logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR IV/24/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
UCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2011 r.
 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KONINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie, zwany dalej „Regulaminem" określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Koninie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Koniński;

2) Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Konińskiego;

3) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Konińskiego;

4) Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Koninie;

5) Staroście - rozumie się przez to Starostę Konińskiego;

6) Naczelniku - rozumie się przez to naczelnika wydziału lub kierownika biura;

7) Pełnomocniku - rozumie się przez to pracownika, realizującego określone pełnomocnictwem zadania, wynikające z przepisów szczególnych;

8) Wydziale - rozumie się przez to komórki organizacyjne Starostwa (wymienione w § 6 ust. 3).

§ 2

Starostwo działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

2) statutu Powiatu Konińskiego uchwalonego przez Radę Powiatu;

3) niniejszego Regulaminu.

§ 3

Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu z siedzibą w Koninie, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

 

§ 4

Starostwo wykonuje zadania:

1) z zakresu administracji publicznej o charakterze ponadgminnym, określone ustawami;

2) powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;

3) wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.

 

Rozdział II

Struktura zarządzania

§ 5

1. Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.

2. Starosta wykonuje zadania i kompetencje organu administracji publicznej, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

3. Starostę i Wicestarostę wybiera Rada w drodze uchwały.

4. Skarbnika Powiatu powołuje Rada na wniosek Starosty.

5. Sekretarza Powiatu, Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz Naczelników i innych pracowników Starostwa zatrudnia Starosta.

6. Staroście podlega bezpośrednio: Wicestarosta, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, Geodeta Powiatowy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Rzecznik Prasowy, Audytor Wewnętrzny oraz pełnomocnicy.

7. Starosta wyznacza Pełnomocników spośród pracowników Starostwa.

8. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu kierują, nadzorują i zarządzają podległymi wydziałami, zgodnie z obowiązującym „Schematem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Naczelnicy kierują pracą wydziałów.

10. W strukturze zarządzania obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§ 6

1. Starostwo jest wielozadaniową jednostką organizacyjną Powiatu.

2. Strukturę organizacyjną Starostwa ustala Starosta przy współudziale Wicestarosty,

Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu. Obejmuje ona piony, którym podporządkowane są wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa.

3. W obrębie Starostwa funkcjonują wydziały, biura i równorzędne im komórki

organizacyjne oraz jednoosobowe samodzielne stanowiska, którym nadano stosowną symbolikę organizacyjną:

1) Wydział Kadr i Zarządzania Jakością - PJ;

2) Wydział Promocji i Rozwoju - PR;

3) Wydział Komunikacji - PT;

4) Wydział Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwa i Leśnictwa - PG;

5) Wydział Architektury i Budownictwa - WA;

6) Wydział Ochrony Środowiska - WO;

7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami - WN;

8) Wydział Oświaty Kultury i Sportu - WS;

9) Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych - SA;

10) Wydział Spraw Społecznych i Organizacyjnych - SO;

11) Wydział Budżetu i Analiz - FB;

12) Wydział Księgowości - FK;

13) Biuro Obsługi Prawnej - PP;

14) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych - PN;

15) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - PK;

16) Biuro Rady - SR;

17) Biuro Informatyki - SI;

18) Biuro Audytu i Kontroli - PA;

19) Rzecznik Prasowy - PM;

20) Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - PI;

4. W strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębniono dodatkowo następujące funkcje:

1) Geodeta Powiatowy;

2) Powiatowy Rzecznik Konsumentów;

3) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością;

4) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami.

5. Starosta może tworzyć poza siedzibą Starostwa stanowiska pracy i komórki organizacyjne, służące realizacji jego zadań.

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Starostwa

§ 7

Szczegółowe zasady funkcjonowania Starostwa wynikają z ustaw, przepisów wykonawczych do ustaw, wewnętrznych aktów prawnych, dokumentów Systemu Zarządzania Jakością oraz niniejszego Regulaminu.

§ 8

Obowiązki Starostwa wobec Rady i Zarządu realizowane są w szczególności poprzez:

1) uczestniczenie Naczelników:

a) w sesjach Rady,

b) w posiedzeniach komisji Rady na zaproszenie Przewodniczącego Komisji,

c) w posiedzeniach Zarządu - na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu;

2) przekazywanie za pośrednictwem stanowiska ds. obsługi Zarządu projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, informacji i analiz na posiedzenia Zarządu i Rady.

§ 9

1. Kontrole w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych prowadzone są na podstawie ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych w tym zakresie i dotyczą:

1) badania i kontroli w ramach audytu wewnętrznego prowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych;

2) kontroli finansowej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.

2. Starosta może powołać zespół do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej poza ustalonym rocznym programem, określając przedmiot, zakres i cel kontroli.

§ 10

W ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, prowadzone są systematyczne audity wewnętrzne ustalonych procesów, na potwierdzenie zgodności z normą ISO 9001.

