logo
logo bip
Rok 2007
Protokół Nr 7/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, w dniu 23 stycznia 2007 roku
Protokół Nr  7/07
  posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego,  
 w dniu  23 stycznia   2007 roku.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
 
1/ Stanisław Adam Bielik                                 Starosta Koniński,
2/ Małgorzata Waszak                                    Wicestarosta Koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz                            członek zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Waldemar Tubacki                                      członek zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Zenon Paszek                                             członek zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski                                  Skarbnik Powiatu,
7/ Krzysztof Musiał                                         Sekretarz Powiatu.
 
 
            Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Bielik - Starosta  Koniński , który na wstępie powitał wszystkich  obecnych na posiedzeniu oraz  zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
Z porządku posiedzenia zdjęto punkt dotyczący upoważnienia zastępcy Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Porządek po zmianie przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 6/07 z dnia 12 stycznia 2006 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
3.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
3.3. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Wójcik -Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
3.4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,
3.5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,
3.6. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  w roku 2007 - protokół Zespołu Opiniującego oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.
4. Informacja z wyboru oferty w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia na parkingu strzeżonym.
5. Informacja nt. przygotowań do poboru 2007 r.
6. Sprawy bieżące
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
Porządek przyjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za" w poprawionym  brzmieniu.
 
Ad. 2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 6/07 z dnia 12 stycznia 2007 r.
 
            Starosta do protokółu wniósł następujące poprawki:
 
1/ na stronie 6 w punkcie 7 ppkt 4 zmienić brzmienie zapisu " 4/ przedłożenie powyższego programu - w czerwcu" na brzmienie "4/ przedłożenie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 -2013 - czerwiec";
 
2/ na stronie 7 w treści punktu 8 wierszu 4 - skreślić wyraz "z zakresu" i  po wyrazie "5% wydatków" dopisać " budżetu Starostwa".
 
Innych uwag do protokółu nie wniesiono.
 
Protokół przyjęto   jednogłośnie 5 głosami "za" w zmienionym  brzmieniu.
 
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
3.1. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
         Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Skarbnik poinformował ,że wprowadzona do uchwały budżetowej Nr XLIII/255/06 z dnia 27 września 2006 r. pożyczka z WFOŚ i GW na "Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Koninie Al. 1 Maja 9" powoduje konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
         Uwag do przedłożonego projektu uchwały  nie wniesiono.
 
         Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
3.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
        
         Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Halinę Wójcik - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
         Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
 
      Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie  upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
 
3.3. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Wójcik -Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
 
         Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
         Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą udziela się pełnomocnictwa Pani Halinie Wójcik - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie do działania w imieniu Powiatu Konińskiego - Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w sprawie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych realizowanych w obiektach służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
         Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
 
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Wójcik -Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 
3.4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,
 
         Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
         Starosta poinformował,  że zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi i może upoważnić pracowników tej jednostki do załatwiania w jego imieniu,  w ustalonym zakresie a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
Ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wykonuje obowiązki Zarządu Powiatu Konińskiego jako zarządcy dróg powiatowych, a do jego kompetencji należy między innymi wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie jest konieczne i uzasadnione.
 
         Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.
 
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Koninie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
 
3.5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, 
        
         Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
         Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Zbigniewa Winczewskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, w tym remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych.
 
         Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
        
            Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało
udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
 
3.6. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2007 - protokół Zespołu Opiniującego oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 r.
              
            Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zapoznała z protokółem Zespołu Opiniującego oferty otwartego konkursu ofert na  realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 r. załącznik 6a do protokółu.
Podkreśliła, że Zarząd Powiatu Konińskiego uchwałą Nr 8/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. ogłosił trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn.:
 
1/. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu konińskiego";
2/. "Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy";
3/. Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia oraz współpracę z placówką rodzinną z terenu Powiatu Konińskiego.
 
Zespół Opiniujący na swym  posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. rozpatrzył  wszystkie złożone oferty, oceniając je pod względem formalno - prawnym, merytorycznym, organizacyjnym i finansowym stosując kryteria § 16 Regulaminu Przeprowadzania Otwartych Konkursów Ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych uprawnionym podmiotom. Zespół Opiniujący po stwierdzeniu, że wszystkie złożone oferty były ważne pod względem formalnym, zawierały wszystkie niezbędne zawarte w ogłoszeniu konkursu warunki , zawnioskował do Zarządu Powiatu Konińskiego o zlecenie realizacji  zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom, które wg. opinii Zespołu gwarantują pełną i najbardziej efektywną realizację zadań .
 
                Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu konińskiego przystąpiło 7 podmiotów. Oferty złożyło Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" - na prowadzenie na terenie powiatu 5 świetlic socjoterapeutycznych i 6 oferentów na prowadzenie ognisk wychowawczych w gminach powiatu, którymi są: Stowarzyszenie "Na pożytek publiczny" w Koninie, Zarząd Gminy TPD w Kramsku, Grodźcu i Zarząd Miejsko - Gminny TPD w Ślesinie i Kleczewie oraz Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy z Sompolna.
Podała informacyjnie, że ogłoszenie o konkursie dotyczyło zlecenia prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 12 placówek. Ponieważ do konkurs przystąpiło 7 podmiotów na prowadzenie 11 placówek w budżecie powiatu pozostaje niewykorzystana kwota 9.000 zł, którą pozostawia się do dyspozycji Zarządu Powiatu.
 
O realizację zadania mającego na celu prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy oferty złożyły dwa podmioty: Fundacja Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzez Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" w Głęgockiem gmina Ślesin.
 
                Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią protokółów Zespołu Opiniującego z dnia 16 stycznia 2007 r. oraz z zawartymi w nich opiniami, co do spełnienia przez oferentów wymogów formalno - prawnych i merytorycznych, jak również mając na względzie dotychczasową dobrą współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, które były przedmiotem konkursu postanowił :
 
1/ zlecić prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych  wsparcia dziennego na terenie powiatu podmiotom szczegółowo  określonym w treści uchwały i udzielić dotacji po 9.000 zł na placówkę;
 
2/ zlecić Fundacji Mielnica w Koninie i Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Głębockiem prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy oraz przyznać tym placówkom na to zadanie dotację w kwocie  952,98 zł na uczestnika miesięcznie.
 
                Do konkursu na realizację zadania mającego na celu przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia oraz współpracę z placówką rodzinną z terenu Powiatu Konińskiego przystąpił jeden oferent - Oddział Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Podmiot ten w latach poprzednich realizował powyższe zadanie dla mieszkańców powiatu konińskiego, realizując je dobrze i terminowo. Ponadto w strukturach Oddziału Zarządu Powiatowego TPD w Koninie od lat działa Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy, który na mocy ustawy o pomocy społecznej jest jedyną placówką kompetentną do przygotowywania kandydatów na osoby przysposabiające i prowadzenie procedur przysposobienia.
 
                Zarząd Powiatu Konińskiego po zapoznaniu się z opinią i rekomendacją przygotowaną przez Zespół Opiniujący i mając na uwadze pozytywne doświadczenia w realizacji zadania z lat poprzednich postanowił wybrać ofertę i przyznać dotację w kwocie 10.000 zł. na realizację powyższego zadania w roku 2007 Oddziałowi Zarządu Powiatowego TPD w Koninie.
 
            Następnie Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2007.  
 
Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono.
 
         Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2007 podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami "za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
 
Ad. 4. Informacja z wyboru oferty w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów  z drogi i umieszczenia na parkingu strzeżonym.
 
Powyższą informację  członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Podczas omawiania niniejszego punktu w posiedzeniu uczestniczyła Pani Zofia Kurzawa - naczelnik Wydziału Komunikacji i Pani Grażyna Justyńska - specjalista ds. transportu Wydziału Komunikacji.
 
            Zofia Kurzawa - zapoznała członków zarządu z protokółem z otwarcia ofert w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi i umieszczania na parkingu strzeżonym.
Protokół z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
 
Na wstępie zapoznała  członków zarządu z treścią art. 130 a  ust. 1 i 2 ustawy  Prawo o ruchu drogowym mówiącego o przypadkach usuwania z drogi  pojazdu na koszt właściciela i umieszczaniu pojazdów usuniętych z drogi na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.
Poinformowała, że wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wyznaczenie następuje na czas określony nie dłuży niż 3 lata. Starosta może wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę. Natomiast wysokość opłat za wymienione usługi ustala rada powiatu.
Następnie przedstawiła podmioty, które złożyły ofertę na świadczenie  usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego na obszarze Powiatu Konińskiego.
Ofertę złożył:
1.   Zakład Usługowy "JANIAK" Robert Janiak zam. ul. Topolowa 49 62-571 Stare Miasto (oferta nr 1).
2. P.P.H.U. "KONTRAKT" Dariusz Kwiatkowski zam. ul. Stodolniana 145 62-500 Konin (oferta nr 2).
3. Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski Kozarzewek 1 62-530 Kazimierz Biskupi (oferta nr 3).
 
