logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/103/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziec
UCHWAŁA NR XV/103/2012 RADY
POWIATU KONIŃSKIEGO


z dnia 16 lutego 2012 r.
 
w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20lir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, póz. 887 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. l pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dochodzie, rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
2) osobie zobowiązanej, rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. l, ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) opłacie, rozumie się przez to opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka.

§2. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
2. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Starosta Powiatu Konińskiego może odstąpić od ustalania odpłatności, mimo niezachowania kryterium wskazanego w § 2 ust, 2 uchwały, jeżeli ustalone w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji okoliczności wskazują, że ponoszenie odpłatności wiązać się będzie z niemożnością zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych rodziny lub osoby zobowiązanej do odpłatności.
2. Za okoliczności przemawiające za odstąpieniem od odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka uważa się w szczególności:
1) stwierdzenie choroby lub dysfunkcji ograniczającej w znacznym stopniu możliwość zatrudnienia,
2) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację, w pieczy zastępczej,
3) obciążenie obowiązkami alimentacyjnymi,
4) jeżeli zobowiązani wychowuj ą trój e lub więcej dzieci,
5) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 4. Umorzenie w całości lub w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych jeżeli okoliczności wskazane w § 3 ust. 2 wystąpiły po wydaniu decyzji o odpłatności.

§ 5. Umorzenie w całości lub w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu jeżeli:
1) pobyt dzieci w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymywanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
2) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 6. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zobowiązany przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, a odroczenie terminu płatności umożliwi mu wniesienie opłaty bez konieczności ponoszenia obciążeń ubocznych.

§ 7
. Zaległość z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przekraczająca okres trzech miesięcy może zostać na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat rozłożona na raty, których wysokość i okres spłaty uzależniona jest od sytuacji życiowej zobowiązanego.

§ 8
. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 9
. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od l stycznia 2012 roku.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 14:01:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:39:16)
Lista wiadomości