logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIV/94/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR XIV/94/2011
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 29 grudnia 2011r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr V/29/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/33/2011 z dnia 2 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 56/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr IX/61/2011 z dnia 21 lipca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 75/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr X/65/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XI/81/2011 z dnia 30 września 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XII/90/2011 z dnia 9 listopada 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XIII/93/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 113/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1

 z w i ę k s z a  s i ę

dochody budżetu powiatu o kwotę 332.025,25 zł, tj. do kwoty 75.276.961,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększa o kwotę 398.025,25 zł, tj. do kwoty 70.869.632,21 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 66.000,00 zł, tj. do kwoty 4.407.329,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1

 z w i ę k s z a  s i ę

wydatki budżetu powiatu o kwotę 193.312,25 zł, tj. do kwoty 80.907.653,46 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 224.622,25 zł, tj. do kwoty 67.970.507,48 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 31.310,00 zł, tj. do kwoty 12.937.145,98 zł,

3) w § 3

 z m n i e j s z a  s i ę

deficyt budżetu powiatu o kwotę 138.713,00 zł, tj. do kwoty 5.630.692,25 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego,

4) w § 4

 z m n i e j s z a  s i ę

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 138.713,00 zł, tj. do kwoty 9.107.314,45 zł,

5) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

       - dz. 758 r. 75802 na kwotę 138.713,00 zł,
       w tym: § 2760 na kwotę 138.713,00 zł,

b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

       - dz. 801 r. 80130 o kwotę 12.824,00 zł,
       w tym: § 0690 o kwotę 224,00 zł,
       § 0750 o kwotę 7.500,00 zł,
       § 0920 o kwotę 5.100,00 zł,
        - dz. 853 r. 85324 o kwotę 3.344,90 zł,
       w tym: § 0970 o kwotę 3.344,90 zł,
        - dz. 854 r. 85403 o kwotę 1.700,00 zł,
       w tym: § 0920 o kwotę 1.700,00 zł,
        - dz. 854 r. 85417 o kwotę 468,00 zł,
       w tym: § 0830 o kwotę 468,00 zł,

c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

        - dz. 853 r. 85324 o kwotę 4.183,00 zł,
       w tym: § 0970 o kwotę 4.183,00 zł,

d/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.853, r.85395, § 2007        o kwotę 3.798,88 zł,
        - dz.853, r.85395, § 2009        o kwotę 201,12 zł,
 
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.853, r.85395, § 6207        o kwotę 3.798,88 zł,
        - dz.853, r.85395, § 6209        o kwotę 201,12 zł,

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 60.843.234,93 zł.

e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

        - dz. 851 r. 85156 o kwotę 156.475,00 zł,

       w tym: § 2110 o kwotę 156.475,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 10.176.909,00 zł.

f/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

        - dz. 852 r. 85204 o kwotę 14.851,35 zł,
       w tym: § 2320 o kwotę 14.851,35 zł,
        - dz. 853 r. 85311 o kwotę 5.680,00 zł,
       w tym: § 2320 o kwotę 5.680,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.521.551,28 zł.

 g/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

        - dz. 801, r. 80134 o kwotę 2.152,00 zł,
       w tym: § 2710 o kwotę 2.152,00 zł,

h/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.600, r.60014, § 6300        o kwotę 70.000,00 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.600, r.60014, § 2710        o kwotę 70.000,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.733.721,00 zł.

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 75.276.961,21 zł.

6) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

        - dz. 750, r. 75020 o kwotę 31.794,18 zł,
       w tym: § 4300 o kwotę 31.794,18 zł,

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

        - dz. 750, r. 75020 o kwotę 1.495,04 zł,
       w tym: § 4440 o kwotę 1.495,04 zł,
        - dz. 852, r. 85218 o kwotę 5.839,00 zł,
       w tym: § 4440 o kwotę 5.839,00 zł,
        - dz. 853, r. 85324 o kwotę 920,10 zł,
       w tym: § 4170 o kwotę 838,10 zł,
       § 4440 o kwotę 82,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

        z m n i e j s z e n i e :
        - dz. 852, r. 85218 o kwotę 82,00 zł,
       w tym: § 4420 o kwotę 82,00 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz. 853, r. 85324 o kwotę 82,00 zł,
       w tym: § 4210 o kwotę 82,00 zł,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.600, r.60014, § 4300        o kwotę 3.690,00 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.600, r.60014, § 6050        o kwotę 3.690,00 zł,
 
        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.700, r.70005, § 4300        o kwotę 226,26 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.700, r.70005, § 4610        o kwotę 226,26 zł,
 
        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.710, r.71012, § 4040        o kwotę 31.000,00 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.710, r.71012, § 6060        o kwotę 31.000,00 zł,
 
        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.852, r.85202, § 4210        o kwotę 8.931,00 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.852, r.85202, § 4110        o kwotę 8.931,00 zł,
 
       z m n i e j s z e n i e :
        - dz.852, r.85218, § 4370        o kwotę 0,44 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.852, r.85218, § 4440        o kwotę 0,44 zł,
 
        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.853, r.85395, § 4217        o kwotę 3.798,88 zł,
        - dz.853, r.85395, § 4219        o kwotę 201,12 zł,
 
       z w i ę k s z e n i e :
        - dz.853, r.85395, § 6067        o kwotę 3.798,88 zł,
        - dz.853, r.85395, § 6069        o kwotę 201,12 zł,

  Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 65.734.110,25 zł.

e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

        - dz. 851 r. 85156 o kwotę 156.475,00 zł,
       w tym: § 4130 o kwotę 156.122,00 zł,
       § 4580 o kwotę 353,00 zł,

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.700, r.70005, § 4300        o kwotę 373,53 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.700, r.70005, § 4610        o kwotę 373,53 zł,
 
        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.710, r.71015, § 3020        o kwotę 20,00 zł,
        - dz.710, r.71015, § 4110        o kwotę 81,00 zł,
        - dz.710, r.71015, § 4120        o kwotę 13,00 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.710, r.71015, § 4300        o kwotę 114,00 zł,
 
        z m n i e j s z e n i e :
        - dz.852, r.85203, § 4110        o kwotę 143,87 zł,
        - dz.852, r.85203, § 4120        o kwotę 31,31 zł,
        - dz.852, r.85203, § 4370        o kwotę 150,29 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
        - dz.852, r.85203, § 4210        o kwotę 325,47 zł,
 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 10.176.909,00 zł.

g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

        - dz. 852, r. 85201 o kwotę 11.848,00 zł,
       w tym: § 2320 o kwotę 11.848,00 zł,

h/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

        - dz. 852, r. 85204 o kwotę 702,79 zł,
       w tym: § 2320 o kwotę 702,79 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.910.868,21 zł.

i/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

        - dz. 801, r. 80134 o kwotę 2.152,00 zł,
       w tym:§ 4210 o kwotę 2.152,00 zł,

j/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

        z m n i e j s z e n i e :
       - dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 70.000,00 zł,
        z w i ę k s z e n i e :
       - dz.600, r.60014, § 4270         o kwotę 70.000,00 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.084.221,00 zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 80.907.653,46 zł.

7) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

8) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

11) załącznik Nr 7 do uchwały - Plan dotacji na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Janusz Stankiewicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-09 12:10:42)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-09 12:12:22)
Lista wiadomości