Pani naczelnik Wydziału Komunikacji znaczyła, że w ocenie wydziału najkorzystniejszą ofertę zarówno w zakresie usuwania pojazdów z drogi jak i umieszczania ich na parkingu strzeżonym przedłożył przedsiębiorca Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski Kozarzewek 1, 62-530 Kazimierz Biskupi. Jednostka ta zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług ze względu na profesjonalizm ich wykonywania oraz posiadany specjalistyczny sprzęt z wyposażeniem i właściwym oznakowaniem dla wykonywanej działalności.
Ponadto oferent dysponuje 4 parkingami strzeżonymi zlokalizowanymi w miejscowościach:
Kozarzewek 1 62-530 Kazimierz Biskupi, 62-500 Konin, ul. Europejska 39,  62-510 Konin, ul. Przemysłowa 83, Genowefa 45, 62-513 Krzymów, co jest bardzo korzystne dla obsługi mieszkańców naszego  powiatu.
 
Następnie członkowie zarządu zostali zapoznani z warunkami poszczególnych oferentów ubiegających się o świadczenie usług na obszarze powiatu, które przedstawiono w załączniku 1 i 2 do protokółu z wyboru ofert.
 
W wyniku analizy proponowanych warunków przez poszczególnych oferentów członkowie zarządu uznali, że oferta złożona przez podmiot - Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski Kozarzewek 1, 62-530 Kazimierz Biskupi jest ofertą , która zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług ze względu na profesjonalizm ich wykonywania oraz posiadany specjalistyczny sprzęt dla wykonywanej działalności. Niemniej jednak  proponowane ceny za wykonanie usługi przez przedsiębiorcę uznali za zbyt wygórowane. Proponowane ceny z przedsiębiorcą Berezowskim należy negocjować chociażby na poziomie proponowanych cen oferenta Zakładu Usługowego "Janiak".
 
Ustalenia:
sprawę  wyboru oferty w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów  z drogi i umieszczenia na parkingu strzeżonym przedstawić Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Konińskiego celem ustosunkowania  i wypowiedzenia się, co do wyboru oferty i proponowanych stawek.
 
Ad. 5. Informacja nt. przygotowań do poboru 2007 r.
           
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
           
            Uwag do przedłożonej informacji nie wniesiono. Informacje przyjęto jednogłośnie
w przedstawionym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
 
Ad. 6. Sprawy bieżące:
 
            Starosta poinformował członków zarządu, że w ustawie budżetowej na rok 2007 zaplanowano, tak jak w latach poprzednich rezerwę subwencji ogólnej, przeznaczoną między innymi na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r. Dofinansowaniem mogą być objęte zadania spełniające następujące kryteria:
1) zadanie zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. i dotychczas nie zostało w całości zakończone,
2) zadanie jest w realizacji, co należy udokumentować poniesieniem nakładów inwestycyjnych na to samo zadanie po 1999 r.,
3) zarządca drogi przeznaczy na realizację zadania środki własne w wysokości nie niższej niż kwota wnioskowanego dofinansowania.
Podkreślił, że w  oparciu o przedstawione kryteria Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ustalił, że jedyną droga spełniającą te kryteria jest droga nr 3193P Morzyczyn - Sadlno i można ubiegać się o dofinansowanie ułożenia na niej warstwy ścieralnej na odcinku około 4 km, której koszt szacuje się na 900.tyś. zł.
Wymieniona droga została wybudowana przed 1999 r., a wykonana wówczas nawierzchnia bitumiczna pozbawiona była warstwy ścieralnej. W latach 2001 - 2006  na drodze Morzyczyn - Sadlno poniesione zostały nakłady inwestycyjne , zarówno w zakresie nawierzchni jak i chodników i odwodnienia. Przedstawiona propozycja ubiegania się o środki z rezerwy subwencji ogólnej na odnowę nawierzchni bitumicznej na tej drodze jest tym bardziej uzasadniona, że znajduje się ona w bardzo złym stanie technicznym, grożącym w najbliższych latach przerwaniem ciągłości komunikacyjnej Wierzbinek - Ślesin - Konin.
Starosta przedstawiając powyższe poprosił członków zarządu o akceptację przedłożonej propozycji ubiegania się o środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 450 tyś. zł i zarezerwowanie w planie wydatków budżetu Powiatu na 2007 rok kwoty w tej samej wysokości.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego przedłożoną propozycję zaakceptował jednogłośnie.
 
Na tym zakończono posiedzenie zarządu. Następny termin zarządu ustalono na dzień 13 lutego 2007 r.
 
 
Protokółowała:
Grażyna  Czekalska
Specjalista ds. Obsługi Zarządu
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-10 12:55:28)
Lista wiadomości