 

Rozdział V

Podział zadań

§ 11

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty („SP") należy:

1) organizowanie pracy Starostwa;

2) wyznaczanie polityki i celów Starostwa;

3) kreowanie polityki kadrowej, finansowej, promocyjnej i jakościowej Starostwa;

4) nadzorowanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością;

5) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Kadr i Zarządzania Jakością, Wydział Promocji i Rozwoju, Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwa i Leśnictwa, Biuro Obsługi Prawnej, Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biuro Audytu i Kontroli,  Rzecznika Prasowego, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, pełnomocników oraz powiatowe jednostki organizacyjne: Zarząd Dróg Powiatowych oraz Powiatowy Urząd Pracy;

6) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty, wynikających z ustaw i innych aktów prawa.

§ 12

Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty („PW") należy:

1) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz powiatowe jednostki organizacyjne: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale;

2) wykonywanie zadań i kompetencji Starosty w zakresie kierowania Starostwem w czasie nieobecności Starosty lub w związku z niemożnością wykonywania przez niego funkcji;

3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

§ 13

Do zakresu zadań i kompetencji Skarbnika Powiatu („PF") należy:

1) realizacja polityki finansowej Zarządu;

2) nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

6) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości;

7) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu, zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania, analiza wykorzystania środków budżetowych oraz pozabudżetowych;

8) zapewnienie przygotowywania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

9) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań majątkowych Powiatu;

10) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Budżetu i Analiz, Wydział Księgowości;

11) koordynowanie procesu systemu kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych;

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

§ 14

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza Powiatu („PS") należy:

1) nadzorowanie procesu przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych

z organizacją posiedzeń Zarządu;

2) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych dokumentów przedkładanych przez Zarząd;

3) koordynowanie prac związanych z aktualizacją  Regulaminu Organizacyjnego;

4) nadzorowanie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa oraz dyscypliną pracy;

5) wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

6) koordynowanie działań podejmowanych w ramach administrowania funduszem socjalnym;

7) koordynowanie działań związanych z wyborami i referendum;

8) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Spraw Społecznych i Organizacyjnych, Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych, Biuro Rady oraz Biuro Informatyki;

9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

§ 15

 

Wydział Kadr i Zarządzania Jakością („PJ")  realizuje zadania w zakresie:

1) dokumentowania spraw kadrowych w szczególności poprzez:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników;

b) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;

c) identyfikowanie potrzeb kadrowych oraz sporządzanie planów zatrudnienia i wynagrodzeń;

d) przygotowywanie dokumentacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

e) nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej i organizowanie egzaminów dla pracowników kończących służbę przygotowawczą;

f) organizowanie prac związanych z dokonywaniem przeglądów kadrowych oraz okresowych ocen pracowników;

g) prowadzenie dokumentacji w zakresie nagród uznaniowych i jubileuszowych oraz awansów pracowników;

h) sporządzanie dokumentów potwierdzających aktualne warunki płacowe pracowników;

i) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;

j) monitorowanie dyscypliny pracy;

k) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników;

l) organizowanie i monitorowanie terminów badań wstępnych, kontrolnych i okresowych dla pracowników; 

m) wydawanie i aktualizację legitymacji ubezpieczeniowych;

2) planowania i monitorowania wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników i szkolenia;

3) organizowania praktyk szkolnych i studenckich oraz staży;

4) planowania, organizacji i realizacji szkoleń poprzez:

a) opracowanie rocznego planu szkoleń w oparciu o potrzeby szkoleniowe,

b) weryfikację ofert szkoleniowych i współpracę z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu;

c) prowadzenie rejestru szkoleń;

d) nadzorowanie procesu dokonywania oceny skuteczności szkoleń;

e) sporządzanie okresowych analiz szkoleniowych;

5) prowadzenia dokumentacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych;

6) organizowania i prowadzenia działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez:

a) merytoryczną obsługę funduszu;

b) opracowywanie rocznego planu dochodów i wydatków funduszu socjalnego;

c) realizację przyjętych kierunków działalności socjalnej;

d) prowadzenie ewidencji świadczeń oraz monitorowanie wydatków na cele socjalne;

e) sporządzanie okresowych informacji z realizacji działalności socjalnej;

7) prowadzenia centralnego rejestru:

a) zarządzeń Starosty wraz ze zbiorem źródłowym zarządzeń oraz sporządzanie kopii użytkownikom;

b) pełnomocnictw i upoważnień;

8) opracowywania i aktualizacji wewnętrznych regulaminów takich jak:

a) regulaminu pracy;

b) regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c) regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

d) regulaminu wynagradzania;

e) regulaminu ocen pracowniczych;

9) organizowania i protokołowania narad Kierownictwa z naczelnikami i kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych;

10) sporządzania okresowych sprawozdań statystycznych oraz analiz i informacji na potrzeby kierownictwa i Zarządu.

