logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/102/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowa

UCHWAŁA NR XV/102/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO


z dnia 16 lutego 2012 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz., U. z 2001 r. Nr 142, póz, 1592 z późn. zm.) i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póz. 1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Osobom i rodzinom będącym mieszkańcami Powiatu Konińskiego, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności dotkniętym przemocą domową, w ramach interwencji kryzysowej przysługuje pomoc w formie schronienia dostępnego przez całą dobę.


§ 2. 1. Za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie osoby skierowane ponoszą odpłatność na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Konińskiego lub działającego z jego upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Podstawą decyzji w sprawie odpłatności jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i dochodowej osoby kierowanej na podstawie wywiadu środowiskowego.
3. Z odpłatności za udzielone schronienie zwalnia się osobę skierowaną, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 8 ust l i 2 ustawyo  pomocy społecznej.


§ 3. Osoby zobowiązane do odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego
1 Interwencji Kryzysowej ponoszą ją na zasadach określonych w poniższej tabeli:

  Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego wyrażonego
w%
Odpłatność osoby za udzielenie schronienia wyrażona w % w stosunku do dziennego kosztu utrzymania jednego miejsca 
  do 100
  nieodpłatnie
 101-150  10
 151-200  30
 201-250  50
 251-300  70
 powyżej 300
 1


§ 4. 1. Z obowiązku ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia Starosta Koniński lub działający z jego upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie może częściowo lub całkowicie zwolnić osoby, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w tym zwłaszcza osoby, które poniosły znaczące straty materialne wskutek zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego.


§ 5. Starosta Koniński w każdym roku budżetowym, nie później niż do dnia 31 marca, na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Koninie ustala koszt udzielonego schronienia (osobodzień) w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.


§ 7
. Traci moc uchwała Nr XXXIX/217/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w ramach interwencji kryzysowej.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 13:58:21)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:38:47)
Lista wiadomości