logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIII/93/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2011 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011

 

 UCHWAŁA NR XIII/93/2011
 Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 6 grudnia 2011 r.
 
 
 
w sprawie dokonania zmian w  budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr V/29/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/33/2011 z dnia 2 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 56/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr IX/61/2011 z dnia 21 lipca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 75/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr X/65/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XI/81/2011 z dnia 30 września 2011 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XII/90/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w  § 1

a) w ust. 1

z w i ę k s z a s i ę

dochody budżetu powiatu o kwotę 580.147,00 zł, tj. do kwoty 74.928.692,96 zł,

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 509.318,00 zł, tj. do kwoty 70.455.363,96 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 70.829,00 zł, tj. do kwoty 4.473.329,00 zł,

2) w  § 2

a) w ust. 1

z w i ę k s z a s i ę

wydatki budżetu powiatu o kwotę 588.583,87 zł, tj. do kwoty 80.698.098,21 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 472.583,87 zł, tj. do kwoty 67.729.642,23 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 116.000,00 zł, tj. do kwoty 12.968.455,98 zł, 

3) w  § 3

z w i ę k s z a s i ę

deficyt budżetu powiatu o kwotę 8.436,87 zł, tj. do kwoty 5.769.405,25 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego,

4) w § 4

z w i ę k s z a s i ę

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu  o kwotę 8.436,87 zł, tj. do kwoty 9.246.027,45 zł,

5) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

     - dz. 700 r. 70005 o kwotę 39.721,00 zł,

       w tym: § 0750 o kwotę 3.085,00 zł,

                 § 0870  o kwotę 829,00 zł,

                 § 2360  o kwotę 35.807,00 zł,

      - dz. 710 r. 71012 o kwotę 1.142,00 zł,

        w tym: § 0970 o kwotę 1.142,00 zł,

      - dz. 756 r. 75618 o kwotę 14.628,00 zł,

       w tym:§ 0490 o kwotę 14.628,00 zł,

      - dz. 756 r. 75622 o kwotę 12.716,00 zł,

        w tym: § 0020 o kwotę 12.716,00 zł,

      - dz. 801 r. 80130 o kwotę 3.840,00 zł,

       w tym: § 0750 o kwotę 3.840,00 zł,

      - dz. 852 r. 85204 o kwotę 2.662,00 zł,

        w tym: § 0680 o kwotę 741,00 zł,

                  § 0970 o kwotę 1.921,00 zł,

      - dz. 854 r. 85417 o kwotę 5.289,00 zł,

        w tym: § 0830 o kwotę 5.289,00 zł,

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 60.674.125,03 zł.

b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

       - dz. 851 r. 85156 o kwotę 423.000,00 zł,

       w tym: § 2110 o kwotę 423.000,00 zł,

       - dz. 852 r. 85203 o kwotę 11.680,00 zł,

       w tym: § 2110 o kwotę 11.680,00 zł,

c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

      - dz. 710 r. 71013 o kwotę 4.531,00 zł,

       w tym: § 2110 o kwotę 4.531,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi  10.020.434,00 zł.

d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

       - dz. 600, r. 60014 o kwotę 70.000,00 zł,

       w tym: § 6300 o kwotę 70.000,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.731.569,00 zł.

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  74.928.692,96 zł.

6) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

       - dz. 750, r. 75020 o kwotę 17.685,87 zł,

       w tym: § 4300 o kwotę 17.685,87 zł,

       - dz. 801, r. 80130 o kwotę 23.680,00 zł,

       w tym: § 4240 o kwotę 3.840,00 zł,

                 § 4300 o kwotę 19.840,00 zł,

       - dz. 854, r. 85406 o kwotę 1.069,00 zł,

       w tym: § 4140 o kwotę 1.069,00 zł,

       - dz. 900, r. 90002 o kwotę 70.000,00 zł,

       w tym: § 4300 o kwotę 70.000,00 zł,

b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

       z m n i e j s z e n i e :

       -dz. 750, r. 75020 o kwotę 6.365,00 zł,

       w tym: § 4010 o kwotę 5.408,00 zł,

                 § 4110 o kwotę 825,00 zł,

                 § 4120 o kwotę 132,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz. 600, r. 60014 o kwotę 6.365,00 zł,

        w tym: § 4010 o kwotę 5.408,00 zł,

                  § 4110 o kwotę 825,00 zł,

                  § 4120 o kwotę 132,00 zł,

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz. 852, r. 85218 o kwotę 1.500,00 zł,

       w tym: § 4010 o kwotę 1.500,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz. 851, r. 85195 o kwotę 1.500,00 zł,

        w tym: § 4210 o kwotę 1.500,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz. 854, r. 85406 o kwotę 6.000,00 zł,

       w tym: § 2540 o kwotę 6.000,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz. 854, r. 85403 o kwotę 6.000,00 zł,

       w tym: § 4210 o kwotę 2.000,00 zł,

                 § 4220o kwotę 4.000,00 zł,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz.600, r.60014, § 4270 o kwotę 190.000,00 zł,