§ 16

Wydział Promocji i Rozwoju („PR") realizuje zadania w zakresie:

1) planowania i monitorowania programów strategicznych poprzez:

a) aktualizację Strategii Powiatu Konińskiego;

b) koordynację prac związanych z monitorowaniem programów strategicznych;

c) sporządzanie informacji w zakresie realizacji strategii i programów branżowych;

d) opracowywanie, aktualizację oraz monitorowanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego;

2) promocji Powiatu poprzez:

a) przygotowywanie wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych o powiecie oraz ich kolportaż w kraju i poza jego granicami;

b) administrowanie stroną internetową Powiatu : www.powiat.konin.pl;

c) przygotowywanie, organizacja i obsługa imprez promujących Powiat w tym: Gali Powiatu, Powiatowych Dożynek oraz Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego;

d) obsługę administracyjną kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego";

e) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań promocyjnych;

3) promocji gospodarczej Powiatu poprzez:

a) podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, we współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi;

b) przygotowywanie wydawnictw promujących potencjał gospodarczy Powiatu;

c) prowadzenie modułu „Gospodarka" na stronie internetowej Powiatu;

d) współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości;

e) współpracę z lokalnymi i regionalnymi funduszami poręczeniowymi i pożyczkowymi;

f) gromadzenie informacji statystycznych i sporządzanie okresowych opracowań o charakterze gospodarczym i społecznym Powiatu;

g) przygotowywanie i nadzorowanie działań w zakresie przyznawania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego;

4)  promocji i rozwoju turystyki poprzez:

a) przygotowywanie wydawnictw promujących produkty i usługi turystyczne powiatu konińskiego;

b) prowadzenie modułu „Turystyka" na stronie internetowej Powiatu;

c) przygotowywanie i obsługę stoiska Powiatu na targach i giełdach turystycznych;

d) wspieranie podmiotów gospodarczych sektora usług turystyczno - rekreacyjnych Powiatu

w zakresie działań promocyjno- informacyjnych;

e) wspieranie działań i inicjatyw w zakresie rozwoju turystyki;

f) współpracę z samorządami, organizacjami i firmami branży turystycznej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych oraz promocji i rozwoju turystyki;

5) opracowywania i publikacji informacji o powiecie poprzez:

a) administrowanie internetowym Biuletynem Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego: http://www.bip.powiat.konin.pl/;

b) przygotowywanie, wydawanie i kolportaż „Kuriera Powiatowego";

c) prowadzenie Punktu Informacyjnego Starostwa;

d) prowadzenie modułu „Aktualności" na stronie internetowej Powiatu;

e) prowadzenie archiwum fotograficznego i filmowego;

6) organizowania współpracy zagranicznej Powiatu poprzez:

a) nawiązywanie i prowadzenie kontaktów roboczych z samorządami zagranicznymi;

b) opracowywanie rocznych programów współpracy z poszczególnymi partnerami zagranicznymi;

c) monitorowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć Powiatu i partnerów zagranicznych;

d) prowadzenie modułu „Współpraca zagraniczna" na stronie internetowej Powiatu oraz obcojęzycznej wersji strony http://www.powiat.konin.pl/;

e) organizację pobytu delegacji zagranicznych na terenie powiatu i wyjazdów delegacji Powiatu do partnerów zagranicznych;

7) pozyskiwania środków pozabudżetowych poprzez:

a) identyfikację oraz informowanie pracowników wydziałów o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych w tym funduszy unijnych;

b) koordynowanie przygotowania i realizacji projektów nadzorowanych przez komórki organizacyjne Starostwa;

c) monitorowanie projektów realizowanych przez Powiat;

d) współpracę z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie dostępnych źródeł finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych;

e) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

§ 17

Wydział Komunikacji („PT") realizuje zadania w zakresie:

1) komunikacji i transportu drogowego w szczególności poprzez:

a) rejestrację pojazdów;

b) wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami;

c) wpisywanie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

d) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydawanie im legitymacji;

e) wpisywanie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

f) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy;

g) udzielanie licencji przedsiębiorcy na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

h) wydawanie zezwolenia przedsiębiorcy na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu;

i) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek oraz parkingów strzeżonych do usuwania pojazdów z drogi zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

2) prowadzenia gospodarki materiałowej związanej z rejestracją pojazdów;

3) zapewnienia przeprowadzania kontroli prawidłowości zastosowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

§ 18

Wydział Ochrony Gruntów Rolnych,  Rolnictwa i Leśnictwa („PG") realizuje zadania w zakresie: 

1) rolnictwa poprzez:

a) propagowanie i wspomaganie powstawania grup producenckich;

b) opracowywanie informacji nt. rolnictwa;

c) pomoc doradczą w przygotowaniu wniosków kredytowych na rozwój produkcji rolnej
w ramach funduszy Unii Europejskiej;

d) promocję projektów unijnych wśród mieszkańców wsi;

e) współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa;

