logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/50//2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016
UCHWAŁA NR VIII/50/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiegona lata 2011 - 2016.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 zmienionej uchwałą Nr V/30/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 maja 2011 r wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF:
kolumna - Rok 2011
a) wiersz 1 Dochody ogółem - zmniejsza się o kwotę 24.989.404,96 zł,
b) wiersz 1 lit.a dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 524.289,44 zł,
c) wiersz 1 lit.b dochody majątkowe - zmniejsza się o kwotę 25.513.694,40 zł,
d) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 4.264.367,21 zł,
e) wiersz 2 lit.a wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększa się o kwotę 189.997,62 zł,
f) wiersz 2 lit.b związane z funkcjonowaniem organów JST - zmniejsza się o kwotę 138.000,00 zł,
g) wiersz 2 lit.e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zmniejsza się o kwotę 7.835,43 zł,
h) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 29.253.772,17 zł,
i) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 29.253.772,17 zł.
j) wiersz 9 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 29.253.772,17 zł,
k) wiersz 10 Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 30.937.238,00 zł,
l) wiersz 10 lit.a Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp - zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł,
ł) wiersz 11 Przychody - zmniejsza się o kwotę 1.683.465,83 zł,
m) wiersz 13 Kwota długu - zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł,
n) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 4.264.367,21 zł,
o) wiersz 20 Wydatki ogółem - zmniejsza się o kwotę 26.672.870,79 zł.
p) wiersz 21 Wynik budżetu - zmniejsza się o kwotę 1.683.465,83 zł.
r) wiersz 22 Przychody budżetu - zmniejsza się o kwotę 1.683.465,83 zł.
 
kolumna - Rok 2012
a) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 731.004,00 zł,
b) wiersz 2 lit.e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększa się o kwotę 12.041,83 zł,
c) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 731.004,00 zł,
e) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 731.004,00 zł.
f) wiersz 7 Spłata i obsługa długu - zmniejsza się o kwotę 731.004,00 zł,
g) wiersz 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł,
h) wiersz 7b wydatki bieżące na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 131.003,84 zł,
i) wiersz 13 Kwota długu - zmniejsza się o kwotę 2.399.999,84 zł,
j) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł,
k) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł.
l) wiersz 21 Wynik budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
ł) wiersz 23 Rozchody budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
 
kolumna - Rok 2013
a) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 696.693,35 zł,
b) wiersz 2 lit.e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł,
c) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 696.693,35 zł,
e) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 696.693,35 zł.
f) wiersz 7 Spłata i obsługa długu - zmniejsza się o kwotę 696.693,35 zł,
g) wiersz 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł,
h) wiersz 7b wydatki bieżące na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 96.693,19 zł,
i) wiersz 13 Kwota długu - zmniejsza się o kwotę 1.799.999,68 zł,
j) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł,
k) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł.
l) wiersz 21 Wynik budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
ł) wiersz 23 Rozchody budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
 
kolumna - Rok 2014
a) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 672.952,38 zł,
b) wiersz 2 lit.e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł,
c) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 672.952,38 zł,
e) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 672.952,38 zł.
f) wiersz 7 Spłata i obsługa długu - zmniejsza się o kwotę 672.952,38 zł,
g) wiersz 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł,
h) wiersz 7b wydatki bieżące na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 72.952,22 zł,
i) wiersz 13 Kwota długu - zmniejsza się o kwotę 1.199.999,52 zł,
j) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł,
k) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł.
l) wiersz 21 Wynik budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
ł) wiersz 23 Rozchody budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
 
kolumna - Rok 2015
a) wiersz 2 Wydatki bieżące    bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 649.212,18 zł,
b) wiersz 2 lit.e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł,
c) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 649.212,18 zł,
e) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 649.212,18 zł.
f) wiersz 7 Spłata i obsługa długu - zmniejsza się o kwotę 649.212,18 zł,
g) wiersz 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł,
h) wiersz 7b wydatki bieżące na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 49.212,02 zł,
i) wiersz 13 Kwota długu - zmniejsza się o kwotę 599.999,36 zł,
j) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł,
k) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 600.000,16 zł.
l) wiersz 21 Wynik budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
ł) wiersz 23 Rozchody budżetu - zmniejsza się o kwotę 600.000,16 zł.
 
