logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIII/92/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2011 r.
UCHWAŁA NR XIII/92/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zmianami), uchwala  się, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2011-12-29 13:57:52)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2011-12-29 14:39:29)
Lista wiadomości