2) gospodarki leśnej i prawa łowieckiego poprzez:

a) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

b) wydawanie decyzji zezwalającej na zmianę powierzchni leśnej na grunt rolny;

c) sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką w dzierżawionych obwodach łowieckich;

d) ocenę zalesień przed przekwalifikowaniem zalesionych gruntów na grunt leśny;

3) ochrony gruntów rolnych poprzez:

a) wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej;

b) wymierzanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

c) rekultywację i zagospodarowanie gruntów;

d) kontrolę wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

e) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych;

f) opiniowanie decyzji o lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych;

g) prowadzenie sprawozdawczości obejmującej dane dotyczące terenów wyłączonych oraz naliczania opłat;

4) przygotowywania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

5) edukacji ekologicznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.

§ 19

Biuro Obsługi Prawnej („PP") realizuje zadania w zakresie obsługi prawnej, w szczególności poprzez:

1) uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty oraz opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;

2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

3) wykonywanie zastępstwa procesowego;

4) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

5) udostępnianie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz przepisów prawa miejscowego.

§ 20

Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych („PN") realizuje zadania w zakresie:

1) spraw obronnych poprzez:

a) organizację akcji kurierskiej na terenie powiatu;

b) załatwianie spraw reklamacji pracowników i radnych Powiatu od obowiązku pełnienia służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i wojny;

c) realizację zadań w zakresie planowania obronnego oraz tworzenia warunków do funkcjonowania Starostwa w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa;

d) prowadzenie punktu kontaktowego w ramach programu dotyczącego wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza;

e) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania obronne i obrony cywilnej;

f) organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu;

g) współpracę z instytucjami i innymi organami w zakresie wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne;

2) ochrony informacji niejawnych i danych osobowych poprzez:

a) realizację zadań w ramach pionu ochrony informacji niejawnych;

b) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych;

c) zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;

d) prowadzenie wykazu pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,

e) przechowywanie oświadczeń majątkowych (z wyłączeniem określonych w § 30 pkt 17);

3) bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez:

a) współpracę i współdziałanie z policją, strażą pożarną, inspekcją sanitarną oraz inspekcją weterynaryjną;

b) koordynowanie realizacji zadań wynikających z Powiatowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego;

c) obsługę administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

4) obrony cywilnej poprzez:

a) opracowywanie i aktualizację planu obrony cywilnej;

b) koordynowanie realizacji zadań obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej gmin;

c) opiniowanie planów obrony cywilnej gmin;

d) organizowanie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej;

e) przygotowanie i zapewnienie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w powiecie;

f) popularyzację humanistycznych idei obrony cywilnej;

5) zapobiegania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych poprzez:

a) realizację zadań wynikających z planu zarządzania kryzysowego, w tym uruchamianie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

b) dokonywanie oceny zagrożenia na terenie powiatu;

c) opiniowanie i zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego;

d) zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

e) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.

§ 21

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów („PK")  realizuje zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie:

1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składania wniosków w sprawie ochrony interesów konsumentów;

3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego, w sprawach o wykroczenia na rzecz konsumentów;

7) prowadzenia edukacji konsumenckiej poprzez:

a) organizację zajęć oraz konkursu z zakresu wiedzy konsumenckiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego;

b) publikację artykułów w lokalnej prasie oraz uczestnictwo w audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

§ 22

Rzecznik Prasowy Starostwa („PM") realizuje zadania związane z zapewnieniem efektywnego przepływu informacji poprzez:

1) opracowywanie materiałów prasowych dotyczących pracy Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ich prezentację w mediach;

2) obsługę medialną kierownictwa i członków zarządu;

3) organizowanie konferencji prasowych Starosty i prowadzenie Rejestru konferencji prasowych;

4) przygotowywanie tematów cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych o powiecie oraz prowadzenie Rejestru audycji radiowych i Rejestru audycji telewizyjnych;

5) umożliwienie dziennikarzom nawiązywanie kontaktów ze Starostą, członkami Zarządu oraz Naczelnikami, a także uzyskiwanie od nich informacji i opinii;

6) monitorowanie i analizowanie publikacji prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce związanej z zakresem działania Starostwa oraz reagowanie na błędny i nierzetelny przekaz;

7) prowadzenie archiwum prasowego oraz archiwum materiałów audiowizualnych, tj. zapisów elektronicznych audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce dotyczącej starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

8) opracowywanie projektów listów okolicznościowych na potrzeby reprezentacji Powiatu przez Starostę.

