logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIV/96/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
UCHWAŁA NR XIV/96/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Na podstawie art. 12  pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że wydatek w kwocie 9.335,12 zl przewidziany w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6050 na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja wiaty magazynowej przy ul. Świętojańskiej 20" nie wygasa z końcem roku budżetowego 2011.

§ 2

1. Ustala się, że kwota wydatków, o której mowa w § 1 winna zostać wykorzystana do dnia 31maja 2012 roku.
2. Niewykorzystana w terminie ustalonym w ust. 1 kwota wydatków podlega przekazaniu na dochody budżetu powiatu.

§ 3

Zarząd Powiatu przekaże Radzie Powiatu w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku informację o wykorzystaniu kwoty wymienionej w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Janusz Stankiewicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-10 10:52:26)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-10 10:52:26)
Lista wiadomości