logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/101/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
UCHWAŁA NR XV/101/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/226/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 13:13:38)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:38:11)
Lista wiadomości