§ 23

Wydział Architektury i Budownictwa („WA") realizuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury i budownictwa poprzez:

a) wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych;

b) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

c) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę;

d) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę;

e) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego;

f) rejestrację dzienników budów;

2) sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych, w szczególności:

a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie;

c) zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz ochrony środowiska;

d) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych;

4) uczestniczenia na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

5) sporządzania okresowych sprawozdań o wydanych pozwoleniach na realizację budynków i ubytkach zasobów mieszkaniowych;

6) prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę;

7) sporządzania dla administracji architektoniczno-budowlanej II instancji sprawozdań miesięcznych z realizacji procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o pozwolenia na budowę i wydawaniem pozwoleń;

8) wykonywania czynności zleconych organowi administracji architektoniczno - budowlanej i instancji z mocy przepisów szczególnych poprzez:

a) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;

b) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu  jednorodzinnego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego;

9) wykonywania zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez:

a) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

b) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie określonym w art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

c) udział w procedurze tworzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opracowywanie materiałów i przygotowywanie uchwał do uzgodnień projektów planów miejscowych przez Zarząd Powiatu,

d) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowania i kierunków rozwoju przestrzennego gmin;

10) wykonywania zadań w ramach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne";

11) prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych dotyczących:

a) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

b) pozwolenia na użytkowanie drogi.

§ 24

Wydział Ochrony Środowiska („WO") realizuje zadania w zakresie:

1) ochrony środowiska, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oraz decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

b) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji niewymagającej pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza;
c) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji;
d) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących oraz płynących;

e) przygotowywanie projektów uchwał Rady  w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;

f) przygotowywanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

g) zapewnienie dostępu do informacji o środowisku;

h) planowanie i realizacje budżetu w zakresie dotyczącym ochrony środowiska; i) prowadzenie działań ekologicznych i promocyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi;    
j) monitorowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego;  
k) opiniowanie gminnych i wojewódzkich programów ochrony środowiska i ich aktualizacji; l) przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych;
2) gospodarki wodnej i ochrony wód, w szczególności poprzez:  
a) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi m. in. na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych;
b) nadzór i kontrolę nad spółkami wodnymi;
c) przygotowanie porozumień na rzecz ochrony jezior;
d) przygotowanie decyzji dotyczących przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub wykreślenia z zasobu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
3) rybactwa śródlądowego poprzez:
a) wydawanie uprawnień do łowienia i zezwoleń do odławiania ryb oraz rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
b) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej
do śródlądowych wód żeglownych;
c) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
d) prowadzenie rejestru kart wędkarskich oraz rejestru strażników Społecznej Straży Rybackiej;
4) gospodarowania odpadami poprzez:  
a) przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami, zezwoleń na zbieranie, odzysk i transport odpadów jak również przyjmowanie informacji o odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami, wpis do rejestru zwolnionych z obowiązku posiadania decyzji zezwalających  na zbieranie lub transport odpadów oraz zabezpieczenie odpadów po wypadkach;
b) opiniowanie planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji;
c) przyjmowanie sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami;
5) geologii i górnictwa kopalin poprzez:
a) wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych; b) zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz przyjmowanie dokumentacji geologicznych;
c) prowadzenie archiwum geologicznego;

6) ochrony przyrody poprzez:

a) prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 338/97;

b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego jej wykorzystania;

7) edukacji ekologicznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami wyższej użyteczności publicznej.

§ 25

Wydział Gospodarki Nieruchomościami („WN") realizuje zadania w zakresie:

1) gospodarki nieruchomościami poprzez:

a) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu;

b) tworzenie zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

c) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

d) oddawanie w użytkowanie, najem, użyczenie lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

e) zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu z zasobu i nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i powiatu w drodze cywilno-prawnej;

f) ustanawianie trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu,

g) ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego;

h) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego i ustalanie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;

i) zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalenie wysokości zwrotu odszkodowania;

j) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości;

k) sporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

l) opracowanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa;

2) gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa poprzez:

a) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań rządowych oraz zadań własnych Powiatu;

b) współpracę z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie ustalania, potwierdzania podstaw prawnych dotyczących przejęcia nieruchomości rolnych do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz informowanie o ewentualnych wnioskach roszczeniowych byłych właścicieli;

c) przygotowywanie projektów decyzji o nieodpłatnym przekazywaniu Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

4) ustalania wysokości odszkodowań z tytułu przejęcia praw do nieruchomości, nabywania nieruchomości pod drogi powiatowe i gminne oraz wydawania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, w trybie przepisów szczególnych;

5) wydawania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na pasy drogowe autostrad, stanowiące własność Skarbu Państwa,

6) ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przepisami szczególnymi,

7) ustalania nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

8) regulacji stosunków państwa do poszczególnych kościołów;

9) ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

a) sporządzanie i przekazywanie wojewodzie, marszałkowi województwa, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych

przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego;

b) składanie we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;

c) przedkładanie wojewodzie miesięcznych sprawozdań w zakresie składanych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;

10) nieodpłatnego przyznawania na własność działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;

11) dysponowania dotacjami budżetowymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 26

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  („WS") realizuje zadania w zakresie:

