logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIV/97/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017
UCHWAŁA NR XIV/97/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011r.
 

w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata  2012 - 2017

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4a

Upoważnia się Zarząd do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 6

Traci moc uchwała  Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
 /-/ Janusz Stankiewicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-10 10:01:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-10 10:13:39)
Lista wiadomości