kolumna - Rok 2016
a) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę625.470,17 zł,
b) wiersz 2 lit.e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł,
c) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 625.470,17 zł,
e) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 625.470,17 zł.
f) wiersz 7 Spłata i obsługa długu - zmniejsza się o kwotę 625.470,17 zł,
g) wiersz 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji - zmniejsza się o kwotę 599.999,36 zł,
h) wiersz 7b wydatki bieżące na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 25.470,81 zł,
i) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 599.999,36 zł,
j) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 599.999,36 zł.
k) wiersz 21 Wynik budżetu - zmniejsza się o kwotę 599.999,36 zł.
l) wiersz 23 Rozchody budżetu - zmniejsza się o kwotę 599.999,36 zł.
 
2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016
a) na stronie 1 objaśnień pkt 1 Prognoza dochodów w akapicie 2 zdanie: „ Wyżej wymienione
kategorie dochodów bieżących stanowią wartość 39.665.506,00 zł tj 60,37 % ogółu dochodów bieżących" zastępuje się zdaniem:
„Wyżej wymienione kategorie dochodów bieżących stanowią wartość 39.667.652,00 zł tj 59,23 % ogółu dochodów bieżących"
b) na stronie 1 objaśnień pkt 1 Prognoza dochodów w akapicie 4 zdanie „W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2011 rok ujęto dochody z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz otrzymanych z gmin Golina, Kazimierz Biskupi ,Wierzbinek i Kleczew" zastępuje się zdaniem:
„W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2011 rok ujęto dochody z tytułu otrzymania dotacji celowych z gmin Golina, Kazimierz Biskupi, Wierzbinek i Kleczew"
 
c) na stronie 2 objaśnień pkt 2 Prognoza wydatków w akapicie 3 zdanie: „W 2011 roku wydatek ten stanowi 6.456.420,00 zł. tj. 16,30 % wykazanych wydatków na wynagrodzenia" zastępuje się zdaniem:
  „W 2011 roku wydatek ten stanowi 6.456.420,00 zł. tj. 16,22 % wykazanych wydatków na wynagrodzenia"
d) na stronie 2 objaśnień pkt 2 Prognoza wydatków w akapicie 4 zdanie: „W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 9.525.043,79 zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat." zastępuje się zdaniem:
  „W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6.525.043,79 zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat."
e) na stronie 3 objaśnień pkt 5 Przychody otrzymuje nowe brzmienie: „W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 roku na kwotę 6.525.043,79 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.872.017,79 zł."
4) w załączniku Nr 2 do uchwały tabela Nr 1 - Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku Nr 2 do uchwały tabela Nr 2 - Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2016  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku Nr 3 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016:
a) w części I. A Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2011 do kwoty 280.257,98 zł oraz w roku 2012
do kwoty 130.518,33 zł na Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykwalifikowana kadra"
b) w części I. C programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) pkt. 2:
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2011 do kwoty 423.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie",
- zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 1.223.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie", która stanowi łączne nakłady finansowe na to zadanie,
c) w części II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają
 w okresie dłuższym niż rok:
- likwiduje się zadanie „Umowa zawarta z siecią telefoniczną ORANGE",
- wprowadza się zadanie „Umowa zawarta z siecią telefoniczną PLAY" na okres realizacji 2011- 2016. Łączne nakłady finansowe 263.111,00 zł z tego w 2011 roku 38.800,00 zł, w 2012 roku 42.095,00 zł, w 2013 roku 43.422,00 zł, w 2014 roku 44.783,00 zł, w 2015 roku 46.233,00 zł, w 2016 roku 47.778,00 zł.
7) załącznik Nr 3 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 11:57:52)
Lista wiadomości