logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016
UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 lutego 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016

            Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Konińskiego obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacja przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-07 09:32:50)
Lista wiadomości