logo
logo bip
Czerwiec
Uchwała NR VIII/53/2011 Rady Powiatu Konińskiego dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/47/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego
Uchwała NR VIII/53/2011
Rady Powiatu Konińskiego
 
dnia 30 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę Nr VIII/47/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego
 
Na podstawie art. 116 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 12 pkt 1 i pkt 11 oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 lit d uchwały Nr IV/24/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, Rada Powiatu Konińskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1
 
W § 1 uchwały Nr VIII/47/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego dodaje się ust.4 o następującym brzmieniu:„4. Dopuszcza się na Jeziorze Skulskim, w okresie od 15 sierpnia do 31 sierpnia każdego roku, w związku z zawodami motorowodnymi organizowanymi w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), na które zgodę wyraża właściwy organ gminy, używanie przez uczestników zawodów oraz podmioty odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie zawodów jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 12:04:54)
Lista wiadomości