1) oświaty, w szczególności poprzez:

a) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół artystycznych , szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo - wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej w tym ognisk artystycznych oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych;

b) nadzorowanie działalności szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych, wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansach publicznych;

c) zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli;

d) prowadzenie postępowania związanego z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

e) promowanie innowacyjności w placówkach oświatowych;

f) prowadzenie postępowania związanego z przyznawaniem stypendiów uczniom i studentom,

g) wykonywanie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w stosunku do szkół i placówek niepublicznych;

2) kultury, w szczególności poprzez:

a) prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie tradycji oraz dorobku kulturalnego na obszarze powiatu;

b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;

c) realizację zadań biblioteki powiatowej;

d) tworzenie i prowadzenie instytucji kultury;

e) edukację kulturalną i wychowywanie przez sztukę;

f) sprawowanie opieki nad zabytkami,

g) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,

3) sportu w szczególności poprzez:

a) promowanie i wspieranie działań oraz inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,

b) organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,

c) koordynowanie przedsięwzięć inicjowanych przez stowarzyszenia i kluby,

d) rejestrację stowarzyszeń sportowych,

e) tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu,

4) współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczącej realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu.

§ 27

Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych („SA") realizuje zadania w zakresie:

1) planowania i realizacji budżetu zgodnie z procedurą SZJ, w tym:
a) wydatków bieżących i utrzymania infrastruktury Starostwa;
b) inwestycji powiatowych z wyłączeniem zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych i pomocy społecznej;
2) spraw administracyjnych poprzez:
a) techniczne i gospodarcze zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Starostwa;
b) nadzór nad infrastrukturą Starostwa według procedury SZJ;
c) zabezpieczenie budynku Starostwa oraz pomieszczeń biurowych;
d) administrowanie systemem alarmowym i monitorującym, zamontowanym w budynku Starostwa;
e) zapewnienie technicznej obsługi narad oraz administrowanie salami narad;
f) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją urządzeń i wyposażenia Starostwa;
g) prowadzenie gospodarki materiałów biurowych i środków czystości oraz ich  dystrybucji w ramach bieżących potrzeb wydziałów i biur Starostwa;
h) rozliczanie świadczeń dla pracowników w zakresie środków higieny, środków ochrony oraz odzieży roboczej;
i) wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania środkami transportu oraz rozliczanie kierowców;
3) zamówień publicznych poprzez:
a) przygotowanie „Planu zakupów" artykułów, wyposażenia oraz usług remontowych i inwestycyjnych dla Starostwa;
b) prowadzenie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą SZJ;
4) obsługi majątku Powiatu i Skarbu Państwa poprzez:
a) organizowanie, koordynowanie oraz rozliczanie prac inwestycyjnych w powiecie we współpracy z dyrektorem jednostki, w której prowadzone są prace inwestycyjne;

b) administrowanie budynkami  stanowiącymi własność Powiatu (z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych oddanych w trwały zarząd);

c) zabezpieczenie pełnej sprawności technicznej tych budynków oraz infrastruktury technicznej związanej z tymi budynkami (sieci wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej itd.);

d) prowadzenie gospodarki lokalowej w tych budynkach;

e) nadzorowanie realizacji zadań i usług związanych z utrzymaniem czystości i ochroną mienia w administrowanych obiektach;

f) przeprowadzanie remontów i modernizacji pomieszczeń biurowych;

g) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

h) realizację zadań wynikających z zawartych umów;

i) przygotowanie umów z lokatorami mieszkań stanowiących własność Skarbu Państwa;

j) utrzymanie budynków mieszkalnych, należących do Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Posada (ul. Kochanowskiego 1 i 2), gmina Kazimierz Biskupi.

§ 28

Wydział Spraw Społecznych i Organizacyjnych („SO") realizuje zadania w zakresie:

1) spraw społecznych poprzez:

a) udzielanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych;

b) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym  oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych;

c) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa;

d) organizację uroczystości patriotycznych i rocznicowych o charakterze lokalnym i państwowym;

e) współpracę z kombatantami;

f) zapewnienie funkcjonowania biura rzeczy znalezionych;

g) ewidencja i nadzorowanie stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu;

2) promocji i ochrony zdrowia poprzez:

a) monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia;

b) współdziałanie ze świadczeniodawcami i podmiotami, zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia w powiecie;  

3) spraw organizacyjnych poprzez:

a) zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Zarządu;

b) sporządzanie okresowych informacji i analiz z pracy Zarządu;

c) opracowywanie projektów uchwał  w sprawie Regulaminu (aktualizacja);

d) prowadzenie i obsługę sekretariatu Starosty;

e) prowadzenie rejestru  aktów prawnych i innych dokumentów przekazywanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;

f) prowadzenie kancelarii Starostwa;

g) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz postępowań  w tym zakresie;

h) prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu;

i) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum;

j) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa;

k) nadzorowanie spraw pieczęci i stempli urzędowych związanych z działalnością Starostwa.