       - dz.600, r.60014, § 4480 o kwotę 5.000,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz.600, r.60014, § 4260 o kwotę 5.000,00 zł,

       - dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 190.000,00 zł,

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz.750, r.75020, § 4700 o kwotę 5.000,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz.750, r.75020, § 4410 o kwotę 5.000,00 zł,

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 9.000,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 8.500,00 zł,

       - dz.750, r.75075, § 4210 o kwotę 500,00 zł,

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz.801, r.80120, § 4040 o kwotę 3.214,00 zł,

       - dz.801, r.80120, § 4350 o kwotę 216,00 zł,

       - dz.801, r.80120, § 4370 o kwotę 215,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 2.975,00 zł,

       - dz.801, r.80120, § 4360 o kwotę 670,00 zł,

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz.801, r.80130, § 4040 o kwotę 1.266,00 zł,

       - dz.801, r.80130, § 4170 o kwotę 4.000,00 zł,

       - dz.801, r.80130, § 4350 o kwotę 4.551,00 zł,

       - dz.801, r.80130, § 4370 o kwotę 270,00 zł,

       - dz.801, r.80130, § 4420 o kwotę 1.278,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz.801, r.80130, § 4210 o kwotę 8.386,00 zł,

       - dz.801, r.80130, § 4260 o kwotę 1.401,00 zł,

       - dz.801, r.80130, § 4360 o kwotę 300,00 zł,

       - dz.801, r.80130, § 4410 o kwotę 1.278,00 zł,                                         

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz.851, r.85195, § 4300 o kwotę 360,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz.851, r.85195, § 4210 o kwotę 360,00 zł,

       z m n i e j s z e n i e :

       - dz.854, r.85410, § 4370 o kwotę 350,00 zł,

       z w i ę k s z e n i e :

       - dz.854, r.85410, § 4300 o kwotę 350,00 zł,

   Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  65.694.327,21 zł.

e/zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

       - dz. 851 r. 85156 o kwotę 423.000,00 zł,

       w tym: § 4130 o kwotę 423.000,00 zł,

       - dz. 852 r. 85203 o kwotę 11.680,00 zł,

        w tym: § 2810 o kwotę 4.707,00 zł,

                  § 2820 o kwotę 4.833,00 zł,

                  § 4260 o kwotę 2.140,00 zł,

f/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

       - dz. 710 r. 71013 o kwotę 4.531,00 zł,

        w tym:§ 4300 o kwotę 4.531,00 zł,

     Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi  10.020.434,00  zł.

g/zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

       - dz. 900, r. 90001 o kwotę 70.000,00 zł,

        w tym:§ 2330 o kwotę 70.000,00 zł,

h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

        z m n i e j s z e n i e :

        - dz.853, r.85333, § 4040        o kwotę              6.063,00 zł,

        - dz.853, r.85333, § 4110        o kwotę              8.000,00 zł,

        - dz.853, r.85333, § 4120        o kwotę              2.500,00 zł,

        - dz.853, r.85333, § 4170        o kwotę            21.100,00 zł,

        - dz.853, r.85333, § 4280        o kwotę                 400,00 zł,

        - dz.853, r.85333, § 4370        o kwotę                 600,00 zł,

        - dz.853, r.85333, § 4400        o kwotę              3.766,00 zł,

        - dz.853, r.85333, § 4610         o kwotę                 100,00 zł,

        z w i ę k s z e n i e :

       - dz.853, r.85333, § 3020 o kwotę                         100,00 zł,

       - dz.853, r.85333, § 4210 o kwotę                    27.514,00 zł,

       - dz.853, r.85333, § 4300 o kwotę                    13.072,00 zł,

       - dz.853, r.85333, § 4440 o kwotę                      1.843,00 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi  1.899.723,00  zł.

i/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

       - dz. 600, r. 60014 o kwotę 70.000,00 zł,

         w tym: § 6050 o kwotę 70.000,00 zł,

        - dz. 600, r. 60016 o kwotę 46.000,00 zł,

          w tym: § 6300 o kwotę 46.000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.069,00 zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 80.698.098,21 zł.

7) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

8) załącznik Nr 4 do uchwał  - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 5 do uchwały  - Plan wydatków majątkowych na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

11) załącznik Nr 7 do uchwały - Plan dotacji na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

12) załącznik Nr 8 do uchwał - Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
           /-/ Janusz Stankiewicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2011-12-28 11:26:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-01-05 10:24:49)
Lista wiadomości