logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIV/98/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012

UCHWAŁA NR XIV/98/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 64.900.339,33 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.900.339,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 ,

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 983.595,33 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 63.183.738,33 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 62.876.738,33 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 307.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 ,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 983.595,33 zł

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 1.716.601,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.516.601,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 § 6

 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.800.000,00 zł,

 - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

§ 7

 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

 § 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2.000.000,00 zł.

 § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.800.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 § 10

Określa się sumę do której Zarząd Powiatu Konińskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł.

 § 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska , określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8

 § 12

 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł
2) celową w wysokości 149.100,00 zł

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 149.100,00 zł.

 § 13

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 14

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Załącznik Nr 5

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
/-/ Janusz Stankiewicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-05 10:17:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2012-11-30 11:45:06)
Lista wiadomości