  § 29

Biuro Informatyki („SI") realizuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia obsługi oraz zabezpieczenia zasobów informatycznych urzędu w tym:

a) serwerów, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz sieci komputerowej,

b) oprogramowania komputerowego;

c) poszczególnych elementów infrastruktury informatycznej z zapewnieniem napraw,

konserwacji i modernizacji zasobów informatycznych;

2) prowadzenia ewidencji posiadanych zasobów informatycznych oraz gromadzenie towarzyszących im materiałów (oprogramowanie, licencje, sterowniki, instrukcje, elementy zabezpieczające);

3) planowania i wdrażania zabezpieczeń systemu informatycznego przed zagrożeniami płynącymi z połączenia z siecią Internet oraz istniejącymi w sieci wewnętrznej urzędu;

4) planowania i realizacji zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań informatycznych, podzespołów komputerowych, narzędzi oraz materiałów dla zapewnienia ich utrzymania;

5) zapewnienia rozwoju zastosowań informatyki w obsłudze urzędu poprzez:

a) wdrażanie nowych systemów informatycznych oraz optymalizację ich wykorzystania;

b) poszukiwanie nowych rozwiązań rynkowych i dostosowywanie zasobów informatycznych urzędu do wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy prawa;

6) wspomagania pracowników we właściwym użytkowaniu zasobów informatycznych urzędu;

7) współpracy z komórkami organizacyjnymi poprzez:

a) tworzenie opracowań dotyczących bezpieczeństwa zasobów informatycznych urzędu;

b) rozwój i właściwą eksploatację systemów wydzielonych, a także zapewnienie obsługi technicznej dla funkcjonowania strony internetowej, kont pocztowych i BIP urzędu;

c) planowanie, integrację i włączanie do eksploatacji zasobów informatycznych nie zakupywanych bezpośrednio poprzez Starostwo;

8) nadzorowania przestrzegania ustawy o prawie autorskim dla oprogramowania komputerowego stosowanego w Starostwie;

9) współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Starostwa z wykorzystaniem technologii informatycznych;

10) nadzorowania infrastruktury informatycznej Starostwa zgodnie z procedurą SZJ.

 § 30

Biuro Rady („SR") realizuje zadania w zakresie:

1) obsługi merytorycznej i organizacyjno-technicznej Rady, Przewodniczącego Rady, Komisji Rady oraz spotkań przez nich organizowanych;

2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji z działalności Rady, a w szczególności:

a) protokołów z obrad Rady;

b) protokołów z posiedzeń Komisji Rady;

3) opracowywania projektów opinii, stanowisk, uchwał Rady w przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Przewodniczącego Rady, Komisje Rady, Kluby Radnych lub co najmniej 5 radnych;

4) przekazywania Staroście terminarza i tematyki sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady;

5) przygotowywania projektów rocznego planu pracy Rady i jej Komisji;

6) prowadzenia ewidencji radnych oraz dokumentacji związanej z wykonywaniem mandatu radnego;

7) prowadzenia spraw związanych z ochroną prawną radnych;

8) organizowania szkoleń dla radnych;

9) prowadzenia dokumentacji z kontroli wykonywanych przez Komisje Rady;

10) prowadzenia zbioru i rejestrów:

a) uchwał Rady;

b) wniosków i opinii Komisji Rady;

c) interpelacji, pytań, postulatów, wniosków radnych;

d) delegacji radnych;

e) skarg rozpatrywanych przez Radę;

11) przesyłania  aktów prawa miejscowego do właściwych organów promulgacyjnych;

12) przekazywania uchwał podjętych przez Radę do:

a) organów nadzoru w celu zbadania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

b) Zarządu w celu ich realizacji;

13) przekazywania Zarządowi interpelacji, pytań, postulatów i wniosków radnych oraz wniosków Komisji celem ich rozpatrzenia i nadania dalszego biegu;

14) informowania Przewodniczącego Rady o problemach wynikających z toku działalności Rady i Komisji Rady, a wymagających rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Rady;

15) opracowywania projektu budżetu dla Rady;

16) realizowania budżetu Rady w zakresie dotyczącym jej działalności w oparciu o zatwierdzony plan finansowy;

17) prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami składanymi przez radnych Powiatu;

18) przygotowywania, udostępniania i przekazywania informacji wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę i jej Komisje;

19) współdziałanie w zakresie reklamowania radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 § 31

Wydział Budżetu i Analiz („FB") realizuje zadania w zakresie:

1) opracowywania projektów i planów budżetu Powiatu oraz dokonywania analiz wykonania budżetu;

2) sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

3) nadzorowania prawidłowości sporządzania sprawozdań przez powiatowe jednostki organizacyjne;

4) prowadzenia księgowości budżetu Powiatu;

5) nadzorowania prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

6) nadzorowania wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych;

7) przygotowywania innych planów, prognoz i analiz dla potrzeb Zarządu i Rady;

8) uczestniczenia w przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej;

9) uczestniczenia w przygotowaniu specyfikacji kredytowych i obsługi budżetu Powiatu  w tym zakresie.

