotowania zawodowego, wspierał samozatrudnienie poprzez przyznawanie bezrobotnemu na jego wniosek jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundował wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, organizował i finansował szkolenia. Podejmował również działania w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, prowadził Kluby Pracy, poradnictwo zawodowe oraz usługi sieci Eures.          
W toku dyskusji członkowie zarządu uznali, że przedmiotowe sprawozdanie w bardzo szeroki i wyczerpujący sposób przedstawia zakres działań jakie podejmował  Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w 2006 r. Działania podejmowane przez PUP oceniono dobrze.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
Ustalenia:
sprawozdanie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2006 roku.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu  jako materiał sesyjny.
Ad. 8. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku za 2006 rok.
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Do przedłożonego materiału uwag nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu 5 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Ustalenia:
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 9. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za 2006 rok.
            Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za 2006 r. złożyła Magdalena Sakowska - Kierownik Biura Kontroli Finansowej.
Poinformowała, że w 2006 r. przeprowadzono 14 kontroli finansowych w tym:
  • 13 kontroli kompleksowych w zakresie gospodarki finansowej za 2005 r. w oparciu o kryterium zgodności z przepisami prawa, zgodności dokumentacji księgowej ze stanem faktycznym oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
  • 1 kontrole doraźną dotyczącą osobowego funduszu płac .
Przedmiotowe kontrole przeprowadzono w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie.
W toku czynności kontrolnych stwierdzono ogółem 37 nieprawidłowości, w tym 8 stanowiło naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych. W związku z tym skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienia o  ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
            Uwag do przedstawionej informacji członkowie zarządu nie wnieśli . Informacja została przyjęta jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Ad. 10. Wniosek w sprawie dofinansowania w 2007 roku przedsięwzięcia ze środków PFOŚiGW pn.: "Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań Ochrony Środowiska - aktywizacja środowisk lokalnych; kontynuacja szkoleń poprzez Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej; międzygminny konkurs na najbardziej uporządkowana wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w każdej gminie".
            Starosta zapoznał z treścią wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania w 2007 r. przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" ze środków PFOŚiGW.
Zaznaczył, że wnioskowane przedsięwzięcie można dofinansować w kwocie 20.000 zł ze środków przewidzianych w § 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
           Zarząd Powiatu wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska opiniował pozytywnie pod warunkiem, że wnioskodawca (Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny") uzupełni wniosek poprzez szczegółowe określenie na jakie zadania planuje przeznaczyć przydzieloną kwotę.
Wniosek naczelnika wydziału stanowi załącznik nr 15 do protokółu.
Ad. 11. Stypendia Starosty Konińskiego.
            Starosta zapoznał z wnioskiem Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki w sprawie propozycji przyznania stypendium Starosty Konińskiego dla uczniów i studentów.
Poinformował, że planowana do podziału kwota na stypendia Starosty Konińskiego, to kwota 33. 075 zł. Do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wpłynęło 29 wniosków o stypendium Starosty w tym:  27 dla uczniów i 2 wnioski dla studentów.
            Zarząd Powiatu Konińskiego po zapoznaniu się z propozycjami przedstawionymi przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki postanowił przyznać Stypendia Starosty Konińskiego dla :
  • 27 uczniów w kwocie po 150 zł. miesięcznie,
  • 1 studenta w kwocie po 175 zł. miesięcznie.
Wniosek jednego studenta został załatwiony odmownie z uwagi na nie spełnienie warunku dochodowego - dochód brutto przekraczał 30% najniższego wynagrodzenia za pracę.
Wniosek Naczelnika Wydziału w sprawie propozycji przyznania stypendium Starosty stanowi załącznik nr 16 do protokółu.
Ad. 12. Zmiany do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007.
            Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński poinformowała, że zmiany w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007 wynikają :
            1/ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie:
- ze zmiany miejsca pracy nauczyciela kontraktowego wychowania fizycznego;
- ze zmiany miejsca pracy nauczyciela dyplomowanego języka polskiego;
- ze zmiany spowodowanej powrotem nauczyciela z urlopu macierzyńskiego,
2/ w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie:
- ze zmiany spowodowanej powrotem nauczyciela z urlopu macierzyńskiego.
3/ w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
- w związku  nie pozyskaniem psychologa na zatwierdzony wakat w arkuszu organizacyjnym wprowadza się godziny ponadwymiarowe, które będą realizowane do czasu zatrudnienia pracownika pedagogicznego.
            Uwag do przedłożonych aneksów nie wniesiono. Zarząd Powiatu aneksy zatwierdził jednogłośnie 5 głosami "za".
Ad. 13. Plan zakupów na 2007 r.
Z Planem zakupów na 2007 rok zapoznał Krzysztof Musiał - Sekretarz Powiatu.
Poinformował, że do Planu wpisano 6 zadań, które dotyczą:
1. Wyłonienia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin: Golina, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto;
2. Wyłonienia firmy realizującej "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2013 w roku 2007;
3. Wymiany instalacji zasilającej w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Koninie ( tablica główna zasilania energetycznego, wymiana instalacji w pionach i poziomach na poszczególnych kondygnacjach); 
4. Kredytu długoterminowego na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie;
5. oprogramowania biurowego;
6. Zestawów komputerowych.
Uwag i zastrzeżeń do przedłożonego Planu Zakupów na 2007 rok nie wniesiono. 
Zarząd Powiatu Plan zakupów na 2007 rok zatwierdził jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt planu zakupów na 2007 rok stanowi załącznik 17 do protokółu 
Ad. 14. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Zarząd Powiatu odniósł się do:
1/ programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu konińskiego
    opracowywanego na lata 2007-2013 ,
     Waldemar Tubacki zabierając głos zasygnalizował o problemie jaki może wystąpić przy opracowywaniu wspomnianego programu. Zwrócił uwagę na fakt, iż nie wszyscy rolnicy  we wnioskach wykazują posiadanie tego rodzaju wyrobów.
            Małgorzata Waszak podzieliła słuszność tego spostrzeżenia. Zaznaczyła, że sygnały dotyczące tego problemu dochodzą z różnych źródeł tj. m.in. z gmin i od rolników. Oferta dotycząca przystąpienia Powiatu do opracowywania programu została skierowana do gmin w&nb
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-10 12:55:34)
Lista wiadomości