logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 " 2016
UCHWAŁA NR XIV/95/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 zmienionej uchwałą Nr V/30/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 maja 2011 r., uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r., uchwałą Nr 78/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr 92/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 września 2011 r., uchwałą Nr XII/91/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 listopada 2011 r., uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 listopada 2011 r. oraz uchwałą Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF:

kolumna - Rok 2011

a) wiersz 1 Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 348.268,25 zł,

b) wiersz 1 lit.a dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 414.268,25 zł,

c) wiersz 1 lit.b dochody majątkowe - zmniejsza się o kwotę 66.000,00 zł,

d) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 240.865,25 zł,

e) wiersz 2 lit.a wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejsza się o kwotę 160.607,25 zł,

f) wiersz 2 lit.b związane z funkcjonowaniem organów JST - zwiększa się o kwotę 30.299,14 zł,

g) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zwiększa się o kwotę 107.403,00 zł,

h) wiersz 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp - zmniejsza się o kwotę 138.713,00 zł,

i) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 31.310,00 zł,

j) wiersz 9 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 31.310,00 zł,

k) wiersz 10 Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 31.310,00 zł,

l) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 240.865,25 zł,

ł) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 209.555,25 zł,

m) wiersz 21 Wynik budżetu - zmniejsza się o kwotę  138.713,00 zł,

n) wiersz 22 Przychody budżetu - zmniejsza się o kwotę 138.713,00 zł.

2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
/-/ Janusz Stankiewicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-10 09:56:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-10 09:56:44)
Lista wiadomości