§ 32

Wydział Księgowości („FF") realizuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2) prowadzenia dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

3) prowadzenia obsługi kasowej Starostwa;

4) współdziałania z organami skarbowymi;

5) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości;

6) prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

7) windykacji należności budżetowych;

8) obsługi długu publicznego. 

§ 33

Biuro Audytu i Kontroli - ,,PA":

- w zakresie audytu realizuje zadania poprzez:

1) monitorowanie obszarów ryzyka Starostwa;

2) sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego, obejmującego komórki organizacyjne Starostwa;

3) przeprowadzanie zadań audytowych zatwierdzonych w rocznym planie audytu;

4) monitorowanie i ocena wyników zadań audytowych oraz stanu wdrożenia zaleceń poaudytowych;

5) przeprowadzanie czynności sprawdzających;

6) podejmowanie czynności doradczych (niezależnie od zadań ujętych w rocznym planie auditu) w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki;

7) sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu auditu i przedkładanie go Staroście;

8) prowadzenie bieżących i stałych akt auditu;

9) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi;

- w zakresie kontroli realizuje zadania poprzez zapewnienie:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2) skuteczności i efektywności realizacji zadania;

3) wiarygodności sprawozdań;

4) ochrony zasobów;

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7) zarządzania ryzykiem.

§ 34

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich („PI") realizuje zadania w zakresie:

1) udzielania informacji na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

2) udzielania informacji ogólnych na temat krajowych programów operacyjnych, funkcjonujących w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO);

3) współorganizacji działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym dotyczących funduszy europejskich;

4) współpracy przy opracowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych poświęconych funduszom europejskim;

5) dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, poświęconym funduszom europejskim;

6) diagnostyki potencjonalnego beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji;

7) pomocy beneficjentom w procesie rozliczania środków otrzymanych w ramach funduszy europejskich.

§ 35

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością realizuje zadania związane z zarządzaniem systemem jakości poprzez:

1) koordynowanie prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Starostwie;

2) nadzorowanie przepisów i zapisów jakości;

3) składanie sprawozdań z funkcjonowania systemu oraz dokonywanie oceny jego skuteczności;

4) przygotowanie materiałów na przegląd systemu;

5) sporządzanie programu auditów wewnętrznych;

6) powoływanie auditorów wewnętrznych;

7) nadzorowanie auditów wewnętrznych i prowadzenie dokumentacji z auditów;

8) nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych oraz dokonywanie oceny skuteczności tych działań;

9) koordynowanie działań projakościowych w ramach doskonalenia systemu;

10) współpracę z jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie utrzymania systemu zarządzania jakością.

§ 36

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami realizuje zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami poprzez:

1) opracowywanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji  planów współpracy;

2) bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz opiniowanie ich działalności w przypadkach przewidzianych prawem;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom;

4) prowadzenie procedur dotyczących pozakonkursowego trybu przekazywania dotacji.

§ 37

Naczelnicy realizują wspólne zadania w zakresie:

1) zapewnienia organom Powiatu wykonywania zadań poprzez:

a) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, informacji i analiz;

b) realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu;

c) opracowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz komisji Rady;

2) przygotowywania projektów zarządzeń wydawanych przez Starostę w zakresie merytorycznym wydziału;

3) prowadzenia w zakresie ustalonym przez Starostę spraw należących do jego właściwości;

4) współdziałania ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu;

5) współuczestniczenia w opracowaniu zamierzeń rozwojowych powiatu;

6) wykonywania zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

7) stosowania obowiązujących regulacji prawnych;

8) nadzorowania przepisów zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w Starostwie;

9) współdziałania w zakresie ochrony danych osobowych z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Systemów Informatycznych;

10) udzielania radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, poprzez udostępnienie posiadanych materiałów programowych i informacyjnych;

11) delegowania na polecenie Starosty pracowników wydziału do udziału w spotkaniach radnych z wyborcami;

12) zapewnienia sprawnej realizacji zadań w wydziale;

13) poszukiwania możliwości i sposobów współfinansowania inwestycji oraz zadań w ramach środków pozabudżetowych w tym z funduszy unijnych;

14) realizacja zadań obronnych wynikających z ,,Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu konińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

 

 Rozdział VI

Jednostki Organizacyjne Powiatu Konińskiego

§ 38

1. Zakresy działania jednostek organizacyjnych Powiatu określają ich statuty lub regulaminy nadawane w obowiązującym trybie oraz przepisy szczegółowe.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 2 do  Regulaminu.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 39

Traci moc uchwała Nr XXXI/162/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, zmieniona uchwałą Nr XXXIX/216/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2010 r.

§ 40

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 41

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-07 09:09:33)
Lista wiadomości